κρατεω • KRATEW • krateō

Search: κρατησαντες

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
κρατησαντεςκρατέωκρατη·σαντ·ες1aor act ptcp mas nom|voc pl

κρατέω (κρατ(ε)-, κρατη·σ-, κρατη·σ-, κεκρατη·κ-, κεκρατη-, κρατη·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκρατωκρατ(ε)·ωκρατουμαικρατ(ε)·ομαι
2ndκρατεις[GNT][LXX]κρατ(ε)·ειςκρατῃ, κρατει[GNT][LXX], κρατεισαικρατ(ε)·ῃ, κρατ(ε)·ει classical, κρατ(ε)·εσαι alt
3rdκρατει[GNT][LXX]κρατ(ε)·εικρατειται[LXX]κρατ(ε)·εται
Pl1stκρατουμενκρατ(ε)·ομενκρατουμεθακρατ(ε)·ομεθα
2ndκρατειτε[GNT]κρατ(ε)·ετεκρατεισθεκρατ(ε)·εσθε
3rdκρατουσιν[GNT], κρατουσι[LXX]κρατ(ε)·ουσι(ν)κρατουνταικρατ(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκρατωκρατ(ε)·ωκρατωμαικρατ(ε)·ωμαι
2ndκρατῃςκρατ(ε)·ῃςκρατῃκρατ(ε)·ῃ
3rdκρατῃκρατ(ε)·ῃκρατηταικρατ(ε)·ηται
Pl1stκρατωμεν[GNT]κρατ(ε)·ωμενκρατωμεθακρατ(ε)·ωμεθα
2ndκρατητε[GNT]κρατ(ε)·ητεκρατησθεκρατ(ε)·ησθε
3rdκρατωσιν, κρατωσικρατ(ε)·ωσι(ν)κρατωνταικρατ(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκρατοιμικρατ(ε)·οιμικρατοιμηνκρατ(ε)·οιμην
2ndκρατοιςκρατ(ε)·οιςκρατοιοκρατ(ε)·οιο
3rdκρατοικρατ(ε)·οικρατοιτοκρατ(ε)·οιτο
Pl1stκρατοιμενκρατ(ε)·οιμενκρατοιμεθακρατ(ε)·οιμεθα
2ndκρατοιτεκρατ(ε)·οιτεκρατοισθεκρατ(ε)·οισθε
3rdκρατοιεν, κρατοισανκρατ(ε)·οιεν, κρατ(ε)·οισαν altκρατοιντοκρατ(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκρατει[GNT][LXX]κρατ(ε)·εκρατουκρατ(ε)·ου
3rdκρατειτωκρατ(ε)·ετωκρατεισθωκρατ(ε)·εσθω
Pl1st
2ndκρατειτε[GNT]κρατ(ε)·ετεκρατεισθεκρατ(ε)·εσθε
3rdκρατειτωσαν, κρατουντων[LXX]κρατ(ε)·ετωσαν, κρατ(ε)·οντων classicalκρατεισθωσαν, κρατεισθωνκρατ(ε)·εσθωσαν, κρατ(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κρατειν[GNT][LXX]​κρατ(ε)·εινκρατεισθαι[GNT]​κρατ(ε)·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκρατουσα[LXX]κρατουνκρατ(ε)·ουσ·ακρατ(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomκρατων[GNT][LXX]κρατ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accκρατουσανκρατουντα[LXX]κρατ(ε)·ουσ·ανκρατ(ε)·ο[υ]ντ·α
Datκρατουσῃκρατουντι[LXX]κρατ(ε)·ουσ·ῃκρατ(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genκρατουσηςκρατουντος[GNT]κρατ(ε)·ουσ·ηςκρατ(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocκρατουσαικρατουντες[GNT][LXX]κρατουντα[LXX]κρατ(ε)·ουσ·αικρατ(ε)·ο[υ]ντ·εςκρατ(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accκρατουσαςκρατουντας[GNT][LXX]κρατ(ε)·ουσ·αςκρατ(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datκρατουσαιςκρατουσι[LXX], κρατουσιν[GNT]κρατ(ε)·ουσ·αιςκρατ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genκρατουσωνκρατουντων[LXX]κρατ(ε)·ουσ·ωνκρατ(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκρατουμενηκρατουμενεκρατ(ε)·ομεν·ηκρατ(ε)·ομεν·ε
Nomκρατουμενοςκρατ(ε)·ομεν·ος
Accκρατουμενηνκρατουμενονκρατ(ε)·ομεν·ηνκρατ(ε)·ομεν·ον
Datκρατουμενῃκρατουμενῳκρατ(ε)·ομεν·ῃκρατ(ε)·ομεν·ῳ
Genκρατουμενηςκρατουμενουκρατ(ε)·ομεν·ηςκρατ(ε)·ομεν·ου
PlVocκρατουμεναικρατουμενοικρατουμενα[LXX]κρατ(ε)·ομεν·αικρατ(ε)·ομεν·οικρατ(ε)·ομεν·α
Nom
Accκρατουμεναςκρατουμενουςκρατ(ε)·ομεν·αςκρατ(ε)·ομεν·ους
Datκρατουμεναιςκρατουμενοιςκρατ(ε)·ομεν·αιςκρατ(ε)·ομεν·οις
Genκρατουμενων[LXX]κρατουμενων[LXX]κρατ(ε)·ομεν·ωνκρατ(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκρατουνε·κρατ(ε)·ονεκρατουμηνε·κρατ(ε)·ομην
2ndεκρατειςε·κρατ(ε)·εςεκρατουε·κρατ(ε)·ου
3rdεκρατει[LXX]ε·κρατ(ε)·εεκρατειτοε·κρατ(ε)·ετο
Pl1stεκρατουμενε·κρατ(ε)·ομενεκρατουμεθαε·κρατ(ε)·ομεθα
2ndεκρατειτεε·κρατ(ε)·ετεεκρατεισθεε·κρατ(ε)·εσθε
3rdεκρατουν, εκρατουσανε·κρατ(ε)·ον, ε·κρατ(ε)·οσαν altεκρατουντο[GNT]ε·κρατ(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκρατησω[LXX]κρατη·σωκρατησομαικρατη·σομαι
2ndκρατησειςκρατη·σειςκρατησῃ[LXX], κρατησει[GNT][LXX], κρατησεσαικρατη·σῃ, κρατη·σει classical, κρατη·σεσαι alt
3rdκρατησει[GNT][LXX]κρατη·σεικρατησεταικρατη·σεται
Pl1stκρατησομενκρατη·σομενκρατησομεθακρατη·σομεθα
2ndκρατησετεκρατη·σετεκρατησεσθεκρατη·σεσθε
3rdκρατησουσιν[LXX], κρατησουσικρατη·σουσι(ν), κρατη·σουσι(ν)κρατησονταικρατη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκρατησοιμικρατη·σοιμικρατησοιμηνκρατη·σοιμην
2ndκρατησοιςκρατη·σοιςκρατησοιοκρατη·σοιο
3rdκρατησοικρατη·σοικρατησοιτοκρατη·σοιτο
Pl1stκρατησοιμενκρατη·σοιμενκρατησοιμεθακρατη·σοιμεθα
2ndκρατησοιτεκρατη·σοιτεκρατησοισθεκρατη·σοισθε
3rdκρατησοιενκρατη·σοιενκρατησοιντοκρατη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κρατησειν​κρατη·σειν​κρατησεσθαι​κρατη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκρατησουσακρατησον[LXX]κρατη·σουσ·ακρατη·σο[υ]ν[τ]
Nomκρατησωνκρατη·σο[υ]ν[τ]·^
Accκρατησουσανκρατησοντακρατη·σουσ·ανκρατη·σο[υ]ντ·α
Datκρατησουσῃκρατησοντικρατη·σουσ·ῃκρατη·σο[υ]ντ·ι
Genκρατησουσηςκρατησοντοςκρατη·σουσ·ηςκρατη·σο[υ]ντ·ος
PlVocκρατησουσαικρατησοντεςκρατησοντακρατη·σουσ·αικρατη·σο[υ]ντ·εςκρατη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accκρατησουσαςκρατησονταςκρατη·σουσ·αςκρατη·σο[υ]ντ·ας
Datκρατησουσαιςκρατησουσι, κρατησουσιν[LXX]κρατη·σουσ·αιςκρατη·σου[ντ]·σι(ν), κρατη·σου[ντ]·σι(ν)
Genκρατησουσωνκρατησοντωνκρατη·σουσ·ωνκρατη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκρατησομενηκρατησομενεκρατη·σομεν·ηκρατη·σομεν·ε
Nomκρατησομενοςκρατη·σομεν·ος
Accκρατησομενηνκρατησομενονκρατη·σομεν·ηνκρατη·σομεν·ον
Datκρατησομενῃκρατησομενῳκρατη·σομεν·ῃκρατη·σομεν·ῳ
Genκρατησομενηςκρατησομενουκρατη·σομεν·ηςκρατη·σομεν·ου
PlVocκρατησομεναικρατησομενοικρατησομενακρατη·σομεν·αικρατη·σομεν·οικρατη·σομεν·α
Nom
Accκρατησομεναςκρατησομενουςκρατη·σομεν·αςκρατη·σομεν·ους
Datκρατησομεναιςκρατησομενοιςκρατη·σομεν·αιςκρατη·σομεν·οις
Genκρατησομενωνκρατησομενωνκρατη·σομεν·ωνκρατη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκρατησα[LXX]ε·κρατη·σαεκρατησαμηνε·κρατη·σαμην
2ndεκρατησας[LXX]ε·κρατη·σαςεκρατησωε·κρατη·σω
3rdεκρατησεν[GNT][LXX], εκρατησε[LXX]ε·κρατη·σε(ν)εκρατησατοε·κρατη·σατο
Pl1stεκρατησαμεν[GNT][LXX]ε·κρατη·σαμενεκρατησαμεθαε·κρατη·σαμεθα
2ndεκρατησατε[GNT]ε·κρατη·σατεεκρατησασθεε·κρατη·σασθε
3rdεκρατησαν[GNT][LXX]ε·κρατη·σανεκρατησαντοε·κρατη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκρατησω[LXX]κρατη·σωκρατησωμαικρατη·σωμαι
2ndκρατησῃςκρατη·σῃςκρατησῃ[LXX]κρατη·σῃ
3rdκρατησῃ[LXX]κρατη·σῃκρατησηταικρατη·σηται
Pl1stκρατησωμεν[LXX]κρατη·σωμενκρατησωμεθακρατη·σωμεθα
2ndκρατησητεκρατη·σητεκρατησησθεκρατη·σησθε
3rdκρατησωσιν[GNT][LXX], κρατησωσικρατη·σωσι(ν), κρατη·σωσι(ν)κρατησωνταικρατη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκρατησαιμικρατη·σαιμικρατησαιμηνκρατη·σαιμην
2ndκρατησαις, κρατησειαςκρατη·σαις, κρατη·σειας classicalκρατησαιοκρατη·σαιο
3rdκρατησαι[GNT][LXX], κρατησειεκρατη·σαι, κρατη·σειε classicalκρατησαιτοκρατη·σαιτο
Pl1stκρατησαιμενκρατη·σαιμενκρατησαιμεθακρατη·σαιμεθα
2ndκρατησαιτεκρατη·σαιτεκρατησαισθεκρατη·σαισθε
3rdκρατησαιεν, κρατησαισαν, κρατησειαν, κρατησειενκρατη·σαιεν, κρατη·σαισαν alt, κρατη·σειαν classical, κρατη·σειεν classicalκρατησαιντοκρατη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκρατησον[LXX]κρατη·σονκρατησαι[GNT][LXX]κρατη·σαι
3rdκρατησατωκρατη·σατωκρατησασθωκρατη·σασθω
Pl1st
2ndκρατησατε[GNT]κρατη·σατεκρατησασθεκρατη·σασθε
3rdκρατησατωσαν, κρατησαντωνκρατη·σατωσαν, κρατη·σαντων classicalκρατησασθωσαν, κρατησασθωνκρατη·σασθωσαν, κρατη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κρατησαι[GNT][LXX]​κρατη·σαικρατησασθαι​κρατη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκρατησασακρατησας[GNT][LXX]κρατησανκρατη·σασ·ακρατη·σα[ντ]·ςκρατη·σαν[τ]
Nom
Accκρατησασανκρατησαντακρατη·σασ·ανκρατη·σαντ·α
Datκρατησασῃκρατησαντικρατη·σασ·ῃκρατη·σαντ·ι
Genκρατησασηςκρατησαντοςκρατη·σασ·ηςκρατη·σαντ·ος
PlVocκρατησασαικρατησαντες[GNT]κρατησαντακρατη·σασ·αικρατη·σαντ·εςκρατη·σαντ·α
Nom
Accκρατησασαςκρατησαντας[LXX]κρατη·σασ·αςκρατη·σαντ·ας
Datκρατησασαιςκρατησασι, κρατησασινκρατη·σασ·αιςκρατη·σα[ντ]·σι(ν)
Genκρατησασωνκρατησαντωνκρατη·σασ·ωνκρατη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκρατησαμενηκρατησαμενεκρατη·σαμεν·ηκρατη·σαμεν·ε
Nomκρατησαμενοςκρατη·σαμεν·ος
Accκρατησαμενηνκρατησαμενονκρατη·σαμεν·ηνκρατη·σαμεν·ον
Datκρατησαμενῃκρατησαμενῳκρατη·σαμεν·ῃκρατη·σαμεν·ῳ
Genκρατησαμενηςκρατησαμενουκρατη·σαμεν·ηςκρατη·σαμεν·ου
PlVocκρατησαμεναικρατησαμενοικρατησαμενακρατη·σαμεν·αικρατη·σαμεν·οικρατη·σαμεν·α
Nom
Accκρατησαμεναςκρατησαμενουςκρατη·σαμεν·αςκρατη·σαμεν·ους
Datκρατησαμεναιςκρατησαμενοιςκρατη·σαμεν·αιςκρατη·σαμεν·οις
Genκρατησαμενωνκρατησαμενωνκρατη·σαμεν·ωνκρατη·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκεκρατηκακεκρατη·κακεκρατημαικεκρατη·μαι
2ndκεκρατηκας, κεκρατηκεςκεκρατη·κας, κεκρατη·κες altκεκρατησαικεκρατη·σαι
3rdκεκρατηκεν, κεκρατηκεκεκρατη·κε(ν)κεκρατηταικεκρατη·ται
Pl1stκεκρατηκαμεν[LXX]κεκρατη·καμενκεκρατημεθακεκρατη·μεθα
2ndκεκρατηκατεκεκρατη·κατεκεκρατησθεκεκρατη·σθε
3rdκεκρατηκασιν, κεκρατηκασι, κεκρατηκανκεκρατη·κασι(ν), κεκρατη·καν altκεκρατηνται[GNT]κεκρατη·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκεκρατησομαικεκρατη·σομαι
2ndκεκρατησῃ, κεκρατησεικεκρατη·σῃ, κεκρατη·σει classical
3rdκεκρατησεταικεκρατη·σεται
Pl1stκεκρατησομεθακεκρατη·σομεθα
2ndκεκρατησεσθεκεκρατη·σεσθε
3rdκεκρατησονταικεκρατη·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκεκρατηκωκεκρατη·κω
2ndκεκρατηκῃςκεκρατη·κῃς
3rdκεκρατηκῃκεκρατη·κῃ
Pl1stκεκρατηκωμενκεκρατη·κωμεν
2ndκεκρατηκητεκεκρατη·κητε
3rdκεκρατηκωσιν, κεκρατηκωσικεκρατη·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκεκρατηκοιμι, κεκρατηκοιηνκεκρατη·κοιμι, κεκρατη·κοιην classical
2ndκεκρατηκοις, κεκρατηκοιηςκεκρατη·κοις, κεκρατη·κοιης classical
3rdκεκρατηκοι, κεκρατηκοιηκεκρατη·κοι, κεκρατη·κοιη classical
Pl1stκεκρατηκοιμενκεκρατη·κοιμεν
2ndκεκρατηκοιτεκεκρατη·κοιτε
3rdκεκρατηκοιενκεκρατη·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκεκρατησοιμηνκεκρατη·σοιμην
2ndκεκρατησοιοκεκρατη·σοιο
3rdκεκρατησοιτοκεκρατη·σοιτο
Pl1stκεκρατησοιμεθακεκρατη·σοιμεθα
2ndκεκρατησοισθεκεκρατη·σοισθε
3rdκεκρατησοιντοκεκρατη·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκεκρατηκεκεκρατη·κεκεκρατησοκεκρατη·σο
3rdκεκρατηκετωκεκρατη·κετωκεκρατησθωκεκρατη·σθω
Pl1st
2ndκεκρατηκετεκεκρατη·κετεκεκρατησθεκεκρατη·σθε
3rdκεκρατηκετωσανκεκρατη·κετωσανκεκρατησθωσαν, κεκρατησθωνκεκρατη·σθωσαν, κεκρατη·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κεκρατηκεναι[GNT][LXX]​κεκρατη·κεναικεκρατησθαι​κεκρατη·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κεκρατησεσθαι​κεκρατη·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκεκρατηκυιακεκρατηκοςκεκρατη·κυι·ακεκρατη·κο[τ]·ς
Nomκεκρατηκωςκεκρατη·κο[τ]·^ς
Accκεκρατηκυιανκεκρατηκοτακεκρατη·κυι·ανκεκρατη·κοτ·α
Datκεκρατηκυιᾳκεκρατηκοτικεκρατη·κυι·ᾳκεκρατη·κοτ·ι
Genκεκρατηκυιαςκεκρατηκοτοςκεκρατη·κυι·αςκεκρατη·κοτ·ος
PlVocκεκρατηκυιαικεκρατηκοτεςκεκρατηκοτακεκρατη·κυι·αικεκρατη·κοτ·εςκεκρατη·κοτ·α
Nom
Accκεκρατηκυιαςκεκρατηκοταςκεκρατη·κυι·αςκεκρατη·κοτ·ας
Datκεκρατηκυιαιςκεκρατηκοσι, κεκρατηκοσινκεκρατη·κυι·αιςκεκρατη·κο[τ]·σι(ν)
Genκεκρατηκυιωνκεκρατηκοτωνκεκρατη·κυι·ωνκεκρατη·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκεκρατημενηκεκρατημενεκεκρατη·μεν·ηκεκρατη·μεν·ε
Nomκεκρατημενος[LXX]κεκρατη·μεν·ος
Accκεκρατημενηνκεκρατημενονκεκρατη·μεν·ηνκεκρατη·μεν·ον
Datκεκρατημενῃκεκρατημενῳκεκρατη·μεν·ῃκεκρατη·μεν·ῳ
Genκεκρατημενηςκεκρατημενουκεκρατη·μεν·ηςκεκρατη·μεν·ου
PlVocκεκρατημεναικεκρατημενοικεκρατημενακεκρατη·μεν·αικεκρατη·μεν·οικεκρατη·μεν·α
Nom
Accκεκρατημεναςκεκρατημενουςκεκρατη·μεν·αςκεκρατη·μεν·ους
Datκεκρατημεναιςκεκρατημενοιςκεκρατη·μεν·αιςκεκρατη·μεν·οις
Genκεκρατημενωνκεκρατημενωνκεκρατη·μεν·ωνκεκρατη·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκεκρατηκειν, εκεκρατηκηε·κεκρατη·κειν, ε·κεκρατη·κη classicalεκεκρατημηνε·κεκρατη·μην
2ndεκεκρατηκεις, εκεκρατηκηςε·κεκρατη·κεις, ε·κεκρατη·κης classicalεκεκρατησοε·κεκρατη·σο
3rdεκεκρατηκειε·κεκρατη·κειεκεκρατητοε·κεκρατη·το
Pl1stεκεκρατηκειμεν, εκεκρατηκεμενε·κεκρατη·κειμεν, ε·κεκρατη·κεμεν classicalεκεκρατημεθαε·κεκρατη·μεθα
2ndεκεκρατηκειτε, εκεκρατηκετεε·κεκρατη·κειτε, ε·κεκρατη·κετε classicalεκεκρατησθεε·κεκρατη·σθε
3rdεκεκρατηκεισαν, εκεκρατηκεσανε·κεκρατη·κεισαν, ε·κεκρατη·κεσαν classicalεκεκρατηντοε·κεκρατη·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκεκρατηκειν, κεκρατηκη[ε]·κεκρατη·κειν, [ε]·κεκρατη·κη classicalκεκρατημην[ε]·κεκρατη·μην
2ndκεκρατηκεις, κεκρατηκης[ε]·κεκρατη·κεις, [ε]·κεκρατη·κης classicalκεκρατησο[ε]·κεκρατη·σο
3rdκεκρατηκει[LXX][ε]·κεκρατη·κεικεκρατητο[ε]·κεκρατη·το
Pl1stκεκρατηκειμεν, κεκρατηκεμεν[ε]·κεκρατη·κειμεν, [ε]·κεκρατη·κεμεν classicalκεκρατημεθα[ε]·κεκρατη·μεθα
2ndκεκρατηκειτε, κεκρατηκετε[ε]·κεκρατη·κειτε, [ε]·κεκρατη·κετε classicalκεκρατησθε[ε]·κεκρατη·σθε
3rdκεκρατηκεισαν, κεκρατηκεσαν[ε]·κεκρατη·κεισαν, [ε]·κεκρατη·κεσαν classicalκεκρατηντο[ε]·κεκρατη·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεκρατηθηνε·κρατη·θην
2ndεκρατηθηςε·κρατη·θης
3rdεκρατηθη[LXX]ε·κρατη·θη
Pl1stεκρατηθημενε·κρατη·θημεν
2ndεκρατηθητεε·κρατη·θητε
3rdεκρατηθησαν[LXX]ε·κρατη·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stκρατηθησομαικρατη·θησομαι
2ndκρατηθησῃ, κρατηθησεικρατη·θησῃ, κρατη·θησει classical
3rdκρατηθησεταικρατη·θησεται
Pl1stκρατηθησομεθακρατη·θησομεθα
2ndκρατηθησεσθεκρατη·θησεσθε
3rdκρατηθησονταικρατη·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκρατηθωκρατη·θω
2ndκρατηθῃςκρατη·θῃς
3rdκρατηθῃκρατη·θῃ
Pl1stκρατηθωμενκρατη·θωμεν
2ndκρατηθητεκρατη·θητε
3rdκρατηθωσιν, κρατηθωσικρατη·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκρατηθειηνκρατη·θειην
2ndκρατηθειηςκρατη·θειης
3rdκρατηθειηκρατη·θειη
Pl1stκρατηθειημεν, κρατηθειμενκρατη·θειημεν, κρατη·θειμεν classical
2ndκρατηθειητε, κρατηθειτεκρατη·θειητε, κρατη·θειτε classical
3rdκρατηθειησαν, κρατηθειενκρατη·θειησαν, κρατη·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stκρατηθησοιμηνκρατη·θησοιμην
2ndκρατηθησοιοκρατη·θησοιο
3rdκρατηθησοιτοκρατη·θησοιτο
Pl1stκρατηθησοιμεθακρατη·θησοιμεθα
2ndκρατηθησοισθεκρατη·θησοισθε
3rdκρατηθησοιντοκρατη·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndκρατηθητικρατη·θητι
3rdκρατηθητωκρατη·θητω
Pl1st
2ndκρατηθητεκρατη·θητε
3rdκρατηθητωσαν, κρατηθεντωνκρατη·θητωσαν, κρατη·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
κρατηθηναι​κρατη·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
κρατηθησεσθαι​κρατη·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκρατηθεισακρατηθειςκρατηθενκρατη·θεισ·ακρατη·θει[ντ]·ςκρατη·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accκρατηθεισανκρατηθεντακρατη·θεισ·ανκρατη·θε[ι]ντ·α
Datκρατηθεισῃκρατηθεντικρατη·θεισ·ῃκρατη·θε[ι]ντ·ι
Genκρατηθεισης[LXX]κρατηθεντοςκρατη·θεισ·ηςκρατη·θε[ι]ντ·ος
PlVocκρατηθεισαικρατηθεντεςκρατηθεντακρατη·θεισ·αικρατη·θε[ι]ντ·εςκρατη·θε[ι]ντ·α
Nom
Accκρατηθεισαςκρατηθενταςκρατη·θεισ·αςκρατη·θε[ι]ντ·ας
Datκρατηθεισαιςκρατηθεισι, κρατηθεισινκρατη·θεισ·αιςκρατη·θει[ντ]·σι(ν)
Genκρατηθεισωνκρατηθεντωνκρατη·θεισ·ωνκρατη·θε[ι]ντ·ων

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκρατηθησομενηκρατηθησομενεκρατη·θησομεν·ηκρατη·θησομεν·ε
Nomκρατηθησομενοςκρατη·θησομεν·ος
Accκρατηθησομενηνκρατηθησομενονκρατη·θησομεν·ηνκρατη·θησομεν·ον
Datκρατηθησομενῃκρατηθησομενῳκρατη·θησομεν·ῃκρατη·θησομεν·ῳ
Genκρατηθησομενηςκρατηθησομενουκρατη·θησομεν·ηςκρατη·θησομεν·ου
PlVocκρατηθησομεναικρατηθησομενοικρατηθησομενακρατη·θησομεν·αικρατη·θησομεν·οικρατη·θησομεν·α
Nom
Accκρατηθησομεναςκρατηθησομενουςκρατη·θησομεν·αςκρατη·θησομεν·ους
Datκρατηθησομεναιςκρατηθησομενοιςκρατη·θησομεν·αιςκρατη·θησομεν·οις
Genκρατηθησομενωνκρατηθησομενωνκρατη·θησομεν·ωνκρατη·θησομεν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 19-Jan-2021 22:49:20 EST