κλεπτω • KLEPTW • kleptō

Search: κλεπτεις

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
κλεπτειςκλέπτωκλεπτ·ειςpres act ind 2nd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
κλεπτειςκλέπτωκλεπτ·ειςpres act ind 2nd sg

κλέπτω (κλεπτ-, κλεψ-, κλεψ-, -, κεκλεπτ-, κλαπ·[θ]-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκλεπτωκλεπτ·ωκλεπτομαικλεπτ·ομαι
2ndκλεπτεις[GNT]κλεπτ·ειςκλεπτῃ[LXX], κλεπτει[LXX], κλεπτεσαικλεπτ·ῃ, κλεπτ·ει classical, κλεπτ·εσαι alt
3rdκλεπτει[LXX]κλεπτ·εικλεπτεταικλεπτ·εται
Pl1stκλεπτομενκλεπτ·ομενκλεπτομεθακλεπτ·ομεθα
2ndκλεπτετε[LXX]κλεπτ·ετεκλεπτεσθεκλεπτ·εσθε
3rdκλεπτουσιν[GNT], κλεπτουσικλεπτ·ουσι(ν), κλεπτ·ουσι(ν)κλεπτονταικλεπτ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκλεπτωκλεπτ·ωκλεπτωμαικλεπτ·ωμαι
2ndκλεπτῃςκλεπτ·ῃςκλεπτῃ[LXX]κλεπτ·ῃ
3rdκλεπτῃ[LXX]κλεπτ·ῃκλεπτηταικλεπτ·ηται
Pl1stκλεπτωμενκλεπτ·ωμενκλεπτωμεθακλεπτ·ωμεθα
2ndκλεπτητεκλεπτ·ητεκλεπτησθεκλεπτ·ησθε
3rdκλεπτωσιν, κλεπτωσικλεπτ·ωσι(ν)κλεπτωνταικλεπτ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκλεπτοιμικλεπτ·οιμικλεπτοιμηνκλεπτ·οιμην
2ndκλεπτοιςκλεπτ·οιςκλεπτοιοκλεπτ·οιο
3rdκλεπτοικλεπτ·οικλεπτοιτοκλεπτ·οιτο
Pl1stκλεπτοιμενκλεπτ·οιμενκλεπτοιμεθακλεπτ·οιμεθα
2ndκλεπτοιτεκλεπτ·οιτεκλεπτοισθεκλεπτ·οισθε
3rdκλεπτοιεν, κλεπτοισανκλεπτ·οιεν, κλεπτ·οισαν altκλεπτοιντοκλεπτ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκλεπτεκλεπτ·εκλεπτου[LXX]κλεπτ·ου
3rdκλεπτετω[GNT]κλεπτ·ετωκλεπτεσθωκλεπτ·εσθω
Pl1st
2ndκλεπτετε[LXX]κλεπτ·ετεκλεπτεσθεκλεπτ·εσθε
3rdκλεπτετωσαν, κλεπτοντωνκλεπτ·ετωσαν, κλεπτ·οντων classicalκλεπτεσθωσαν, κλεπτεσθωνκλεπτ·εσθωσαν, κλεπτ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κλεπτειν[GNT][LXX]​κλεπτ·εινκλεπτεσθαι​κλεπτ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκλεπτουσακλεπτονκλεπτ·ουσ·ακλεπτ·ο[υ]ν[τ]
Nomκλεπτων[GNT][LXX]κλεπτ·ο[υ]ν[τ]·^
Accκλεπτουσανκλεπτοντακλεπτ·ουσ·ανκλεπτ·ο[υ]ντ·α
Datκλεπτουσῃκλεπτοντικλεπτ·ουσ·ῃκλεπτ·ο[υ]ντ·ι
Genκλεπτουσηςκλεπτοντοςκλεπτ·ουσ·ηςκλεπτ·ο[υ]ντ·ος
PlVocκλεπτουσαικλεπτοντεςκλεπτοντακλεπτ·ουσ·αικλεπτ·ο[υ]ντ·εςκλεπτ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accκλεπτουσαςκλεπτοντας[LXX]κλεπτ·ουσ·αςκλεπτ·ο[υ]ντ·ας
Datκλεπτουσαιςκλεπτουσι, κλεπτουσιν[GNT]κλεπτ·ουσ·αιςκλεπτ·ου[ντ]·σι(ν), κλεπτ·ου[ντ]·σι(ν)
Genκλεπτουσωνκλεπτοντωνκλεπτ·ουσ·ωνκλεπτ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκλεπτομενηκλεπτομενεκλεπτ·ομεν·ηκλεπτ·ομεν·ε
Nomκλεπτομενοςκλεπτ·ομεν·ος
Accκλεπτομενηνκλεπτομενονκλεπτ·ομεν·ηνκλεπτ·ομεν·ον
Datκλεπτομενῃκλεπτομενῳκλεπτ·ομεν·ῃκλεπτ·ομεν·ῳ
Genκλεπτομενηςκλεπτομενουκλεπτ·ομεν·ηςκλεπτ·ομεν·ου
PlVocκλεπτομεναικλεπτομενοικλεπτομενακλεπτ·ομεν·αικλεπτ·ομεν·οικλεπτ·ομεν·α
Nom
Accκλεπτομεναςκλεπτομενουςκλεπτ·ομεν·αςκλεπτ·ομεν·ους
Datκλεπτομεναιςκλεπτομενοιςκλεπτ·ομεν·αιςκλεπτ·ομεν·οις
Genκλεπτομενωνκλεπτομενωνκλεπτ·ομεν·ωνκλεπτ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκλεπτον[LXX]ε·κλεπτ·ονεκλεπτομηνε·κλεπτ·ομην
2ndεκλεπτεςε·κλεπτ·εςεκλεπτουε·κλεπτ·ου
3rdεκλεπτεν, εκλεπτεε·κλεπτ·ε(ν)εκλεπτετοε·κλεπτ·ετο
Pl1stεκλεπτομενε·κλεπτ·ομενεκλεπτομεθαε·κλεπτ·ομεθα
2ndεκλεπτετεε·κλεπτ·ετεεκλεπτεσθεε·κλεπτ·εσθε
3rdεκλεπτον[LXX], εκλεπτοσανε·κλεπτ·ον, ε·κλεπτ·οσαν altεκλεπτοντοε·κλεπτ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκλεψω[LXX]κλεπτ·σωκλεψομαικλεπτ·σομαι
2ndκλεψεις[GNT][LXX]κλεπτ·σειςκλεψῃ[GNT][LXX], κλεψει, κλεψεσαικλεπτ·σῃ, κλεπτ·σει classical, κλεπτ·σεσαι alt
3rdκλεψεικλεπτ·σεικλεψεταικλεπτ·σεται
Pl1stκλεψομενκλεπτ·σομενκλεψομεθακλεπτ·σομεθα
2ndκλεψετε[LXX]κλεπτ·σετεκλεψεσθεκλεπτ·σεσθε
3rdκλεψουσιν, κλεψουσικλεπτ·σουσι(ν)κλεψονταικλεπτ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκλεψοιμικλεπτ·σοιμικλεψοιμηνκλεπτ·σοιμην
2ndκλεψοιςκλεπτ·σοιςκλεψοιοκλεπτ·σοιο
3rdκλεψοικλεπτ·σοικλεψοιτοκλεπτ·σοιτο
Pl1stκλεψοιμενκλεπτ·σοιμενκλεψοιμεθακλεπτ·σοιμεθα
2ndκλεψοιτεκλεπτ·σοιτεκλεψοισθεκλεπτ·σοισθε
3rdκλεψοιενκλεπτ·σοιενκλεψοιντοκλεπτ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κλεψειν​κλεπτ·σειν​κλεψεσθαι​κλεπτ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκλεψουσακλεψονκλεπτ·σουσ·ακλεπτ·σο[υ]ν[τ]
Nomκλεψωνκλεπτ·σο[υ]ν[τ]·^
Accκλεψουσανκλεψοντακλεπτ·σουσ·ανκλεπτ·σο[υ]ντ·α
Datκλεψουσῃκλεψοντικλεπτ·σουσ·ῃκλεπτ·σο[υ]ντ·ι
Genκλεψουσηςκλεψοντοςκλεπτ·σουσ·ηςκλεπτ·σο[υ]ντ·ος
PlVocκλεψουσαικλεψοντεςκλεψοντακλεπτ·σουσ·αικλεπτ·σο[υ]ντ·εςκλεπτ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accκλεψουσαςκλεψονταςκλεπτ·σουσ·αςκλεπτ·σο[υ]ντ·ας
Datκλεψουσαιςκλεψουσι, κλεψουσινκλεπτ·σουσ·αιςκλεπτ·σου[ντ]·σι(ν)
Genκλεψουσωνκλεψοντωνκλεπτ·σουσ·ωνκλεπτ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκλεψομενηκλεψομενεκλεπτ·σομεν·ηκλεπτ·σομεν·ε
Nomκλεψομενοςκλεπτ·σομεν·ος
Accκλεψομενηνκλεψομενονκλεπτ·σομεν·ηνκλεπτ·σομεν·ον
Datκλεψομενῃκλεψομενῳκλεπτ·σομεν·ῃκλεπτ·σομεν·ῳ
Genκλεψομενηςκλεψομενουκλεπτ·σομεν·ηςκλεπτ·σομεν·ου
PlVocκλεψομεναικλεψομενοικλεψομενακλεπτ·σομεν·αικλεπτ·σομεν·οικλεπτ·σομεν·α
Nom
Accκλεψομεναςκλεψομενουςκλεπτ·σομεν·αςκλεπτ·σομεν·ους
Datκλεψομεναιςκλεψομενοιςκλεπτ·σομεν·αιςκλεπτ·σομεν·οις
Genκλεψομενωνκλεψομενωνκλεπτ·σομεν·ωνκλεπτ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκλεψαε·κλεπτ·σαεκλεψαμηνε·κλεπτ·σαμην
2ndεκλεψας[LXX]ε·κλεπτ·σαςεκλεψωε·κλεπτ·σω
3rdεκλεψεν[LXX], εκλεψεε·κλεπτ·σε(ν), ε·κλεπτ·σε(ν)εκλεψατοε·κλεπτ·σατο
Pl1stεκλεψαμενε·κλεπτ·σαμενεκλεψαμεθαε·κλεπτ·σαμεθα
2ndεκλεψατε[LXX]ε·κλεπτ·σατεεκλεψασθεε·κλεπτ·σασθε
3rdεκλεψαν[GNT][LXX]ε·κλεπτ·σανεκλεψαντοε·κλεπτ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκλεψω[LXX]κλεπτ·σωκλεψωμαικλεπτ·σωμαι
2ndκλεψῃς[GNT]κλεπτ·σῃςκλεψῃ[GNT][LXX]κλεπτ·σῃ
3rdκλεψῃ[GNT][LXX]κλεπτ·σῃκλεψηταικλεπτ·σηται
Pl1stκλεψωμενκλεπτ·σωμενκλεψωμεθακλεπτ·σωμεθα
2ndκλεψητεκλεπτ·σητεκλεψησθεκλεπτ·σησθε
3rdκλεψωσιν[GNT], κλεψωσικλεπτ·σωσι(ν), κλεπτ·σωσι(ν)κλεψωνταικλεπτ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκλεψαιμικλεπτ·σαιμικλεψαιμηνκλεπτ·σαιμην
2ndκλεψαις, κλεψειαςκλεπτ·σαις, κλεπτ·σειας classicalκλεψαιοκλεπτ·σαιο
3rdκλεψαι, κλεψειεκλεπτ·σαι, κλεπτ·σειε classicalκλεψαιτοκλεπτ·σαιτο
Pl1stκλεψαιμεν[LXX]κλεπτ·σαιμενκλεψαιμεθακλεπτ·σαιμεθα
2ndκλεψαιτεκλεπτ·σαιτεκλεψαισθεκλεπτ·σαισθε
3rdκλεψαιεν, κλεψαισαν, κλεψειαν, κλεψειενκλεπτ·σαιεν, κλεπτ·σαισαν alt, κλεπτ·σειαν classical, κλεπτ·σειεν classicalκλεψαιντοκλεπτ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκλεψονκλεπτ·σονκλεψαικλεπτ·σαι
3rdκλεψατωκλεπτ·σατωκλεψασθωκλεπτ·σασθω
Pl1st
2ndκλεψατεκλεπτ·σατεκλεψασθεκλεπτ·σασθε
3rdκλεψατωσαν, κλεψαντωνκλεπτ·σατωσαν, κλεπτ·σαντων classicalκλεψασθωσαν, κλεψασθωνκλεπτ·σασθωσαν, κλεπτ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κλεψαι​κλεπτ·σαι​κλεψασθαι​κλεπτ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκλεψασακλεψας[LXX]κλεψανκλεπτ·σασ·ακλεπτ·σα[ντ]·ςκλεπτ·σαν[τ]
Nom
Accκλεψασανκλεψαντακλεπτ·σασ·ανκλεπτ·σαντ·α
Datκλεψασῃκλεψαντικλεπτ·σασ·ῃκλεπτ·σαντ·ι
Genκλεψασηςκλεψαντοςκλεπτ·σασ·ηςκλεπτ·σαντ·ος
PlVocκλεψασαικλεψαντες[LXX]κλεψαντακλεπτ·σασ·αικλεπτ·σαντ·εςκλεπτ·σαντ·α
Nom
Accκλεψασαςκλεψανταςκλεπτ·σασ·αςκλεπτ·σαντ·ας
Datκλεψασαιςκλεψασι, κλεψασινκλεπτ·σασ·αιςκλεπτ·σα[ντ]·σι(ν)
Genκλεψασωνκλεψαντωνκλεπτ·σασ·ωνκλεπτ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκλεψαμενηκλεψαμενεκλεπτ·σαμεν·ηκλεπτ·σαμεν·ε
Nomκλεψαμενοςκλεπτ·σαμεν·ος
Accκλεψαμενηνκλεψαμενονκλεπτ·σαμεν·ηνκλεπτ·σαμεν·ον
Datκλεψαμενῃκλεψαμενῳκλεπτ·σαμεν·ῃκλεπτ·σαμεν·ῳ
Genκλεψαμενηςκλεψαμενουκλεπτ·σαμεν·ηςκλεπτ·σαμεν·ου
PlVocκλεψαμεναικλεψαμενοικλεψαμενακλεπτ·σαμεν·αικλεπτ·σαμεν·οικλεπτ·σαμεν·α
Nom
Accκλεψαμεναςκλεψαμενουςκλεπτ·σαμεν·αςκλεπτ·σαμεν·ους
Datκλεψαμεναιςκλεψαμενοιςκλεπτ·σαμεν·αιςκλεπτ·σαμεν·οις
Genκλεψαμενωνκλεψαμενωνκλεπτ·σαμεν·ωνκλεπτ·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκεκλεμμαικεκλεπτ·μαι
2ndκεκλεψαικεκλεπτ·σαι
3rdκεκλεπταικεκλεπτ·ται
Pl1stκεκλεμμεθακεκλεπτ·μεθα
2ndκεκλεφθεκεκλεπτ·σθε
3rdκεκλεφαταικεκλεπτ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκεκλεψομαικεκλεπτ·σομαι
2ndκεκλεψῃ, κεκλεψεικεκλεπτ·σῃ, κεκλεπτ·σει classical
3rdκεκλεψεταικεκλεπτ·σεται
Pl1stκεκλεψομεθακεκλεπτ·σομεθα
2ndκεκλεψεσθεκεκλεπτ·σεσθε
3rdκεκλεψονταικεκλεπτ·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκεκλεψοιμηνκεκλεπτ·σοιμην
2ndκεκλεψοιοκεκλεπτ·σοιο
3rdκεκλεψοιτοκεκλεπτ·σοιτο
Pl1stκεκλεψοιμεθακεκλεπτ·σοιμεθα
2ndκεκλεψοισθεκεκλεπτ·σοισθε
3rdκεκλεψοιντοκεκλεπτ·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκεκλεψοκεκλεπτ·σο
3rdκεκλεφθωκεκλεπτ·σθω
Pl1st
2ndκεκλεφθεκεκλεπτ·σθε
3rdκεκλεφθωσαν, κεκλεφθωνκεκλεπτ·σθωσαν, κεκλεπτ·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κεκλεφθαι​κεκλεπτ·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κεκλεψεσθαι​κεκλεπτ·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκεκλεμμενηκεκλεμμενεκεκλεπτ·μεν·ηκεκλεπτ·μεν·ε
Nomκεκλεμμενοςκεκλεπτ·μεν·ος
Accκεκλεμμενηνκεκλεμμενον[LXX]κεκλεπτ·μεν·ηνκεκλεπτ·μεν·ον
Datκεκλεμμενῃκεκλεμμενῳκεκλεπτ·μεν·ῃκεκλεπτ·μεν·ῳ
Genκεκλεμμενηςκεκλεμμενουκεκλεπτ·μεν·ηςκεκλεπτ·μεν·ου
PlVocκεκλεμμεναικεκλεμμενοικεκλεμμενακεκλεπτ·μεν·αικεκλεπτ·μεν·οικεκλεπτ·μεν·α
Nom
Accκεκλεμμεναςκεκλεμμενουςκεκλεπτ·μεν·αςκεκλεπτ·μεν·ους
Datκεκλεμμεναιςκεκλεμμενοιςκεκλεπτ·μεν·αιςκεκλεπτ·μεν·οις
Genκεκλεμμενωνκεκλεμμενωνκεκλεπτ·μεν·ωνκεκλεπτ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκεκλεμμηνε·κεκλεπτ·μην
2ndεκεκλεψοε·κεκλεπτ·σο
3rdεκεκλεπτοε·κεκλεπτ·το
Pl1stεκεκλεμμεθαε·κεκλεπτ·μεθα
2ndεκεκλεφθεε·κεκλεπτ·σθε
3rdεκεκλεφατοε·κεκλεπτ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκεκλεμμην[ε]·κεκλεπτ·μην
2ndκεκλεψο[ε]·κεκλεπτ·σο
3rdκεκλεπτο[ε]·κεκλεπτ·το
Pl1stκεκλεμμεθα[ε]·κεκλεπτ·μεθα
2ndκεκλεφθε[ε]·κεκλεπτ·σθε
3rdκεκλεφατο[ε]·κεκλεπτ·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεκλαπην[LXX]ε·κλαπ·[θ]ην
2ndεκλαπηςε·κλαπ·[θ]ης
3rdεκλαπηε·κλαπ·[θ]η
Pl1stεκλαπημενε·κλαπ·[θ]ημεν
2ndεκλαπητεε·κλαπ·[θ]ητε
3rdεκλαπησανε·κλαπ·[θ]ησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stκλαπησομαικλαπ·[θ]ησομαι
2ndκλαπησῃ, κλαπησεικλαπ·[θ]ησῃ, κλαπ·[θ]ησει classical
3rdκλαπησεταικλαπ·[θ]ησεται
Pl1stκλαπησομεθακλαπ·[θ]ησομεθα
2ndκλαπησεσθεκλαπ·[θ]ησεσθε
3rdκλαπησονταικλαπ·[θ]ησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκλαπωκλαπ·[θ]ω
2ndκλαπῃςκλαπ·[θ]ῃς
3rdκλαπῃ[LXX]κλαπ·[θ]ῃ
Pl1stκλαπωμενκλαπ·[θ]ωμεν
2ndκλαπητεκλαπ·[θ]ητε
3rdκλαπωσιν, κλαπωσικλαπ·[θ]ωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκλαπειηνκλαπ·[θ]ειην
2ndκλαπειηςκλαπ·[θ]ειης
3rdκλαπειηκλαπ·[θ]ειη
Pl1stκλαπειημεν, κλαπειμενκλαπ·[θ]ειημεν, κλαπ·[θ]ειμεν classical
2ndκλαπειητε, κλαπειτεκλαπ·[θ]ειητε, κλαπ·[θ]ειτε classical
3rdκλαπειησαν, κλαπειενκλαπ·[θ]ειησαν, κλαπ·[θ]ειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stκλαπησοιμηνκλαπ·[θ]ησοιμην
2ndκλαπησοιοκλαπ·[θ]ησοιο
3rdκλαπησοιτοκλαπ·[θ]ησοιτο
Pl1stκλαπησοιμεθακλαπ·[θ]ησοιμεθα
2ndκλαπησοισθεκλαπ·[θ]ησοισθε
3rdκλαπησοιντοκλαπ·[θ]ησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndκλαπηθικλαπ·[θ]ητι
3rdκλαπητωκλαπ·[θ]ητω
Pl1st
2ndκλαπητεκλαπ·[θ]ητε
3rdκλαπητωσαν, κλαπεντωνκλαπ·[θ]ητωσαν, κλαπ·[θ]εντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
κλαπηναι​κλαπ·[θ]ηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
κλαπησεσθαι​κλαπ·[θ]ησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκλαπεισακλαπειςκλαπενκλαπ·[θ]εισ·ακλαπ·[θ]ει[ντ]·ςκλαπ·[θ]ε[ι]ν[τ]
Nom
Accκλαπεισανκλαπεντακλαπ·[θ]εισ·ανκλαπ·[θ]ε[ι]ντ·α
Datκλαπεισῃκλαπεντικλαπ·[θ]εισ·ῃκλαπ·[θ]ε[ι]ντ·ι
Genκλαπεισηςκλαπεντοςκλαπ·[θ]εισ·ηςκλαπ·[θ]ε[ι]ντ·ος
PlVocκλαπεισαικλαπεντεςκλαπεντακλαπ·[θ]εισ·αικλαπ·[θ]ε[ι]ντ·εςκλαπ·[θ]ε[ι]ντ·α
Nom
Accκλαπεισαςκλαπενταςκλαπ·[θ]εισ·αςκλαπ·[θ]ε[ι]ντ·ας
Datκλαπεισαιςκλαπεισι, κλαπεισινκλαπ·[θ]εισ·αιςκλαπ·[θ]ει[ντ]·σι(ν)
Genκλαπεισωνκλαπεντωνκλαπ·[θ]εισ·ωνκλαπ·[θ]ε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκλαπησομενηκλαπησομενεκλαπ·[θ]ησομεν·ηκλαπ·[θ]ησομεν·ε
Nomκλαπησομενοςκλαπ·[θ]ησομεν·ος
Accκλαπησομενηνκλαπησομενονκλαπ·[θ]ησομεν·ηνκλαπ·[θ]ησομεν·ον
Datκλαπησομενῃκλαπησομενῳκλαπ·[θ]ησομεν·ῃκλαπ·[θ]ησομεν·ῳ
Genκλαπησομενηςκλαπησομενουκλαπ·[θ]ησομεν·ηςκλαπ·[θ]ησομεν·ου
PlVocκλαπησομεναικλαπησομενοικλαπησομενακλαπ·[θ]ησομεν·αικλαπ·[θ]ησομεν·οικλαπ·[θ]ησομεν·α
Nom
Accκλαπησομεναςκλαπησομενουςκλαπ·[θ]ησομεν·αςκλαπ·[θ]ησομεν·ους
Datκλαπησομεναιςκλαπησομενοιςκλαπ·[θ]ησομεν·αιςκλαπ·[θ]ησομεν·οις
Genκλαπησομενωνκλαπησομενωνκλαπ·[θ]ησομεν·ωνκλαπ·[θ]ησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 14-Nov-2019 02:16:59 EST