κοιμιζω • KOIMIZW • koimizō

Search: κοιμιζων

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
κοιμιζωνκοιμίζωκοιμιζ·ο[υ]ν[τ]·^pres act ptcp mas nom sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
κοιμιζωνκοιμίζωκοιμιζ·ο[υ]ν[τ]·^pres act ptcp mas nom sg

κοιμίζω [LXX] (κοιμιζ-, -, κοιμι·σ-, -, κεκοιμισ-, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκοιμιζωκοιμιζ·ωκοιμιζομαικοιμιζ·ομαι
2ndκοιμιζειςκοιμιζ·ειςκοιμιζῃ, κοιμιζει, κοιμιζεσαικοιμιζ·ῃ, κοιμιζ·ει classical, κοιμιζ·εσαι alt
3rdκοιμιζεικοιμιζ·εικοιμιζεταικοιμιζ·εται
Pl1stκοιμιζομενκοιμιζ·ομενκοιμιζομεθακοιμιζ·ομεθα
2ndκοιμιζετεκοιμιζ·ετεκοιμιζεσθεκοιμιζ·εσθε
3rdκοιμιζουσιν, κοιμιζουσικοιμιζ·ουσι(ν)κοιμιζονταικοιμιζ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκοιμιζωκοιμιζ·ωκοιμιζωμαικοιμιζ·ωμαι
2ndκοιμιζῃςκοιμιζ·ῃςκοιμιζῃκοιμιζ·ῃ
3rdκοιμιζῃκοιμιζ·ῃκοιμιζηταικοιμιζ·ηται
Pl1stκοιμιζωμενκοιμιζ·ωμενκοιμιζωμεθακοιμιζ·ωμεθα
2ndκοιμιζητεκοιμιζ·ητεκοιμιζησθεκοιμιζ·ησθε
3rdκοιμιζωσιν, κοιμιζωσικοιμιζ·ωσι(ν)κοιμιζωνταικοιμιζ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκοιμιζοιμικοιμιζ·οιμικοιμιζοιμηνκοιμιζ·οιμην
2ndκοιμιζοιςκοιμιζ·οιςκοιμιζοιοκοιμιζ·οιο
3rdκοιμιζοικοιμιζ·οικοιμιζοιτοκοιμιζ·οιτο
Pl1stκοιμιζοιμενκοιμιζ·οιμενκοιμιζοιμεθακοιμιζ·οιμεθα
2ndκοιμιζοιτεκοιμιζ·οιτεκοιμιζοισθεκοιμιζ·οισθε
3rdκοιμιζοιεν, κοιμιζοισανκοιμιζ·οιεν, κοιμιζ·οισαν altκοιμιζοιντοκοιμιζ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκοιμιζεκοιμιζ·εκοιμιζουκοιμιζ·ου
3rdκοιμιζετωκοιμιζ·ετωκοιμιζεσθωκοιμιζ·εσθω
Pl1st
2ndκοιμιζετεκοιμιζ·ετεκοιμιζεσθεκοιμιζ·εσθε
3rdκοιμιζετωσαν, κοιμιζοντωνκοιμιζ·ετωσαν, κοιμιζ·οντων classicalκοιμιζεσθωσαν, κοιμιζεσθωνκοιμιζ·εσθωσαν, κοιμιζ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κοιμιζειν​κοιμιζ·ειν​κοιμιζεσθαι​κοιμιζ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκοιμιζουσακοιμιζονκοιμιζ·ουσ·ακοιμιζ·ο[υ]ν[τ]
Nomκοιμιζων[LXX]κοιμιζ·ο[υ]ν[τ]·^
Accκοιμιζουσανκοιμιζοντακοιμιζ·ουσ·ανκοιμιζ·ο[υ]ντ·α
Datκοιμιζουσῃκοιμιζοντικοιμιζ·ουσ·ῃκοιμιζ·ο[υ]ντ·ι
Genκοιμιζουσηςκοιμιζοντοςκοιμιζ·ουσ·ηςκοιμιζ·ο[υ]ντ·ος
PlVocκοιμιζουσαικοιμιζοντεςκοιμιζοντακοιμιζ·ουσ·αικοιμιζ·ο[υ]ντ·εςκοιμιζ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accκοιμιζουσαςκοιμιζονταςκοιμιζ·ουσ·αςκοιμιζ·ο[υ]ντ·ας
Datκοιμιζουσαιςκοιμιζουσι, κοιμιζουσινκοιμιζ·ουσ·αιςκοιμιζ·ου[ντ]·σι(ν)
Genκοιμιζουσωνκοιμιζοντωνκοιμιζ·ουσ·ωνκοιμιζ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκοιμιζομενηκοιμιζομενεκοιμιζ·ομεν·ηκοιμιζ·ομεν·ε
Nomκοιμιζομενοςκοιμιζ·ομεν·ος
Accκοιμιζομενηνκοιμιζομενονκοιμιζ·ομεν·ηνκοιμιζ·ομεν·ον
Datκοιμιζομενῃκοιμιζομενῳκοιμιζ·ομεν·ῃκοιμιζ·ομεν·ῳ
Genκοιμιζομενηςκοιμιζομενουκοιμιζ·ομεν·ηςκοιμιζ·ομεν·ου
PlVocκοιμιζομεναικοιμιζομενοικοιμιζομενακοιμιζ·ομεν·αικοιμιζ·ομεν·οικοιμιζ·ομεν·α
Nom
Accκοιμιζομεναςκοιμιζομενουςκοιμιζ·ομεν·αςκοιμιζ·ομεν·ους
Datκοιμιζομεναιςκοιμιζομενοιςκοιμιζ·ομεν·αιςκοιμιζ·ομεν·οις
Genκοιμιζομενωνκοιμιζομενωνκοιμιζ·ομεν·ωνκοιμιζ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκοιμιζονε·κοιμιζ·ονεκοιμιζομηνε·κοιμιζ·ομην
2ndεκοιμιζεςε·κοιμιζ·εςεκοιμιζουε·κοιμιζ·ου
3rdεκοιμιζεν, εκοιμιζεε·κοιμιζ·ε(ν)εκοιμιζετοε·κοιμιζ·ετο
Pl1stεκοιμιζομενε·κοιμιζ·ομενεκοιμιζομεθαε·κοιμιζ·ομεθα
2ndεκοιμιζετεε·κοιμιζ·ετεεκοιμιζεσθεε·κοιμιζ·εσθε
3rdεκοιμιζον, εκοιμιζοσανε·κοιμιζ·ον, ε·κοιμιζ·οσαν altεκοιμιζοντοε·κοιμιζ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκοιμισαε·κοιμι·σαεκοιμισαμηνε·κοιμι·σαμην
2ndεκοιμισαςε·κοιμι·σαςεκοιμισωε·κοιμι·σω
3rdεκοιμισεν[LXX], εκοιμισεε·κοιμι·σε(ν), ε·κοιμι·σε(ν)εκοιμισατοε·κοιμι·σατο
Pl1stεκοιμισαμενε·κοιμι·σαμενεκοιμισαμεθαε·κοιμι·σαμεθα
2ndεκοιμισατεε·κοιμι·σατεεκοιμισασθεε·κοιμι·σασθε
3rdεκοιμισαν[LXX]ε·κοιμι·σανεκοιμισαντοε·κοιμι·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκοιμισωκοιμι·σωκοιμισωμαικοιμι·σωμαι
2ndκοιμισῃςκοιμι·σῃςκοιμισῃκοιμι·σῃ
3rdκοιμισῃκοιμι·σῃκοιμισηταικοιμι·σηται
Pl1stκοιμισωμενκοιμι·σωμενκοιμισωμεθακοιμι·σωμεθα
2ndκοιμισητεκοιμι·σητεκοιμισησθεκοιμι·σησθε
3rdκοιμισωσιν, κοιμισωσικοιμι·σωσι(ν)κοιμισωνταικοιμι·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκοιμισαιμικοιμι·σαιμικοιμισαιμηνκοιμι·σαιμην
2ndκοιμισαις, κοιμισειαςκοιμι·σαις, κοιμι·σειας classicalκοιμισαιοκοιμι·σαιο
3rdκοιμισαι, κοιμισειεκοιμι·σαι, κοιμι·σειε classicalκοιμισαιτοκοιμι·σαιτο
Pl1stκοιμισαιμενκοιμι·σαιμενκοιμισαιμεθακοιμι·σαιμεθα
2ndκοιμισαιτεκοιμι·σαιτεκοιμισαισθεκοιμι·σαισθε
3rdκοιμισαιεν, κοιμισαισαν, κοιμισειαν, κοιμισειενκοιμι·σαιεν, κοιμι·σαισαν alt, κοιμι·σειαν classical, κοιμι·σειεν classicalκοιμισαιντοκοιμι·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκοιμισονκοιμι·σονκοιμισαικοιμι·σαι
3rdκοιμισατωκοιμι·σατωκοιμισασθωκοιμι·σασθω
Pl1st
2ndκοιμισατεκοιμι·σατεκοιμισασθεκοιμι·σασθε
3rdκοιμισατωσαν, κοιμισαντωνκοιμι·σατωσαν, κοιμι·σαντων classicalκοιμισασθωσαν, κοιμισασθωνκοιμι·σασθωσαν, κοιμι·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κοιμισαι​κοιμι·σαι​κοιμισασθαι​κοιμι·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκοιμισασακοιμισας[LXX]κοιμισανκοιμι·σασ·ακοιμι·σα[ντ]·ςκοιμι·σαν[τ]
Nom
Accκοιμισασανκοιμισαντακοιμι·σασ·ανκοιμι·σαντ·α
Datκοιμισασῃκοιμισαντικοιμι·σασ·ῃκοιμι·σαντ·ι
Genκοιμισασηςκοιμισαντοςκοιμι·σασ·ηςκοιμι·σαντ·ος
PlVocκοιμισασαικοιμισαντεςκοιμισαντακοιμι·σασ·αικοιμι·σαντ·εςκοιμι·σαντ·α
Nom
Accκοιμισασαςκοιμισανταςκοιμι·σασ·αςκοιμι·σαντ·ας
Datκοιμισασαιςκοιμισασι, κοιμισασινκοιμι·σασ·αιςκοιμι·σα[ντ]·σι(ν)
Genκοιμισασωνκοιμισαντωνκοιμι·σασ·ωνκοιμι·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκοιμισαμενηκοιμισαμενεκοιμι·σαμεν·ηκοιμι·σαμεν·ε
Nomκοιμισαμενοςκοιμι·σαμεν·ος
Accκοιμισαμενηνκοιμισαμενονκοιμι·σαμεν·ηνκοιμι·σαμεν·ον
Datκοιμισαμενῃκοιμισαμενῳκοιμι·σαμεν·ῃκοιμι·σαμεν·ῳ
Genκοιμισαμενηςκοιμισαμενουκοιμι·σαμεν·ηςκοιμι·σαμεν·ου
PlVocκοιμισαμεναικοιμισαμενοικοιμισαμενακοιμι·σαμεν·αικοιμι·σαμεν·οικοιμι·σαμεν·α
Nom
Accκοιμισαμεναςκοιμισαμενουςκοιμι·σαμεν·αςκοιμι·σαμεν·ους
Datκοιμισαμεναιςκοιμισαμενοιςκοιμι·σαμεν·αιςκοιμι·σαμεν·οις
Genκοιμισαμενωνκοιμισαμενωνκοιμι·σαμεν·ωνκοιμι·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκεκοιμισμαικεκοιμισ·μαι
2ndκεκοιμισαικεκοιμισ·[σ]αι
3rdκεκοιμισταικεκοιμισ·ται
Pl1stκεκοιμισμεθακεκοιμισ·μεθα
2ndκεκοιμισθεκεκοιμισ·[σ]θε
3rdκεκοιμιδαταικεκοιμισ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκεκοιμισομαικεκοιμισ·[σ]ομαι
2ndκεκοιμισῃ, κεκοιμισεικεκοιμισ·[σ]ῃ, κεκοιμισ·[σ]ει classical
3rdκεκοιμισεταικεκοιμισ·[σ]εται
Pl1stκεκοιμισομεθακεκοιμισ·[σ]ομεθα
2ndκεκοιμισεσθεκεκοιμισ·[σ]εσθε
3rdκεκοιμισονταικεκοιμισ·[σ]ονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκεκοιμισοιμηνκεκοιμισ·[σ]οιμην
2ndκεκοιμισοιοκεκοιμισ·[σ]οιο
3rdκεκοιμισοιτοκεκοιμισ·[σ]οιτο
Pl1stκεκοιμισοιμεθακεκοιμισ·[σ]οιμεθα
2ndκεκοιμισοισθεκεκοιμισ·[σ]οισθε
3rdκεκοιμισοιντοκεκοιμισ·[σ]οιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκεκοιμισοκεκοιμισ·[σ]ο
3rdκεκοιμισθωκεκοιμισ·[σ]θω
Pl1st
2ndκεκοιμισθεκεκοιμισ·[σ]θε
3rdκεκοιμισθωσαν, κεκοιμισθωνκεκοιμισ·[σ]θωσαν, κεκοιμισ·[σ]θων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κεκοιμισθαι​κεκοιμισ·[σ]θαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κεκοιμισεσθαι​κεκοιμισ·[σ]εσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκεκοιμισμενηκεκοιμισμενεκεκοιμισ·μεν·ηκεκοιμισ·μεν·ε
Nomκεκοιμισμενοςκεκοιμισ·μεν·ος
Accκεκοιμισμενηνκεκοιμισμενον[LXX]κεκοιμισ·μεν·ηνκεκοιμισ·μεν·ον
Datκεκοιμισμενῃκεκοιμισμενῳκεκοιμισ·μεν·ῃκεκοιμισ·μεν·ῳ
Genκεκοιμισμενηςκεκοιμισμενουκεκοιμισ·μεν·ηςκεκοιμισ·μεν·ου
PlVocκεκοιμισμεναικεκοιμισμενοικεκοιμισμενακεκοιμισ·μεν·αικεκοιμισ·μεν·οικεκοιμισ·μεν·α
Nom
Accκεκοιμισμεναςκεκοιμισμενουςκεκοιμισ·μεν·αςκεκοιμισ·μεν·ους
Datκεκοιμισμεναιςκεκοιμισμενοιςκεκοιμισ·μεν·αιςκεκοιμισ·μεν·οις
Genκεκοιμισμενωνκεκοιμισμενωνκεκοιμισ·μεν·ωνκεκοιμισ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκεκοιμισμηνε·κεκοιμισ·μην
2ndεκεκοιμισοε·κεκοιμισ·[σ]ο
3rdεκεκοιμιστοε·κεκοιμισ·το
Pl1stεκεκοιμισμεθαε·κεκοιμισ·μεθα
2ndεκεκοιμισθεε·κεκοιμισ·[σ]θε
3rdεκεκοιμιδατοε·κεκοιμισ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκεκοιμισμην[ε]·κεκοιμισ·μην
2ndκεκοιμισο[ε]·κεκοιμισ·[σ]ο
3rdκεκοιμιστο[ε]·κεκοιμισ·το
Pl1stκεκοιμισμεθα[ε]·κεκοιμισ·μεθα
2ndκεκοιμισθε[ε]·κεκοιμισ·[σ]θε
3rdκεκοιμιδατο[ε]·κεκοιμισ·ντο

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 06-Jun-2020 13:41:42 EDT