κειρω • KEIRW • keirō

Search: κερεις

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
κερειςκείρωκερ(ε)·[σ]ειςfut act ind 2nd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
κερειςκείρωκερ(ε)·[σ]ειςfut act ind 2nd sg

κείρω (κειρ-, κερ(ε)·[σ]-, κειρ·[σ]-, -, κεκαρ-, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκειρωκειρ·ωκειρομαικειρ·ομαι
2ndκειρειςκειρ·ειςκειρῃ, κειρει[LXX], κειρεσαικειρ·ῃ, κειρ·ει classical, κειρ·εσαι alt
3rdκειρει[LXX]κειρ·εικειρεταικειρ·εται
Pl1stκειρομενκειρ·ομενκειρομεθακειρ·ομεθα
2ndκειρετεκειρ·ετεκειρεσθεκειρ·εσθε
3rdκειρουσιν[LXX], κειρουσικειρ·ουσι(ν), κειρ·ουσι(ν)κειρονταικειρ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκειρωκειρ·ωκειρωμαικειρ·ωμαι
2ndκειρῃς[LXX]κειρ·ῃςκειρῃκειρ·ῃ
3rdκειρῃκειρ·ῃκειρηταικειρ·ηται
Pl1stκειρωμενκειρ·ωμενκειρωμεθακειρ·ωμεθα
2ndκειρητεκειρ·ητεκειρησθεκειρ·ησθε
3rdκειρωσιν, κειρωσικειρ·ωσι(ν)κειρωνταικειρ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκειροιμικειρ·οιμικειροιμηνκειρ·οιμην
2ndκειροιςκειρ·οιςκειροιοκειρ·οιο
3rdκειροικειρ·οικειροιτοκειρ·οιτο
Pl1stκειροιμενκειρ·οιμενκειροιμεθακειρ·οιμεθα
2ndκειροιτεκειρ·οιτεκειροισθεκειρ·οισθε
3rdκειροιεν, κειροισανκειρ·οιεν, κειρ·οισαν altκειροιντοκειρ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκειρεκειρ·εκειρουκειρ·ου
3rdκειρετωκειρ·ετωκειρεσθωκειρ·εσθω
Pl1st
2ndκειρετεκειρ·ετεκειρεσθεκειρ·εσθε
3rdκειρετωσαν, κειροντωνκειρ·ετωσαν, κειρ·οντων classicalκειρεσθωσαν, κειρεσθωνκειρ·εσθωσαν, κειρ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κειρειν[LXX]​κειρ·εινκειρεσθαι[LXX]​κειρ·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκειρουσακειρονκειρ·ουσ·ακειρ·ο[υ]ν[τ]
Nomκειρωνκειρ·ο[υ]ν[τ]·^
Accκειρουσανκειροντακειρ·ουσ·ανκειρ·ο[υ]ντ·α
Datκειρουσῃκειροντικειρ·ουσ·ῃκειρ·ο[υ]ντ·ι
Genκειρουσηςκειροντος[GNT][LXX]κειρ·ουσ·ηςκειρ·ο[υ]ντ·ος
PlVocκειρουσαικειροντες[LXX]κειροντακειρ·ουσ·αικειρ·ο[υ]ντ·εςκειρ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accκειρουσαςκειροντας[LXX]κειρ·ουσ·αςκειρ·ο[υ]ντ·ας
Datκειρουσαιςκειρουσι, κειρουσιν[LXX]κειρ·ουσ·αιςκειρ·ου[ντ]·σι(ν), κειρ·ου[ντ]·σι(ν)
Genκειρουσωνκειροντωνκειρ·ουσ·ωνκειρ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκειρομενηκειρομενεκειρ·ομεν·ηκειρ·ομεν·ε
Nomκειρομενος[LXX]κειρ·ομεν·ος
Accκειρομενηνκειρομενονκειρ·ομεν·ηνκειρ·ομεν·ον
Datκειρομενῃκειρομενῳκειρ·ομεν·ῃκειρ·ομεν·ῳ
Genκειρομενηςκειρομενουκειρ·ομεν·ηςκειρ·ομεν·ου
PlVocκειρομεναικειρομενοικειρομενακειρ·ομεν·αικειρ·ομεν·οικειρ·ομεν·α
Nom
Accκειρομεναςκειρομενουςκειρ·ομεν·αςκειρ·ομεν·ους
Datκειρομεναιςκειρομενοιςκειρ·ομεν·αιςκειρ·ομεν·οις
Genκειρομενωνκειρομενωνκειρ·ομεν·ωνκειρ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκειρονε·κειρ·ονεκειρομηνε·κειρ·ομην
2ndεκειρεςε·κειρ·εςεκειρουε·κειρ·ου
3rdεκειρεν, εκειρεε·κειρ·ε(ν)εκειρετο[LXX]ε·κειρ·ετο
Pl1stεκειρομενε·κειρ·ομενεκειρομεθαε·κειρ·ομεθα
2ndεκειρετεε·κειρ·ετεεκειρεσθεε·κειρ·εσθε
3rdεκειρον, εκειροσανε·κειρ·ον, ε·κειρ·οσαν altεκειροντοε·κειρ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκερωκερ(ε)·[σ]ωκερουμαικερ(ε)·[σ]ομαι
2ndκερεις[LXX]κερ(ε)·[σ]ειςκερῃ, κερει, κερεισαικερ(ε)·[σ]ῃ, κερ(ε)·[σ]ει classical, κερ(ε)·[σ]εσαι alt
3rdκερεικερ(ε)·[σ]εικερειταικερ(ε)·[σ]εται
Pl1stκερουμενκερ(ε)·[σ]ομενκερουμεθακερ(ε)·[σ]ομεθα
2ndκερειτεκερ(ε)·[σ]ετεκερεισθεκερ(ε)·[σ]εσθε
3rdκερουσιν, κερουσικερ(ε)·[σ]ουσι(ν)κερουνταικερ(ε)·[σ]ονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκεροιμικερ(ε)·[σ]οιμικεροιμηνκερ(ε)·[σ]οιμην
2ndκεροιςκερ(ε)·[σ]οιςκεροιοκερ(ε)·[σ]οιο
3rdκεροικερ(ε)·[σ]οικεροιτοκερ(ε)·[σ]οιτο
Pl1stκεροιμενκερ(ε)·[σ]οιμενκεροιμεθακερ(ε)·[σ]οιμεθα
2ndκεροιτεκερ(ε)·[σ]οιτεκεροισθεκερ(ε)·[σ]οισθε
3rdκεροιενκερ(ε)·[σ]οιενκεροιντοκερ(ε)·[σ]οιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κερειν​κερ(ε)·[σ]ειν​κερεισθαι​κερ(ε)·[σ]εσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκερουσακερουνκερ(ε)·[σ]ουσ·ακερ(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]
Nomκερωνκερ(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]·^
Accκερουσανκερουντακερ(ε)·[σ]ουσ·ανκερ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Datκερουσῃκερουντικερ(ε)·[σ]ουσ·ῃκερ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ι
Genκερουσηςκερουντοςκερ(ε)·[σ]ουσ·ηςκερ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ος
PlVocκερουσαικερουντεςκερουντακερ(ε)·[σ]ουσ·αικερ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·εςκερ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Nom
Accκερουσαςκερουνταςκερ(ε)·[σ]ουσ·αςκερ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ας
Datκερουσαιςκερουσι, κερουσινκερ(ε)·[σ]ουσ·αιςκερ(ε)·[σ]ου[ντ]·σι(ν)
Genκερουσωνκερουντωνκερ(ε)·[σ]ουσ·ωνκερ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκερουμενηκερουμενεκερ(ε)·[σ]ομεν·ηκερ(ε)·[σ]ομεν·ε
Nomκερουμενοςκερ(ε)·[σ]ομεν·ος
Accκερουμενηνκερουμενονκερ(ε)·[σ]ομεν·ηνκερ(ε)·[σ]ομεν·ον
Datκερουμενῃκερουμενῳκερ(ε)·[σ]ομεν·ῃκερ(ε)·[σ]ομεν·ῳ
Genκερουμενηςκερουμενουκερ(ε)·[σ]ομεν·ηςκερ(ε)·[σ]ομεν·ου
PlVocκερουμεναικερουμενοικερουμενακερ(ε)·[σ]ομεν·αικερ(ε)·[σ]ομεν·οικερ(ε)·[σ]ομεν·α
Nom
Accκερουμεναςκερουμενουςκερ(ε)·[σ]ομεν·αςκερ(ε)·[σ]ομεν·ους
Datκερουμεναιςκερουμενοιςκερ(ε)·[σ]ομεν·αιςκερ(ε)·[σ]ομεν·οις
Genκερουμενωνκερουμενωνκερ(ε)·[σ]ομεν·ωνκερ(ε)·[σ]ομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκειραε·κειρ·[σ]αεκειραμηνε·κειρ·[σ]αμην
2ndεκειραςε·κειρ·[σ]αςεκειρωε·κειρ·[σ]ω
3rdεκειρεν, εκειρεε·κειρ·[σ]ε(ν)εκειρατο[LXX]ε·κειρ·[σ]ατο
Pl1stεκειραμενε·κειρ·[σ]αμενεκειραμεθαε·κειρ·[σ]αμεθα
2ndεκειρατεε·κειρ·[σ]ατεεκειρασθεε·κειρ·[σ]ασθε
3rdεκειρανε·κειρ·[σ]ανεκειραντοε·κειρ·[σ]αντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκειρωκειρ·[σ]ωκειρωμαικειρ·[σ]ωμαι
2ndκειρῃς[LXX]κειρ·[σ]ῃςκειρῃκειρ·[σ]ῃ
3rdκειρῃκειρ·[σ]ῃκειρηταικειρ·[σ]ηται
Pl1stκειρωμενκειρ·[σ]ωμενκειρωμεθακειρ·[σ]ωμεθα
2ndκειρητεκειρ·[σ]ητεκειρησθεκειρ·[σ]ησθε
3rdκειρωσιν, κειρωσικειρ·[σ]ωσι(ν)κειρωνταικειρ·[σ]ωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκειραιμικειρ·[σ]αιμικειραιμηνκειρ·[σ]αιμην
2ndκειραις, κειρειαςκειρ·[σ]αις, κειρ·[σ]ειας classicalκειραιοκειρ·[σ]αιο
3rdκειραι[LXX], κειρειεκειρ·[σ]αι, κειρ·[σ]ειε classicalκειραιτοκειρ·[σ]αιτο
Pl1stκειραιμενκειρ·[σ]αιμενκειραιμεθακειρ·[σ]αιμεθα
2ndκειραιτεκειρ·[σ]αιτεκειραισθεκειρ·[σ]αισθε
3rdκειραιεν, κειραισαν, κειρειαν, κειρειενκειρ·[σ]αιεν, κειρ·[σ]αισαν alt, κειρ·[σ]ειαν classical, κειρ·[σ]ειεν classicalκειραιντοκειρ·[σ]αιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκειρονκειρ·[σ]ονκειραι[LXX]κειρ·[σ]αι
3rdκειρατωκειρ·[σ]ατωκειρασθω[GNT]κειρ·[σ]ασθω
Pl1st
2ndκειρατεκειρ·[σ]ατεκειρασθεκειρ·[σ]ασθε
3rdκειρατωσαν, κειραντωνκειρ·[σ]ατωσαν, κειρ·[σ]αντων classicalκειρασθωσαν, κειρασθωνκειρ·[σ]ασθωσαν, κειρ·[σ]ασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κειραι[LXX]​κειρ·[σ]αικειρασθαι[GNT]​κειρ·[σ]ασθαι

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκειρασακειραςκειρανκειρ·[σ]ασ·ακειρ·[σ]α[ντ]·ςκειρ·[σ]αν[τ]
Nom
Accκειρασανκειραντακειρ·[σ]ασ·ανκειρ·[σ]αντ·α
Datκειρασῃκειραντικειρ·[σ]ασ·ῃκειρ·[σ]αντ·ι
Genκειρασηςκειραντος[GNT]κειρ·[σ]ασ·ηςκειρ·[σ]αντ·ος
PlVocκειρασαικειραντεςκειραντακειρ·[σ]ασ·αικειρ·[σ]αντ·εςκειρ·[σ]αντ·α
Nom
Accκειρασαςκειρανταςκειρ·[σ]ασ·αςκειρ·[σ]αντ·ας
Datκειρασαιςκειρασι, κειρασινκειρ·[σ]ασ·αιςκειρ·[σ]α[ντ]·σι(ν)
Genκειρασωνκειραντωνκειρ·[σ]ασ·ωνκειρ·[σ]αντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκειραμενηκειραμενεκειρ·[σ]αμεν·ηκειρ·[σ]αμεν·ε
Nomκειραμενος[GNT]κειρ·[σ]αμεν·ος
Accκειραμενηνκειραμενονκειρ·[σ]αμεν·ηνκειρ·[σ]αμεν·ον
Datκειραμενῃκειραμενῳκειρ·[σ]αμεν·ῃκειρ·[σ]αμεν·ῳ
Genκειραμενηςκειραμενουκειρ·[σ]αμεν·ηςκειρ·[σ]αμεν·ου
PlVocκειραμεναικειραμενοικειραμενακειρ·[σ]αμεν·αικειρ·[σ]αμεν·οικειρ·[σ]αμεν·α
Nom
Accκειραμεναςκειραμενουςκειρ·[σ]αμεν·αςκειρ·[σ]αμεν·ους
Datκειραμεναιςκειραμενοιςκειρ·[σ]αμεν·αιςκειρ·[σ]αμεν·οις
Genκειραμενωνκειραμενωνκειρ·[σ]αμεν·ωνκειρ·[σ]αμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκεκαρμαικεκαρ·μαι
2ndκεκαρσαικεκαρ·σαι
3rdκεκαρταικεκαρ·ται
Pl1stκεκαρμεθακεκαρ·μεθα
2ndκεκαρθεκεκαρ·σθε
3rdκεκαραταικεκαρ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκεκαρσομαικεκαρ·σομαι
2ndκεκαρσῃ, κεκαρσεικεκαρ·σῃ, κεκαρ·σει classical
3rdκεκαρσεταικεκαρ·σεται
Pl1stκεκαρσομεθακεκαρ·σομεθα
2ndκεκαρσεσθεκεκαρ·σεσθε
3rdκεκαρσονταικεκαρ·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκεκαρσοιμηνκεκαρ·σοιμην
2ndκεκαρσοιοκεκαρ·σοιο
3rdκεκαρσοιτοκεκαρ·σοιτο
Pl1stκεκαρσοιμεθακεκαρ·σοιμεθα
2ndκεκαρσοισθεκεκαρ·σοισθε
3rdκεκαρσοιντοκεκαρ·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκεκαρσοκεκαρ·σο
3rdκεκαρθωκεκαρ·σθω
Pl1st
2ndκεκαρθεκεκαρ·σθε
3rdκεκαρθωσαν, κεκαρθωνκεκαρ·σθωσαν, κεκαρ·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κεκαρθαι​κεκαρ·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κεκαρσεσθαι​κεκαρ·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκεκαρμενηκεκαρμενεκεκαρ·μεν·ηκεκαρ·μεν·ε
Nomκεκαρμενοςκεκαρ·μεν·ος
Accκεκαρμενηνκεκαρμενονκεκαρ·μεν·ηνκεκαρ·μεν·ον
Datκεκαρμενῃκεκαρμενῳκεκαρ·μεν·ῃκεκαρ·μεν·ῳ
Genκεκαρμενηςκεκαρμενουκεκαρ·μεν·ηςκεκαρ·μεν·ου
PlVocκεκαρμεναικεκαρμενοικεκαρμενακεκαρ·μεν·αικεκαρ·μεν·οικεκαρ·μεν·α
Nom
Accκεκαρμεναςκεκαρμενους[LXX]κεκαρ·μεν·αςκεκαρ·μεν·ους
Datκεκαρμεναιςκεκαρμενοιςκεκαρ·μεν·αιςκεκαρ·μεν·οις
Genκεκαρμενων[LXX]κεκαρμενων[LXX]κεκαρ·μεν·ωνκεκαρ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκεκαρμηνε·κεκαρ·μην
2ndεκεκαρσοε·κεκαρ·σο
3rdεκεκαρτοε·κεκαρ·το
Pl1stεκεκαρμεθαε·κεκαρ·μεθα
2ndεκεκαρθεε·κεκαρ·σθε
3rdεκεκαρατοε·κεκαρ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκεκαρμην[ε]·κεκαρ·μην
2ndκεκαρσο[ε]·κεκαρ·σο
3rdκεκαρτο[ε]·κεκαρ·το
Pl1stκεκαρμεθα[ε]·κεκαρ·μεθα
2ndκεκαρθε[ε]·κεκαρ·σθε
3rdκεκαρατο[ε]·κεκαρ·ντο

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 18-Jan-2020 00:44:12 EST