κρισις • KRISIS • krisis

Search: κρισεις

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
κρισεις; κρισειςκρίσιςκρισ(ι)·ας; κρισ(ι)·ες(fem) acc pl; (fem) nom|voc pl

κρίσις, -εως, ἡ

Noun (Fem. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocκρισικρισι
Nomκρισις[GNT][LXX]κρισ(ι)·ς
Accκρισιν[GNT][LXX]κρισ(ι)·ν
Datκρισει[GNT][LXX]κρισ(ι)·ι
Genκρισεως[GNT][LXX]κρισ(ι)·ος
PlVocκρισεις[GNT][LXX]κρισ(ι)·ες
Nom
Accκρισεις[GNT][LXX]κρισ(ι)·ας
Datκρισεσι, κρισεσινκρισ(ι)·σι(ν)
Genκρισεων[LXX]κρισ(ι)·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 15-May-2021 10:55:57 EDT