κλειω • KLEIW • kleiō

Search: κλεισαι

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
κλεισαι; κλεισαι; κλεισαικλείωκλει·σαι; κλει·σαι; κλει·σαι1aor mp imp 2nd sg; 1aor act opt 3rd sg; 1aor act inf

κλείω (κλει-, κλει·σ-, κλει·σ-, κεκλει·κ-, κεκλεισ-, κλεισ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκλειωκλει·ωκλειομαικλει·ομαι
2ndκλειειςκλει·ειςκλειῃ, κλειει, κλειεσαικλει·ῃ, κλει·ει classical, κλει·εσαι alt
3rdκλειεικλει·εικλειεταικλει·εται
Pl1stκλειομενκλει·ομενκλειομεθακλει·ομεθα
2ndκλειετε[GNT]κλει·ετεκλειεσθεκλει·εσθε
3rdκλειουσιν, κλειουσικλει·ουσι(ν)κλειονταικλει·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκλειωκλει·ωκλειωμαικλει·ωμαι
2ndκλειῃςκλει·ῃςκλειῃκλει·ῃ
3rdκλειῃκλει·ῃκλειηταικλει·ηται
Pl1stκλειωμενκλει·ωμενκλειωμεθακλει·ωμεθα
2ndκλειητεκλει·ητεκλειησθεκλει·ησθε
3rdκλειωσιν, κλειωσικλει·ωσι(ν)κλειωνταικλει·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκλειοιμικλει·οιμικλειοιμηνκλει·οιμην
2ndκλειοιςκλει·οιςκλειοιοκλει·οιο
3rdκλειοικλει·οικλειοιτοκλει·οιτο
Pl1stκλειοιμενκλει·οιμενκλειοιμεθακλει·οιμεθα
2ndκλειοιτεκλει·οιτεκλειοισθεκλει·οισθε
3rdκλειοιεν, κλειοισανκλει·οιεν, κλει·οισαν altκλειοιντοκλει·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκλειεκλει·εκλειουκλει·ου
3rdκλειετωκλει·ετωκλειεσθωκλει·εσθω
Pl1st
2ndκλειετε[GNT]κλει·ετεκλειεσθεκλει·εσθε
3rdκλειετωσαν, κλειοντωνκλει·ετωσαν, κλει·οντων classicalκλειεσθωσαν[LXX], κλειεσθωνκλει·εσθωσαν, κλει·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κλειειν​κλει·ειν​κλειεσθαι​κλει·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκλειουσακλειονκλει·ουσ·ακλει·ο[υ]ν[τ]
Nomκλειων[GNT]κλει·ο[υ]ν[τ]·^
Accκλειουσανκλειοντακλει·ουσ·ανκλει·ο[υ]ντ·α
Datκλειουσῃκλειοντικλει·ουσ·ῃκλει·ο[υ]ντ·ι
Genκλειουσηςκλειοντοςκλει·ουσ·ηςκλει·ο[υ]ντ·ος
PlVocκλειουσαικλειοντεςκλειοντακλει·ουσ·αικλει·ο[υ]ντ·εςκλει·ο[υ]ντ·α
Nom
Accκλειουσαςκλειονταςκλει·ουσ·αςκλει·ο[υ]ντ·ας
Datκλειουσαιςκλειουσι, κλειουσινκλει·ουσ·αιςκλει·ου[ντ]·σι(ν)
Genκλειουσωνκλειοντωνκλει·ουσ·ωνκλει·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκλειομενηκλειομενεκλει·ομεν·ηκλει·ομεν·ε
Nomκλειομενοςκλει·ομεν·ος
Accκλειομενηνκλειομενονκλει·ομεν·ηνκλει·ομεν·ον
Datκλειομενῃκλειομενῳκλει·ομεν·ῃκλει·ομεν·ῳ
Genκλειομενηςκλειομενουκλει·ομεν·ηςκλει·ομεν·ου
PlVocκλειομεναικλειομενοικλειομενακλει·ομεν·αικλει·ομεν·οικλει·ομεν·α
Nom
Accκλειομεναςκλειομενουςκλει·ομεν·αςκλει·ομεν·ους
Datκλειομεναιςκλειομενοιςκλει·ομεν·αιςκλει·ομεν·οις
Genκλειομενωνκλειομενωνκλει·ομεν·ωνκλει·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκλειονε·κλει·ονεκλειομηνε·κλει·ομην
2ndεκλειεςε·κλει·εςεκλειουε·κλει·ου
3rdεκλειεν, εκλειεε·κλει·ε(ν)εκλειετο[LXX]ε·κλει·ετο
Pl1stεκλειομενε·κλει·ομενεκλειομεθαε·κλει·ομεθα
2ndεκλειετεε·κλει·ετεεκλειεσθεε·κλει·εσθε
3rdεκλειον, εκλειοσανε·κλει·ον, ε·κλει·οσαν altεκλειοντοε·κλει·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκλεισωκλει·σωκλεισομαικλει·σομαι
2ndκλεισειςκλει·σειςκλεισῃ[GNT][LXX], κλεισει[GNT][LXX], κλεισεσαικλει·σῃ, κλει·σει classical, κλει·σεσαι alt
3rdκλεισει[GNT][LXX]κλει·σεικλεισεταικλει·σεται
Pl1stκλεισομενκλει·σομενκλεισομεθακλει·σομεθα
2ndκλεισετεκλει·σετεκλεισεσθεκλει·σεσθε
3rdκλεισουσιν[LXX], κλεισουσικλει·σουσι(ν), κλει·σουσι(ν)κλεισονταικλει·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκλεισοιμικλει·σοιμικλεισοιμηνκλει·σοιμην
2ndκλεισοιςκλει·σοιςκλεισοιοκλει·σοιο
3rdκλεισοικλει·σοικλεισοιτοκλει·σοιτο
Pl1stκλεισοιμενκλει·σοιμενκλεισοιμεθακλει·σοιμεθα
2ndκλεισοιτεκλει·σοιτεκλεισοισθεκλει·σοισθε
3rdκλεισοιενκλει·σοιενκλεισοιντοκλει·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κλεισειν​κλει·σειν​κλεισεσθαι​κλει·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκλεισουσακλεισον[LXX]κλει·σουσ·ακλει·σο[υ]ν[τ]
Nomκλεισωνκλει·σο[υ]ν[τ]·^
Accκλεισουσανκλεισοντακλει·σουσ·ανκλει·σο[υ]ντ·α
Datκλεισουσῃκλεισοντικλει·σουσ·ῃκλει·σο[υ]ντ·ι
Genκλεισουσηςκλεισοντοςκλει·σουσ·ηςκλει·σο[υ]ντ·ος
PlVocκλεισουσαικλεισοντεςκλεισοντακλει·σουσ·αικλει·σο[υ]ντ·εςκλει·σο[υ]ντ·α
Nom
Accκλεισουσαςκλεισονταςκλει·σουσ·αςκλει·σο[υ]ντ·ας
Datκλεισουσαιςκλεισουσι, κλεισουσιν[LXX]κλει·σουσ·αιςκλει·σου[ντ]·σι(ν), κλει·σου[ντ]·σι(ν)
Genκλεισουσωνκλεισοντωνκλει·σουσ·ωνκλει·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκλεισομενηκλεισομενεκλει·σομεν·ηκλει·σομεν·ε
Nomκλεισομενοςκλει·σομεν·ος
Accκλεισομενηνκλεισομενονκλει·σομεν·ηνκλει·σομεν·ον
Datκλεισομενῃκλεισομενῳκλει·σομεν·ῃκλει·σομεν·ῳ
Genκλεισομενηςκλεισομενουκλει·σομεν·ηςκλει·σομεν·ου
PlVocκλεισομεναικλεισομενοικλεισομενακλει·σομεν·αικλει·σομεν·οικλει·σομεν·α
Nom
Accκλεισομεναςκλεισομενουςκλει·σομεν·αςκλει·σομεν·ους
Datκλεισομεναιςκλεισομενοιςκλει·σομεν·αιςκλει·σομεν·οις
Genκλεισομενωνκλεισομενωνκλει·σομεν·ωνκλει·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκλεισαε·κλει·σαεκλεισαμηνε·κλει·σαμην
2ndεκλεισαςε·κλει·σαςεκλεισωε·κλει·σω
3rdεκλεισεν[GNT][LXX], εκλεισεε·κλει·σε(ν), ε·κλει·σε(ν)εκλεισατοε·κλει·σατο
Pl1stεκλεισαμενε·κλει·σαμενεκλεισαμεθαε·κλει·σαμεθα
2ndεκλεισατεε·κλει·σατεεκλεισασθεε·κλει·σασθε
3rdεκλεισαν[LXX]ε·κλει·σανεκλεισαντοε·κλει·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκλεισωκλει·σωκλεισωμαικλει·σωμαι
2ndκλεισῃςκλει·σῃςκλεισῃ[GNT][LXX]κλει·σῃ
3rdκλεισῃ[GNT][LXX]κλει·σῃκλεισηταικλει·σηται
Pl1stκλεισωμεν[LXX]κλει·σωμενκλεισωμεθακλει·σωμεθα
2ndκλεισητεκλει·σητεκλεισησθεκλει·σησθε
3rdκλεισωσιν, κλεισωσικλει·σωσι(ν)κλεισωνταικλει·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκλεισαιμικλει·σαιμικλεισαιμηνκλει·σαιμην
2ndκλεισαις, κλεισειαςκλει·σαις, κλει·σειας classicalκλεισαιοκλει·σαιο
3rdκλεισαι[GNT], κλεισειεκλει·σαι, κλει·σειε classicalκλεισαιτοκλει·σαιτο
Pl1stκλεισαιμενκλει·σαιμενκλεισαιμεθακλει·σαιμεθα
2ndκλεισαιτεκλει·σαιτεκλεισαισθεκλει·σαισθε
3rdκλεισαιεν, κλεισαισαν, κλεισειαν, κλεισειενκλει·σαιεν, κλει·σαισαν alt, κλει·σειαν classical, κλει·σειεν classicalκλεισαιντοκλει·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκλεισον[LXX]κλει·σονκλεισαι[GNT]κλει·σαι
3rdκλεισατωκλει·σατωκλεισασθωκλει·σασθω
Pl1st
2ndκλεισατε[LXX]κλει·σατεκλεισασθεκλει·σασθε
3rdκλεισατωσαν, κλεισαντωνκλει·σατωσαν, κλει·σαντων classicalκλεισασθωσαν, κλεισασθωνκλει·σασθωσαν, κλει·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κλεισαι[GNT]​κλει·σαικλεισασθαι​κλει·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκλεισασακλεισας[GNT][LXX]κλεισανκλει·σασ·ακλει·σα[ντ]·ςκλει·σαν[τ]
Nom
Accκλεισασανκλεισαντακλει·σασ·ανκλει·σαντ·α
Datκλεισασῃκλεισαντικλει·σασ·ῃκλει·σαντ·ι
Genκλεισασηςκλεισαντοςκλει·σασ·ηςκλει·σαντ·ος
PlVocκλεισασαικλεισαντεςκλεισαντακλει·σασ·αικλει·σαντ·εςκλει·σαντ·α
Nom
Accκλεισασαςκλεισανταςκλει·σασ·αςκλει·σαντ·ας
Datκλεισασαιςκλεισασι, κλεισασινκλει·σασ·αιςκλει·σα[ντ]·σι(ν)
Genκλεισασωνκλεισαντωνκλει·σασ·ωνκλει·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκλεισαμενηκλεισαμενεκλει·σαμεν·ηκλει·σαμεν·ε
Nomκλεισαμενοςκλει·σαμεν·ος
Accκλεισαμενηνκλεισαμενονκλει·σαμεν·ηνκλει·σαμεν·ον
Datκλεισαμενῃκλεισαμενῳκλει·σαμεν·ῃκλει·σαμεν·ῳ
Genκλεισαμενηςκλεισαμενουκλει·σαμεν·ηςκλει·σαμεν·ου
PlVocκλεισαμεναικλεισαμενοικλεισαμενακλει·σαμεν·αικλει·σαμεν·οικλει·σαμεν·α
Nom
Accκλεισαμεναςκλεισαμενουςκλει·σαμεν·αςκλει·σαμεν·ους
Datκλεισαμεναιςκλεισαμενοιςκλει·σαμεν·αιςκλει·σαμεν·οις
Genκλεισαμενωνκλεισαμενωνκλει·σαμεν·ωνκλει·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκεκλεικακεκλει·κακεκλεισμαικεκλεισ·μαι
2ndκεκλεικας, κεκλεικεςκεκλει·κας, κεκλει·κες altκεκλεισαικεκλεισ·[σ]αι
3rdκεκλεικεν, κεκλεικεκεκλει·κε(ν)κεκλεισται[GNT]κεκλεισ·ται
Pl1stκεκλεικαμενκεκλει·καμενκεκλεισμεθακεκλεισ·μεθα
2ndκεκλεικατεκεκλει·κατεκεκλεισθεκεκλεισ·[σ]θε
3rdκεκλεικασιν[LXX], κεκλεικασι, κεκλεικανκεκλει·κασι(ν), κεκλει·κασι(ν), κεκλει·καν altκεκλειδαται, κεκλεινται[LXX]κεκλεισ·νται, irreg. κεκλει[σ]·νται (for κεκλεισ·νται > κεκλειδαται)

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκεκλεισομαικεκλεισ·[σ]ομαι
2ndκεκλεισῃ, κεκλεισεικεκλεισ·[σ]ῃ, κεκλεισ·[σ]ει classical
3rdκεκλεισεταικεκλεισ·[σ]εται
Pl1stκεκλεισομεθακεκλεισ·[σ]ομεθα
2ndκεκλεισεσθεκεκλεισ·[σ]εσθε
3rdκεκλεισονταικεκλεισ·[σ]ονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκεκλεικωκεκλει·κω
2ndκεκλεικῃςκεκλει·κῃς
3rdκεκλεικῃκεκλει·κῃ
Pl1stκεκλεικωμενκεκλει·κωμεν
2ndκεκλεικητεκεκλει·κητε
3rdκεκλεικωσιν, κεκλεικωσικεκλει·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκεκλεικοιμι, κεκλεικοιηνκεκλει·κοιμι, κεκλει·κοιην classical
2ndκεκλεικοις, κεκλεικοιηςκεκλει·κοις, κεκλει·κοιης classical
3rdκεκλεικοι, κεκλεικοιηκεκλει·κοι, κεκλει·κοιη classical
Pl1stκεκλεικοιμενκεκλει·κοιμεν
2ndκεκλεικοιτεκεκλει·κοιτε
3rdκεκλεικοιενκεκλει·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκεκλεισοιμηνκεκλεισ·[σ]οιμην
2ndκεκλεισοιοκεκλεισ·[σ]οιο
3rdκεκλεισοιτοκεκλεισ·[σ]οιτο
Pl1stκεκλεισοιμεθακεκλεισ·[σ]οιμεθα
2ndκεκλεισοισθεκεκλεισ·[σ]οισθε
3rdκεκλεισοιντοκεκλεισ·[σ]οιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκεκλεικεκεκλει·κεκεκλεισοκεκλεισ·[σ]ο
3rdκεκλεικετωκεκλει·κετωκεκλεισθωκεκλεισ·[σ]θω
Pl1st
2ndκεκλεικετεκεκλει·κετεκεκλεισθεκεκλεισ·[σ]θε
3rdκεκλεικετωσανκεκλει·κετωσανκεκλεισθωσαν, κεκλεισθωνκεκλεισ·[σ]θωσαν, κεκλεισ·[σ]θων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κεκλεικεναι​κεκλει·κεναι​κεκλεισθαι​κεκλεισ·[σ]θαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κεκλεισεσθαι​κεκλεισ·[σ]εσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκεκλεικυιακεκλεικοςκεκλει·κυι·ακεκλει·κο[τ]·ς
Nomκεκλεικωςκεκλει·κο[τ]·^ς
Accκεκλεικυιανκεκλεικοτακεκλει·κυι·ανκεκλει·κοτ·α
Datκεκλεικυιᾳκεκλεικοτικεκλει·κυι·ᾳκεκλει·κοτ·ι
Genκεκλεικυιαςκεκλεικοτοςκεκλει·κυι·αςκεκλει·κοτ·ος
PlVocκεκλεικυιαικεκλεικοτεςκεκλεικοτακεκλει·κυι·αικεκλει·κοτ·εςκεκλει·κοτ·α
Nom
Accκεκλεικυιαςκεκλεικοταςκεκλει·κυι·αςκεκλει·κοτ·ας
Datκεκλεικυιαιςκεκλεικοσι, κεκλεικοσινκεκλει·κυι·αιςκεκλει·κο[τ]·σι(ν)
Genκεκλεικυιωνκεκλεικοτωνκεκλει·κυι·ωνκεκλει·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκεκλεισμενη[LXX]κεκλεισμενεκεκλεισ·μεν·ηκεκλεισ·μεν·ε
Nomκεκλεισμενος[LXX]κεκλεισ·μεν·ος
Accκεκλεισμενηνκεκλεισμενον[GNT]κεκλεισ·μεν·ηνκεκλεισ·μεν·ον
Datκεκλεισμενῃκεκλεισμενῳ[LXX]κεκλεισ·μεν·ῃκεκλεισ·μεν·ῳ
Genκεκλεισμενηςκεκλεισμενουκεκλεισ·μεν·ηςκεκλεισ·μεν·ου
PlVocκεκλεισμεναικεκλεισμενοικεκλεισμενακεκλεισ·μεν·αικεκλεισ·μεν·οικεκλεισ·μεν·α
Nom
Accκεκλεισμεναςκεκλεισμενουςκεκλεισ·μεν·αςκεκλεισ·μεν·ους
Datκεκλεισμεναιςκεκλεισμενοιςκεκλεισ·μεν·αιςκεκλεισ·μεν·οις
Genκεκλεισμενων[GNT]κεκλεισμενων[GNT]κεκλεισ·μεν·ωνκεκλεισ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκεκλεικειν, εκεκλεικηε·κεκλει·κειν, ε·κεκλει·κη classicalεκεκλεισμηνε·κεκλεισ·μην
2ndεκεκλεικεις, εκεκλεικηςε·κεκλει·κεις, ε·κεκλει·κης classicalεκεκλεισοε·κεκλεισ·[σ]ο
3rdεκεκλεικειε·κεκλει·κειεκεκλειστοε·κεκλεισ·το
Pl1stεκεκλεικειμεν, εκεκλεικεμενε·κεκλει·κειμεν, ε·κεκλει·κεμεν classicalεκεκλεισμεθαε·κεκλεισ·μεθα
2ndεκεκλεικειτε, εκεκλεικετεε·κεκλει·κειτε, ε·κεκλει·κετε classicalεκεκλεισθεε·κεκλεισ·[σ]θε
3rdεκεκλεικεισαν, εκεκλεικεσανε·κεκλει·κεισαν, ε·κεκλει·κεσαν classicalεκεκλειδατοε·κεκλεισ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκεκλεικειν, κεκλεικη[ε]·κεκλει·κειν, [ε]·κεκλει·κη classicalκεκλεισμην[ε]·κεκλεισ·μην
2ndκεκλεικεις, κεκλεικης[ε]·κεκλει·κεις, [ε]·κεκλει·κης classicalκεκλεισο[ε]·κεκλεισ·[σ]ο
3rdκεκλεικει[ε]·κεκλει·κεικεκλειστο[ε]·κεκλεισ·το
Pl1stκεκλεικειμεν, κεκλεικεμεν[ε]·κεκλει·κειμεν, [ε]·κεκλει·κεμεν classicalκεκλεισμεθα[ε]·κεκλεισ·μεθα
2ndκεκλεικειτε, κεκλεικετε[ε]·κεκλει·κειτε, [ε]·κεκλει·κετε classicalκεκλεισθε[ε]·κεκλεισ·[σ]θε
3rdκεκλεικεισαν, κεκλεικεσαν[ε]·κεκλει·κεισαν, [ε]·κεκλει·κεσαν classicalκεκλειδατο[ε]·κεκλεισ·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεκλεισθηνε·κλεισ·θην
2ndεκλεισθηςε·κλεισ·θης
3rdεκλεισθη[GNT][LXX]ε·κλεισ·θη
Pl1stεκλεισθημενε·κλεισ·θημεν
2ndεκλεισθητεε·κλεισ·θητε
3rdεκλεισθησαν[GNT]ε·κλεισ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stκλεισθησομαικλεισ·θησομαι
2ndκλεισθησῃ, κλεισθησεικλεισ·θησῃ, κλεισ·θησει classical
3rdκλεισθησεταικλεισ·θησεται
Pl1stκλεισθησομεθακλεισ·θησομεθα
2ndκλεισθησεσθεκλεισ·θησεσθε
3rdκλεισθησονται[LXX]κλεισ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκλεισθωκλεισ·θω
2ndκλεισθῃςκλεισ·θῃς
3rdκλεισθῃ[LXX]κλεισ·θῃ
Pl1stκλεισθωμενκλεισ·θωμεν
2ndκλεισθητεκλεισ·θητε
3rdκλεισθωσιν[GNT], κλεισθωσικλεισ·θωσι(ν), κλεισ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκλεισθειηνκλεισ·θειην
2ndκλεισθειηςκλεισ·θειης
3rdκλεισθειηκλεισ·θειη
Pl1stκλεισθειημεν, κλεισθειμενκλεισ·θειημεν, κλεισ·θειμεν classical
2ndκλεισθειητε, κλεισθειτεκλεισ·θειητε, κλεισ·θειτε classical
3rdκλεισθειησαν, κλεισθειενκλεισ·θειησαν, κλεισ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stκλεισθησοιμηνκλεισ·θησοιμην
2ndκλεισθησοιοκλεισ·θησοιο
3rdκλεισθησοιτοκλεισ·θησοιτο
Pl1stκλεισθησοιμεθακλεισ·θησοιμεθα
2ndκλεισθησοισθεκλεισ·θησοισθε
3rdκλεισθησοιντοκλεισ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndκλεισθητικλεισ·θητι
3rdκλεισθητωκλεισ·θητω
Pl1st
2ndκλεισθητεκλεισ·θητε
3rdκλεισθητωσαν, κλεισθεντωνκλεισ·θητωσαν, κλεισ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
κλεισθηναι​κλεισ·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
κλεισθησεσθαι​κλεισ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκλεισθεισακλεισθειςκλεισθενκλεισ·θεισ·ακλεισ·θει[ντ]·ςκλεισ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accκλεισθεισανκλεισθεντακλεισ·θεισ·ανκλεισ·θε[ι]ντ·α
Datκλεισθεισῃκλεισθεντικλεισ·θεισ·ῃκλεισ·θε[ι]ντ·ι
Genκλεισθεισηςκλεισθεντοςκλεισ·θεισ·ηςκλεισ·θε[ι]ντ·ος
PlVocκλεισθεισαικλεισθεντεςκλεισθεντακλεισ·θεισ·αικλεισ·θε[ι]ντ·εςκλεισ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accκλεισθεισαςκλεισθενταςκλεισ·θεισ·αςκλεισ·θε[ι]ντ·ας
Datκλεισθεισαιςκλεισθεισι, κλεισθεισινκλεισ·θεισ·αιςκλεισ·θει[ντ]·σι(ν)
Genκλεισθεισωνκλεισθεντωνκλεισ·θεισ·ωνκλεισ·θε[ι]ντ·ων

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκλεισθησομενηκλεισθησομενεκλεισ·θησομεν·ηκλεισ·θησομεν·ε
Nomκλεισθησομενοςκλεισ·θησομεν·ος
Accκλεισθησομενηνκλεισθησομενονκλεισ·θησομεν·ηνκλεισ·θησομεν·ον
Datκλεισθησομενῃκλεισθησομενῳκλεισ·θησομεν·ῃκλεισ·θησομεν·ῳ
Genκλεισθησομενηςκλεισθησομενουκλεισ·θησομεν·ηςκλεισ·θησομεν·ου
PlVocκλεισθησομεναικλεισθησομενοικλεισθησομενακλεισ·θησομεν·αικλεισ·θησομεν·οικλεισ·θησομεν·α
Nom
Accκλεισθησομεναςκλεισθησομενουςκλεισ·θησομεν·αςκλεισ·θησομεν·ους
Datκλεισθησομεναιςκλεισθησομενοιςκλεισ·θησομεν·αιςκλεισ·θησομεν·οις
Genκλεισθησομενωνκλεισθησομενωνκλεισ·θησομεν·ωνκλεισ·θησομεν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 16-Apr-2021 04:38:36 EDT