κυλιω • KULIW • kuliō

Search: κυλισθησεται

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
κυλισθησεταικυλίωκυλισ·θησεταιfut θη ind 3rd sg

κυλίω (κυλι-, -, κυλι·σ-, -, -, κυλισ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκυλιω[LXX]κυλι·ωκυλιομαικυλι·ομαι
2ndκυλιειςκυλι·ειςκυλιῃ, κυλιει[LXX], κυλιεσαικυλι·ῃ, κυλι·ει classical, κυλι·εσαι alt
3rdκυλιει[LXX]κυλι·εικυλιεται[LXX]κυλι·εται
Pl1stκυλιομενκυλι·ομενκυλιομεθακυλι·ομεθα
2ndκυλιετεκυλι·ετεκυλιεσθεκυλι·εσθε
3rdκυλιουσιν, κυλιουσικυλι·ουσι(ν)κυλιονται[LXX]κυλι·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκυλιω[LXX]κυλι·ωκυλιωμαικυλι·ωμαι
2ndκυλιῃςκυλι·ῃςκυλιῃκυλι·ῃ
3rdκυλιῃκυλι·ῃκυλιηταικυλι·ηται
Pl1stκυλιωμενκυλι·ωμενκυλιωμεθακυλι·ωμεθα
2ndκυλιητεκυλι·ητεκυλιησθεκυλι·ησθε
3rdκυλιωσιν, κυλιωσικυλι·ωσι(ν)κυλιωνταικυλι·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκυλιοιμικυλι·οιμικυλιοιμηνκυλι·οιμην
2ndκυλιοιςκυλι·οιςκυλιοιοκυλι·οιο
3rdκυλιοικυλι·οικυλιοιτοκυλι·οιτο
Pl1stκυλιοιμενκυλι·οιμενκυλιοιμεθακυλι·οιμεθα
2ndκυλιοιτεκυλι·οιτεκυλιοισθεκυλι·οισθε
3rdκυλιοιεν, κυλιοισανκυλι·οιεν, κυλι·οισαν altκυλιοιντοκυλι·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκυλιεκυλι·εκυλιουκυλι·ου
3rdκυλιετωκυλι·ετωκυλιεσθωκυλι·εσθω
Pl1st
2ndκυλιετεκυλι·ετεκυλιεσθεκυλι·εσθε
3rdκυλιετωσαν, κυλιοντωνκυλι·ετωσαν, κυλι·οντων classicalκυλιεσθωσαν, κυλιεσθωνκυλι·εσθωσαν, κυλι·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κυλιειν​κυλι·ειν​κυλιεσθαι​κυλι·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκυλιουσακυλιονκυλι·ουσ·ακυλι·ο[υ]ν[τ]
Nomκυλιων[LXX]κυλι·ο[υ]ν[τ]·^
Accκυλιουσανκυλιοντακυλι·ουσ·ανκυλι·ο[υ]ντ·α
Datκυλιουσῃκυλιοντικυλι·ουσ·ῃκυλι·ο[υ]ντ·ι
Genκυλιουσηςκυλιοντοςκυλι·ουσ·ηςκυλι·ο[υ]ντ·ος
PlVocκυλιουσαικυλιοντεςκυλιοντακυλι·ουσ·αικυλι·ο[υ]ντ·εςκυλι·ο[υ]ντ·α
Nom
Accκυλιουσαςκυλιονταςκυλι·ουσ·αςκυλι·ο[υ]ντ·ας
Datκυλιουσαιςκυλιουσι, κυλιουσινκυλι·ουσ·αιςκυλι·ου[ντ]·σι(ν)
Genκυλιουσωνκυλιοντωνκυλι·ουσ·ωνκυλι·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκυλιομενη[LXX]κυλιομενεκυλι·ομεν·ηκυλι·ομεν·ε
Nomκυλιομενοςκυλι·ομεν·ος
Accκυλιομενηνκυλιομενονκυλι·ομεν·ηνκυλι·ομεν·ον
Datκυλιομενῃκυλιομενῳκυλι·ομεν·ῃκυλι·ομεν·ῳ
Genκυλιομενηςκυλιομενουκυλι·ομεν·ηςκυλι·ομεν·ου
PlVocκυλιομεναικυλιομενοικυλιομενακυλι·ομεν·αικυλι·ομεν·οικυλι·ομεν·α
Nom
Accκυλιομεναςκυλιομενουςκυλι·ομεν·αςκυλι·ομεν·ους
Datκυλιομεναιςκυλιομενοιςκυλι·ομεν·αιςκυλι·ομεν·οις
Genκυλιομενωνκυλιομενωνκυλι·ομεν·ωνκυλι·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκυλιονε·κυλι·ονεκυλιομηνε·κυλι·ομην
2ndεκυλιεςε·κυλι·εςεκυλιουε·κυλι·ου
3rdεκυλιεν, εκυλιεε·κυλι·ε(ν)εκυλιετο[GNT]ε·κυλι·ετο
Pl1stεκυλιομενε·κυλι·ομενεκυλιομεθαε·κυλι·ομεθα
2ndεκυλιετεε·κυλι·ετεεκυλιεσθεε·κυλι·εσθε
3rdεκυλιον, εκυλιοσανε·κυλι·ον, ε·κυλι·οσαν altεκυλιοντοε·κυλι·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκυλισαε·κυλι·σαεκυλισαμηνε·κυλι·σαμην
2ndεκυλισαςε·κυλι·σαςεκυλισωε·κυλι·σω
3rdεκυλισεν, εκυλισεε·κυλι·σε(ν)εκυλισατοε·κυλι·σατο
Pl1stεκυλισαμενε·κυλι·σαμενεκυλισαμεθαε·κυλι·σαμεθα
2ndεκυλισατεε·κυλι·σατεεκυλισασθεε·κυλι·σασθε
3rdεκυλισαν[LXX]ε·κυλι·σανεκυλισαντοε·κυλι·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκυλισωκυλι·σωκυλισωμαικυλι·σωμαι
2ndκυλισῃςκυλι·σῃςκυλισῃκυλι·σῃ
3rdκυλισῃκυλι·σῃκυλισηταικυλι·σηται
Pl1stκυλισωμενκυλι·σωμενκυλισωμεθακυλι·σωμεθα
2ndκυλισητεκυλι·σητεκυλισησθεκυλι·σησθε
3rdκυλισωσιν, κυλισωσικυλι·σωσι(ν)κυλισωνταικυλι·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκυλισαιμικυλι·σαιμικυλισαιμηνκυλι·σαιμην
2ndκυλισαις, κυλισειαςκυλι·σαις, κυλι·σειας classicalκυλισαιοκυλι·σαιο
3rdκυλισαι, κυλισειεκυλι·σαι, κυλι·σειε classicalκυλισαιτοκυλι·σαιτο
Pl1stκυλισαιμενκυλι·σαιμενκυλισαιμεθακυλι·σαιμεθα
2ndκυλισαιτεκυλι·σαιτεκυλισαισθεκυλι·σαισθε
3rdκυλισαιεν, κυλισαισαν, κυλισειαν, κυλισειενκυλι·σαιεν, κυλι·σαισαν alt, κυλι·σειαν classical, κυλι·σειεν classicalκυλισαιντοκυλι·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκυλισονκυλι·σονκυλισαικυλι·σαι
3rdκυλισατωκυλι·σατωκυλισασθωκυλι·σασθω
Pl1st
2ndκυλισατε[LXX]κυλι·σατεκυλισασθεκυλι·σασθε
3rdκυλισατωσαν, κυλισαντωνκυλι·σατωσαν, κυλι·σαντων classicalκυλισασθωσαν, κυλισασθωνκυλι·σασθωσαν, κυλι·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κυλισαι​κυλι·σαι​κυλισασθαι​κυλι·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκυλισασακυλισαςκυλισανκυλι·σασ·ακυλι·σα[ντ]·ςκυλι·σαν[τ]
Nom
Accκυλισασανκυλισαντακυλι·σασ·ανκυλι·σαντ·α
Datκυλισασῃκυλισαντικυλι·σασ·ῃκυλι·σαντ·ι
Genκυλισασηςκυλισαντοςκυλι·σασ·ηςκυλι·σαντ·ος
PlVocκυλισασαικυλισαντεςκυλισαντακυλι·σασ·αικυλι·σαντ·εςκυλι·σαντ·α
Nom
Accκυλισασαςκυλισανταςκυλι·σασ·αςκυλι·σαντ·ας
Datκυλισασαιςκυλισασι, κυλισασινκυλι·σασ·αιςκυλι·σα[ντ]·σι(ν)
Genκυλισασωνκυλισαντωνκυλι·σασ·ωνκυλι·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκυλισαμενηκυλισαμενεκυλι·σαμεν·ηκυλι·σαμεν·ε
Nomκυλισαμενοςκυλι·σαμεν·ος
Accκυλισαμενηνκυλισαμενονκυλι·σαμεν·ηνκυλι·σαμεν·ον
Datκυλισαμενῃκυλισαμενῳκυλι·σαμεν·ῃκυλι·σαμεν·ῳ
Genκυλισαμενηςκυλισαμενουκυλι·σαμεν·ηςκυλι·σαμεν·ου
PlVocκυλισαμεναικυλισαμενοικυλισαμενακυλι·σαμεν·αικυλι·σαμεν·οικυλι·σαμεν·α
Nom
Accκυλισαμεναςκυλισαμενουςκυλι·σαμεν·αςκυλι·σαμεν·ους
Datκυλισαμεναιςκυλισαμενοιςκυλι·σαμεν·αιςκυλι·σαμεν·οις
Genκυλισαμενωνκυλισαμενωνκυλι·σαμεν·ωνκυλι·σαμεν·ων

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεκυλισθηνε·κυλισ·θην
2ndεκυλισθηςε·κυλισ·θης
3rdεκυλισθηε·κυλισ·θη
Pl1stεκυλισθημενε·κυλισ·θημεν
2ndεκυλισθητεε·κυλισ·θητε
3rdεκυλισθησανε·κυλισ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stκυλισθησομαικυλισ·θησομαι
2ndκυλισθησῃ, κυλισθησεικυλισ·θησῃ, κυλισ·θησει classical
3rdκυλισθησεται[LXX]κυλισ·θησεται
Pl1stκυλισθησομεθακυλισ·θησομεθα
2ndκυλισθησεσθεκυλισ·θησεσθε
3rdκυλισθησονταικυλισ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκυλισθωκυλισ·θω
2ndκυλισθῃςκυλισ·θῃς
3rdκυλισθῃκυλισ·θῃ
Pl1stκυλισθωμενκυλισ·θωμεν
2ndκυλισθητεκυλισ·θητε
3rdκυλισθωσιν, κυλισθωσικυλισ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκυλισθειηνκυλισ·θειην
2ndκυλισθειηςκυλισ·θειης
3rdκυλισθειηκυλισ·θειη
Pl1stκυλισθειημεν, κυλισθειμενκυλισ·θειημεν, κυλισ·θειμεν classical
2ndκυλισθειητε, κυλισθειτεκυλισ·θειητε, κυλισ·θειτε classical
3rdκυλισθειησαν, κυλισθειενκυλισ·θειησαν, κυλισ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stκυλισθησοιμηνκυλισ·θησοιμην
2ndκυλισθησοιοκυλισ·θησοιο
3rdκυλισθησοιτοκυλισ·θησοιτο
Pl1stκυλισθησοιμεθακυλισ·θησοιμεθα
2ndκυλισθησοισθεκυλισ·θησοισθε
3rdκυλισθησοιντοκυλισ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndκυλισθητικυλισ·θητι
3rdκυλισθητωκυλισ·θητω
Pl1st
2ndκυλισθητεκυλισ·θητε
3rdκυλισθητωσαν, κυλισθεντωνκυλισ·θητωσαν, κυλισ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
κυλισθηναι​κυλισ·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
κυλισθησεσθαι​κυλισ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκυλισθεισακυλισθειςκυλισθενκυλισ·θεισ·ακυλισ·θει[ντ]·ςκυλισ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accκυλισθεισανκυλισθεντακυλισ·θεισ·ανκυλισ·θε[ι]ντ·α
Datκυλισθεισῃκυλισθεντικυλισ·θεισ·ῃκυλισ·θε[ι]ντ·ι
Genκυλισθεισηςκυλισθεντοςκυλισ·θεισ·ηςκυλισ·θε[ι]ντ·ος
PlVocκυλισθεισαικυλισθεντεςκυλισθεντακυλισ·θεισ·αικυλισ·θε[ι]ντ·εςκυλισ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accκυλισθεισαςκυλισθενταςκυλισ·θεισ·αςκυλισ·θε[ι]ντ·ας
Datκυλισθεισαιςκυλισθεισι, κυλισθεισινκυλισ·θεισ·αιςκυλισ·θει[ντ]·σι(ν)
Genκυλισθεισωνκυλισθεντωνκυλισ·θεισ·ωνκυλισ·θε[ι]ντ·ων

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκυλισθησομενηκυλισθησομενεκυλισ·θησομεν·ηκυλισ·θησομεν·ε
Nomκυλισθησομενοςκυλισ·θησομεν·ος
Accκυλισθησομενηνκυλισθησομενονκυλισ·θησομεν·ηνκυλισ·θησομεν·ον
Datκυλισθησομενῃκυλισθησομενῳκυλισ·θησομεν·ῃκυλισ·θησομεν·ῳ
Genκυλισθησομενηςκυλισθησομενουκυλισ·θησομεν·ηςκυλισ·θησομεν·ου
PlVocκυλισθησομεναικυλισθησομενοικυλισθησομενακυλισ·θησομεν·αικυλισ·θησομεν·οικυλισ·θησομεν·α
Nom
Accκυλισθησομεναςκυλισθησομενουςκυλισ·θησομεν·αςκυλισ·θησομεν·ους
Datκυλισθησομεναιςκυλισθησομενοιςκυλισ·θησομεν·αιςκυλισ·θησομεν·οις
Genκυλισθησομενωνκυλισθησομενωνκυλισ·θησομεν·ωνκυλισ·θησομεν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 18-Jan-2021 14:37:27 EST