κληροω • KLHROW • klēroō

Search: κληρουται

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
κληρουταικληρόωκληρ(ο)·εταιpres mp ind 3rd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
κληρουταικληρόωκληρ(ο)·εταιpres mp ind 3rd sg

κληρόω (κληρ(ο)-, κληρω·σ-, κληρω·σ-, -, -, κληρω·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκληρωκληρ(ο)·ωκληρουμαικληρ(ο)·ομαι
2ndκληροις[LXX]κληρ(ο)·ειςκληροι[LXX], κληρουσαικληρ(ο)·ῃ, κληρ(ο)·ει classical, κληρ(ο)·εσαι alt
3rdκληροι[LXX]κληρ(ο)·εικληρουται[LXX]κληρ(ο)·εται
Pl1stκληρουμενκληρ(ο)·ομενκληρουμεθακληρ(ο)·ομεθα
2ndκληρουτεκληρ(ο)·ετεκληρουσθεκληρ(ο)·εσθε
3rdκληρουσιν, κληρουσικληρ(ο)·ουσι(ν)κληρουνταικληρ(ο)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκληρωκληρ(ο)·ωκληρωμαικληρ(ο)·ωμαι
2ndκληροις[LXX]κληρ(ο)·ῃςκληροι[LXX]κληρ(ο)·ῃ
3rdκληροι[LXX]κληρ(ο)·ῃκληρωταικληρ(ο)·ηται
Pl1stκληρωμενκληρ(ο)·ωμενκληρωμεθακληρ(ο)·ωμεθα
2ndκληρωτεκληρ(ο)·ητεκληρωσθεκληρ(ο)·ησθε
3rdκληρωσιν, κληρωσικληρ(ο)·ωσι(ν)κληρωνταικληρ(ο)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκληροιμικληρ(ο)·οιμικληροιμηνκληρ(ο)·οιμην
2ndκληροις[LXX]κληρ(ο)·οιςκληροιοκληρ(ο)·οιο
3rdκληροι[LXX]κληρ(ο)·οικληροιτοκληρ(ο)·οιτο
Pl1stκληροιμενκληρ(ο)·οιμενκληροιμεθακληρ(ο)·οιμεθα
2ndκληροιτεκληρ(ο)·οιτεκληροισθεκληρ(ο)·οισθε
3rdκληροιεν, κληροισανκληρ(ο)·οιεν, κληρ(ο)·οισαν altκληροιντοκληρ(ο)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκληρου[GNT][LXX]κληρ(ο)·εκληρου[GNT][LXX]κληρ(ο)·ου
3rdκληρουτωκληρ(ο)·ετωκληρουσθωκληρ(ο)·εσθω
Pl1st
2ndκληρουτεκληρ(ο)·ετεκληρουσθεκληρ(ο)·εσθε
3rdκληρουτωσαν, κληρουντωνκληρ(ο)·ετωσαν, κληρ(ο)·οντων classicalκληρουσθωσαν, κληρουσθωνκληρ(ο)·εσθωσαν, κληρ(ο)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κληρουν​κληρ(ο)·ειν​κληρουσθαι​κληρ(ο)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκληρουσακληρουνκληρ(ο)·ουσ·ακληρ(ο)·ο[υ]ν[τ]
Nomκληρων[GNT][LXX]κληρ(ο)·ο[υ]ν[τ]·^
Accκληρουσανκληρουντακληρ(ο)·ουσ·ανκληρ(ο)·ο[υ]ντ·α
Datκληρουσῃκληρουντικληρ(ο)·ουσ·ῃκληρ(ο)·ο[υ]ντ·ι
Genκληρουσηςκληρουντοςκληρ(ο)·ουσ·ηςκληρ(ο)·ο[υ]ντ·ος
PlVocκληρουσαικληρουντεςκληρουντακληρ(ο)·ουσ·αικληρ(ο)·ο[υ]ντ·εςκληρ(ο)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accκληρουσαςκληρουνταςκληρ(ο)·ουσ·αςκληρ(ο)·ο[υ]ντ·ας
Datκληρουσαιςκληρουσι, κληρουσινκληρ(ο)·ουσ·αιςκληρ(ο)·ου[ντ]·σι(ν)
Genκληρουσωνκληρουντωνκληρ(ο)·ουσ·ωνκληρ(ο)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκληρουμενηκληρουμενεκληρ(ο)·ομεν·ηκληρ(ο)·ομεν·ε
Nomκληρουμενοςκληρ(ο)·ομεν·ος
Accκληρουμενηνκληρουμενονκληρ(ο)·ομεν·ηνκληρ(ο)·ομεν·ον
Datκληρουμενῃκληρουμενῳκληρ(ο)·ομεν·ῃκληρ(ο)·ομεν·ῳ
Genκληρουμενηςκληρουμενουκληρ(ο)·ομεν·ηςκληρ(ο)·ομεν·ου
PlVocκληρουμεναικληρουμενοικληρουμενακληρ(ο)·ομεν·αικληρ(ο)·ομεν·οικληρ(ο)·ομεν·α
Nom
Accκληρουμεναςκληρουμενουςκληρ(ο)·ομεν·αςκληρ(ο)·ομεν·ους
Datκληρουμεναιςκληρουμενοιςκληρ(ο)·ομεν·αιςκληρ(ο)·ομεν·οις
Genκληρουμενωνκληρουμενωνκληρ(ο)·ομεν·ωνκληρ(ο)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκληρουνε·κληρ(ο)·ονεκληρουμηνε·κληρ(ο)·ομην
2ndεκληρουςε·κληρ(ο)·εςεκληρουε·κληρ(ο)·ου
3rdεκληρουε·κληρ(ο)·εεκληρουτοε·κληρ(ο)·ετο
Pl1stεκληρουμενε·κληρ(ο)·ομενεκληρουμεθαε·κληρ(ο)·ομεθα
2ndεκληρουτεε·κληρ(ο)·ετεεκληρουσθεε·κληρ(ο)·εσθε
3rdεκληρουν, εκληρουσανε·κληρ(ο)·ον, ε·κληρ(ο)·οσαν altεκληρουντοε·κληρ(ο)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκληρωσωκληρω·σωκληρωσομαικληρω·σομαι
2ndκληρωσειςκληρω·σειςκληρωσῃ[LXX], κληρωσει, κληρωσεσαικληρω·σῃ, κληρω·σει classical, κληρω·σεσαι alt
3rdκληρωσεικληρω·σεικληρωσεταικληρω·σεται
Pl1stκληρωσομενκληρω·σομενκληρωσομεθακληρω·σομεθα
2ndκληρωσετεκληρω·σετεκληρωσεσθεκληρω·σεσθε
3rdκληρωσουσιν, κληρωσουσικληρω·σουσι(ν)κληρωσονταικληρω·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκληρωσοιμικληρω·σοιμικληρωσοιμηνκληρω·σοιμην
2ndκληρωσοιςκληρω·σοιςκληρωσοιοκληρω·σοιο
3rdκληρωσοικληρω·σοικληρωσοιτοκληρω·σοιτο
Pl1stκληρωσοιμενκληρω·σοιμενκληρωσοιμεθακληρω·σοιμεθα
2ndκληρωσοιτεκληρω·σοιτεκληρωσοισθεκληρω·σοισθε
3rdκληρωσοιενκληρω·σοιενκληρωσοιντοκληρω·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κληρωσειν​κληρω·σειν​κληρωσεσθαι​κληρω·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκληρωσουσακληρωσονκληρω·σουσ·ακληρω·σο[υ]ν[τ]
Nomκληρωσωνκληρω·σο[υ]ν[τ]·^
Accκληρωσουσανκληρωσοντακληρω·σουσ·ανκληρω·σο[υ]ντ·α
Datκληρωσουσῃκληρωσοντικληρω·σουσ·ῃκληρω·σο[υ]ντ·ι
Genκληρωσουσηςκληρωσοντοςκληρω·σουσ·ηςκληρω·σο[υ]ντ·ος
PlVocκληρωσουσαικληρωσοντεςκληρωσοντακληρω·σουσ·αικληρω·σο[υ]ντ·εςκληρω·σο[υ]ντ·α
Nom
Accκληρωσουσαςκληρωσονταςκληρω·σουσ·αςκληρω·σο[υ]ντ·ας
Datκληρωσουσαιςκληρωσουσι, κληρωσουσινκληρω·σουσ·αιςκληρω·σου[ντ]·σι(ν)
Genκληρωσουσωνκληρωσοντωνκληρω·σουσ·ωνκληρω·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκληρωσομενηκληρωσομενεκληρω·σομεν·ηκληρω·σομεν·ε
Nomκληρωσομενοςκληρω·σομεν·ος
Accκληρωσομενηνκληρωσομενονκληρω·σομεν·ηνκληρω·σομεν·ον
Datκληρωσομενῃκληρωσομενῳκληρω·σομεν·ῃκληρω·σομεν·ῳ
Genκληρωσομενηςκληρωσομενουκληρω·σομεν·ηςκληρω·σομεν·ου
PlVocκληρωσομεναικληρωσομενοικληρωσομενακληρω·σομεν·αικληρω·σομεν·οικληρω·σομεν·α
Nom
Accκληρωσομεναςκληρωσομενουςκληρω·σομεν·αςκληρω·σομεν·ους
Datκληρωσομεναιςκληρωσομενοιςκληρω·σομεν·αιςκληρω·σομεν·οις
Genκληρωσομενωνκληρωσομενωνκληρω·σομεν·ωνκληρω·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκληρωσαε·κληρω·σαεκληρωσαμηνε·κληρω·σαμην
2ndεκληρωσαςε·κληρω·σαςεκληρωσωε·κληρω·σω
3rdεκληρωσεν, εκληρωσεε·κληρω·σε(ν)εκληρωσατοε·κληρω·σατο
Pl1stεκληρωσαμενε·κληρω·σαμενεκληρωσαμεθαε·κληρω·σαμεθα
2ndεκληρωσατεε·κληρω·σατεεκληρωσασθεε·κληρω·σασθε
3rdεκληρωσανε·κληρω·σανεκληρωσαντοε·κληρω·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκληρωσωκληρω·σωκληρωσωμαικληρω·σωμαι
2ndκληρωσῃςκληρω·σῃςκληρωσῃ[LXX]κληρω·σῃ
3rdκληρωσῃ[LXX]κληρω·σῃκληρωσηταικληρω·σηται
Pl1stκληρωσωμενκληρω·σωμενκληρωσωμεθακληρω·σωμεθα
2ndκληρωσητεκληρω·σητεκληρωσησθεκληρω·σησθε
3rdκληρωσωσιν, κληρωσωσικληρω·σωσι(ν)κληρωσωνταικληρω·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκληρωσαιμικληρω·σαιμικληρωσαιμηνκληρω·σαιμην
2ndκληρωσαις, κληρωσειαςκληρω·σαις, κληρω·σειας classicalκληρωσαιοκληρω·σαιο
3rdκληρωσαι, κληρωσειεκληρω·σαι, κληρω·σειε classicalκληρωσαιτοκληρω·σαιτο
Pl1stκληρωσαιμενκληρω·σαιμενκληρωσαιμεθακληρω·σαιμεθα
2ndκληρωσαιτεκληρω·σαιτεκληρωσαισθεκληρω·σαισθε
3rdκληρωσαιεν, κληρωσαισαν, κληρωσειαν, κληρωσειενκληρω·σαιεν, κληρω·σαισαν alt, κληρω·σειαν classical, κληρω·σειεν classicalκληρωσαιντοκληρω·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκληρωσονκληρω·σονκληρωσαικληρω·σαι
3rdκληρωσατωκληρω·σατωκληρωσασθωκληρω·σασθω
Pl1st
2ndκληρωσατεκληρω·σατεκληρωσασθεκληρω·σασθε
3rdκληρωσατωσαν, κληρωσαντωνκληρω·σατωσαν, κληρω·σαντων classicalκληρωσασθωσαν, κληρωσασθωνκληρω·σασθωσαν, κληρω·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κληρωσαι​κληρω·σαι​κληρωσασθαι​κληρω·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκληρωσασακληρωσαςκληρωσανκληρω·σασ·ακληρω·σα[ντ]·ςκληρω·σαν[τ]
Nom
Accκληρωσασανκληρωσαντακληρω·σασ·ανκληρω·σαντ·α
Datκληρωσασῃκληρωσαντικληρω·σασ·ῃκληρω·σαντ·ι
Genκληρωσασηςκληρωσαντοςκληρω·σασ·ηςκληρω·σαντ·ος
PlVocκληρωσασαικληρωσαντεςκληρωσαντακληρω·σασ·αικληρω·σαντ·εςκληρω·σαντ·α
Nom
Accκληρωσασαςκληρωσανταςκληρω·σασ·αςκληρω·σαντ·ας
Datκληρωσασαιςκληρωσασι, κληρωσασινκληρω·σασ·αιςκληρω·σα[ντ]·σι(ν)
Genκληρωσασωνκληρωσαντωνκληρω·σασ·ωνκληρω·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκληρωσαμενηκληρωσαμενεκληρω·σαμεν·ηκληρω·σαμεν·ε
Nomκληρωσαμενοςκληρω·σαμεν·ος
Accκληρωσαμενηνκληρωσαμενονκληρω·σαμεν·ηνκληρω·σαμεν·ον
Datκληρωσαμενῃκληρωσαμενῳκληρω·σαμεν·ῃκληρω·σαμεν·ῳ
Genκληρωσαμενηςκληρωσαμενουκληρω·σαμεν·ηςκληρω·σαμεν·ου
PlVocκληρωσαμεναικληρωσαμενοικληρωσαμενακληρω·σαμεν·αικληρω·σαμεν·οικληρω·σαμεν·α
Nom
Accκληρωσαμεναςκληρωσαμενουςκληρω·σαμεν·αςκληρω·σαμεν·ους
Datκληρωσαμεναιςκληρωσαμενοιςκληρω·σαμεν·αιςκληρω·σαμεν·οις
Genκληρωσαμενωνκληρωσαμενωνκληρω·σαμεν·ωνκληρω·σαμεν·ων

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεκληρωθηνε·κληρω·θην
2ndεκληρωθηςε·κληρω·θης
3rdεκληρωθηε·κληρω·θη
Pl1stεκληρωθημεν[GNT]ε·κληρω·θημεν
2ndεκληρωθητεε·κληρω·θητε
3rdεκληρωθησανε·κληρω·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stκληρωθησομαικληρω·θησομαι
2ndκληρωθησῃ, κληρωθησεικληρω·θησῃ, κληρω·θησει classical
3rdκληρωθησεταικληρω·θησεται
Pl1stκληρωθησομεθακληρω·θησομεθα
2ndκληρωθησεσθεκληρω·θησεσθε
3rdκληρωθησονταικληρω·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκληρωθωκληρω·θω
2ndκληρωθῃςκληρω·θῃς
3rdκληρωθῃκληρω·θῃ
Pl1stκληρωθωμενκληρω·θωμεν
2ndκληρωθητεκληρω·θητε
3rdκληρωθωσιν, κληρωθωσικληρω·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκληρωθειηνκληρω·θειην
2ndκληρωθειηςκληρω·θειης
3rdκληρωθειηκληρω·θειη
Pl1stκληρωθειημεν, κληρωθειμενκληρω·θειημεν, κληρω·θειμεν classical
2ndκληρωθειητε, κληρωθειτεκληρω·θειητε, κληρω·θειτε classical
3rdκληρωθειησαν, κληρωθειενκληρω·θειησαν, κληρω·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stκληρωθησοιμηνκληρω·θησοιμην
2ndκληρωθησοιοκληρω·θησοιο
3rdκληρωθησοιτοκληρω·θησοιτο
Pl1stκληρωθησοιμεθακληρω·θησοιμεθα
2ndκληρωθησοισθεκληρω·θησοισθε
3rdκληρωθησοιντοκληρω·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndκληρωθητικληρω·θητι
3rdκληρωθητωκληρω·θητω
Pl1st
2ndκληρωθητεκληρω·θητε
3rdκληρωθητωσαν, κληρωθεντωνκληρω·θητωσαν, κληρω·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
κληρωθηναι​κληρω·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
κληρωθησεσθαι​κληρω·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκληρωθεισακληρωθειςκληρωθενκληρω·θεισ·ακληρω·θει[ντ]·ςκληρω·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accκληρωθεισανκληρωθεντακληρω·θεισ·ανκληρω·θε[ι]ντ·α
Datκληρωθεισῃκληρωθεντικληρω·θεισ·ῃκληρω·θε[ι]ντ·ι
Genκληρωθεισηςκληρωθεντοςκληρω·θεισ·ηςκληρω·θε[ι]ντ·ος
PlVocκληρωθεισαικληρωθεντεςκληρωθεντακληρω·θεισ·αικληρω·θε[ι]ντ·εςκληρω·θε[ι]ντ·α
Nom
Accκληρωθεισαςκληρωθενταςκληρω·θεισ·αςκληρω·θε[ι]ντ·ας
Datκληρωθεισαιςκληρωθεισι, κληρωθεισινκληρω·θεισ·αιςκληρω·θει[ντ]·σι(ν)
Genκληρωθεισωνκληρωθεντωνκληρω·θεισ·ωνκληρω·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκληρωθησομενηκληρωθησομενεκληρω·θησομεν·ηκληρω·θησομεν·ε
Nomκληρωθησομενοςκληρω·θησομεν·ος
Accκληρωθησομενηνκληρωθησομενονκληρω·θησομεν·ηνκληρω·θησομεν·ον
Datκληρωθησομενῃκληρωθησομενῳκληρω·θησομεν·ῃκληρω·θησομεν·ῳ
Genκληρωθησομενηςκληρωθησομενουκληρω·θησομεν·ηςκληρω·θησομεν·ου
PlVocκληρωθησομεναικληρωθησομενοικληρωθησομενακληρω·θησομεν·αικληρω·θησομεν·οικληρω·θησομεν·α
Nom
Accκληρωθησομεναςκληρωθησομενουςκληρω·θησομεν·αςκληρω·θησομεν·ους
Datκληρωθησομεναιςκληρωθησομενοιςκληρω·θησομεν·αιςκληρω·θησομεν·οις
Genκληρωθησομενωνκληρωθησομενωνκληρω·θησομεν·ωνκληρω·θησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 13-Nov-2019 05:20:18 EST