κληρονομεω • KLHRONOMEW • klēronomeō

Search: κληρονομησουσιν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
κληρονομησουσιν; κληρονομησουσιν; κληρονομησουσινκληρονομέωκληρονομη·σου[ντ]·σι(ν); κληρονομη·σου[ντ]·σι(ν); κληρονομη·σουσι(ν)fut act ptcp mas dat pl; fut act ptcp neu dat pl; fut act ind 3rd pl

κληρο·νομέω (κληρονομ(ε)-, κληρονομη·σ-, κληρονομη·σ-, κεκληρονομη·κ-, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκληρονομωκληρονομ(ε)·ωκληρονομουμαικληρονομ(ε)·ομαι
2ndκληρονομειςκληρονομ(ε)·ειςκληρονομῃ, κληρονομει[GNT][LXX], κληρονομεισαικληρονομ(ε)·ῃ, κληρονομ(ε)·ει classical, κληρονομ(ε)·εσαι alt
3rdκληρονομει[GNT][LXX]κληρονομ(ε)·εικληρονομειταικληρονομ(ε)·εται
Pl1stκληρονομουμενκληρονομ(ε)·ομενκληρονομουμεθακληρονομ(ε)·ομεθα
2ndκληρονομειτε[LXX]κληρονομ(ε)·ετεκληρονομεισθεκληρονομ(ε)·εσθε
3rdκληρονομουσιν, κληρονομουσικληρονομ(ε)·ουσι(ν)κληρονομουνταικληρονομ(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκληρονομωκληρονομ(ε)·ωκληρονομωμαικληρονομ(ε)·ωμαι
2ndκληρονομῃςκληρονομ(ε)·ῃςκληρονομῃκληρονομ(ε)·ῃ
3rdκληρονομῃκληρονομ(ε)·ῃκληρονομηταικληρονομ(ε)·ηται
Pl1stκληρονομωμενκληρονομ(ε)·ωμενκληρονομωμεθακληρονομ(ε)·ωμεθα
2ndκληρονομητεκληρονομ(ε)·ητεκληρονομησθεκληρονομ(ε)·ησθε
3rdκληρονομωσιν, κληρονομωσικληρονομ(ε)·ωσι(ν)κληρονομωνταικληρονομ(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκληρονομοιμικληρονομ(ε)·οιμικληρονομοιμηνκληρονομ(ε)·οιμην
2ndκληρονομοις[GNT][LXX]κληρονομ(ε)·οιςκληρονομοιοκληρονομ(ε)·οιο
3rdκληρονομοι[GNT]κληρονομ(ε)·οικληρονομοιτοκληρονομ(ε)·οιτο
Pl1stκληρονομοιμενκληρονομ(ε)·οιμενκληρονομοιμεθακληρονομ(ε)·οιμεθα
2ndκληρονομοιτεκληρονομ(ε)·οιτεκληρονομοισθεκληρονομ(ε)·οισθε
3rdκληρονομοιεν, κληρονομοισανκληρονομ(ε)·οιεν, κληρονομ(ε)·οισαν altκληρονομοιντοκληρονομ(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκληρονομει[GNT][LXX]κληρονομ(ε)·εκληρονομου[LXX]κληρονομ(ε)·ου
3rdκληρονομειτωκληρονομ(ε)·ετωκληρονομεισθωκληρονομ(ε)·εσθω
Pl1st
2ndκληρονομειτε[LXX]κληρονομ(ε)·ετεκληρονομεισθεκληρονομ(ε)·εσθε
3rdκληρονομειτωσαν[LXX], κληρονομουντων[GNT]κληρονομ(ε)·ετωσαν, κληρονομ(ε)·οντων classicalκληρονομεισθωσαν, κληρονομεισθωνκληρονομ(ε)·εσθωσαν, κληρονομ(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κληρονομειν[GNT][LXX]​κληρονομ(ε)·εινκληρονομεισθαι​κληρονομ(ε)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκληρονομουσακληρονομουνκληρονομ(ε)·ουσ·ακληρονομ(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomκληρονομωνκληρονομ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accκληρονομουσανκληρονομουντακληρονομ(ε)·ουσ·ανκληρονομ(ε)·ο[υ]ντ·α
Datκληρονομουσῃκληρονομουντικληρονομ(ε)·ουσ·ῃκληρονομ(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genκληρονομουσης[LXX]κληρονομουντοςκληρονομ(ε)·ουσ·ηςκληρονομ(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocκληρονομουσαικληρονομουντεςκληρονομουντακληρονομ(ε)·ουσ·αικληρονομ(ε)·ο[υ]ντ·εςκληρονομ(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accκληρονομουσαςκληρονομουνταςκληρονομ(ε)·ουσ·αςκληρονομ(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datκληρονομουσαιςκληρονομουσι, κληρονομουσινκληρονομ(ε)·ουσ·αιςκληρονομ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genκληρονομουσωνκληρονομουντων[GNT]κληρονομ(ε)·ουσ·ωνκληρονομ(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκληρονομουμενηκληρονομουμενεκληρονομ(ε)·ομεν·ηκληρονομ(ε)·ομεν·ε
Nomκληρονομουμενοςκληρονομ(ε)·ομεν·ος
Accκληρονομουμενηνκληρονομουμενονκληρονομ(ε)·ομεν·ηνκληρονομ(ε)·ομεν·ον
Datκληρονομουμενῃκληρονομουμενῳκληρονομ(ε)·ομεν·ῃκληρονομ(ε)·ομεν·ῳ
Genκληρονομουμενηςκληρονομουμενουκληρονομ(ε)·ομεν·ηςκληρονομ(ε)·ομεν·ου
PlVocκληρονομουμεναικληρονομουμενοικληρονομουμενακληρονομ(ε)·ομεν·αικληρονομ(ε)·ομεν·οικληρονομ(ε)·ομεν·α
Nom
Accκληρονομουμεναςκληρονομουμενουςκληρονομ(ε)·ομεν·αςκληρονομ(ε)·ομεν·ους
Datκληρονομουμεναιςκληρονομουμενοιςκληρονομ(ε)·ομεν·αιςκληρονομ(ε)·ομεν·οις
Genκληρονομουμενωνκληρονομουμενωνκληρονομ(ε)·ομεν·ωνκληρονομ(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκληρονομουνε·κληρονομ(ε)·ονεκληρονομουμηνε·κληρονομ(ε)·ομην
2ndεκληρονομειςε·κληρονομ(ε)·εςεκληρονομουε·κληρονομ(ε)·ου
3rdεκληρονομειε·κληρονομ(ε)·εεκληρονομειτοε·κληρονομ(ε)·ετο
Pl1stεκληρονομουμενε·κληρονομ(ε)·ομενεκληρονομουμεθαε·κληρονομ(ε)·ομεθα
2ndεκληρονομειτεε·κληρονομ(ε)·ετεεκληρονομεισθεε·κληρονομ(ε)·εσθε
3rdεκληρονομουν, εκληρονομουσανε·κληρονομ(ε)·ον, ε·κληρονομ(ε)·οσαν altεκληρονομουντοε·κληρονομ(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκληρονομησω[GNT][LXX]κληρονομη·σωκληρονομησομαικληρονομη·σομαι
2ndκληρονομησεις[LXX]κληρονομη·σειςκληρονομησῃ[GNT][LXX], κληρονομησει[GNT][LXX], κληρονομησεσαικληρονομη·σῃ, κληρονομη·σει classical, κληρονομη·σεσαι alt
3rdκληρονομησει[GNT][LXX]κληρονομη·σεικληρονομησεταικληρονομη·σεται
Pl1stκληρονομησομεν[LXX]κληρονομη·σομενκληρονομησομεθακληρονομη·σομεθα
2ndκληρονομησετε[LXX]κληρονομη·σετεκληρονομησεσθεκληρονομη·σεσθε
3rdκληρονομησουσιν[GNT][LXX], κληρονομησουσι[LXX]κληρονομη·σουσι(ν)κληρονομησονταικληρονομη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκληρονομησοιμικληρονομη·σοιμικληρονομησοιμηνκληρονομη·σοιμην
2ndκληρονομησοιςκληρονομη·σοιςκληρονομησοιοκληρονομη·σοιο
3rdκληρονομησοικληρονομη·σοικληρονομησοιτοκληρονομη·σοιτο
Pl1stκληρονομησοιμενκληρονομη·σοιμενκληρονομησοιμεθακληρονομη·σοιμεθα
2ndκληρονομησοιτεκληρονομη·σοιτεκληρονομησοισθεκληρονομη·σοισθε
3rdκληρονομησοιενκληρονομη·σοιενκληρονομησοιντοκληρονομη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κληρονομησειν​κληρονομη·σειν​κληρονομησεσθαι​κληρονομη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκληρονομησουσακληρονομησονκληρονομη·σουσ·ακληρονομη·σο[υ]ν[τ]
Nomκληρονομησωνκληρονομη·σο[υ]ν[τ]·^
Accκληρονομησουσανκληρονομησοντακληρονομη·σουσ·ανκληρονομη·σο[υ]ντ·α
Datκληρονομησουσῃκληρονομησοντικληρονομη·σουσ·ῃκληρονομη·σο[υ]ντ·ι
Genκληρονομησουσηςκληρονομησοντοςκληρονομη·σουσ·ηςκληρονομη·σο[υ]ντ·ος
PlVocκληρονομησουσαικληρονομησοντεςκληρονομησοντακληρονομη·σουσ·αικληρονομη·σο[υ]ντ·εςκληρονομη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accκληρονομησουσαςκληρονομησονταςκληρονομη·σουσ·αςκληρονομη·σο[υ]ντ·ας
Datκληρονομησουσαιςκληρονομησουσι[LXX], κληρονομησουσιν[GNT][LXX]κληρονομη·σουσ·αιςκληρονομη·σου[ντ]·σι(ν)
Genκληρονομησουσωνκληρονομησοντωνκληρονομη·σουσ·ωνκληρονομη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκληρονομησομενηκληρονομησομενεκληρονομη·σομεν·ηκληρονομη·σομεν·ε
Nomκληρονομησομενοςκληρονομη·σομεν·ος
Accκληρονομησομενηνκληρονομησομενονκληρονομη·σομεν·ηνκληρονομη·σομεν·ον
Datκληρονομησομενῃκληρονομησομενῳκληρονομη·σομεν·ῃκληρονομη·σομεν·ῳ
Genκληρονομησομενηςκληρονομησομενουκληρονομη·σομεν·ηςκληρονομη·σομεν·ου
PlVocκληρονομησομεναικληρονομησομενοικληρονομησομενακληρονομη·σομεν·αικληρονομη·σομεν·οικληρονομη·σομεν·α
Nom
Accκληρονομησομεναςκληρονομησομενουςκληρονομη·σομεν·αςκληρονομη·σομεν·ους
Datκληρονομησομεναιςκληρονομησομενοιςκληρονομη·σομεν·αιςκληρονομη·σομεν·οις
Genκληρονομησομενωνκληρονομησομενωνκληρονομη·σομεν·ωνκληρονομη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκληρονομησα[LXX]ε·κληρονομη·σαεκληρονομησαμηνε·κληρονομη·σαμην
2ndεκληρονομησας[LXX]ε·κληρονομη·σαςεκληρονομησωε·κληρονομη·σω
3rdεκληρονομησεν[LXX], εκληρονομησεε·κληρονομη·σε(ν), ε·κληρονομη·σε(ν)εκληρονομησατοε·κληρονομη·σατο
Pl1stεκληρονομησαμεν[LXX]ε·κληρονομη·σαμενεκληρονομησαμεθαε·κληρονομη·σαμεθα
2ndεκληρονομησατεε·κληρονομη·σατεεκληρονομησασθεε·κληρονομη·σασθε
3rdεκληρονομησαν[LXX]ε·κληρονομη·σανεκληρονομησαντοε·κληρονομη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκληρονομησω[GNT][LXX]κληρονομη·σωκληρονομησωμαικληρονομη·σωμαι
2ndκληρονομησῃς[LXX]κληρονομη·σῃςκληρονομησῃ[GNT][LXX]κληρονομη·σῃ
3rdκληρονομησῃ[GNT][LXX]κληρονομη·σῃκληρονομησηταικληρονομη·σηται
Pl1stκληρονομησωμεν[LXX]κληρονομη·σωμενκληρονομησωμεθακληρονομη·σωμεθα
2ndκληρονομησητε[GNT][LXX]κληρονομη·σητεκληρονομησησθεκληρονομη·σησθε
3rdκληρονομησωσιν[LXX], κληρονομησωσικληρονομη·σωσι(ν), κληρονομη·σωσι(ν)κληρονομησωνταικληρονομη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκληρονομησαιμικληρονομη·σαιμικληρονομησαιμηνκληρονομη·σαιμην
2ndκληρονομησαις, κληρονομησειαςκληρονομη·σαις, κληρονομη·σειας classicalκληρονομησαιοκληρονομη·σαιο
3rdκληρονομησαι[GNT][LXX], κληρονομησειεκληρονομη·σαι, κληρονομη·σειε classicalκληρονομησαιτοκληρονομη·σαιτο
Pl1stκληρονομησαιμενκληρονομη·σαιμενκληρονομησαιμεθακληρονομη·σαιμεθα
2ndκληρονομησαιτεκληρονομη·σαιτεκληρονομησαισθεκληρονομη·σαισθε
3rdκληρονομησαιεν, κληρονομησαισαν[LXX], κληρονομησειαν, κληρονομησειενκληρονομη·σαιεν, κληρονομη·σαισαν alt, κληρονομη·σειαν classical, κληρονομη·σειεν classicalκληρονομησαιντοκληρονομη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκληρονομησονκληρονομη·σονκληρονομησαι[GNT][LXX]κληρονομη·σαι
3rdκληρονομησατω[LXX]κληρονομη·σατωκληρονομησασθωκληρονομη·σασθω
Pl1st
2ndκληρονομησατε[GNT][LXX]κληρονομη·σατεκληρονομησασθεκληρονομη·σασθε
3rdκληρονομησατωσαν, κληρονομησαντωνκληρονομη·σατωσαν, κληρονομη·σαντων classicalκληρονομησασθωσαν, κληρονομησασθωνκληρονομη·σασθωσαν, κληρονομη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κληρονομησαι[GNT][LXX]​κληρονομη·σαικληρονομησασθαι​κληρονομη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκληρονομησασακληρονομησαςκληρονομησανκληρονομη·σασ·ακληρονομη·σα[ντ]·ςκληρονομη·σαν[τ]
Nom
Accκληρονομησασανκληρονομησαντακληρονομη·σασ·ανκληρονομη·σαντ·α
Datκληρονομησασῃκληρονομησαντικληρονομη·σασ·ῃκληρονομη·σαντ·ι
Genκληρονομησασηςκληρονομησαντοςκληρονομη·σασ·ηςκληρονομη·σαντ·ος
PlVocκληρονομησασαικληρονομησαντεςκληρονομησαντακληρονομη·σασ·αικληρονομη·σαντ·εςκληρονομη·σαντ·α
Nom
Accκληρονομησασαςκληρονομησανταςκληρονομη·σασ·αςκληρονομη·σαντ·ας
Datκληρονομησασαιςκληρονομησασι, κληρονομησασιν[LXX]κληρονομη·σασ·αιςκληρονομη·σα[ντ]·σι(ν), κληρονομη·σα[ντ]·σι(ν)
Genκληρονομησασωνκληρονομησαντωνκληρονομη·σασ·ωνκληρονομη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκληρονομησαμενηκληρονομησαμενεκληρονομη·σαμεν·ηκληρονομη·σαμεν·ε
Nomκληρονομησαμενοςκληρονομη·σαμεν·ος
Accκληρονομησαμενηνκληρονομησαμενονκληρονομη·σαμεν·ηνκληρονομη·σαμεν·ον
Datκληρονομησαμενῃκληρονομησαμενῳκληρονομη·σαμεν·ῃκληρονομη·σαμεν·ῳ
Genκληρονομησαμενηςκληρονομησαμενουκληρονομη·σαμεν·ηςκληρονομη·σαμεν·ου
PlVocκληρονομησαμεναικληρονομησαμενοικληρονομησαμενακληρονομη·σαμεν·αικληρονομη·σαμεν·οικληρονομη·σαμεν·α
Nom
Accκληρονομησαμεναςκληρονομησαμενουςκληρονομη·σαμεν·αςκληρονομη·σαμεν·ους
Datκληρονομησαμεναιςκληρονομησαμενοιςκληρονομη·σαμεν·αιςκληρονομη·σαμεν·οις
Genκληρονομησαμενωνκληρονομησαμενωνκληρονομη·σαμεν·ωνκληρονομη·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκεκληρονομηκακεκληρονομη·κα
2ndκεκληρονομηκας, κεκληρονομηκεςκεκληρονομη·κας, κεκληρονομη·κες alt
3rdκεκληρονομηκεν[GNT], κεκληρονομηκεκεκληρονομη·κε(ν), κεκληρονομη·κε(ν)
Pl1stκεκληρονομηκαμενκεκληρονομη·καμεν
2ndκεκληρονομηκατεκεκληρονομη·κατε
3rdκεκληρονομηκασιν, κεκληρονομηκασι, κεκληρονομηκανκεκληρονομη·κασι(ν), κεκληρονομη·καν alt

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκεκληρονομηκωκεκληρονομη·κω
2ndκεκληρονομηκῃςκεκληρονομη·κῃς
3rdκεκληρονομηκῃκεκληρονομη·κῃ
Pl1stκεκληρονομηκωμενκεκληρονομη·κωμεν
2ndκεκληρονομηκητεκεκληρονομη·κητε
3rdκεκληρονομηκωσιν, κεκληρονομηκωσικεκληρονομη·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκεκληρονομηκοιμι, κεκληρονομηκοιηνκεκληρονομη·κοιμι, κεκληρονομη·κοιην classical
2ndκεκληρονομηκοις, κεκληρονομηκοιηςκεκληρονομη·κοις, κεκληρονομη·κοιης classical
3rdκεκληρονομηκοι, κεκληρονομηκοιηκεκληρονομη·κοι, κεκληρονομη·κοιη classical
Pl1stκεκληρονομηκοιμενκεκληρονομη·κοιμεν
2ndκεκληρονομηκοιτεκεκληρονομη·κοιτε
3rdκεκληρονομηκοιενκεκληρονομη·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκεκληρονομηκεκεκληρονομη·κε
3rdκεκληρονομηκετωκεκληρονομη·κετω
Pl1st
2ndκεκληρονομηκετεκεκληρονομη·κετε
3rdκεκληρονομηκετωσανκεκληρονομη·κετωσαν

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κεκληρονομηκεναι​κεκληρονομη·κεναι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκεκληρονομηκυιακεκληρονομηκοςκεκληρονομη·κυι·ακεκληρονομη·κο[τ]·ς
Nomκεκληρονομηκωςκεκληρονομη·κο[τ]·^ς
Accκεκληρονομηκυιανκεκληρονομηκοτακεκληρονομη·κυι·ανκεκληρονομη·κοτ·α
Datκεκληρονομηκυιᾳκεκληρονομηκοτικεκληρονομη·κυι·ᾳκεκληρονομη·κοτ·ι
Genκεκληρονομηκυιαςκεκληρονομηκοτοςκεκληρονομη·κυι·αςκεκληρονομη·κοτ·ος
PlVocκεκληρονομηκυιαικεκληρονομηκοτεςκεκληρονομηκοτακεκληρονομη·κυι·αικεκληρονομη·κοτ·εςκεκληρονομη·κοτ·α
Nom
Accκεκληρονομηκυιαςκεκληρονομηκοταςκεκληρονομη·κυι·αςκεκληρονομη·κοτ·ας
Datκεκληρονομηκυιαιςκεκληρονομηκοσι, κεκληρονομηκοσινκεκληρονομη·κυι·αιςκεκληρονομη·κο[τ]·σι(ν)
Genκεκληρονομηκυιωνκεκληρονομηκοτωνκεκληρονομη·κυι·ωνκεκληρονομη·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκεκληρονομηκειν, εκεκληρονομηκηε·κεκληρονομη·κειν, ε·κεκληρονομη·κη classical
2ndεκεκληρονομηκεις, εκεκληρονομηκηςε·κεκληρονομη·κεις, ε·κεκληρονομη·κης classical
3rdεκεκληρονομηκειε·κεκληρονομη·κει
Pl1stεκεκληρονομηκειμεν, εκεκληρονομηκεμενε·κεκληρονομη·κειμεν, ε·κεκληρονομη·κεμεν classical
2ndεκεκληρονομηκειτε, εκεκληρονομηκετεε·κεκληρονομη·κειτε, ε·κεκληρονομη·κετε classical
3rdεκεκληρονομηκεισαν, εκεκληρονομηκεσανε·κεκληρονομη·κεισαν, ε·κεκληρονομη·κεσαν classical

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκεκληρονομηκειν, κεκληρονομηκη[ε]·κεκληρονομη·κειν, [ε]·κεκληρονομη·κη classical
2ndκεκληρονομηκεις, κεκληρονομηκης[ε]·κεκληρονομη·κεις, [ε]·κεκληρονομη·κης classical
3rdκεκληρονομηκει[ε]·κεκληρονομη·κει
Pl1stκεκληρονομηκειμεν, κεκληρονομηκεμεν[ε]·κεκληρονομη·κειμεν, [ε]·κεκληρονομη·κεμεν classical
2ndκεκληρονομηκειτε, κεκληρονομηκετε[ε]·κεκληρονομη·κειτε, [ε]·κεκληρονομη·κετε classical
3rdκεκληρονομηκεισαν, κεκληρονομηκεσαν[ε]·κεκληρονομη·κεισαν, [ε]·κεκληρονομη·κεσαν classical

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 13-May-2021 04:55:56 EDT