κοιμαω • KOIMAW • koimaō

Search: κοιμωνται

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
κοιμωνται; κοιμωνταικοιμάωκοιμ(α)·ονται; κοιμ(α)·ωνταιpres mp ind 3rd pl; pres mp sub 3rd pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
κοιμωνταικοιμάωκοιμ(α)·ονταιpres mp ind 3rd pl
κοιμωνταικοιμάωκοιμ(α)·ωνταιpres mp sub 3rd pl

κοιμάω (κοιμ(α)-, -, -, -, κεκοιμη-, κοιμη·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκοιμωκοιμ(α)·ωκοιμωμαικοιμ(α)·ομαι
2ndκοιμᾳςκοιμ(α)·ειςκοιμᾳ[LXX], κοιμασαικοιμ(α)·ῃ, κοιμ(α)·ει classical, κοιμ(α)·εσαι alt
3rdκοιμᾳ[LXX]κοιμ(α)·εικοιμαται[LXX]κοιμ(α)·εται
Pl1stκοιμωμενκοιμ(α)·ομενκοιμωμεθακοιμ(α)·ομεθα
2ndκοιματεκοιμ(α)·ετεκοιμασθεκοιμ(α)·εσθε
3rdκοιμωσιν, κοιμωσικοιμ(α)·ουσι(ν)κοιμωνται[GNT][LXX]κοιμ(α)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκοιμωκοιμ(α)·ωκοιμωμαικοιμ(α)·ωμαι
2ndκοιμᾳςκοιμ(α)·ῃςκοιμᾳ[LXX]κοιμ(α)·ῃ
3rdκοιμᾳ[LXX]κοιμ(α)·ῃκοιμαται[LXX]κοιμ(α)·ηται
Pl1stκοιμωμενκοιμ(α)·ωμενκοιμωμεθακοιμ(α)·ωμεθα
2ndκοιματεκοιμ(α)·ητεκοιμασθεκοιμ(α)·ησθε
3rdκοιμωσιν, κοιμωσικοιμ(α)·ωσι(ν)κοιμωνται[GNT][LXX]κοιμ(α)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκοιμῳμικοιμ(α)·οιμικοιμῳμηνκοιμ(α)·οιμην
2ndκοιμῳςκοιμ(α)·οιςκοιμῳοκοιμ(α)·οιο
3rdκοιμῳκοιμ(α)·οικοιμῳτοκοιμ(α)·οιτο
Pl1stκοιμῳμενκοιμ(α)·οιμενκοιμῳμεθακοιμ(α)·οιμεθα
2ndκοιμῳτεκοιμ(α)·οιτεκοιμῳσθεκοιμ(α)·οισθε
3rdκοιμῳεν, κοιμῳσανκοιμ(α)·οιεν, κοιμ(α)·οισαν altκοιμῳντοκοιμ(α)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκοιμακοιμ(α)·εκοιμωκοιμ(α)·ου
3rdκοιματωκοιμ(α)·ετωκοιμασθωκοιμ(α)·εσθω
Pl1st
2ndκοιματεκοιμ(α)·ετεκοιμασθεκοιμ(α)·εσθε
3rdκοιματωσαν, κοιμωντωνκοιμ(α)·ετωσαν, κοιμ(α)·οντων classicalκοιμασθωσαν, κοιμασθωνκοιμ(α)·εσθωσαν, κοιμ(α)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κοιμᾳν, κοιμαν​κοιμ(α)·ειν, κοιμ(α)·ειν > κοιμαν​κοιμασθαι[LXX]​κοιμ(α)·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκοιμωσακοιμωνκοιμ(α)·ουσ·ακοιμ(α)·ο[υ]ν[τ]
Nomκοιμωνκοιμ(α)·ο[υ]ν[τ]·^
Accκοιμωσανκοιμωντακοιμ(α)·ουσ·ανκοιμ(α)·ο[υ]ντ·α
Datκοιμωσῃκοιμωντικοιμ(α)·ουσ·ῃκοιμ(α)·ο[υ]ντ·ι
Genκοιμωσηςκοιμωντοςκοιμ(α)·ουσ·ηςκοιμ(α)·ο[υ]ντ·ος
PlVocκοιμωσαικοιμωντεςκοιμωντακοιμ(α)·ουσ·αικοιμ(α)·ο[υ]ντ·εςκοιμ(α)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accκοιμωσαςκοιμωνταςκοιμ(α)·ουσ·αςκοιμ(α)·ο[υ]ντ·ας
Datκοιμωσαιςκοιμωσι, κοιμωσινκοιμ(α)·ουσ·αιςκοιμ(α)·ου[ντ]·σι(ν)
Genκοιμωσωνκοιμωντωνκοιμ(α)·ουσ·ωνκοιμ(α)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκοιμωμενηκοιμωμενεκοιμ(α)·ομεν·ηκοιμ(α)·ομεν·ε
Nomκοιμωμενος[GNT][LXX]κοιμ(α)·ομεν·ος
Accκοιμωμενηνκοιμωμενον[LXX]κοιμ(α)·ομεν·ηνκοιμ(α)·ομεν·ον
Datκοιμωμενῃκοιμωμενῳκοιμ(α)·ομεν·ῃκοιμ(α)·ομεν·ῳ
Genκοιμωμενηςκοιμωμενουκοιμ(α)·ομεν·ηςκοιμ(α)·ομεν·ου
PlVocκοιμωμεναικοιμωμενοι[LXX]κοιμωμενακοιμ(α)·ομεν·αικοιμ(α)·ομεν·οικοιμ(α)·ομεν·α
Nom
Accκοιμωμεναςκοιμωμενους[GNT][LXX]κοιμ(α)·ομεν·αςκοιμ(α)·ομεν·ους
Datκοιμωμεναιςκοιμωμενοις[LXX]κοιμ(α)·ομεν·αιςκοιμ(α)·ομεν·οις
Genκοιμωμενων[GNT]κοιμωμενων[GNT]κοιμ(α)·ομεν·ωνκοιμ(α)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκοιμωνε·κοιμ(α)·ονεκοιμωμηνε·κοιμ(α)·ομην
2ndεκοιμαςε·κοιμ(α)·εςεκοιμωε·κοιμ(α)·ου
3rdεκοιμαε·κοιμ(α)·εεκοιματοε·κοιμ(α)·ετο
Pl1stεκοιμωμενε·κοιμ(α)·ομενεκοιμωμεθαε·κοιμ(α)·ομεθα
2ndεκοιματεε·κοιμ(α)·ετεεκοιμασθεε·κοιμ(α)·εσθε
3rdεκοιμων, εκοιμωσανε·κοιμ(α)·ον, ε·κοιμ(α)·οσαν altεκοιμωντο[LXX]ε·κοιμ(α)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκεκοιμημαικεκοιμη·μαι
2ndκεκοιμησαι[LXX]κεκοιμη·σαι
3rdκεκοιμηται[GNT][LXX]κεκοιμη·ται
Pl1stκεκοιμημεθακεκοιμη·μεθα
2ndκεκοιμησθεκεκοιμη·σθε
3rdκεκοιμηνταικεκοιμη·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκεκοιμησομαικεκοιμη·σομαι
2ndκεκοιμησῃ, κεκοιμησεικεκοιμη·σῃ, κεκοιμη·σει classical
3rdκεκοιμησεταικεκοιμη·σεται
Pl1stκεκοιμησομεθακεκοιμη·σομεθα
2ndκεκοιμησεσθεκεκοιμη·σεσθε
3rdκεκοιμησονταικεκοιμη·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκεκοιμησοιμηνκεκοιμη·σοιμην
2ndκεκοιμησοιοκεκοιμη·σοιο
3rdκεκοιμησοιτοκεκοιμη·σοιτο
Pl1stκεκοιμησοιμεθακεκοιμη·σοιμεθα
2ndκεκοιμησοισθεκεκοιμη·σοισθε
3rdκεκοιμησοιντοκεκοιμη·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκεκοιμησοκεκοιμη·σο
3rdκεκοιμησθωκεκοιμη·σθω
Pl1st
2ndκεκοιμησθεκεκοιμη·σθε
3rdκεκοιμησθωσαν, κεκοιμησθωνκεκοιμη·σθωσαν, κεκοιμη·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κεκοιμησθαι​κεκοιμη·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κεκοιμησεσθαι​κεκοιμη·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκεκοιμημενηκεκοιμημενεκεκοιμη·μεν·ηκεκοιμη·μεν·ε
Nomκεκοιμημενοςκεκοιμη·μεν·ος
Accκεκοιμημενηνκεκοιμημενονκεκοιμη·μεν·ηνκεκοιμη·μεν·ον
Datκεκοιμημενῃκεκοιμημενῳκεκοιμη·μεν·ῃκεκοιμη·μεν·ῳ
Genκεκοιμημενηςκεκοιμημενουκεκοιμη·μεν·ηςκεκοιμη·μεν·ου
PlVocκεκοιμημεναικεκοιμημενοι[LXX]κεκοιμημενακεκοιμη·μεν·αικεκοιμη·μεν·οικεκοιμη·μεν·α
Nom
Accκεκοιμημεναςκεκοιμημενουςκεκοιμη·μεν·αςκεκοιμη·μεν·ους
Datκεκοιμημεναιςκεκοιμημενοιςκεκοιμη·μεν·αιςκεκοιμη·μεν·οις
Genκεκοιμημενων[GNT]κεκοιμημενων[GNT]κεκοιμη·μεν·ωνκεκοιμη·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκεκοιμημηνε·κεκοιμη·μην
2ndεκεκοιμησοε·κεκοιμη·σο
3rdεκεκοιμητοε·κεκοιμη·το
Pl1stεκεκοιμημεθαε·κεκοιμη·μεθα
2ndεκεκοιμησθεε·κεκοιμη·σθε
3rdεκεκοιμηντοε·κεκοιμη·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκεκοιμημην[ε]·κεκοιμη·μην
2ndκεκοιμησο[ε]·κεκοιμη·σο
3rdκεκοιμητο[ε]·κεκοιμη·το
Pl1stκεκοιμημεθα[ε]·κεκοιμη·μεθα
2ndκεκοιμησθε[ε]·κεκοιμη·σθε
3rdκεκοιμηντο[ε]·κεκοιμη·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεκοιμηθην[LXX]ε·κοιμη·θην
2ndεκοιμηθης[LXX]ε·κοιμη·θης
3rdεκοιμηθη[GNT][LXX]ε·κοιμη·θη
Pl1stεκοιμηθημεν[LXX]ε·κοιμη·θημεν
2ndεκοιμηθητεε·κοιμη·θητε
3rdεκοιμηθησαν[GNT][LXX]ε·κοιμη·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stκοιμηθησομαι[LXX]κοιμη·θησομαι
2ndκοιμηθησῃ[LXX], κοιμηθησεικοιμη·θησῃ, κοιμη·θησει classical
3rdκοιμηθησεται[LXX]κοιμη·θησεται
Pl1stκοιμηθησομεθα[GNT]κοιμη·θησομεθα
2ndκοιμηθησεσθε[LXX]κοιμη·θησεσθε
3rdκοιμηθησονται[LXX]κοιμη·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκοιμηθω[LXX]κοιμη·θω
2ndκοιμηθῃςκοιμη·θῃς
3rdκοιμηθῃ[GNT][LXX]κοιμη·θῃ
Pl1stκοιμηθωμεν[LXX]κοιμη·θωμεν
2ndκοιμηθητε[LXX]κοιμη·θητε
3rdκοιμηθωσιν[LXX], κοιμηθωσικοιμη·θωσι(ν), κοιμη·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκοιμηθειηνκοιμη·θειην
2ndκοιμηθειηςκοιμη·θειης
3rdκοιμηθειηκοιμη·θειη
Pl1stκοιμηθειημεν, κοιμηθειμενκοιμη·θειημεν, κοιμη·θειμεν classical
2ndκοιμηθειητε, κοιμηθειτεκοιμη·θειητε, κοιμη·θειτε classical
3rdκοιμηθειησαν, κοιμηθειενκοιμη·θειησαν, κοιμη·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stκοιμηθησοιμηνκοιμη·θησοιμην
2ndκοιμηθησοιοκοιμη·θησοιο
3rdκοιμηθησοιτοκοιμη·θησοιτο
Pl1stκοιμηθησοιμεθακοιμη·θησοιμεθα
2ndκοιμηθησοισθεκοιμη·θησοισθε
3rdκοιμηθησοιντοκοιμη·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndκοιμηθητι[LXX]κοιμη·θητι
3rdκοιμηθητω[LXX]κοιμη·θητω
Pl1st
2ndκοιμηθητε[LXX]κοιμη·θητε
3rdκοιμηθητωσαν, κοιμηθεντωνκοιμη·θητωσαν, κοιμη·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
κοιμηθηναι[LXX]​κοιμη·θηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
κοιμηθησεσθαι​κοιμη·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκοιμηθεισακοιμηθεις[LXX]κοιμηθενκοιμη·θεισ·ακοιμη·θει[ντ]·ςκοιμη·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accκοιμηθεισανκοιμηθεντα[LXX]κοιμη·θεισ·ανκοιμη·θε[ι]ντ·α
Datκοιμηθεισῃκοιμηθεντικοιμη·θεισ·ῃκοιμη·θε[ι]ντ·ι
Genκοιμηθεισηςκοιμηθεντοςκοιμη·θεισ·ηςκοιμη·θε[ι]ντ·ος
PlVocκοιμηθεισαικοιμηθεντες[GNT]κοιμηθεντα[LXX]κοιμη·θεισ·αικοιμη·θε[ι]ντ·εςκοιμη·θε[ι]ντ·α
Nom
Accκοιμηθεισαςκοιμηθεντας[GNT]κοιμη·θεισ·αςκοιμη·θε[ι]ντ·ας
Datκοιμηθεισαιςκοιμηθεισι, κοιμηθεισινκοιμη·θεισ·αιςκοιμη·θει[ντ]·σι(ν)
Genκοιμηθεισωνκοιμηθεντωνκοιμη·θεισ·ωνκοιμη·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκοιμηθησομενηκοιμηθησομενεκοιμη·θησομεν·ηκοιμη·θησομεν·ε
Nomκοιμηθησομενοςκοιμη·θησομεν·ος
Accκοιμηθησομενηνκοιμηθησομενονκοιμη·θησομεν·ηνκοιμη·θησομεν·ον
Datκοιμηθησομενῃκοιμηθησομενῳκοιμη·θησομεν·ῃκοιμη·θησομεν·ῳ
Genκοιμηθησομενηςκοιμηθησομενουκοιμη·θησομεν·ηςκοιμη·θησομεν·ου
PlVocκοιμηθησομεναικοιμηθησομενοικοιμηθησομενακοιμη·θησομεν·αικοιμη·θησομεν·οικοιμη·θησομεν·α
Nom
Accκοιμηθησομεναςκοιμηθησομενουςκοιμη·θησομεν·αςκοιμη·θησομεν·ους
Datκοιμηθησομεναιςκοιμηθησομενοιςκοιμη·θησομεν·αιςκοιμη·θησομεν·οις
Genκοιμηθησομενωνκοιμηθησομενωνκοιμη·θησομεν·ωνκοιμη·θησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 21-Nov-2019 12:08:20 EST