κλιβανος • KLIBANOS • klibanos

Search: κλιβανῳ

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
κλιβανῳκλίβανοςκλιβαν·ῳ(mas) dat sg

κλίβανος, -ου, ὁ

Noun (Mas. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocκλιβανεκλιβαν·ε
Nomκλιβανος[LXX]κλιβαν·ος
Accκλιβανον[GNT][LXX]κλιβαν·ον
Datκλιβανῳ[LXX]κλιβαν·ῳ
Genκλιβανουκλιβαν·ου
PlVocκλιβανοι[LXX]κλιβαν·οι
Nom
Accκλιβανουςκλιβαν·ους
Datκλιβανοις[LXX]κλιβαν·οις
Genκλιβανωνκλιβαν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 28-Jan-2021 05:39:32 EST