κοινωνεω • KOINWNEW • koinōneō

Search: κοινωνειτε

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
κοινωνειτε; κοινωνειτεκοινωνέωκοινων(ε)·ετε; κοινων(ε)·ετεpres act imp 2nd pl; pres act ind 2nd pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
κοινωνειτεκοινωνέωκοινων(ε)·ετεpres act imp 2nd pl
κοινωνειτεκοινωνέωκοινων(ε)·ετεpres act ind 2nd pl

κοινωνέω (κοινων(ε)-, κοινωνη·σ-, κοινωνη·σ-, κεκοινωνη·κ-, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκοινωνωκοινων(ε)·ωκοινωνουμαικοινων(ε)·ομαι
2ndκοινωνειςκοινων(ε)·ειςκοινωνῃ, κοινωνει[GNT][LXX], κοινωνεισαικοινων(ε)·ῃ, κοινων(ε)·ει classical, κοινων(ε)·εσαι alt
3rdκοινωνει[GNT][LXX]κοινων(ε)·εικοινωνειταικοινων(ε)·εται
Pl1stκοινωνουμενκοινων(ε)·ομενκοινωνουμεθακοινων(ε)·ομεθα
2ndκοινωνειτε[GNT]κοινων(ε)·ετεκοινωνεισθεκοινων(ε)·εσθε
3rdκοινωνουσιν, κοινωνουσικοινων(ε)·ουσι(ν)κοινωνουνταικοινων(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκοινωνωκοινων(ε)·ωκοινωνωμαικοινων(ε)·ωμαι
2ndκοινωνῃςκοινων(ε)·ῃςκοινωνῃκοινων(ε)·ῃ
3rdκοινωνῃκοινων(ε)·ῃκοινωνηταικοινων(ε)·ηται
Pl1stκοινωνωμενκοινων(ε)·ωμενκοινωνωμεθακοινων(ε)·ωμεθα
2ndκοινωνητεκοινων(ε)·ητεκοινωνησθεκοινων(ε)·ησθε
3rdκοινωνωσιν, κοινωνωσικοινων(ε)·ωσι(ν)κοινωνωνταικοινων(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκοινωνοιμικοινων(ε)·οιμικοινωνοιμηνκοινων(ε)·οιμην
2ndκοινωνοιςκοινων(ε)·οιςκοινωνοιοκοινων(ε)·οιο
3rdκοινωνοι[GNT][LXX]κοινων(ε)·οικοινωνοιτοκοινων(ε)·οιτο
Pl1stκοινωνοιμενκοινων(ε)·οιμενκοινωνοιμεθακοινων(ε)·οιμεθα
2ndκοινωνοιτεκοινων(ε)·οιτεκοινωνοισθεκοινων(ε)·οισθε
3rdκοινωνοιεν, κοινωνοισανκοινων(ε)·οιεν, κοινων(ε)·οισαν altκοινωνοιντοκοινων(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκοινωνει[GNT][LXX]κοινων(ε)·εκοινωνου[LXX]κοινων(ε)·ου
3rdκοινωνειτω[GNT]κοινων(ε)·ετωκοινωνεισθωκοινων(ε)·εσθω
Pl1st
2ndκοινωνειτε[GNT]κοινων(ε)·ετεκοινωνεισθεκοινων(ε)·εσθε
3rdκοινωνειτωσαν, κοινωνουντωνκοινων(ε)·ετωσαν, κοινων(ε)·οντων classicalκοινωνεισθωσαν, κοινωνεισθωνκοινων(ε)·εσθωσαν, κοινων(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κοινωνειν[LXX]​κοινων(ε)·εινκοινωνεισθαι​κοινων(ε)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκοινωνουσακοινωνουνκοινων(ε)·ουσ·ακοινων(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomκοινωνων[LXX]κοινων(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accκοινωνουσανκοινωνουντακοινων(ε)·ουσ·ανκοινων(ε)·ο[υ]ντ·α
Datκοινωνουσῃκοινωνουντικοινων(ε)·ουσ·ῃκοινων(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genκοινωνουσηςκοινωνουντοςκοινων(ε)·ουσ·ηςκοινων(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocκοινωνουσαικοινωνουντες[GNT]κοινωνουντακοινων(ε)·ουσ·αικοινων(ε)·ο[υ]ντ·εςκοινων(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accκοινωνουσαςκοινωνουνταςκοινων(ε)·ουσ·αςκοινων(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datκοινωνουσαιςκοινωνουσι, κοινωνουσινκοινων(ε)·ουσ·αιςκοινων(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genκοινωνουσωνκοινωνουντωνκοινων(ε)·ουσ·ωνκοινων(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκοινωνουμενηκοινωνουμενεκοινων(ε)·ομεν·ηκοινων(ε)·ομεν·ε
Nomκοινωνουμενοςκοινων(ε)·ομεν·ος
Accκοινωνουμενηνκοινωνουμενονκοινων(ε)·ομεν·ηνκοινων(ε)·ομεν·ον
Datκοινωνουμενῃκοινωνουμενῳκοινων(ε)·ομεν·ῃκοινων(ε)·ομεν·ῳ
Genκοινωνουμενηςκοινωνουμενουκοινων(ε)·ομεν·ηςκοινων(ε)·ομεν·ου
PlVocκοινωνουμεναικοινωνουμενοικοινωνουμενακοινων(ε)·ομεν·αικοινων(ε)·ομεν·οικοινων(ε)·ομεν·α
Nom
Accκοινωνουμεναςκοινωνουμενουςκοινων(ε)·ομεν·αςκοινων(ε)·ομεν·ους
Datκοινωνουμεναιςκοινωνουμενοιςκοινων(ε)·ομεν·αιςκοινων(ε)·ομεν·οις
Genκοινωνουμενωνκοινωνουμενωνκοινων(ε)·ομεν·ωνκοινων(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκοινωνουνε·κοινων(ε)·ονεκοινωνουμηνε·κοινων(ε)·ομην
2ndεκοινωνειςε·κοινων(ε)·εςεκοινωνουε·κοινων(ε)·ου
3rdεκοινωνειε·κοινων(ε)·εεκοινωνειτοε·κοινων(ε)·ετο
Pl1stεκοινωνουμενε·κοινων(ε)·ομενεκοινωνουμεθαε·κοινων(ε)·ομεθα
2ndεκοινωνειτεε·κοινων(ε)·ετεεκοινωνεισθεε·κοινων(ε)·εσθε
3rdεκοινωνουν, εκοινωνουσανε·κοινων(ε)·ον, ε·κοινων(ε)·οσαν altεκοινωνουντοε·κοινων(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκοινωνησωκοινωνη·σωκοινωνησομαικοινωνη·σομαι
2ndκοινωνησειςκοινωνη·σειςκοινωνησῃ, κοινωνησει[LXX], κοινωνησεσαικοινωνη·σῃ, κοινωνη·σει classical, κοινωνη·σεσαι alt
3rdκοινωνησει[LXX]κοινωνη·σεικοινωνησεταικοινωνη·σεται
Pl1stκοινωνησομενκοινωνη·σομενκοινωνησομεθακοινωνη·σομεθα
2ndκοινωνησετεκοινωνη·σετεκοινωνησεσθεκοινωνη·σεσθε
3rdκοινωνησουσιν, κοινωνησουσικοινωνη·σουσι(ν)κοινωνησονταικοινωνη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκοινωνησοιμικοινωνη·σοιμικοινωνησοιμηνκοινωνη·σοιμην
2ndκοινωνησοιςκοινωνη·σοιςκοινωνησοιοκοινωνη·σοιο
3rdκοινωνησοικοινωνη·σοικοινωνησοιτοκοινωνη·σοιτο
Pl1stκοινωνησοιμενκοινωνη·σοιμενκοινωνησοιμεθακοινωνη·σοιμεθα
2ndκοινωνησοιτεκοινωνη·σοιτεκοινωνησοισθεκοινωνη·σοισθε
3rdκοινωνησοιενκοινωνη·σοιενκοινωνησοιντοκοινωνη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κοινωνησειν​κοινωνη·σειν​κοινωνησεσθαι​κοινωνη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκοινωνησουσακοινωνησον[LXX]κοινωνη·σουσ·ακοινωνη·σο[υ]ν[τ]
Nomκοινωνησωνκοινωνη·σο[υ]ν[τ]·^
Accκοινωνησουσανκοινωνησοντακοινωνη·σουσ·ανκοινωνη·σο[υ]ντ·α
Datκοινωνησουσῃκοινωνησοντικοινωνη·σουσ·ῃκοινωνη·σο[υ]ντ·ι
Genκοινωνησουσηςκοινωνησοντοςκοινωνη·σουσ·ηςκοινωνη·σο[υ]ντ·ος
PlVocκοινωνησουσαικοινωνησοντες[LXX]κοινωνησοντακοινωνη·σουσ·αικοινωνη·σο[υ]ντ·εςκοινωνη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accκοινωνησουσαςκοινωνησονταςκοινωνη·σουσ·αςκοινωνη·σο[υ]ντ·ας
Datκοινωνησουσαιςκοινωνησουσι, κοινωνησουσινκοινωνη·σουσ·αιςκοινωνη·σου[ντ]·σι(ν)
Genκοινωνησουσωνκοινωνησοντωνκοινωνη·σουσ·ωνκοινωνη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκοινωνησομενηκοινωνησομενεκοινωνη·σομεν·ηκοινωνη·σομεν·ε
Nomκοινωνησομενοςκοινωνη·σομεν·ος
Accκοινωνησομενηνκοινωνησομενονκοινωνη·σομεν·ηνκοινωνη·σομεν·ον
Datκοινωνησομενῃκοινωνησομενῳκοινωνη·σομεν·ῃκοινωνη·σομεν·ῳ
Genκοινωνησομενηςκοινωνησομενουκοινωνη·σομεν·ηςκοινωνη·σομεν·ου
PlVocκοινωνησομεναικοινωνησομενοικοινωνησομενακοινωνη·σομεν·αικοινωνη·σομεν·οικοινωνη·σομεν·α
Nom
Accκοινωνησομεναςκοινωνησομενουςκοινωνη·σομεν·αςκοινωνη·σομεν·ους
Datκοινωνησομεναιςκοινωνησομενοιςκοινωνη·σομεν·αιςκοινωνη·σομεν·οις
Genκοινωνησομενωνκοινωνησομενωνκοινωνη·σομεν·ωνκοινωνη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκοινωνησαε·κοινωνη·σαεκοινωνησαμηνε·κοινωνη·σαμην
2ndεκοινωνησαςε·κοινωνη·σαςεκοινωνησωε·κοινωνη·σω
3rdεκοινωνησεν[GNT][LXX], εκοινωνησεε·κοινωνη·σε(ν), ε·κοινωνη·σε(ν)εκοινωνησατοε·κοινωνη·σατο
Pl1stεκοινωνησαμενε·κοινωνη·σαμενεκοινωνησαμεθαε·κοινωνη·σαμεθα
2ndεκοινωνησατεε·κοινωνη·σατεεκοινωνησασθεε·κοινωνη·σασθε
3rdεκοινωνησαν[GNT]ε·κοινωνη·σανεκοινωνησαντοε·κοινωνη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκοινωνησωκοινωνη·σωκοινωνησωμαικοινωνη·σωμαι
2ndκοινωνησῃςκοινωνη·σῃςκοινωνησῃκοινωνη·σῃ
3rdκοινωνησῃκοινωνη·σῃκοινωνησηταικοινωνη·σηται
Pl1stκοινωνησωμενκοινωνη·σωμενκοινωνησωμεθακοινωνη·σωμεθα
2ndκοινωνησητεκοινωνη·σητεκοινωνησησθεκοινωνη·σησθε
3rdκοινωνησωσιν, κοινωνησωσικοινωνη·σωσι(ν)κοινωνησωνταικοινωνη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκοινωνησαιμικοινωνη·σαιμικοινωνησαιμηνκοινωνη·σαιμην
2ndκοινωνησαις, κοινωνησειαςκοινωνη·σαις, κοινωνη·σειας classicalκοινωνησαιοκοινωνη·σαιο
3rdκοινωνησαι, κοινωνησειεκοινωνη·σαι, κοινωνη·σειε classicalκοινωνησαιτοκοινωνη·σαιτο
Pl1stκοινωνησαιμενκοινωνη·σαιμενκοινωνησαιμεθακοινωνη·σαιμεθα
2ndκοινωνησαιτεκοινωνη·σαιτεκοινωνησαισθεκοινωνη·σαισθε
3rdκοινωνησαιεν, κοινωνησαισαν, κοινωνησειαν, κοινωνησειενκοινωνη·σαιεν, κοινωνη·σαισαν alt, κοινωνη·σειαν classical, κοινωνη·σειεν classicalκοινωνησαιντοκοινωνη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκοινωνησον[LXX]κοινωνη·σονκοινωνησαικοινωνη·σαι
3rdκοινωνησατωκοινωνη·σατωκοινωνησασθωκοινωνη·σασθω
Pl1st
2ndκοινωνησατεκοινωνη·σατεκοινωνησασθεκοινωνη·σασθε
3rdκοινωνησατωσαν, κοινωνησαντωνκοινωνη·σατωσαν, κοινωνη·σαντων classicalκοινωνησασθωσαν, κοινωνησασθωνκοινωνη·σασθωσαν, κοινωνη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κοινωνησαι​κοινωνη·σαι​κοινωνησασθαι​κοινωνη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκοινωνησασακοινωνησας[LXX]κοινωνησανκοινωνη·σασ·ακοινωνη·σα[ντ]·ςκοινωνη·σαν[τ]
Nom
Accκοινωνησασανκοινωνησαντακοινωνη·σασ·ανκοινωνη·σαντ·α
Datκοινωνησασῃκοινωνησαντικοινωνη·σασ·ῃκοινωνη·σαντ·ι
Genκοινωνησασηςκοινωνησαντοςκοινωνη·σασ·ηςκοινωνη·σαντ·ος
PlVocκοινωνησασαικοινωνησαντεςκοινωνησαντακοινωνη·σασ·αικοινωνη·σαντ·εςκοινωνη·σαντ·α
Nom
Accκοινωνησασαςκοινωνησανταςκοινωνη·σασ·αςκοινωνη·σαντ·ας
Datκοινωνησασαιςκοινωνησασι, κοινωνησασινκοινωνη·σασ·αιςκοινωνη·σα[ντ]·σι(ν)
Genκοινωνησασωνκοινωνησαντωνκοινωνη·σασ·ωνκοινωνη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκοινωνησαμενηκοινωνησαμενεκοινωνη·σαμεν·ηκοινωνη·σαμεν·ε
Nomκοινωνησαμενοςκοινωνη·σαμεν·ος
Accκοινωνησαμενηνκοινωνησαμενονκοινωνη·σαμεν·ηνκοινωνη·σαμεν·ον
Datκοινωνησαμενῃκοινωνησαμενῳκοινωνη·σαμεν·ῃκοινωνη·σαμεν·ῳ
Genκοινωνησαμενηςκοινωνησαμενουκοινωνη·σαμεν·ηςκοινωνη·σαμεν·ου
PlVocκοινωνησαμεναικοινωνησαμενοικοινωνησαμενακοινωνη·σαμεν·αικοινωνη·σαμεν·οικοινωνη·σαμεν·α
Nom
Accκοινωνησαμεναςκοινωνησαμενουςκοινωνη·σαμεν·αςκοινωνη·σαμεν·ους
Datκοινωνησαμεναιςκοινωνησαμενοιςκοινωνη·σαμεν·αιςκοινωνη·σαμεν·οις
Genκοινωνησαμενωνκοινωνησαμενωνκοινωνη·σαμεν·ωνκοινωνη·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκεκοινωνηκακεκοινωνη·κα
2ndκεκοινωνηκας, κεκοινωνηκεςκεκοινωνη·κας, κεκοινωνη·κες alt
3rdκεκοινωνηκεν[GNT], κεκοινωνηκεκεκοινωνη·κε(ν), κεκοινωνη·κε(ν)
Pl1stκεκοινωνηκαμενκεκοινωνη·καμεν
2ndκεκοινωνηκατεκεκοινωνη·κατε
3rdκεκοινωνηκασιν, κεκοινωνηκασι, κεκοινωνηκανκεκοινωνη·κασι(ν), κεκοινωνη·καν alt

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκεκοινωνηκωκεκοινωνη·κω
2ndκεκοινωνηκῃςκεκοινωνη·κῃς
3rdκεκοινωνηκῃκεκοινωνη·κῃ
Pl1stκεκοινωνηκωμενκεκοινωνη·κωμεν
2ndκεκοινωνηκητεκεκοινωνη·κητε
3rdκεκοινωνηκωσιν, κεκοινωνηκωσικεκοινωνη·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκεκοινωνηκοιμι, κεκοινωνηκοιηνκεκοινωνη·κοιμι, κεκοινωνη·κοιην classical
2ndκεκοινωνηκοις, κεκοινωνηκοιηςκεκοινωνη·κοις, κεκοινωνη·κοιης classical
3rdκεκοινωνηκοι, κεκοινωνηκοιηκεκοινωνη·κοι, κεκοινωνη·κοιη classical
Pl1stκεκοινωνηκοιμενκεκοινωνη·κοιμεν
2ndκεκοινωνηκοιτεκεκοινωνη·κοιτε
3rdκεκοινωνηκοιενκεκοινωνη·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκεκοινωνηκεκεκοινωνη·κε
3rdκεκοινωνηκετωκεκοινωνη·κετω
Pl1st
2ndκεκοινωνηκετεκεκοινωνη·κετε
3rdκεκοινωνηκετωσανκεκοινωνη·κετωσαν

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κεκοινωνηκεναι​κεκοινωνη·κεναι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκεκοινωνηκυιακεκοινωνηκοςκεκοινωνη·κυι·ακεκοινωνη·κο[τ]·ς
Nomκεκοινωνηκωςκεκοινωνη·κο[τ]·^ς
Accκεκοινωνηκυιανκεκοινωνηκοτακεκοινωνη·κυι·ανκεκοινωνη·κοτ·α
Datκεκοινωνηκυιᾳκεκοινωνηκοτικεκοινωνη·κυι·ᾳκεκοινωνη·κοτ·ι
Genκεκοινωνηκυιαςκεκοινωνηκοτοςκεκοινωνη·κυι·αςκεκοινωνη·κοτ·ος
PlVocκεκοινωνηκυιαικεκοινωνηκοτεςκεκοινωνηκοτακεκοινωνη·κυι·αικεκοινωνη·κοτ·εςκεκοινωνη·κοτ·α
Nom
Accκεκοινωνηκυιαςκεκοινωνηκοταςκεκοινωνη·κυι·αςκεκοινωνη·κοτ·ας
Datκεκοινωνηκυιαιςκεκοινωνηκοσι, κεκοινωνηκοσινκεκοινωνη·κυι·αιςκεκοινωνη·κο[τ]·σι(ν)
Genκεκοινωνηκυιωνκεκοινωνηκοτωνκεκοινωνη·κυι·ωνκεκοινωνη·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκεκοινωνηκειν, εκεκοινωνηκηε·κεκοινωνη·κειν, ε·κεκοινωνη·κη classical
2ndεκεκοινωνηκεις, εκεκοινωνηκηςε·κεκοινωνη·κεις, ε·κεκοινωνη·κης classical
3rdεκεκοινωνηκειε·κεκοινωνη·κει
Pl1stεκεκοινωνηκειμεν, εκεκοινωνηκεμενε·κεκοινωνη·κειμεν, ε·κεκοινωνη·κεμεν classical
2ndεκεκοινωνηκειτε, εκεκοινωνηκετεε·κεκοινωνη·κειτε, ε·κεκοινωνη·κετε classical
3rdεκεκοινωνηκεισαν, εκεκοινωνηκεσανε·κεκοινωνη·κεισαν, ε·κεκοινωνη·κεσαν classical

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκεκοινωνηκειν, κεκοινωνηκη[ε]·κεκοινωνη·κειν, [ε]·κεκοινωνη·κη classical
2ndκεκοινωνηκεις, κεκοινωνηκης[ε]·κεκοινωνη·κεις, [ε]·κεκοινωνη·κης classical
3rdκεκοινωνηκει[ε]·κεκοινωνη·κει
Pl1stκεκοινωνηκειμεν, κεκοινωνηκεμεν[ε]·κεκοινωνη·κειμεν, [ε]·κεκοινωνη·κεμεν classical
2ndκεκοινωνηκειτε, κεκοινωνηκετε[ε]·κεκοινωνη·κειτε, [ε]·κεκοινωνη·κετε classical
3rdκεκοινωνηκεισαν, κεκοινωνηκεσαν[ε]·κεκοινωνη·κεισαν, [ε]·κεκοινωνη·κεσαν classical

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 09-Dec-2019 22:28:47 EST