κινεω • KINEW • kineō

Search: κινουμενον

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
κινουμενον; κινουμενονκινέωκιν(ε)·ομεν·ον; κιν(ε)·ομεν·ονpres mp ptcp mas acc sg; pres mp ptcp neu nom|acc|voc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
κινουμενονκινέωκιν(ε)·ομεν·ονpres mp ptcp mas acc sg
κινουμενονκινέωκιν(ε)·ομεν·ονpres mp ptcp neu nom|acc|voc sg

κινέω (κιν(ε)-, κινη·σ-, κινη·σ-, -, -, κινη·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκινωκιν(ε)·ωκινουμαικιν(ε)·ομαι
2ndκινειςκιν(ε)·ειςκινῃ, κινει, κινεισαικιν(ε)·ῃ, κιν(ε)·ει classical, κιν(ε)·εσαι alt
3rdκινεικιν(ε)·εικινειταικιν(ε)·εται
Pl1stκινουμενκιν(ε)·ομενκινουμεθα[GNT]κιν(ε)·ομεθα
2ndκινειτεκιν(ε)·ετεκινεισθεκιν(ε)·εσθε
3rdκινουσιν, κινουσικιν(ε)·ουσι(ν)κινουνται[LXX]κιν(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκινωκιν(ε)·ωκινωμαικιν(ε)·ωμαι
2ndκινῃςκιν(ε)·ῃςκινῃκιν(ε)·ῃ
3rdκινῃκιν(ε)·ῃκινηταικιν(ε)·ηται
Pl1stκινωμενκιν(ε)·ωμενκινωμεθακιν(ε)·ωμεθα
2ndκινητεκιν(ε)·ητεκινησθεκιν(ε)·ησθε
3rdκινωσιν, κινωσικιν(ε)·ωσι(ν)κινωνταικιν(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκινοιμικιν(ε)·οιμικινοιμηνκιν(ε)·οιμην
2ndκινοιςκιν(ε)·οιςκινοιοκιν(ε)·οιο
3rdκινοικιν(ε)·οικινοιτοκιν(ε)·οιτο
Pl1stκινοιμενκιν(ε)·οιμενκινοιμεθακιν(ε)·οιμεθα
2ndκινοιτεκιν(ε)·οιτεκινοισθεκιν(ε)·οισθε
3rdκινοιεν, κινοισανκιν(ε)·οιεν, κιν(ε)·οισαν altκινοιντοκιν(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκινεικιν(ε)·εκινουκιν(ε)·ου
3rdκινειτωκιν(ε)·ετωκινεισθωκιν(ε)·εσθω
Pl1st
2ndκινειτεκιν(ε)·ετεκινεισθεκιν(ε)·εσθε
3rdκινειτωσαν, κινουντωνκιν(ε)·ετωσαν, κιν(ε)·οντων classicalκινεισθωσαν, κινεισθωνκιν(ε)·εσθωσαν, κιν(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κινειν[LXX]​κιν(ε)·εινκινεισθαι[LXX]​κιν(ε)·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκινουσακινουνκιν(ε)·ουσ·ακιν(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomκινωνκιν(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accκινουσανκινουντα[GNT]κιν(ε)·ουσ·ανκιν(ε)·ο[υ]ντ·α
Datκινουσῃκινουντικιν(ε)·ουσ·ῃκιν(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genκινουσηςκινουντοςκιν(ε)·ουσ·ηςκιν(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocκινουσαικινουντες[GNT]κινουντα[GNT]κιν(ε)·ουσ·αικιν(ε)·ο[υ]ντ·εςκιν(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accκινουσαςκινουνταςκιν(ε)·ουσ·αςκιν(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datκινουσαιςκινουσι, κινουσινκιν(ε)·ουσ·αιςκιν(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genκινουσωνκινουντωνκιν(ε)·ουσ·ωνκιν(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκινουμενη[LXX]κινουμενεκιν(ε)·ομεν·ηκιν(ε)·ομεν·ε
Nomκινουμενοςκιν(ε)·ομεν·ος
Accκινουμενηνκινουμενον[LXX]κιν(ε)·ομεν·ηνκιν(ε)·ομεν·ον
Datκινουμενῃκινουμενῳκιν(ε)·ομεν·ῃκιν(ε)·ομεν·ῳ
Genκινουμενης[LXX]κινουμενουκιν(ε)·ομεν·ηςκιν(ε)·ομεν·ου
PlVocκινουμεναικινουμενοι[LXX]κινουμενα[LXX]κιν(ε)·ομεν·αικιν(ε)·ομεν·οικιν(ε)·ομεν·α
Nom
Accκινουμεναςκινουμενουςκιν(ε)·ομεν·αςκιν(ε)·ομεν·ους
Datκινουμεναιςκινουμενοις[LXX]κιν(ε)·ομεν·αιςκιν(ε)·ομεν·οις
Genκινουμενων[LXX]κινουμενων[LXX]κιν(ε)·ομεν·ωνκιν(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκινουνε·κιν(ε)·ονεκινουμηνε·κιν(ε)·ομην
2ndεκινειςε·κιν(ε)·εςεκινουε·κιν(ε)·ου
3rdεκινειε·κιν(ε)·εεκινειτο[LXX]ε·κιν(ε)·ετο
Pl1stεκινουμενε·κιν(ε)·ομενεκινουμεθαε·κιν(ε)·ομεθα
2ndεκινειτεε·κιν(ε)·ετεεκινεισθεε·κιν(ε)·εσθε
3rdεκινουν, εκινουσανε·κιν(ε)·ον, ε·κιν(ε)·οσαν altεκινουντοε·κιν(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκινησω[GNT][LXX]κινη·σωκινησομαικινη·σομαι
2ndκινησεις[LXX]κινη·σειςκινησῃ, κινησει[LXX], κινησεσαικινη·σῃ, κινη·σει classical, κινη·σεσαι alt
3rdκινησει[LXX]κινη·σεικινησεταικινη·σεται
Pl1stκινησομενκινη·σομενκινησομεθακινη·σομεθα
2ndκινησετεκινη·σετεκινησεσθεκινη·σεσθε
3rdκινησουσιν[LXX], κινησουσικινη·σουσι(ν), κινη·σουσι(ν)κινησονταικινη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκινησοιμικινη·σοιμικινησοιμηνκινη·σοιμην
2ndκινησοιςκινη·σοιςκινησοιοκινη·σοιο
3rdκινησοικινη·σοικινησοιτοκινη·σοιτο
Pl1stκινησοιμενκινη·σοιμενκινησοιμεθακινη·σοιμεθα
2ndκινησοιτεκινη·σοιτεκινησοισθεκινη·σοισθε
3rdκινησοιενκινη·σοιενκινησοιντοκινη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κινησειν​κινη·σειν​κινησεσθαι​κινη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκινησουσακινησονκινη·σουσ·ακινη·σο[υ]ν[τ]
Nomκινησωνκινη·σο[υ]ν[τ]·^
Accκινησουσανκινησοντακινη·σουσ·ανκινη·σο[υ]ντ·α
Datκινησουσῃκινησοντικινη·σουσ·ῃκινη·σο[υ]ντ·ι
Genκινησουσηςκινησοντοςκινη·σουσ·ηςκινη·σο[υ]ντ·ος
PlVocκινησουσαικινησοντεςκινησοντακινη·σουσ·αικινη·σο[υ]ντ·εςκινη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accκινησουσαςκινησονταςκινη·σουσ·αςκινη·σο[υ]ντ·ας
Datκινησουσαιςκινησουσι, κινησουσιν[LXX]κινη·σουσ·αιςκινη·σου[ντ]·σι(ν), κινη·σου[ντ]·σι(ν)
Genκινησουσωνκινησοντωνκινη·σουσ·ωνκινη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκινησομενηκινησομενεκινη·σομεν·ηκινη·σομεν·ε
Nomκινησομενοςκινη·σομεν·ος
Accκινησομενηνκινησομενονκινη·σομεν·ηνκινη·σομεν·ον
Datκινησομενῃκινησομενῳκινη·σομεν·ῃκινη·σομεν·ῳ
Genκινησομενηςκινησομενουκινη·σομεν·ηςκινη·σομεν·ου
PlVocκινησομεναικινησομενοικινησομενακινη·σομεν·αικινη·σομεν·οικινη·σομεν·α
Nom
Accκινησομεναςκινησομενουςκινη·σομεν·αςκινη·σομεν·ους
Datκινησομεναιςκινησομενοιςκινη·σομεν·αιςκινη·σομεν·οις
Genκινησομενωνκινησομενωνκινη·σομεν·ωνκινη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκινησαε·κινη·σαεκινησαμηνε·κινη·σαμην
2ndεκινησαςε·κινη·σαςεκινησωε·κινη·σω
3rdεκινησεν[LXX], εκινησεε·κινη·σε(ν), ε·κινη·σε(ν)εκινησατοε·κινη·σατο
Pl1stεκινησαμενε·κινη·σαμενεκινησαμεθαε·κινη·σαμεθα
2ndεκινησατεε·κινη·σατεεκινησασθεε·κινη·σασθε
3rdεκινησαν[LXX]ε·κινη·σανεκινησαντοε·κινη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκινησω[GNT][LXX]κινη·σωκινησωμαικινη·σωμαι
2ndκινησῃςκινη·σῃςκινησῃκινη·σῃ
3rdκινησῃκινη·σῃκινησηταικινη·σηται
Pl1stκινησωμενκινη·σωμενκινησωμεθακινη·σωμεθα
2ndκινησητεκινη·σητεκινησησθεκινη·σησθε
3rdκινησωσιν, κινησωσικινη·σωσι(ν)κινησωνταικινη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκινησαιμικινη·σαιμικινησαιμηνκινη·σαιμην
2ndκινησαις, κινησειαςκινη·σαις, κινη·σειας classicalκινησαιοκινη·σαιο
3rdκινησαι[GNT][LXX], κινησειεκινη·σαι, κινη·σειε classicalκινησαιτοκινη·σαιτο
Pl1stκινησαιμενκινη·σαιμενκινησαιμεθακινη·σαιμεθα
2ndκινησαιτεκινη·σαιτεκινησαισθεκινη·σαισθε
3rdκινησαιεν, κινησαισαν, κινησειαν, κινησειενκινη·σαιεν, κινη·σαισαν alt, κινη·σειαν classical, κινη·σειεν classicalκινησαιντοκινη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκινησονκινη·σονκινησαι[GNT][LXX]κινη·σαι
3rdκινησατω[LXX]κινη·σατωκινησασθωκινη·σασθω
Pl1st
2ndκινησατε[LXX]κινη·σατεκινησασθεκινη·σασθε
3rdκινησατωσαν, κινησαντωνκινη·σατωσαν, κινη·σαντων classicalκινησασθωσαν, κινησασθωνκινη·σασθωσαν, κινη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κινησαι[GNT][LXX]​κινη·σαικινησασθαι​κινη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκινησασακινησας[LXX]κινησανκινη·σασ·ακινη·σα[ντ]·ςκινη·σαν[τ]
Nom
Accκινησασανκινησαντακινη·σασ·ανκινη·σαντ·α
Datκινησασῃκινησαντικινη·σασ·ῃκινη·σαντ·ι
Genκινησασηςκινησαντοςκινη·σασ·ηςκινη·σαντ·ος
PlVocκινησασαικινησαντεςκινησαντακινη·σασ·αικινη·σαντ·εςκινη·σαντ·α
Nom
Accκινησασαςκινησανταςκινη·σασ·αςκινη·σαντ·ας
Datκινησασαιςκινησασι, κινησασινκινη·σασ·αιςκινη·σα[ντ]·σι(ν)
Genκινησασωνκινησαντωνκινη·σασ·ωνκινη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκινησαμενηκινησαμενεκινη·σαμεν·ηκινη·σαμεν·ε
Nomκινησαμενοςκινη·σαμεν·ος
Accκινησαμενηνκινησαμενονκινη·σαμεν·ηνκινη·σαμεν·ον
Datκινησαμενῃκινησαμενῳκινη·σαμεν·ῃκινη·σαμεν·ῳ
Genκινησαμενηςκινησαμενουκινη·σαμεν·ηςκινη·σαμεν·ου
PlVocκινησαμεναικινησαμενοικινησαμενακινη·σαμεν·αικινη·σαμεν·οικινη·σαμεν·α
Nom
Accκινησαμεναςκινησαμενουςκινη·σαμεν·αςκινη·σαμεν·ους
Datκινησαμεναιςκινησαμενοιςκινη·σαμεν·αιςκινη·σαμεν·οις
Genκινησαμενωνκινησαμενωνκινη·σαμεν·ωνκινη·σαμεν·ων

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεκινηθηνε·κινη·θην
2ndεκινηθηςε·κινη·θης
3rdεκινηθη[GNT][LXX]ε·κινη·θη
Pl1stεκινηθημενε·κινη·θημεν
2ndεκινηθητεε·κινη·θητε
3rdεκινηθησαν[GNT][LXX]ε·κινη·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stκινηθησομαικινη·θησομαι
2ndκινηθησῃ, κινηθησεικινη·θησῃ, κινη·θησει classical
3rdκινηθησεται[LXX]κινη·θησεται
Pl1stκινηθησομεθακινη·θησομεθα
2ndκινηθησεσθεκινη·θησεσθε
3rdκινηθησονται[LXX]κινη·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκινηθωκινη·θω
2ndκινηθῃς[LXX]κινη·θῃς
3rdκινηθῃ[LXX]κινη·θῃ
Pl1stκινηθωμενκινη·θωμεν
2ndκινηθητεκινη·θητε
3rdκινηθωσιν[LXX], κινηθωσικινη·θωσι(ν), κινη·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκινηθειηνκινη·θειην
2ndκινηθειηςκινη·θειης
3rdκινηθειηκινη·θειη
Pl1stκινηθειημεν, κινηθειμενκινη·θειημεν, κινη·θειμεν classical
2ndκινηθειητε, κινηθειτεκινη·θειητε, κινη·θειτε classical
3rdκινηθειησαν, κινηθειενκινη·θειησαν, κινη·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stκινηθησοιμηνκινη·θησοιμην
2ndκινηθησοιοκινη·θησοιο
3rdκινηθησοιτοκινη·θησοιτο
Pl1stκινηθησοιμεθακινη·θησοιμεθα
2ndκινηθησοισθεκινη·θησοισθε
3rdκινηθησοιντοκινη·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndκινηθητικινη·θητι
3rdκινηθητωκινη·θητω
Pl1st
2ndκινηθητεκινη·θητε
3rdκινηθητωσαν, κινηθεντωνκινη·θητωσαν, κινη·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
κινηθηναι​κινη·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
κινηθησεσθαι​κινη·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκινηθεισακινηθειςκινηθενκινη·θεισ·ακινη·θει[ντ]·ςκινη·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accκινηθεισανκινηθεντακινη·θεισ·ανκινη·θε[ι]ντ·α
Datκινηθεισῃκινηθεντικινη·θεισ·ῃκινη·θε[ι]ντ·ι
Genκινηθεισηςκινηθεντοςκινη·θεισ·ηςκινη·θε[ι]ντ·ος
PlVocκινηθεισαικινηθεντεςκινηθεντακινη·θεισ·αικινη·θε[ι]ντ·εςκινη·θε[ι]ντ·α
Nom
Accκινηθεισαςκινηθενταςκινη·θεισ·αςκινη·θε[ι]ντ·ας
Datκινηθεισαιςκινηθεισι, κινηθεισινκινη·θεισ·αιςκινη·θει[ντ]·σι(ν)
Genκινηθεισωνκινηθεντωνκινη·θεισ·ωνκινη·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκινηθησομενηκινηθησομενεκινη·θησομεν·ηκινη·θησομεν·ε
Nomκινηθησομενοςκινη·θησομεν·ος
Accκινηθησομενηνκινηθησομενονκινη·θησομεν·ηνκινη·θησομεν·ον
Datκινηθησομενῃκινηθησομενῳκινη·θησομεν·ῃκινη·θησομεν·ῳ
Genκινηθησομενηςκινηθησομενουκινη·θησομεν·ηςκινη·θησομεν·ου
PlVocκινηθησομεναικινηθησομενοικινηθησομενακινη·θησομεν·αικινη·θησομεν·οικινη·θησομεν·α
Nom
Accκινηθησομεναςκινηθησομενουςκινη·θησομεν·αςκινη·θησομεν·ους
Datκινηθησομεναιςκινηθησομενοιςκινη·θησομεν·αιςκινη·θησομεν·οις
Genκινηθησομενωνκινηθησομενωνκινη·θησομεν·ωνκινη·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 22-Jan-2020 21:20:48 EST