κολαζω • KOLAZW • kolazō

Search: κολασωνται

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
κολασωνταικολάζωκολα·σωνται1aor mp sub 3rd pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
κολασωνταικολάζωκολα·σωνται1aor mp sub 3rd pl

κολάζω (κολαζ-, κολα·σ-, κολα·σ-, -, -, κολασ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκολαζωκολαζ·ωκολαζομαικολαζ·ομαι
2ndκολαζειςκολαζ·ειςκολαζῃ, κολαζει, κολαζεσαικολαζ·ῃ, κολαζ·ει classical, κολαζ·εσαι alt
3rdκολαζεικολαζ·εικολαζεται[LXX]κολαζ·εται
Pl1stκολαζομενκολαζ·ομενκολαζομεθακολαζ·ομεθα
2ndκολαζετεκολαζ·ετεκολαζεσθεκολαζ·εσθε
3rdκολαζουσιν, κολαζουσικολαζ·ουσι(ν)κολαζονταικολαζ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκολαζωκολαζ·ωκολαζωμαικολαζ·ωμαι
2ndκολαζῃςκολαζ·ῃςκολαζῃκολαζ·ῃ
3rdκολαζῃκολαζ·ῃκολαζηταικολαζ·ηται
Pl1stκολαζωμενκολαζ·ωμενκολαζωμεθακολαζ·ωμεθα
2ndκολαζητεκολαζ·ητεκολαζησθεκολαζ·ησθε
3rdκολαζωσιν, κολαζωσικολαζ·ωσι(ν)κολαζωνταικολαζ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκολαζοιμικολαζ·οιμικολαζοιμηνκολαζ·οιμην
2ndκολαζοιςκολαζ·οιςκολαζοιοκολαζ·οιο
3rdκολαζοικολαζ·οικολαζοιτοκολαζ·οιτο
Pl1stκολαζοιμενκολαζ·οιμενκολαζοιμεθακολαζ·οιμεθα
2ndκολαζοιτεκολαζ·οιτεκολαζοισθεκολαζ·οισθε
3rdκολαζοιεν, κολαζοισανκολαζ·οιεν, κολαζ·οισαν altκολαζοιντοκολαζ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκολαζεκολαζ·εκολαζουκολαζ·ου
3rdκολαζετωκολαζ·ετωκολαζεσθωκολαζ·εσθω
Pl1st
2ndκολαζετεκολαζ·ετεκολαζεσθεκολαζ·εσθε
3rdκολαζετωσαν, κολαζοντωνκολαζ·ετωσαν, κολαζ·οντων classicalκολαζεσθωσαν, κολαζεσθωνκολαζ·εσθωσαν, κολαζ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κολαζειν[LXX]​κολαζ·εινκολαζεσθαι​κολαζ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκολαζουσακολαζονκολαζ·ουσ·ακολαζ·ο[υ]ν[τ]
Nomκολαζων[LXX]κολαζ·ο[υ]ν[τ]·^
Accκολαζουσανκολαζοντα[LXX]κολαζ·ουσ·ανκολαζ·ο[υ]ντ·α
Datκολαζουσῃκολαζοντικολαζ·ουσ·ῃκολαζ·ο[υ]ντ·ι
Genκολαζουσηςκολαζοντοςκολαζ·ουσ·ηςκολαζ·ο[υ]ντ·ος
PlVocκολαζουσαικολαζοντεςκολαζοντα[LXX]κολαζ·ουσ·αικολαζ·ο[υ]ντ·εςκολαζ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accκολαζουσαςκολαζονταςκολαζ·ουσ·αςκολαζ·ο[υ]ντ·ας
Datκολαζουσαιςκολαζουσι, κολαζουσινκολαζ·ουσ·αιςκολαζ·ου[ντ]·σι(ν)
Genκολαζουσωνκολαζοντωνκολαζ·ουσ·ωνκολαζ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκολαζομενηκολαζομενεκολαζ·ομεν·ηκολαζ·ομεν·ε
Nomκολαζομενοςκολαζ·ομεν·ος
Accκολαζομενηνκολαζομενονκολαζ·ομεν·ηνκολαζ·ομεν·ον
Datκολαζομενῃκολαζομενῳκολαζ·ομεν·ῃκολαζ·ομεν·ῳ
Genκολαζομενηςκολαζομενουκολαζ·ομεν·ηςκολαζ·ομεν·ου
PlVocκολαζομεναικολαζομενοι[LXX]κολαζομενακολαζ·ομεν·αικολαζ·ομεν·οικολαζ·ομεν·α
Nom
Accκολαζομεναςκολαζομενους[GNT]κολαζ·ομεν·αςκολαζ·ομεν·ους
Datκολαζομεναιςκολαζομενοιςκολαζ·ομεν·αιςκολαζ·ομεν·οις
Genκολαζομενωνκολαζομενωνκολαζ·ομεν·ωνκολαζ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκολαζονε·κολαζ·ονεκολαζομηνε·κολαζ·ομην
2ndεκολαζεςε·κολαζ·εςεκολαζουε·κολαζ·ου
3rdεκολαζεν, εκολαζεε·κολαζ·ε(ν)εκολαζετοε·κολαζ·ετο
Pl1stεκολαζομενε·κολαζ·ομενεκολαζομεθαε·κολαζ·ομεθα
2ndεκολαζετεε·κολαζ·ετεεκολαζεσθεε·κολαζ·εσθε
3rdεκολαζον, εκολαζοσανε·κολαζ·ον, ε·κολαζ·οσαν altεκολαζοντο[LXX]ε·κολαζ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκολασωκολα·σωκολασομαικολα·σομαι
2ndκολασειςκολα·σειςκολασῃ, κολασει, κολασεσαικολα·σῃ, κολα·σει classical, κολα·σεσαι alt
3rdκολασεικολα·σεικολασεταικολα·σεται
Pl1stκολασομενκολα·σομενκολασομεθακολα·σομεθα
2ndκολασετεκολα·σετεκολασεσθεκολα·σεσθε
3rdκολασουσιν, κολασουσικολα·σουσι(ν)κολασονται[GNT]κολα·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκολασοιμικολα·σοιμικολασοιμηνκολα·σοιμην
2ndκολασοιςκολα·σοιςκολασοιοκολα·σοιο
3rdκολασοικολα·σοικολασοιτοκολα·σοιτο
Pl1stκολασοιμενκολα·σοιμενκολασοιμεθακολα·σοιμεθα
2ndκολασοιτεκολα·σοιτεκολασοισθεκολα·σοισθε
3rdκολασοιενκολα·σοιενκολασοιντοκολα·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κολασειν​κολα·σειν​κολασεσθαι​κολα·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκολασουσακολασονκολα·σουσ·ακολα·σο[υ]ν[τ]
Nomκολασωνκολα·σο[υ]ν[τ]·^
Accκολασουσανκολασοντακολα·σουσ·ανκολα·σο[υ]ντ·α
Datκολασουσῃκολασοντικολα·σουσ·ῃκολα·σο[υ]ντ·ι
Genκολασουσηςκολασοντοςκολα·σουσ·ηςκολα·σο[υ]ντ·ος
PlVocκολασουσαικολασοντεςκολασοντακολα·σουσ·αικολα·σο[υ]ντ·εςκολα·σο[υ]ντ·α
Nom
Accκολασουσαςκολασονταςκολα·σουσ·αςκολα·σο[υ]ντ·ας
Datκολασουσαιςκολασουσι, κολασουσινκολα·σουσ·αιςκολα·σου[ντ]·σι(ν)
Genκολασουσωνκολασοντωνκολα·σουσ·ωνκολα·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκολασομενηκολασομενεκολα·σομεν·ηκολα·σομεν·ε
Nomκολασομενοςκολα·σομεν·ος
Accκολασομενηνκολασομενονκολα·σομεν·ηνκολα·σομεν·ον
Datκολασομενῃκολασομενῳκολα·σομεν·ῃκολα·σομεν·ῳ
Genκολασομενηςκολασομενουκολα·σομεν·ηςκολα·σομεν·ου
PlVocκολασομεναικολασομενοικολασομενακολα·σομεν·αικολα·σομεν·οικολα·σομεν·α
Nom
Accκολασομεναςκολασομενουςκολα·σομεν·αςκολα·σομεν·ους
Datκολασομεναιςκολασομενοιςκολα·σομεν·αιςκολα·σομεν·οις
Genκολασομενωνκολασομενωνκολα·σομεν·ωνκολα·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκολασαε·κολα·σαεκολασαμηνε·κολα·σαμην
2ndεκολασας[LXX]ε·κολα·σαςεκολασωε·κολα·σω
3rdεκολασεν, εκολασεε·κολα·σε(ν)εκολασατοε·κολα·σατο
Pl1stεκολασαμενε·κολα·σαμενεκολασαμεθαε·κολα·σαμεθα
2ndεκολασατεε·κολα·σατεεκολασασθεε·κολα·σασθε
3rdεκολασανε·κολα·σανεκολασαντοε·κολα·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκολασωκολα·σωκολασωμαικολα·σωμαι
2ndκολασῃς[LXX]κολα·σῃςκολασῃκολα·σῃ
3rdκολασῃκολα·σῃκολασηταικολα·σηται
Pl1stκολασωμενκολα·σωμενκολασωμεθακολα·σωμεθα
2ndκολασητεκολα·σητεκολασησθεκολα·σησθε
3rdκολασωσιν, κολασωσικολα·σωσι(ν)κολασωνται[GNT]κολα·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκολασαιμικολα·σαιμικολασαιμηνκολα·σαιμην
2ndκολασαις, κολασειαςκολα·σαις, κολα·σειας classicalκολασαιοκολα·σαιο
3rdκολασαι[LXX], κολασειεκολα·σαι, κολα·σειε classicalκολασαιτοκολα·σαιτο
Pl1stκολασαιμενκολα·σαιμενκολασαιμεθακολα·σαιμεθα
2ndκολασαιτεκολα·σαιτεκολασαισθεκολα·σαισθε
3rdκολασαιεν, κολασαισαν, κολασειαν, κολασειενκολα·σαιεν, κολα·σαισαν alt, κολα·σειαν classical, κολα·σειεν classicalκολασαιντοκολα·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκολασονκολα·σονκολασαι[LXX]κολα·σαι
3rdκολασατω[LXX]κολα·σατωκολασασθωκολα·σασθω
Pl1st
2ndκολασατεκολα·σατεκολασασθεκολα·σασθε
3rdκολασατωσαν, κολασαντωνκολα·σατωσαν, κολα·σαντων classicalκολασασθωσαν, κολασασθωνκολα·σασθωσαν, κολα·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κολασαι[LXX]​κολα·σαικολασασθαι[LXX]​κολα·σασθαι

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκολασασακολασαςκολασανκολα·σασ·ακολα·σα[ντ]·ςκολα·σαν[τ]
Nom
Accκολασασανκολασαντακολα·σασ·ανκολα·σαντ·α
Datκολασασῃκολασαντικολα·σασ·ῃκολα·σαντ·ι
Genκολασασηςκολασαντοςκολα·σασ·ηςκολα·σαντ·ος
PlVocκολασασαικολασαντεςκολασαντακολα·σασ·αικολα·σαντ·εςκολα·σαντ·α
Nom
Accκολασασαςκολασανταςκολα·σασ·αςκολα·σαντ·ας
Datκολασασαιςκολασασι, κολασασινκολα·σασ·αιςκολα·σα[ντ]·σι(ν)
Genκολασασωνκολασαντωνκολα·σασ·ωνκολα·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκολασαμενηκολασαμενεκολα·σαμεν·ηκολα·σαμεν·ε
Nomκολασαμενοςκολα·σαμεν·ος
Accκολασαμενηνκολασαμενονκολα·σαμεν·ηνκολα·σαμεν·ον
Datκολασαμενῃκολασαμενῳκολα·σαμεν·ῃκολα·σαμεν·ῳ
Genκολασαμενηςκολασαμενουκολα·σαμεν·ηςκολα·σαμεν·ου
PlVocκολασαμεναικολασαμενοικολασαμενακολα·σαμεν·αικολα·σαμεν·οικολα·σαμεν·α
Nom
Accκολασαμεναςκολασαμενουςκολα·σαμεν·αςκολα·σαμεν·ους
Datκολασαμεναιςκολασαμενοιςκολα·σαμεν·αιςκολα·σαμεν·οις
Genκολασαμενωνκολασαμενωνκολα·σαμεν·ωνκολα·σαμεν·ων

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεκολασθηνε·κολασ·θην
2ndεκολασθηςε·κολασ·θης
3rdεκολασθηε·κολασ·θη
Pl1stεκολασθημενε·κολασ·θημεν
2ndεκολασθητεε·κολασ·θητε
3rdεκολασθησαν[LXX]ε·κολασ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stκολασθησομαικολασ·θησομαι
2ndκολασθησῃ, κολασθησεικολασ·θησῃ, κολασ·θησει classical
3rdκολασθησεται[LXX]κολασ·θησεται
Pl1stκολασθησομεθακολασ·θησομεθα
2ndκολασθησεσθεκολασ·θησεσθε
3rdκολασθησονται[LXX]κολασ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκολασθωκολασ·θω
2ndκολασθῃςκολασ·θῃς
3rdκολασθῃκολασ·θῃ
Pl1stκολασθωμενκολασ·θωμεν
2ndκολασθητεκολασ·θητε
3rdκολασθωσιν[LXX], κολασθωσικολασ·θωσι(ν), κολασ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκολασθειηνκολασ·θειην
2ndκολασθειηςκολασ·θειης
3rdκολασθειηκολασ·θειη
Pl1stκολασθειημεν, κολασθειμενκολασ·θειημεν, κολασ·θειμεν classical
2ndκολασθειητε, κολασθειτεκολασ·θειητε, κολασ·θειτε classical
3rdκολασθειησαν, κολασθειενκολασ·θειησαν, κολασ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stκολασθησοιμηνκολασ·θησοιμην
2ndκολασθησοιοκολασ·θησοιο
3rdκολασθησοιτοκολασ·θησοιτο
Pl1stκολασθησοιμεθακολασ·θησοιμεθα
2ndκολασθησοισθεκολασ·θησοισθε
3rdκολασθησοιντοκολασ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndκολασθητικολασ·θητι
3rdκολασθητωκολασ·θητω
Pl1st
2ndκολασθητεκολασ·θητε
3rdκολασθητωσαν, κολασθεντων[LXX]κολασ·θητωσαν, κολασ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
κολασθηναι[LXX]​κολασ·θηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
κολασθησεσθαι​κολασ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκολασθεισακολασθεις[LXX]κολασθενκολασ·θεισ·ακολασ·θει[ντ]·ςκολασ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accκολασθεισανκολασθεντακολασ·θεισ·ανκολασ·θε[ι]ντ·α
Datκολασθεισῃκολασθεντικολασ·θεισ·ῃκολασ·θε[ι]ντ·ι
Genκολασθεισηςκολασθεντοςκολασ·θεισ·ηςκολασ·θε[ι]ντ·ος
PlVocκολασθεισαικολασθεντεςκολασθεντακολασ·θεισ·αικολασ·θε[ι]ντ·εςκολασ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accκολασθεισαςκολασθενταςκολασ·θεισ·αςκολασ·θε[ι]ντ·ας
Datκολασθεισαιςκολασθεισι, κολασθεισινκολασ·θεισ·αιςκολασ·θει[ντ]·σι(ν)
Genκολασθεισωνκολασθεντων[LXX]κολασ·θεισ·ωνκολασ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκολασθησομενηκολασθησομενεκολασ·θησομεν·ηκολασ·θησομεν·ε
Nomκολασθησομενοςκολασ·θησομεν·ος
Accκολασθησομενηνκολασθησομενονκολασ·θησομεν·ηνκολασ·θησομεν·ον
Datκολασθησομενῃκολασθησομενῳκολασ·θησομεν·ῃκολασ·θησομεν·ῳ
Genκολασθησομενηςκολασθησομενουκολασ·θησομεν·ηςκολασ·θησομεν·ου
PlVocκολασθησομεναικολασθησομενοικολασθησομενακολασ·θησομεν·αικολασ·θησομεν·οικολασ·θησομεν·α
Nom
Accκολασθησομεναςκολασθησομενουςκολασ·θησομεν·αςκολασ·θησομεν·ους
Datκολασθησομεναιςκολασθησομενοιςκολασ·θησομεν·αιςκολασ·θησομεν·οις
Genκολασθησομενωνκολασθησομενωνκολασ·θησομεν·ωνκολασ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 17-Nov-2019 11:09:02 EST