κραταιοω • KRATAIOW • krataioō

Search: κραταιουσθω

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
κραταιουσθωκραταιόωκραται(ο)·εσθωpres mp imp 3rd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
κραταιουσθωκραταιόωκραται(ο)·εσθωpres mp imp 3rd sg

κραταιόω (κραται(ο)-, κραταιω·σ-, κραταιω·σ-, -, κεκραταιω-, κραταιω·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκραταιωκραται(ο)·ωκραταιουμαικραται(ο)·ομαι
2ndκραταιοις[LXX]κραται(ο)·ειςκραταιοι[LXX], κραταιουσαικραται(ο)·ῃ, κραται(ο)·ει classical, κραται(ο)·εσαι alt
3rdκραταιοι[LXX]κραται(ο)·εικραταιουται[LXX]κραται(ο)·εται
Pl1stκραταιουμενκραται(ο)·ομενκραταιουμεθακραται(ο)·ομεθα
2ndκραταιουτεκραται(ο)·ετεκραταιουσθε[GNT][LXX]κραται(ο)·εσθε
3rdκραταιουσιν, κραταιουσικραται(ο)·ουσι(ν)κραταιουνταικραται(ο)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκραταιωκραται(ο)·ωκραταιωμαικραται(ο)·ωμαι
2ndκραταιοις[LXX]κραται(ο)·ῃςκραταιοι[LXX]κραται(ο)·ῃ
3rdκραταιοι[LXX]κραται(ο)·ῃκραταιωταικραται(ο)·ηται
Pl1stκραταιωμενκραται(ο)·ωμενκραταιωμεθακραται(ο)·ωμεθα
2ndκραταιωτεκραται(ο)·ητεκραταιωσθεκραται(ο)·ησθε
3rdκραταιωσιν[LXX], κραταιωσικραται(ο)·ωσι(ν), κραται(ο)·ωσι(ν)κραταιωνταικραται(ο)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκραταιοιμικραται(ο)·οιμικραταιοιμηνκραται(ο)·οιμην
2ndκραταιοις[LXX]κραται(ο)·οιςκραταιοιοκραται(ο)·οιο
3rdκραταιοι[LXX]κραται(ο)·οικραταιοιτοκραται(ο)·οιτο
Pl1stκραταιοιμενκραται(ο)·οιμενκραταιοιμεθακραται(ο)·οιμεθα
2ndκραταιοιτεκραται(ο)·οιτεκραταιοισθεκραται(ο)·οισθε
3rdκραταιοιεν, κραταιοισανκραται(ο)·οιεν, κραται(ο)·οισαν altκραταιοιντοκραται(ο)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκραταιου[LXX]κραται(ο)·εκραταιου[LXX]κραται(ο)·ου
3rdκραταιουτωκραται(ο)·ετωκραταιουσθω[LXX]κραται(ο)·εσθω
Pl1st
2ndκραταιουτεκραται(ο)·ετεκραταιουσθε[GNT][LXX]κραται(ο)·εσθε
3rdκραταιουτωσαν, κραταιουντωνκραται(ο)·ετωσαν, κραται(ο)·οντων classicalκραταιουσθωσαν[LXX], κραταιουσθωνκραται(ο)·εσθωσαν, κραται(ο)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κραταιουν​κραται(ο)·ειν​κραταιουσθαι​κραται(ο)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκραταιουσακραταιουνκραται(ο)·ουσ·ακραται(ο)·ο[υ]ν[τ]
Nomκραταιων[LXX]κραται(ο)·ο[υ]ν[τ]·^
Accκραταιουσανκραταιουντακραται(ο)·ουσ·ανκραται(ο)·ο[υ]ντ·α
Datκραταιουσῃκραταιουντικραται(ο)·ουσ·ῃκραται(ο)·ο[υ]ντ·ι
Genκραταιουσηςκραταιουντοςκραται(ο)·ουσ·ηςκραται(ο)·ο[υ]ντ·ος
PlVocκραταιουσαικραταιουντεςκραταιουντακραται(ο)·ουσ·αικραται(ο)·ο[υ]ντ·εςκραται(ο)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accκραταιουσαςκραταιουντας[LXX]κραται(ο)·ουσ·αςκραται(ο)·ο[υ]ντ·ας
Datκραταιουσαιςκραταιουσι, κραταιουσινκραται(ο)·ουσ·αιςκραται(ο)·ου[ντ]·σι(ν)
Genκραταιουσωνκραταιουντωνκραται(ο)·ουσ·ωνκραται(ο)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκραταιουμενηκραταιουμενεκραται(ο)·ομεν·ηκραται(ο)·ομεν·ε
Nomκραταιουμενοςκραται(ο)·ομεν·ος
Accκραταιουμενηνκραταιουμενονκραται(ο)·ομεν·ηνκραται(ο)·ομεν·ον
Datκραταιουμενῃκραταιουμενῳκραται(ο)·ομεν·ῃκραται(ο)·ομεν·ῳ
Genκραταιουμενηςκραταιουμενουκραται(ο)·ομεν·ηςκραται(ο)·ομεν·ου
PlVocκραταιουμεναικραταιουμενοικραταιουμενακραται(ο)·ομεν·αικραται(ο)·ομεν·οικραται(ο)·ομεν·α
Nom
Accκραταιουμεναςκραταιουμενουςκραται(ο)·ομεν·αςκραται(ο)·ομεν·ους
Datκραταιουμεναιςκραταιουμενοιςκραται(ο)·ομεν·αιςκραται(ο)·ομεν·οις
Genκραταιουμενωνκραταιουμενωνκραται(ο)·ομεν·ωνκραται(ο)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκραταιουνε·κραται(ο)·ονεκραταιουμηνε·κραται(ο)·ομην
2ndεκραταιουςε·κραται(ο)·εςεκραταιουε·κραται(ο)·ου
3rdεκραταιουε·κραται(ο)·εεκραταιουτο[GNT][LXX]ε·κραται(ο)·ετο
Pl1stεκραταιουμενε·κραται(ο)·ομενεκραταιουμεθαε·κραται(ο)·ομεθα
2ndεκραταιουτε[LXX]ε·κραται(ο)·ετεεκραταιουσθεε·κραται(ο)·εσθε
3rdεκραταιουν, εκραταιουσανε·κραται(ο)·ον, ε·κραται(ο)·οσαν altεκραταιουντοε·κραται(ο)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκραταιωσωκραταιω·σωκραταιωσομαικραταιω·σομαι
2ndκραταιωσειςκραταιω·σειςκραταιωσῃ, κραταιωσει[LXX], κραταιωσεσαικραταιω·σῃ, κραταιω·σει classical, κραταιω·σεσαι alt
3rdκραταιωσει[LXX]κραταιω·σεικραταιωσεταικραταιω·σεται
Pl1stκραταιωσομεν[LXX]κραταιω·σομενκραταιωσομεθακραταιω·σομεθα
2ndκραταιωσετεκραταιω·σετεκραταιωσεσθεκραταιω·σεσθε
3rdκραταιωσουσιν, κραταιωσουσικραταιω·σουσι(ν)κραταιωσονταικραταιω·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκραταιωσοιμικραταιω·σοιμικραταιωσοιμηνκραταιω·σοιμην
2ndκραταιωσοιςκραταιω·σοιςκραταιωσοιοκραταιω·σοιο
3rdκραταιωσοικραταιω·σοικραταιωσοιτοκραταιω·σοιτο
Pl1stκραταιωσοιμενκραταιω·σοιμενκραταιωσοιμεθακραταιω·σοιμεθα
2ndκραταιωσοιτεκραταιω·σοιτεκραταιωσοισθεκραταιω·σοισθε
3rdκραταιωσοιενκραταιω·σοιενκραταιωσοιντοκραταιω·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κραταιωσειν​κραταιω·σειν​κραταιωσεσθαι​κραταιω·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκραταιωσουσακραταιωσον[LXX]κραταιω·σουσ·ακραταιω·σο[υ]ν[τ]
Nomκραταιωσωνκραταιω·σο[υ]ν[τ]·^
Accκραταιωσουσανκραταιωσοντακραταιω·σουσ·ανκραταιω·σο[υ]ντ·α
Datκραταιωσουσῃκραταιωσοντικραταιω·σουσ·ῃκραταιω·σο[υ]ντ·ι
Genκραταιωσουσηςκραταιωσοντοςκραταιω·σουσ·ηςκραταιω·σο[υ]ντ·ος
PlVocκραταιωσουσαικραταιωσοντεςκραταιωσοντακραταιω·σουσ·αικραταιω·σο[υ]ντ·εςκραταιω·σο[υ]ντ·α
Nom
Accκραταιωσουσαςκραταιωσονταςκραταιω·σουσ·αςκραταιω·σο[υ]ντ·ας
Datκραταιωσουσαιςκραταιωσουσι, κραταιωσουσινκραταιω·σουσ·αιςκραταιω·σου[ντ]·σι(ν)
Genκραταιωσουσωνκραταιωσοντωνκραταιω·σουσ·ωνκραταιω·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκραταιωσομενηκραταιωσομενεκραταιω·σομεν·ηκραταιω·σομεν·ε
Nomκραταιωσομενοςκραταιω·σομεν·ος
Accκραταιωσομενηνκραταιωσομενονκραταιω·σομεν·ηνκραταιω·σομεν·ον
Datκραταιωσομενῃκραταιωσομενῳκραταιω·σομεν·ῃκραταιω·σομεν·ῳ
Genκραταιωσομενηςκραταιωσομενουκραταιω·σομεν·ηςκραταιω·σομεν·ου
PlVocκραταιωσομεναικραταιωσομενοικραταιωσομενακραταιω·σομεν·αικραταιω·σομεν·οικραταιω·σομεν·α
Nom
Accκραταιωσομεναςκραταιωσομενουςκραταιω·σομεν·αςκραταιω·σομεν·ους
Datκραταιωσομεναιςκραταιωσομενοιςκραταιω·σομεν·αιςκραταιω·σομεν·οις
Genκραταιωσομενωνκραταιωσομενωνκραταιω·σομεν·ωνκραταιω·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκραταιωσα[LXX]ε·κραταιω·σαεκραταιωσαμηνε·κραταιω·σαμην
2ndεκραταιωσας[LXX]ε·κραταιω·σαςεκραταιωσωε·κραταιω·σω
3rdεκραταιωσεν[LXX], εκραταιωσεε·κραταιω·σε(ν), ε·κραταιω·σε(ν)εκραταιωσατοε·κραταιω·σατο
Pl1stεκραταιωσαμενε·κραταιω·σαμενεκραταιωσαμεθαε·κραταιω·σαμεθα
2ndεκραταιωσατεε·κραταιω·σατεεκραταιωσασθεε·κραταιω·σασθε
3rdεκραταιωσαν[LXX]ε·κραταιω·σανεκραταιωσαντοε·κραταιω·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκραταιωσωκραταιω·σωκραταιωσωμαικραταιω·σωμαι
2ndκραταιωσῃςκραταιω·σῃςκραταιωσῃκραταιω·σῃ
3rdκραταιωσῃκραταιω·σῃκραταιωσηταικραταιω·σηται
Pl1stκραταιωσωμενκραταιω·σωμενκραταιωσωμεθακραταιω·σωμεθα
2ndκραταιωσητε[LXX]κραταιω·σητεκραταιωσησθεκραταιω·σησθε
3rdκραταιωσωσιν, κραταιωσωσικραταιω·σωσι(ν)κραταιωσωνταικραταιω·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκραταιωσαιμικραταιω·σαιμικραταιωσαιμηνκραταιω·σαιμην
2ndκραταιωσαις, κραταιωσειαςκραταιω·σαις, κραταιω·σειας classicalκραταιωσαιοκραταιω·σαιο
3rdκραταιωσαι[LXX], κραταιωσειεκραταιω·σαι, κραταιω·σειε classicalκραταιωσαιτοκραταιω·σαιτο
Pl1stκραταιωσαιμενκραταιω·σαιμενκραταιωσαιμεθακραταιω·σαιμεθα
2ndκραταιωσαιτεκραταιω·σαιτεκραταιωσαισθεκραταιω·σαισθε
3rdκραταιωσαιεν, κραταιωσαισαν, κραταιωσειαν, κραταιωσειενκραταιω·σαιεν, κραταιω·σαισαν alt, κραταιω·σειαν classical, κραταιω·σειεν classicalκραταιωσαιντοκραταιω·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκραταιωσον[LXX]κραταιω·σονκραταιωσαι[LXX]κραταιω·σαι
3rdκραταιωσατωκραταιω·σατωκραταιωσασθωκραταιω·σασθω
Pl1st
2ndκραταιωσατεκραταιω·σατεκραταιωσασθεκραταιω·σασθε
3rdκραταιωσατωσαν, κραταιωσαντωνκραταιω·σατωσαν, κραταιω·σαντων classicalκραταιωσασθωσαν, κραταιωσασθωνκραταιω·σασθωσαν, κραταιω·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κραταιωσαι[LXX]​κραταιω·σαικραταιωσασθαι​κραταιω·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκραταιωσασακραταιωσαςκραταιωσανκραταιω·σασ·ακραταιω·σα[ντ]·ςκραταιω·σαν[τ]
Nom
Accκραταιωσασανκραταιωσαντακραταιω·σασ·ανκραταιω·σαντ·α
Datκραταιωσασῃκραταιωσαντικραταιω·σασ·ῃκραταιω·σαντ·ι
Genκραταιωσασηςκραταιωσαντοςκραταιω·σασ·ηςκραταιω·σαντ·ος
PlVocκραταιωσασαικραταιωσαντεςκραταιωσαντακραταιω·σασ·αικραταιω·σαντ·εςκραταιω·σαντ·α
Nom
Accκραταιωσασαςκραταιωσανταςκραταιω·σασ·αςκραταιω·σαντ·ας
Datκραταιωσασαιςκραταιωσασι, κραταιωσασινκραταιω·σασ·αιςκραταιω·σα[ντ]·σι(ν)
Genκραταιωσασωνκραταιωσαντωνκραταιω·σασ·ωνκραταιω·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκραταιωσαμενηκραταιωσαμενεκραταιω·σαμεν·ηκραταιω·σαμεν·ε
Nomκραταιωσαμενοςκραταιω·σαμεν·ος
Accκραταιωσαμενηνκραταιωσαμενονκραταιω·σαμεν·ηνκραταιω·σαμεν·ον
Datκραταιωσαμενῃκραταιωσαμενῳκραταιω·σαμεν·ῃκραταιω·σαμεν·ῳ
Genκραταιωσαμενηςκραταιωσαμενουκραταιω·σαμεν·ηςκραταιω·σαμεν·ου
PlVocκραταιωσαμεναικραταιωσαμενοικραταιωσαμενακραταιω·σαμεν·αικραταιω·σαμεν·οικραταιω·σαμεν·α
Nom
Accκραταιωσαμεναςκραταιωσαμενουςκραταιω·σαμεν·αςκραταιω·σαμεν·ους
Datκραταιωσαμεναιςκραταιωσαμενοιςκραταιω·σαμεν·αιςκραταιω·σαμεν·οις
Genκραταιωσαμενωνκραταιωσαμενωνκραταιω·σαμεν·ωνκραταιω·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκεκραταιωμαικεκραταιω·μαι
2ndκεκραταιωσαικεκραταιω·σαι
3rdκεκραταιωταικεκραταιω·ται
Pl1stκεκραταιωμεθακεκραταιω·μεθα
2ndκεκραταιωσθεκεκραταιω·σθε
3rdκεκραταιωνται[LXX]κεκραταιω·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκεκραταιωσομαικεκραταιω·σομαι
2ndκεκραταιωσῃ, κεκραταιωσεικεκραταιω·σῃ, κεκραταιω·σει classical
3rdκεκραταιωσεταικεκραταιω·σεται
Pl1stκεκραταιωσομεθακεκραταιω·σομεθα
2ndκεκραταιωσεσθεκεκραταιω·σεσθε
3rdκεκραταιωσονταικεκραταιω·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκεκραταιωσοιμηνκεκραταιω·σοιμην
2ndκεκραταιωσοιοκεκραταιω·σοιο
3rdκεκραταιωσοιτοκεκραταιω·σοιτο
Pl1stκεκραταιωσοιμεθακεκραταιω·σοιμεθα
2ndκεκραταιωσοισθεκεκραταιω·σοισθε
3rdκεκραταιωσοιντοκεκραταιω·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκεκραταιωσοκεκραταιω·σο
3rdκεκραταιωσθωκεκραταιω·σθω
Pl1st
2ndκεκραταιωσθεκεκραταιω·σθε
3rdκεκραταιωσθωσαν, κεκραταιωσθωνκεκραταιω·σθωσαν, κεκραταιω·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κεκραταιωσθαι​κεκραταιω·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κεκραταιωσεσθαι​κεκραταιω·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκεκραταιωμενηκεκραταιωμενεκεκραταιω·μεν·ηκεκραταιω·μεν·ε
Nomκεκραταιωμενοςκεκραταιω·μεν·ος
Accκεκραταιωμενηνκεκραταιωμενονκεκραταιω·μεν·ηνκεκραταιω·μεν·ον
Datκεκραταιωμενῃκεκραταιωμενῳκεκραταιω·μεν·ῃκεκραταιω·μεν·ῳ
Genκεκραταιωμενηςκεκραταιωμενουκεκραταιω·μεν·ηςκεκραταιω·μεν·ου
PlVocκεκραταιωμεναικεκραταιωμενοικεκραταιωμενακεκραταιω·μεν·αικεκραταιω·μεν·οικεκραταιω·μεν·α
Nom
Accκεκραταιωμεναςκεκραταιωμενουςκεκραταιω·μεν·αςκεκραταιω·μεν·ους
Datκεκραταιωμεναιςκεκραταιωμενοιςκεκραταιω·μεν·αιςκεκραταιω·μεν·οις
Genκεκραταιωμενωνκεκραταιωμενωνκεκραταιω·μεν·ωνκεκραταιω·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκεκραταιωμηνε·κεκραταιω·μην
2ndεκεκραταιωσοε·κεκραταιω·σο
3rdεκεκραταιωτοε·κεκραταιω·το
Pl1stεκεκραταιωμεθαε·κεκραταιω·μεθα
2ndεκεκραταιωσθεε·κεκραταιω·σθε
3rdεκεκραταιωντοε·κεκραταιω·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκεκραταιωμην[ε]·κεκραταιω·μην
2ndκεκραταιωσο[ε]·κεκραταιω·σο
3rdκεκραταιωτο[ε]·κεκραταιω·το
Pl1stκεκραταιωμεθα[ε]·κεκραταιω·μεθα
2ndκεκραταιωσθε[ε]·κεκραταιω·σθε
3rdκεκραταιωντο[ε]·κεκραταιω·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεκραταιωθην[LXX]ε·κραταιω·θην
2ndεκραταιωθηςε·κραταιω·θης
3rdεκραταιωθη[LXX]ε·κραταιω·θη
Pl1stεκραταιωθημενε·κραταιω·θημεν
2ndεκραταιωθητεε·κραταιω·θητε
3rdεκραταιωθησαν[LXX]ε·κραταιω·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stκραταιωθησομαικραταιω·θησομαι
2ndκραταιωθησῃ, κραταιωθησεικραταιω·θησῃ, κραταιω·θησει classical
3rdκραταιωθησεταικραταιω·θησεται
Pl1stκραταιωθησομεθακραταιω·θησομεθα
2ndκραταιωθησεσθεκραταιω·θησεσθε
3rdκραταιωθησονταικραταιω·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκραταιωθωκραταιω·θω
2ndκραταιωθῃςκραταιω·θῃς
3rdκραταιωθῃ[LXX]κραταιω·θῃ
Pl1stκραταιωθωμεν[LXX]κραταιω·θωμεν
2ndκραταιωθητε[LXX]κραταιω·θητε
3rdκραταιωθωσιν[LXX], κραταιωθωσικραταιω·θωσι(ν), κραταιω·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκραταιωθειηνκραταιω·θειην
2ndκραταιωθειηςκραταιω·θειης
3rdκραταιωθειηκραταιω·θειη
Pl1stκραταιωθειημεν, κραταιωθειμενκραταιω·θειημεν, κραταιω·θειμεν classical
2ndκραταιωθειητε, κραταιωθειτεκραταιω·θειητε, κραταιω·θειτε classical
3rdκραταιωθειησαν, κραταιωθειενκραταιω·θειησαν, κραταιω·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stκραταιωθησοιμηνκραταιω·θησοιμην
2ndκραταιωθησοιοκραταιω·θησοιο
3rdκραταιωθησοιτοκραταιω·θησοιτο
Pl1stκραταιωθησοιμεθακραταιω·θησοιμεθα
2ndκραταιωθησοισθεκραταιω·θησοισθε
3rdκραταιωθησοιντοκραταιω·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndκραταιωθητικραταιω·θητι
3rdκραταιωθητω[LXX]κραταιω·θητω
Pl1st
2ndκραταιωθητε[LXX]κραταιω·θητε
3rdκραταιωθητωσαν, κραταιωθεντωνκραταιω·θητωσαν, κραταιω·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
κραταιωθηναι[GNT]​κραταιω·θηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
κραταιωθησεσθαι​κραταιω·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκραταιωθεισακραταιωθειςκραταιωθενκραταιω·θεισ·ακραταιω·θει[ντ]·ςκραταιω·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accκραταιωθεισανκραταιωθεντακραταιω·θεισ·ανκραταιω·θε[ι]ντ·α
Datκραταιωθεισῃκραταιωθεντικραταιω·θεισ·ῃκραταιω·θε[ι]ντ·ι
Genκραταιωθεισηςκραταιωθεντοςκραταιω·θεισ·ηςκραταιω·θε[ι]ντ·ος
PlVocκραταιωθεισαικραταιωθεντεςκραταιωθεντακραταιω·θεισ·αικραταιω·θε[ι]ντ·εςκραταιω·θε[ι]ντ·α
Nom
Accκραταιωθεισαςκραταιωθενταςκραταιω·θεισ·αςκραταιω·θε[ι]ντ·ας
Datκραταιωθεισαιςκραταιωθεισι, κραταιωθεισινκραταιω·θεισ·αιςκραταιω·θει[ντ]·σι(ν)
Genκραταιωθεισωνκραταιωθεντωνκραταιω·θεισ·ωνκραταιω·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκραταιωθησομενηκραταιωθησομενεκραταιω·θησομεν·ηκραταιω·θησομεν·ε
Nomκραταιωθησομενοςκραταιω·θησομεν·ος
Accκραταιωθησομενηνκραταιωθησομενονκραταιω·θησομεν·ηνκραταιω·θησομεν·ον
Datκραταιωθησομενῃκραταιωθησομενῳκραταιω·θησομεν·ῃκραταιω·θησομεν·ῳ
Genκραταιωθησομενηςκραταιωθησομενουκραταιω·θησομεν·ηςκραταιω·θησομεν·ου
PlVocκραταιωθησομεναικραταιωθησομενοικραταιωθησομενακραταιω·θησομεν·αικραταιω·θησομεν·οικραταιω·θησομεν·α
Nom
Accκραταιωθησομεναςκραταιωθησομενουςκραταιω·θησομεν·αςκραταιω·θησομεν·ους
Datκραταιωθησομεναιςκραταιωθησομενοιςκραταιω·θησομεν·αιςκραταιω·θησομεν·οις
Genκραταιωθησομενωνκραταιωθησομενωνκραταιω·θησομεν·ωνκραταιω·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 11-Jul-2020 10:43:06 EDT