κοπετος • KOPETOS • kopetos

Search: κοπετον

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
κοπετονκοπετόςκοπετ·ον(mas) acc sg

κοπετός, -οῦ, ὁ

Noun (Mas. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocκοπετεκοπετ·ε
Nomκοπετος[LXX]κοπετ·ος
Accκοπετον[GNT][LXX]κοπετ·ον
Datκοπετῳ[LXX]κοπετ·ῳ
Genκοπετου[LXX]κοπετ·ου
PlVocκοπετοικοπετ·οι
Nom
Accκοπετουςκοπετ·ους
Datκοπετοιςκοπετ·οις
Genκοπετωνκοπετ·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 03-Mar-2021 15:33:21 EST