κειμαι • KEIMAI • keimai

Search: κειμενοι

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
κειμενοικεῖμαικει·μεν·οιpres mp ptcp mas nom|voc pl

κεῖ·μαι (ath. κει-, -, -, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκειομαικει·ομαι
2ndκειῃ, κειει, κειεσαικει·ῃ, κει·ει classical, κει·εσαι alt
3rdκειεταικει·εται
Pl1stκειομεθακει·ομεθα
2ndκειεσθεκει·εσθε
3rdκειονταικει·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκειμαι[GNT][LXX]κει·μαι
2ndκεισαικει·σαι
3rdκειται[GNT][LXX]κει·ται
Pl1stκειμεθα[GNT]κει·μεθα
2ndκεισθεκει·σθε
3rdκεινται[LXX]κει·νται

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκειωμαικει·ωμαι
2ndκειῃκει·ῃ
3rdκειηταικει·ηται
Pl1stκειωμεθακει·ωμεθα
2ndκειησθεκει·ησθε
3rdκειωνταικει·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκειοιμηνκει·οιμην
2ndκειοιοκει·οιο
3rdκειοιτοκει·οιτο
Pl1stκειοιμεθακει·οιμεθα
2ndκειοισθεκει·οισθε
3rdκειοιντοκει·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκειιμηνκει·ιμην
2ndκειιοκει·ιο
3rdκειιτοκει·ιτο
Pl1stκειιμεθακει·ιμεθα
2ndκειισθεκει·ισθε
3rdκειιντοκει·ιντο

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκειουκει·ου
3rdκειεσθωκει·εσθω
Pl1st
2ndκειεσθεκει·εσθε
3rdκειεσθωσαν, κειεσθωνκει·εσθωσαν, κει·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκεισοκει·σο
3rdκεισθωκει·σθω
Pl1st
2ndκεισθεκει·σθε
3rdκεισθωσαν, κεισθωνκει·σθωσαν, κει·σθων classical

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κειεσθαι​κει·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κεισθαι[LXX]​κει·σθαι

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκειομενηκειομενεκει·ομεν·ηκει·ομεν·ε
Nomκειομενοςκει·ομεν·ος
Accκειομενηνκειομενονκει·ομεν·ηνκει·ομεν·ον
Datκειομενῃκειομενῳκει·ομεν·ῃκει·ομεν·ῳ
Genκειομενηςκειομενουκει·ομεν·ηςκει·ομεν·ου
PlVocκειομεναικειομενοικειομενακει·ομεν·αικει·ομεν·οικει·ομεν·α
Nom
Accκειομεναςκειομενουςκει·ομεν·αςκει·ομεν·ους
Datκειομεναιςκειομενοιςκει·ομεν·αιςκει·ομεν·οις
Genκειομενωνκειομενωνκει·ομεν·ωνκει·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκειμενη[GNT]κειμενεκει·μεν·ηκει·μεν·ε
Nomκειμενος[GNT][LXX]κει·μεν·ος
Accκειμενην[GNT]κειμενον[GNT][LXX]κει·μεν·ηνκει·μεν·ον
Datκειμενῃκειμενῳ[LXX]κει·μεν·ῃκει·μεν·ῳ
Genκειμενης[LXX]κειμενου[LXX]κει·μεν·ηςκει·μεν·ου
PlVocκειμεναι[GNT]κειμενοι[LXX]κειμενα[GNT][LXX]κει·μεν·αικει·μεν·οικει·μεν·α
Nom
Accκειμεναςκειμενους[LXX]κει·μεν·αςκει·μεν·ους
Datκειμεναιςκειμενοις[LXX]κει·μεν·αιςκει·μεν·οις
Genκειμενων[LXX]κειμενων[LXX]κει·μεν·ωνκει·μεν·ων

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκειομηνε·κει·ομην
2ndεκειουε·κει·ου
3rdεκειετοε·κει·ετο
Pl1stεκειομεθαε·κει·ομεθα
2ndεκειεσθεε·κει·εσθε
3rdεκειοντοε·κει·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκειμηνε·κει·μην
2ndεκεισοε·κει·σο
3rdεκειτο[GNT]ε·κει·το
Pl1stεκειμεθαε·κει·μεθα
2ndεκεισθεε·κει·σθε
3rdεκειντο[LXX]ε·κει·ντο

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 13-May-2021 06:15:05 EDT