κλυδωνιζομαι • KLUDWNIZOMAI • kludōnizomai

Search: κλυδωνισθησονται

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
κλυδωνισθησονταικλυδωνίζομαικλυδωνισ·θησονταιfut θη ind 3rd pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
κλυδωνισθησονταικλυδωνίζομαικλυδωνισ·θησονταιfut θη ind 3rd pl

κλυδωνίζομαι (κλυδωνιζ-, -, -, -, -, κλυδωνισ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκλυδωνιζομαικλυδωνιζ·ομαι
2ndκλυδωνιζῃ, κλυδωνιζει, κλυδωνιζεσαικλυδωνιζ·ῃ, κλυδωνιζ·ει classical, κλυδωνιζ·εσαι alt
3rdκλυδωνιζεταικλυδωνιζ·εται
Pl1stκλυδωνιζομεθακλυδωνιζ·ομεθα
2ndκλυδωνιζεσθεκλυδωνιζ·εσθε
3rdκλυδωνιζονταικλυδωνιζ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκλυδωνιζωμαικλυδωνιζ·ωμαι
2ndκλυδωνιζῃκλυδωνιζ·ῃ
3rdκλυδωνιζηταικλυδωνιζ·ηται
Pl1stκλυδωνιζωμεθακλυδωνιζ·ωμεθα
2ndκλυδωνιζησθεκλυδωνιζ·ησθε
3rdκλυδωνιζωνταικλυδωνιζ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκλυδωνιζοιμηνκλυδωνιζ·οιμην
2ndκλυδωνιζοιοκλυδωνιζ·οιο
3rdκλυδωνιζοιτοκλυδωνιζ·οιτο
Pl1stκλυδωνιζοιμεθακλυδωνιζ·οιμεθα
2ndκλυδωνιζοισθεκλυδωνιζ·οισθε
3rdκλυδωνιζοιντοκλυδωνιζ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκλυδωνιζουκλυδωνιζ·ου
3rdκλυδωνιζεσθωκλυδωνιζ·εσθω
Pl1st
2ndκλυδωνιζεσθεκλυδωνιζ·εσθε
3rdκλυδωνιζεσθωσαν, κλυδωνιζεσθωνκλυδωνιζ·εσθωσαν, κλυδωνιζ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κλυδωνιζεσθαι​κλυδωνιζ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκλυδωνιζομενηκλυδωνιζομενεκλυδωνιζ·ομεν·ηκλυδωνιζ·ομεν·ε
Nomκλυδωνιζομενοςκλυδωνιζ·ομεν·ος
Accκλυδωνιζομενηνκλυδωνιζομενονκλυδωνιζ·ομεν·ηνκλυδωνιζ·ομεν·ον
Datκλυδωνιζομενῃκλυδωνιζομενῳκλυδωνιζ·ομεν·ῃκλυδωνιζ·ομεν·ῳ
Genκλυδωνιζομενηςκλυδωνιζομενουκλυδωνιζ·ομεν·ηςκλυδωνιζ·ομεν·ου
PlVocκλυδωνιζομεναικλυδωνιζομενοι[GNT]κλυδωνιζομενακλυδωνιζ·ομεν·αικλυδωνιζ·ομεν·οικλυδωνιζ·ομεν·α
Nom
Accκλυδωνιζομεναςκλυδωνιζομενουςκλυδωνιζ·ομεν·αςκλυδωνιζ·ομεν·ους
Datκλυδωνιζομεναιςκλυδωνιζομενοιςκλυδωνιζ·ομεν·αιςκλυδωνιζ·ομεν·οις
Genκλυδωνιζομενωνκλυδωνιζομενωνκλυδωνιζ·ομεν·ωνκλυδωνιζ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκλυδωνιζομηνε·κλυδωνιζ·ομην
2ndεκλυδωνιζουε·κλυδωνιζ·ου
3rdεκλυδωνιζετοε·κλυδωνιζ·ετο
Pl1stεκλυδωνιζομεθαε·κλυδωνιζ·ομεθα
2ndεκλυδωνιζεσθεε·κλυδωνιζ·εσθε
3rdεκλυδωνιζοντοε·κλυδωνιζ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεκλυδωνισθηνε·κλυδωνισ·θην
2ndεκλυδωνισθηςε·κλυδωνισ·θης
3rdεκλυδωνισθηε·κλυδωνισ·θη
Pl1stεκλυδωνισθημενε·κλυδωνισ·θημεν
2ndεκλυδωνισθητεε·κλυδωνισ·θητε
3rdεκλυδωνισθησανε·κλυδωνισ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stκλυδωνισθησομαικλυδωνισ·θησομαι
2ndκλυδωνισθησῃ, κλυδωνισθησεικλυδωνισ·θησῃ, κλυδωνισ·θησει classical
3rdκλυδωνισθησεταικλυδωνισ·θησεται
Pl1stκλυδωνισθησομεθακλυδωνισ·θησομεθα
2ndκλυδωνισθησεσθεκλυδωνισ·θησεσθε
3rdκλυδωνισθησονται[LXX]κλυδωνισ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκλυδωνισθωκλυδωνισ·θω
2ndκλυδωνισθῃςκλυδωνισ·θῃς
3rdκλυδωνισθῃκλυδωνισ·θῃ
Pl1stκλυδωνισθωμενκλυδωνισ·θωμεν
2ndκλυδωνισθητεκλυδωνισ·θητε
3rdκλυδωνισθωσιν, κλυδωνισθωσικλυδωνισ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκλυδωνισθειηνκλυδωνισ·θειην
2ndκλυδωνισθειηςκλυδωνισ·θειης
3rdκλυδωνισθειηκλυδωνισ·θειη
Pl1stκλυδωνισθειημεν, κλυδωνισθειμενκλυδωνισ·θειημεν, κλυδωνισ·θειμεν classical
2ndκλυδωνισθειητε, κλυδωνισθειτεκλυδωνισ·θειητε, κλυδωνισ·θειτε classical
3rdκλυδωνισθειησαν, κλυδωνισθειενκλυδωνισ·θειησαν, κλυδωνισ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stκλυδωνισθησοιμηνκλυδωνισ·θησοιμην
2ndκλυδωνισθησοιοκλυδωνισ·θησοιο
3rdκλυδωνισθησοιτοκλυδωνισ·θησοιτο
Pl1stκλυδωνισθησοιμεθακλυδωνισ·θησοιμεθα
2ndκλυδωνισθησοισθεκλυδωνισ·θησοισθε
3rdκλυδωνισθησοιντοκλυδωνισ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndκλυδωνισθητικλυδωνισ·θητι
3rdκλυδωνισθητωκλυδωνισ·θητω
Pl1st
2ndκλυδωνισθητεκλυδωνισ·θητε
3rdκλυδωνισθητωσαν, κλυδωνισθεντωνκλυδωνισ·θητωσαν, κλυδωνισ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
κλυδωνισθηναι​κλυδωνισ·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
κλυδωνισθησεσθαι​κλυδωνισ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκλυδωνισθεισακλυδωνισθειςκλυδωνισθενκλυδωνισ·θεισ·ακλυδωνισ·θει[ντ]·ςκλυδωνισ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accκλυδωνισθεισανκλυδωνισθεντακλυδωνισ·θεισ·ανκλυδωνισ·θε[ι]ντ·α
Datκλυδωνισθεισῃκλυδωνισθεντικλυδωνισ·θεισ·ῃκλυδωνισ·θε[ι]ντ·ι
Genκλυδωνισθεισηςκλυδωνισθεντοςκλυδωνισ·θεισ·ηςκλυδωνισ·θε[ι]ντ·ος
PlVocκλυδωνισθεισαικλυδωνισθεντεςκλυδωνισθεντακλυδωνισ·θεισ·αικλυδωνισ·θε[ι]ντ·εςκλυδωνισ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accκλυδωνισθεισαςκλυδωνισθενταςκλυδωνισ·θεισ·αςκλυδωνισ·θε[ι]ντ·ας
Datκλυδωνισθεισαιςκλυδωνισθεισι, κλυδωνισθεισινκλυδωνισ·θεισ·αιςκλυδωνισ·θει[ντ]·σι(ν)
Genκλυδωνισθεισωνκλυδωνισθεντωνκλυδωνισ·θεισ·ωνκλυδωνισ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκλυδωνισθησομενηκλυδωνισθησομενεκλυδωνισ·θησομεν·ηκλυδωνισ·θησομεν·ε
Nomκλυδωνισθησομενοςκλυδωνισ·θησομεν·ος
Accκλυδωνισθησομενηνκλυδωνισθησομενονκλυδωνισ·θησομεν·ηνκλυδωνισ·θησομεν·ον
Datκλυδωνισθησομενῃκλυδωνισθησομενῳκλυδωνισ·θησομεν·ῃκλυδωνισ·θησομεν·ῳ
Genκλυδωνισθησομενηςκλυδωνισθησομενουκλυδωνισ·θησομεν·ηςκλυδωνισ·θησομεν·ου
PlVocκλυδωνισθησομεναικλυδωνισθησομενοικλυδωνισθησομενακλυδωνισ·θησομεν·αικλυδωνισ·θησομεν·οικλυδωνισ·θησομεν·α
Nom
Accκλυδωνισθησομεναςκλυδωνισθησομενουςκλυδωνισ·θησομεν·αςκλυδωνισ·θησομεν·ους
Datκλυδωνισθησομεναιςκλυδωνισθησομενοιςκλυδωνισ·θησομεν·αιςκλυδωνισ·θησομεν·οις
Genκλυδωνισθησομενωνκλυδωνισθησομενωνκλυδωνισ·θησομεν·ωνκλυδωνισ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 17-Nov-2019 10:56:49 EST