κραυγαζω • KRAUGAZW • kraugazō

Search: κραυγασει

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
κραυγασει; κραυγασεικραυγάζωκραυγα·σει; κραυγα·σειfut act ind 3rd sg; fut mp ind 2nd sg classical
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
κραυγασεικραυγάζωκραυγα·σειfut act ind 3rd sg
κραυγασεικραυγάζωκραυγα·σειfut mp ind 2nd sg classical

κραυγάζω (κραυγαζ-, κραυγα·σ-, κραυγα·σ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκραυγαζωκραυγαζ·ωκραυγαζομαικραυγαζ·ομαι
2ndκραυγαζειςκραυγαζ·ειςκραυγαζῃ, κραυγαζει, κραυγαζεσαικραυγαζ·ῃ, κραυγαζ·ει classical, κραυγαζ·εσαι alt
3rdκραυγαζεικραυγαζ·εικραυγαζεταικραυγαζ·εται
Pl1stκραυγαζομενκραυγαζ·ομενκραυγαζομεθακραυγαζ·ομεθα
2ndκραυγαζετεκραυγαζ·ετεκραυγαζεσθεκραυγαζ·εσθε
3rdκραυγαζουσιν, κραυγαζουσικραυγαζ·ουσι(ν)κραυγαζονταικραυγαζ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκραυγαζωκραυγαζ·ωκραυγαζωμαικραυγαζ·ωμαι
2ndκραυγαζῃςκραυγαζ·ῃςκραυγαζῃκραυγαζ·ῃ
3rdκραυγαζῃκραυγαζ·ῃκραυγαζηταικραυγαζ·ηται
Pl1stκραυγαζωμενκραυγαζ·ωμενκραυγαζωμεθακραυγαζ·ωμεθα
2ndκραυγαζητεκραυγαζ·ητεκραυγαζησθεκραυγαζ·ησθε
3rdκραυγαζωσιν, κραυγαζωσικραυγαζ·ωσι(ν)κραυγαζωνταικραυγαζ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκραυγαζοιμικραυγαζ·οιμικραυγαζοιμηνκραυγαζ·οιμην
2ndκραυγαζοιςκραυγαζ·οιςκραυγαζοιοκραυγαζ·οιο
3rdκραυγαζοικραυγαζ·οικραυγαζοιτοκραυγαζ·οιτο
Pl1stκραυγαζοιμενκραυγαζ·οιμενκραυγαζοιμεθακραυγαζ·οιμεθα
2ndκραυγαζοιτεκραυγαζ·οιτεκραυγαζοισθεκραυγαζ·οισθε
3rdκραυγαζοιεν, κραυγαζοισανκραυγαζ·οιεν, κραυγαζ·οισαν altκραυγαζοιντοκραυγαζ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκραυγαζεκραυγαζ·εκραυγαζουκραυγαζ·ου
3rdκραυγαζετωκραυγαζ·ετωκραυγαζεσθωκραυγαζ·εσθω
Pl1st
2ndκραυγαζετεκραυγαζ·ετεκραυγαζεσθεκραυγαζ·εσθε
3rdκραυγαζετωσαν, κραυγαζοντων[GNT]κραυγαζ·ετωσαν, κραυγαζ·οντων classicalκραυγαζεσθωσαν, κραυγαζεσθωνκραυγαζ·εσθωσαν, κραυγαζ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κραυγαζειν​κραυγαζ·ειν​κραυγαζεσθαι​κραυγαζ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκραυγαζουσακραυγαζονκραυγαζ·ουσ·ακραυγαζ·ο[υ]ν[τ]
Nomκραυγαζωνκραυγαζ·ο[υ]ν[τ]·^
Accκραυγαζουσανκραυγαζοντα[GNT]κραυγαζ·ουσ·ανκραυγαζ·ο[υ]ντ·α
Datκραυγαζουσῃκραυγαζοντικραυγαζ·ουσ·ῃκραυγαζ·ο[υ]ντ·ι
Genκραυγαζουσηςκραυγαζοντοςκραυγαζ·ουσ·ηςκραυγαζ·ο[υ]ντ·ος
PlVocκραυγαζουσαικραυγαζοντεςκραυγαζοντα[GNT]κραυγαζ·ουσ·αικραυγαζ·ο[υ]ντ·εςκραυγαζ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accκραυγαζουσαςκραυγαζονταςκραυγαζ·ουσ·αςκραυγαζ·ο[υ]ντ·ας
Datκραυγαζουσαιςκραυγαζουσι, κραυγαζουσινκραυγαζ·ουσ·αιςκραυγαζ·ου[ντ]·σι(ν)
Genκραυγαζουσωνκραυγαζοντων[GNT]κραυγαζ·ουσ·ωνκραυγαζ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκραυγαζομενηκραυγαζομενεκραυγαζ·ομεν·ηκραυγαζ·ομεν·ε
Nomκραυγαζομενοςκραυγαζ·ομεν·ος
Accκραυγαζομενηνκραυγαζομενονκραυγαζ·ομεν·ηνκραυγαζ·ομεν·ον
Datκραυγαζομενῃκραυγαζομενῳκραυγαζ·ομεν·ῃκραυγαζ·ομεν·ῳ
Genκραυγαζομενηςκραυγαζομενουκραυγαζ·ομεν·ηςκραυγαζ·ομεν·ου
PlVocκραυγαζομεναικραυγαζομενοικραυγαζομενακραυγαζ·ομεν·αικραυγαζ·ομεν·οικραυγαζ·ομεν·α
Nom
Accκραυγαζομεναςκραυγαζομενουςκραυγαζ·ομεν·αςκραυγαζ·ομεν·ους
Datκραυγαζομεναιςκραυγαζομενοιςκραυγαζ·ομεν·αιςκραυγαζ·ομεν·οις
Genκραυγαζομενωνκραυγαζομενωνκραυγαζ·ομεν·ωνκραυγαζ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκραυγαζον[GNT]ε·κραυγαζ·ονεκραυγαζομηνε·κραυγαζ·ομην
2ndεκραυγαζεςε·κραυγαζ·εςεκραυγαζουε·κραυγαζ·ου
3rdεκραυγαζεν, εκραυγαζεε·κραυγαζ·ε(ν)εκραυγαζετοε·κραυγαζ·ετο
Pl1stεκραυγαζομενε·κραυγαζ·ομενεκραυγαζομεθαε·κραυγαζ·ομεθα
2ndεκραυγαζετεε·κραυγαζ·ετεεκραυγαζεσθεε·κραυγαζ·εσθε
3rdεκραυγαζον[GNT], εκραυγαζοσανε·κραυγαζ·ον, ε·κραυγαζ·οσαν altεκραυγαζοντοε·κραυγαζ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκραυγασωκραυγα·σωκραυγασομαικραυγα·σομαι
2ndκραυγασειςκραυγα·σειςκραυγασῃ, κραυγασει[GNT], κραυγασεσαικραυγα·σῃ, κραυγα·σει classical, κραυγα·σεσαι alt
3rdκραυγασει[GNT]κραυγα·σεικραυγασεταικραυγα·σεται
Pl1stκραυγασομενκραυγα·σομενκραυγασομεθακραυγα·σομεθα
2ndκραυγασετεκραυγα·σετεκραυγασεσθεκραυγα·σεσθε
3rdκραυγασουσιν, κραυγασουσικραυγα·σουσι(ν)κραυγασονταικραυγα·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκραυγασοιμικραυγα·σοιμικραυγασοιμηνκραυγα·σοιμην
2ndκραυγασοιςκραυγα·σοιςκραυγασοιοκραυγα·σοιο
3rdκραυγασοικραυγα·σοικραυγασοιτοκραυγα·σοιτο
Pl1stκραυγασοιμενκραυγα·σοιμενκραυγασοιμεθακραυγα·σοιμεθα
2ndκραυγασοιτεκραυγα·σοιτεκραυγασοισθεκραυγα·σοισθε
3rdκραυγασοιενκραυγα·σοιενκραυγασοιντοκραυγα·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κραυγασειν​κραυγα·σειν​κραυγασεσθαι​κραυγα·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκραυγασουσακραυγασονκραυγα·σουσ·ακραυγα·σο[υ]ν[τ]
Nomκραυγασωνκραυγα·σο[υ]ν[τ]·^
Accκραυγασουσανκραυγασοντακραυγα·σουσ·ανκραυγα·σο[υ]ντ·α
Datκραυγασουσῃκραυγασοντικραυγα·σουσ·ῃκραυγα·σο[υ]ντ·ι
Genκραυγασουσηςκραυγασοντοςκραυγα·σουσ·ηςκραυγα·σο[υ]ντ·ος
PlVocκραυγασουσαικραυγασοντεςκραυγασοντακραυγα·σουσ·αικραυγα·σο[υ]ντ·εςκραυγα·σο[υ]ντ·α
Nom
Accκραυγασουσαςκραυγασονταςκραυγα·σουσ·αςκραυγα·σο[υ]ντ·ας
Datκραυγασουσαιςκραυγασουσι, κραυγασουσινκραυγα·σουσ·αιςκραυγα·σου[ντ]·σι(ν)
Genκραυγασουσωνκραυγασοντωνκραυγα·σουσ·ωνκραυγα·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκραυγασομενηκραυγασομενεκραυγα·σομεν·ηκραυγα·σομεν·ε
Nomκραυγασομενοςκραυγα·σομεν·ος
Accκραυγασομενηνκραυγασομενονκραυγα·σομεν·ηνκραυγα·σομεν·ον
Datκραυγασομενῃκραυγασομενῳκραυγα·σομεν·ῃκραυγα·σομεν·ῳ
Genκραυγασομενηςκραυγασομενουκραυγα·σομεν·ηςκραυγα·σομεν·ου
PlVocκραυγασομεναικραυγασομενοικραυγασομενακραυγα·σομεν·αικραυγα·σομεν·οικραυγα·σομεν·α
Nom
Accκραυγασομεναςκραυγασομενουςκραυγα·σομεν·αςκραυγα·σομεν·ους
Datκραυγασομεναιςκραυγασομενοιςκραυγα·σομεν·αιςκραυγα·σομεν·οις
Genκραυγασομενωνκραυγασομενωνκραυγα·σομεν·ωνκραυγα·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκραυγασαε·κραυγα·σαεκραυγασαμηνε·κραυγα·σαμην
2ndεκραυγασαςε·κραυγα·σαςεκραυγασωε·κραυγα·σω
3rdεκραυγασεν[GNT][LXX], εκραυγασεε·κραυγα·σε(ν), ε·κραυγα·σε(ν)εκραυγασατοε·κραυγα·σατο
Pl1stεκραυγασαμενε·κραυγα·σαμενεκραυγασαμεθαε·κραυγα·σαμεθα
2ndεκραυγασατεε·κραυγα·σατεεκραυγασασθεε·κραυγα·σασθε
3rdεκραυγασαν[GNT]ε·κραυγα·σανεκραυγασαντοε·κραυγα·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκραυγασωκραυγα·σωκραυγασωμαικραυγα·σωμαι
2ndκραυγασῃςκραυγα·σῃςκραυγασῃκραυγα·σῃ
3rdκραυγασῃκραυγα·σῃκραυγασηταικραυγα·σηται
Pl1stκραυγασωμενκραυγα·σωμενκραυγασωμεθακραυγα·σωμεθα
2ndκραυγασητεκραυγα·σητεκραυγασησθεκραυγα·σησθε
3rdκραυγασωσιν, κραυγασωσικραυγα·σωσι(ν)κραυγασωνταικραυγα·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκραυγασαιμικραυγα·σαιμικραυγασαιμηνκραυγα·σαιμην
2ndκραυγασαις, κραυγασειαςκραυγα·σαις, κραυγα·σειας classicalκραυγασαιοκραυγα·σαιο
3rdκραυγασαι, κραυγασειεκραυγα·σαι, κραυγα·σειε classicalκραυγασαιτοκραυγα·σαιτο
Pl1stκραυγασαιμενκραυγα·σαιμενκραυγασαιμεθακραυγα·σαιμεθα
2ndκραυγασαιτεκραυγα·σαιτεκραυγασαισθεκραυγα·σαισθε
3rdκραυγασαιεν, κραυγασαισαν, κραυγασειαν, κραυγασειενκραυγα·σαιεν, κραυγα·σαισαν alt, κραυγα·σειαν classical, κραυγα·σειεν classicalκραυγασαιντοκραυγα·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκραυγασονκραυγα·σονκραυγασαικραυγα·σαι
3rdκραυγασατωκραυγα·σατωκραυγασασθωκραυγα·σασθω
Pl1st
2ndκραυγασατεκραυγα·σατεκραυγασασθεκραυγα·σασθε
3rdκραυγασατωσαν, κραυγασαντωνκραυγα·σατωσαν, κραυγα·σαντων classicalκραυγασασθωσαν, κραυγασασθωνκραυγα·σασθωσαν, κραυγα·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κραυγασαι​κραυγα·σαι​κραυγασασθαι​κραυγα·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκραυγασασακραυγασαςκραυγασανκραυγα·σασ·ακραυγα·σα[ντ]·ςκραυγα·σαν[τ]
Nom
Accκραυγασασανκραυγασαντακραυγα·σασ·ανκραυγα·σαντ·α
Datκραυγασασῃκραυγασαντικραυγα·σασ·ῃκραυγα·σαντ·ι
Genκραυγασασηςκραυγασαντοςκραυγα·σασ·ηςκραυγα·σαντ·ος
PlVocκραυγασασαικραυγασαντεςκραυγασαντακραυγα·σασ·αικραυγα·σαντ·εςκραυγα·σαντ·α
Nom
Accκραυγασασαςκραυγασανταςκραυγα·σασ·αςκραυγα·σαντ·ας
Datκραυγασασαιςκραυγασασι, κραυγασασινκραυγα·σασ·αιςκραυγα·σα[ντ]·σι(ν)
Genκραυγασασωνκραυγασαντωνκραυγα·σασ·ωνκραυγα·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκραυγασαμενηκραυγασαμενεκραυγα·σαμεν·ηκραυγα·σαμεν·ε
Nomκραυγασαμενοςκραυγα·σαμεν·ος
Accκραυγασαμενηνκραυγασαμενονκραυγα·σαμεν·ηνκραυγα·σαμεν·ον
Datκραυγασαμενῃκραυγασαμενῳκραυγα·σαμεν·ῃκραυγα·σαμεν·ῳ
Genκραυγασαμενηςκραυγασαμενουκραυγα·σαμεν·ηςκραυγα·σαμεν·ου
PlVocκραυγασαμεναικραυγασαμενοικραυγασαμενακραυγα·σαμεν·αικραυγα·σαμεν·οικραυγα·σαμεν·α
Nom
Accκραυγασαμεναςκραυγασαμενουςκραυγα·σαμεν·αςκραυγα·σαμεν·ους
Datκραυγασαμεναιςκραυγασαμενοιςκραυγα·σαμεν·αιςκραυγα·σαμεν·οις
Genκραυγασαμενωνκραυγασαμενωνκραυγα·σαμεν·ωνκραυγα·σαμεν·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 14-Dec-2019 09:31:42 EST