κερδαινω • KERDAINW • kerdainō

Search: κερδησομεν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
κερδησομενκερδαίνωκερδη·σομενfut act ind 1st pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
κερδησομενκερδαίνωκερδη·σομενfut act ind 1st pl

κερδαίνω (-, κερδη·σ-, κερδη·σ- or 2nd κερδαν-, -, -, κερδη·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκερδησω[GNT]κερδη·σωκερδησομαικερδη·σομαι
2ndκερδησειςκερδη·σειςκερδησῃ[GNT], κερδησει, κερδησεσαικερδη·σῃ, κερδη·σει classical, κερδη·σεσαι alt
3rdκερδησεικερδη·σεικερδησεταικερδη·σεται
Pl1stκερδησομεν[GNT]κερδη·σομενκερδησομεθακερδη·σομεθα
2ndκερδησετεκερδη·σετεκερδησεσθεκερδη·σεσθε
3rdκερδησουσιν, κερδησουσικερδη·σουσι(ν)κερδησονταικερδη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκερδησοιμικερδη·σοιμικερδησοιμηνκερδη·σοιμην
2ndκερδησοιςκερδη·σοιςκερδησοιοκερδη·σοιο
3rdκερδησοικερδη·σοικερδησοιτοκερδη·σοιτο
Pl1stκερδησοιμενκερδη·σοιμενκερδησοιμεθακερδη·σοιμεθα
2ndκερδησοιτεκερδη·σοιτεκερδησοισθεκερδη·σοισθε
3rdκερδησοιενκερδη·σοιενκερδησοιντοκερδη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κερδησειν​κερδη·σειν​κερδησεσθαι​κερδη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκερδησουσακερδησονκερδη·σουσ·ακερδη·σο[υ]ν[τ]
Nomκερδησωνκερδη·σο[υ]ν[τ]·^
Accκερδησουσανκερδησοντακερδη·σουσ·ανκερδη·σο[υ]ντ·α
Datκερδησουσῃκερδησοντικερδη·σουσ·ῃκερδη·σο[υ]ντ·ι
Genκερδησουσηςκερδησοντοςκερδη·σουσ·ηςκερδη·σο[υ]ντ·ος
PlVocκερδησουσαικερδησοντεςκερδησοντακερδη·σουσ·αικερδη·σο[υ]ντ·εςκερδη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accκερδησουσαςκερδησονταςκερδη·σουσ·αςκερδη·σο[υ]ντ·ας
Datκερδησουσαιςκερδησουσι, κερδησουσινκερδη·σουσ·αιςκερδη·σου[ντ]·σι(ν)
Genκερδησουσωνκερδησοντωνκερδη·σουσ·ωνκερδη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκερδησομενηκερδησομενεκερδη·σομεν·ηκερδη·σομεν·ε
Nomκερδησομενοςκερδη·σομεν·ος
Accκερδησομενηνκερδησομενονκερδη·σομεν·ηνκερδη·σομεν·ον
Datκερδησομενῃκερδησομενῳκερδη·σομεν·ῃκερδη·σομεν·ῳ
Genκερδησομενηςκερδησομενουκερδη·σομεν·ηςκερδη·σομεν·ου
PlVocκερδησομεναικερδησομενοικερδησομενακερδη·σομεν·αικερδη·σομεν·οικερδη·σομεν·α
Nom
Accκερδησομεναςκερδησομενουςκερδη·σομεν·αςκερδη·σομεν·ους
Datκερδησομεναιςκερδησομενοιςκερδη·σομεν·αιςκερδη·σομεν·οις
Genκερδησομενωνκερδησομενωνκερδη·σομεν·ωνκερδη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκερδησα[GNT]ε·κερδη·σαεκερδησαμηνε·κερδη·σαμην
2ndεκερδησας[GNT]ε·κερδη·σαςεκερδησωε·κερδη·σω
3rdεκερδησεν[GNT], εκερδησεε·κερδη·σε(ν), ε·κερδη·σε(ν)εκερδησατοε·κερδη·σατο
Pl1stεκερδησαμενε·κερδη·σαμενεκερδησαμεθαε·κερδη·σαμεθα
2ndεκερδησατεε·κερδη·σατεεκερδησασθεε·κερδη·σασθε
3rdεκερδησανε·κερδη·σανεκερδησαντοε·κερδη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκερδησω[GNT]κερδη·σωκερδησωμαικερδη·σωμαι
2ndκερδησῃςκερδη·σῃςκερδησῃ[GNT]κερδη·σῃ
3rdκερδησῃ[GNT]κερδη·σῃκερδησηταικερδη·σηται
Pl1stκερδησωμεν[GNT]κερδη·σωμενκερδησωμεθακερδη·σωμεθα
2ndκερδησητεκερδη·σητεκερδησησθεκερδη·σησθε
3rdκερδησωσιν, κερδησωσικερδη·σωσι(ν)κερδησωνταικερδη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκερδησαιμικερδη·σαιμικερδησαιμηνκερδη·σαιμην
2ndκερδησαις, κερδησειαςκερδη·σαις, κερδη·σειας classicalκερδησαιοκερδη·σαιο
3rdκερδησαι[GNT], κερδησειεκερδη·σαι, κερδη·σειε classicalκερδησαιτοκερδη·σαιτο
Pl1stκερδησαιμενκερδη·σαιμενκερδησαιμεθακερδη·σαιμεθα
2ndκερδησαιτεκερδη·σαιτεκερδησαισθεκερδη·σαισθε
3rdκερδησαιεν, κερδησαισαν, κερδησειαν, κερδησειενκερδη·σαιεν, κερδη·σαισαν alt, κερδη·σειαν classical, κερδη·σειεν classicalκερδησαιντοκερδη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκερδησονκερδη·σονκερδησαι[GNT]κερδη·σαι
3rdκερδησατωκερδη·σατωκερδησασθωκερδη·σασθω
Pl1st
2ndκερδησατεκερδη·σατεκερδησασθεκερδη·σασθε
3rdκερδησατωσαν, κερδησαντωνκερδη·σατωσαν, κερδη·σαντων classicalκερδησασθωσαν, κερδησασθωνκερδη·σασθωσαν, κερδη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κερδησαι[GNT]​κερδη·σαικερδησασθαι​κερδη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκερδησασακερδησας[GNT]κερδησανκερδη·σασ·ακερδη·σα[ντ]·ςκερδη·σαν[τ]
Nom
Accκερδησασανκερδησαντακερδη·σασ·ανκερδη·σαντ·α
Datκερδησασῃκερδησαντικερδη·σασ·ῃκερδη·σαντ·ι
Genκερδησασηςκερδησαντοςκερδη·σασ·ηςκερδη·σαντ·ος
PlVocκερδησασαικερδησαντεςκερδησαντακερδη·σασ·αικερδη·σαντ·εςκερδη·σαντ·α
Nom
Accκερδησασαςκερδησανταςκερδη·σασ·αςκερδη·σαντ·ας
Datκερδησασαιςκερδησασι, κερδησασινκερδη·σασ·αιςκερδη·σα[ντ]·σι(ν)
Genκερδησασωνκερδησαντωνκερδη·σασ·ωνκερδη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκερδησαμενηκερδησαμενεκερδη·σαμεν·ηκερδη·σαμεν·ε
Nomκερδησαμενοςκερδη·σαμεν·ος
Accκερδησαμενηνκερδησαμενονκερδη·σαμεν·ηνκερδη·σαμεν·ον
Datκερδησαμενῃκερδησαμενῳκερδη·σαμεν·ῃκερδη·σαμεν·ῳ
Genκερδησαμενηςκερδησαμενουκερδη·σαμεν·ηςκερδη·σαμεν·ου
PlVocκερδησαμεναικερδησαμενοικερδησαμενακερδη·σαμεν·αικερδη·σαμεν·οικερδη·σαμεν·α
Nom
Accκερδησαμεναςκερδησαμενουςκερδη·σαμεν·αςκερδη·σαμεν·ους
Datκερδησαμεναιςκερδησαμενοιςκερδη·σαμεν·αιςκερδη·σαμεν·οις
Genκερδησαμενωνκερδησαμενωνκερδη·σαμεν·ωνκερδη·σαμεν·ων

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκερδανονε·κερδαν·ονεκερδανομηνε·κερδαν·ομην
2ndεκερδανεςε·κερδαν·εςεκερδανουε·κερδαν·ου
3rdεκερδανεν, εκερδανεε·κερδαν·ε(ν)εκερδανετοε·κερδαν·ετο
Pl1stεκερδανομενε·κερδαν·ομενεκερδανομεθαε·κερδαν·ομεθα
2ndεκερδανετεε·κερδαν·ετεεκερδανεσθεε·κερδαν·εσθε
3rdεκερδανον, εκερδανοσανε·κερδαν·ον, ε·κερδαν·οσαν altεκερδανοντοε·κερδαν·οντο

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκερδανω[GNT]κερδαν·ωκερδανωμαικερδαν·ωμαι
2ndκερδανῃςκερδαν·ῃςκερδανῃκερδαν·ῃ
3rdκερδανῃκερδαν·ῃκερδανηταικερδαν·ηται
Pl1stκερδανωμενκερδαν·ωμενκερδανωμεθακερδαν·ωμεθα
2ndκερδανητεκερδαν·ητεκερδανησθεκερδαν·ησθε
3rdκερδανωσιν, κερδανωσικερδαν·ωσι(ν)κερδανωνταικερδαν·ωνται

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκερδανοιμικερδαν·οιμικερδανοιμηνκερδαν·οιμην
2ndκερδανοιςκερδαν·οιςκερδανοιοκερδαν·οιο
3rdκερδανοικερδαν·οικερδανοιτοκερδαν·οιτο
Pl1stκερδανοιμενκερδαν·οιμενκερδανοιμεθακερδαν·οιμεθα
2ndκερδανοιτεκερδαν·οιτεκερδανοισθεκερδαν·οισθε
3rdκερδανοιεν, κερδανοισανκερδαν·οιεν, κερδαν·οισαν altκερδανοιντοκερδαν·οιντο

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκερδανεκερδαν·εκερδανουκερδαν·ου
3rdκερδανετωκερδαν·ετωκερδανεσθωκερδαν·εσθω
Pl1st
2ndκερδανετεκερδαν·ετεκερδανεσθεκερδαν·εσθε
3rdκερδανετωσαν, κερδανοντωνκερδαν·ετωσαν, κερδαν·οντων classicalκερδανεσθωσαν, κερδανεσθωνκερδαν·εσθωσαν, κερδαν·εσθων classical

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κερδανειν​κερδαν·ειν​κερδανεσθαι​κερδαν·εσθαι​

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκερδανουσακερδανονκερδαν·ουσ·ακερδαν·ο[υ]ν[τ]
Nomκερδανωνκερδαν·ο[υ]ν[τ]·^
Accκερδανουσανκερδανοντακερδαν·ουσ·ανκερδαν·ο[υ]ντ·α
Datκερδανουσῃκερδανοντικερδαν·ουσ·ῃκερδαν·ο[υ]ντ·ι
Genκερδανουσηςκερδανοντοςκερδαν·ουσ·ηςκερδαν·ο[υ]ντ·ος
PlVocκερδανουσαικερδανοντεςκερδανοντακερδαν·ουσ·αικερδαν·ο[υ]ντ·εςκερδαν·ο[υ]ντ·α
Nom
Accκερδανουσαςκερδανονταςκερδαν·ουσ·αςκερδαν·ο[υ]ντ·ας
Datκερδανουσαιςκερδανουσι, κερδανουσινκερδαν·ουσ·αιςκερδαν·ου[ντ]·σι(ν)
Genκερδανουσωνκερδανοντωνκερδαν·ουσ·ωνκερδαν·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκερδανομενηκερδανομενεκερδαν·ομεν·ηκερδαν·ομεν·ε
Nomκερδανομενοςκερδαν·ομεν·ος
Accκερδανομενηνκερδανομενονκερδαν·ομεν·ηνκερδαν·ομεν·ον
Datκερδανομενῃκερδανομενῳκερδαν·ομεν·ῃκερδαν·ομεν·ῳ
Genκερδανομενηςκερδανομενουκερδαν·ομεν·ηςκερδαν·ομεν·ου
PlVocκερδανομεναικερδανομενοικερδανομενακερδαν·ομεν·αικερδαν·ομεν·οικερδαν·ομεν·α
Nom
Accκερδανομεναςκερδανομενουςκερδαν·ομεν·αςκερδαν·ομεν·ους
Datκερδανομεναιςκερδανομενοιςκερδαν·ομεν·αιςκερδαν·ομεν·οις
Genκερδανομενωνκερδανομενωνκερδαν·ομεν·ωνκερδαν·ομεν·ων

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεκερδηθηνε·κερδη·θην
2ndεκερδηθηςε·κερδη·θης
3rdεκερδηθηε·κερδη·θη
Pl1stεκερδηθημενε·κερδη·θημεν
2ndεκερδηθητεε·κερδη·θητε
3rdεκερδηθησανε·κερδη·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stκερδηθησομαικερδη·θησομαι
2ndκερδηθησῃ, κερδηθησεικερδη·θησῃ, κερδη·θησει classical
3rdκερδηθησεταικερδη·θησεται
Pl1stκερδηθησομεθακερδη·θησομεθα
2ndκερδηθησεσθεκερδη·θησεσθε
3rdκερδηθησονται[GNT]κερδη·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκερδηθωκερδη·θω
2ndκερδηθῃςκερδη·θῃς
3rdκερδηθῃκερδη·θῃ
Pl1stκερδηθωμενκερδη·θωμεν
2ndκερδηθητεκερδη·θητε
3rdκερδηθωσιν, κερδηθωσικερδη·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκερδηθειηνκερδη·θειην
2ndκερδηθειηςκερδη·θειης
3rdκερδηθειηκερδη·θειη
Pl1stκερδηθειημεν, κερδηθειμενκερδη·θειημεν, κερδη·θειμεν classical
2ndκερδηθειητε, κερδηθειτεκερδη·θειητε, κερδη·θειτε classical
3rdκερδηθειησαν, κερδηθειενκερδη·θειησαν, κερδη·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stκερδηθησοιμηνκερδη·θησοιμην
2ndκερδηθησοιοκερδη·θησοιο
3rdκερδηθησοιτοκερδη·θησοιτο
Pl1stκερδηθησοιμεθακερδη·θησοιμεθα
2ndκερδηθησοισθεκερδη·θησοισθε
3rdκερδηθησοιντοκερδη·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndκερδηθητικερδη·θητι
3rdκερδηθητωκερδη·θητω
Pl1st
2ndκερδηθητεκερδη·θητε
3rdκερδηθητωσαν, κερδηθεντωνκερδη·θητωσαν, κερδη·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
κερδηθηναι​κερδη·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
κερδηθησεσθαι​κερδη·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκερδηθεισακερδηθειςκερδηθενκερδη·θεισ·ακερδη·θει[ντ]·ςκερδη·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accκερδηθεισανκερδηθεντακερδη·θεισ·ανκερδη·θε[ι]ντ·α
Datκερδηθεισῃκερδηθεντικερδη·θεισ·ῃκερδη·θε[ι]ντ·ι
Genκερδηθεισηςκερδηθεντοςκερδη·θεισ·ηςκερδη·θε[ι]ντ·ος
PlVocκερδηθεισαικερδηθεντεςκερδηθεντακερδη·θεισ·αικερδη·θε[ι]ντ·εςκερδη·θε[ι]ντ·α
Nom
Accκερδηθεισαςκερδηθενταςκερδη·θεισ·αςκερδη·θε[ι]ντ·ας
Datκερδηθεισαιςκερδηθεισι, κερδηθεισινκερδη·θεισ·αιςκερδη·θει[ντ]·σι(ν)
Genκερδηθεισωνκερδηθεντωνκερδη·θεισ·ωνκερδη·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκερδηθησομενηκερδηθησομενεκερδη·θησομεν·ηκερδη·θησομεν·ε
Nomκερδηθησομενοςκερδη·θησομεν·ος
Accκερδηθησομενηνκερδηθησομενονκερδη·θησομεν·ηνκερδη·θησομεν·ον
Datκερδηθησομενῃκερδηθησομενῳκερδη·θησομεν·ῃκερδη·θησομεν·ῳ
Genκερδηθησομενηςκερδηθησομενουκερδη·θησομεν·ηςκερδη·θησομεν·ου
PlVocκερδηθησομεναικερδηθησομενοικερδηθησομενακερδη·θησομεν·αικερδη·θησομεν·οικερδη·θησομεν·α
Nom
Accκερδηθησομεναςκερδηθησομενουςκερδη·θησομεν·αςκερδη·θησομεν·ους
Datκερδηθησομεναιςκερδηθησομενοιςκερδη·θησομεν·αιςκερδη·θησομεν·οις
Genκερδηθησομενωνκερδηθησομενωνκερδη·θησομεν·ωνκερδη·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 18-Jan-2020 23:35:20 EST