κοφινος • KOFINOS • kophinos

Search: κοφινους

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
κοφινουςκόφινοςκοφιν·ους(mas) acc pl

κόφινος, -ου, ὁ

Noun (Mas. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocκοφινεκοφιν·ε
Nomκοφινοςκοφιν·ος
Accκοφινονκοφιν·ον
Datκοφινῳ[LXX]κοφιν·ῳ
Genκοφινουκοφιν·ου
PlVocκοφινοι[GNT]κοφιν·οι
Nom
Accκοφινους[GNT]κοφιν·ους
Datκοφινοιςκοφιν·οις
Genκοφινων[GNT]κοφιν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 06-May-2021 07:57:37 EDT