κεραννυμι • KERANNUMI • kerannumi

Search: κεραννυντες

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
κεραννυντεςκεράννυμικεραννυ·ντ·εςpres act ptcp mas nom|voc pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
κεραννυντεςκεράννυμικεραννυ·ντ·εςpres act ptcp mas nom|voc pl

κεράννυμι (ath. κεραννυ-, -, κερα·σ-, -, κεκερασ-, κερασ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκεραννυωκεραννυ·ωκεραννυομαικεραννυ·ομαι
2ndκεραννυειςκεραννυ·ειςκεραννυῃ, κεραννυει, κεραννυεσαικεραννυ·ῃ, κεραννυ·ει classical, κεραννυ·εσαι alt
3rdκεραννυεικεραννυ·εικεραννυεταικεραννυ·εται
Pl1stκεραννυομενκεραννυ·ομενκεραννυομεθακεραννυ·ομεθα
2ndκεραννυετεκεραννυ·ετεκεραννυεσθεκεραννυ·εσθε
3rdκεραννυουσιν, κεραννυουσικεραννυ·ουσι(ν)κεραννυονταικεραννυ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκεραννυμικεραννυ·^μικεραννυμαικεραννυ·μαι
2ndκεραννυς, κεραννυθακεραννυ·^ς, κεραννυ·^θα classicalκεραννυσαικεραννυ·σαι
3rdκεραννυσιν, κεραννυσικεραννυ·^σι(ν)κεραννυταικεραννυ·ται
Pl1stκεραννυμενκεραννυ·μενκεραννυμεθακεραννυ·μεθα
2ndκεραννυτεκεραννυ·τεκεραννυσθεκεραννυ·σθε
3rdκεραννυασιν, κεραννυασικεραννυ·ασι(ν)κεραννυνταικεραννυ·νται

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκεραννυωκεραννυ·ωκεραννυωμαικεραννυ·ωμαι
2ndκεραννυῃςκεραννυ·ῃςκεραννυῃκεραννυ·ῃ
3rdκεραννυῃκεραννυ·ῃκεραννυηταικεραννυ·ηται
Pl1stκεραννυωμενκεραννυ·ωμενκεραννυωμεθακεραννυ·ωμεθα
2ndκεραννυητεκεραννυ·ητεκεραννυησθεκεραννυ·ησθε
3rdκεραννυωσιν, κεραννυωσικεραννυ·ωσι(ν)κεραννυωνταικεραννυ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκεραννυοιμικεραννυ·οιμικεραννυοιμηνκεραννυ·οιμην
2ndκεραννυοιςκεραννυ·οιςκεραννυοιοκεραννυ·οιο
3rdκεραννυοικεραννυ·οικεραννυοιτοκεραννυ·οιτο
Pl1stκεραννυοιμενκεραννυ·οιμενκεραννυοιμεθακεραννυ·οιμεθα
2ndκεραννυοιτεκεραννυ·οιτεκεραννυοισθεκεραννυ·οισθε
3rdκεραννυοιεν, κεραννυοισανκεραννυ·οιεν, κεραννυ·οισαν altκεραννυοιντοκεραννυ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκεραννυιηνκεραννυ·ιηνκεραννυιμηνκεραννυ·ιμην
2ndκεραννυιηςκεραννυ·ιηςκεραννυιοκεραννυ·ιο
3rdκεραννυιηκεραννυ·ιηκεραννυιτοκεραννυ·ιτο
Pl1stκεραννυιημεν, κεραννυιμενκεραννυ·ιημεν, κεραννυ·ιμεν classicalκεραννυιμεθακεραννυ·ιμεθα
2ndκεραννυιητε, κεραννυιτεκεραννυ·ιητε, κεραννυ·ιτε classicalκεραννυισθεκεραννυ·ισθε
3rdκεραννυιησαν, κεραννυιενκεραννυ·ιησαν, κεραννυ·ιεν classicalκεραννυιντοκεραννυ·ιντο

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκεραννυεκεραννυ·εκεραννυουκεραννυ·ου
3rdκεραννυετωκεραννυ·ετωκεραννυεσθωκεραννυ·εσθω
Pl1st
2ndκεραννυετεκεραννυ·ετεκεραννυεσθεκεραννυ·εσθε
3rdκεραννυετωσαν, κεραννυοντωνκεραννυ·ετωσαν, κεραννυ·οντων classicalκεραννυεσθωσαν, κεραννυεσθωνκεραννυ·εσθωσαν, κεραννυ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκεραννυθι, κεραννυςκεραννυ·θι, κεραννυ·ςκεραννυσοκεραννυ·σο
3rdκεραννυτωκεραννυ·τωκεραννυσθωκεραννυ·σθω
Pl1st
2ndκεραννυτεκεραννυ·τεκεραννυσθεκεραννυ·σθε
3rdκεραννυτωσαν, κεραννυντωνκεραννυ·τωσαν, κεραννυ·ντων classicalκεραννυσθωσαν, κεραννυσθωνκεραννυ·σθωσαν, κεραννυ·σθων classical

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κεραννυειν​κεραννυ·ειν​κεραννυεσθαι​κεραννυ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κεραννυναι, κεραννυεναι​κεραννυ·ναι, κεραννυ·εναι​κεραννυσθαι​κεραννυ·σθαι​

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκεραννυουσακεραννυονκεραννυ·ουσ·ακεραννυ·ο[υ]ν[τ]
Nomκεραννυωνκεραννυ·ο[υ]ν[τ]·^
Accκεραννυουσανκεραννυοντακεραννυ·ουσ·ανκεραννυ·ο[υ]ντ·α
Datκεραννυουσῃκεραννυοντικεραννυ·ουσ·ῃκεραννυ·ο[υ]ντ·ι
Genκεραννυουσηςκεραννυοντοςκεραννυ·ουσ·ηςκεραννυ·ο[υ]ντ·ος
PlVocκεραννυουσαικεραννυοντεςκεραννυοντακεραννυ·ουσ·αικεραννυ·ο[υ]ντ·εςκεραννυ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accκεραννυουσαςκεραννυονταςκεραννυ·ουσ·αςκεραννυ·ο[υ]ντ·ας
Datκεραννυουσαιςκεραννυουσι, κεραννυουσινκεραννυ·ουσ·αιςκεραννυ·ου[ντ]·σι(ν)
Genκεραννυουσωνκεραννυοντωνκεραννυ·ουσ·ωνκεραννυ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκεραννυομενηκεραννυομενεκεραννυ·ομεν·ηκεραννυ·ομεν·ε
Nomκεραννυομενοςκεραννυ·ομεν·ος
Accκεραννυομενηνκεραννυομενονκεραννυ·ομεν·ηνκεραννυ·ομεν·ον
Datκεραννυομενῃκεραννυομενῳκεραννυ·ομεν·ῃκεραννυ·ομεν·ῳ
Genκεραννυομενηςκεραννυομενουκεραννυ·ομεν·ηςκεραννυ·ομεν·ου
PlVocκεραννυομεναικεραννυομενοικεραννυομενακεραννυ·ομεν·αικεραννυ·ομεν·οικεραννυ·ομεν·α
Nom
Accκεραννυομεναςκεραννυομενουςκεραννυ·ομεν·αςκεραννυ·ομεν·ους
Datκεραννυομεναιςκεραννυομενοιςκεραννυ·ομεν·αιςκεραννυ·ομεν·οις
Genκεραννυομενωνκεραννυομενωνκεραννυ·ομεν·ωνκεραννυ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκεραννυεσακεραννυςκεραννυνκεραννυ·εσ·ακεραννυ·[ντ]·ςκεραννυ·ν[τ]
Nom
Accκεραννυεσανκεραννυντακεραννυ·εσ·ανκεραννυ·ντ·α
Datκεραννυεσῃκεραννυντικεραννυ·εσ·ῃκεραννυ·ντ·ι
Genκεραννυεσηςκεραννυντοςκεραννυ·εσ·ηςκεραννυ·ντ·ος
PlVocκεραννυεσαικεραννυντες[LXX]κεραννυντακεραννυ·εσ·αικεραννυ·ντ·εςκεραννυ·ντ·α
Nom
Accκεραννυεσαςκεραννυνταςκεραννυ·εσ·αςκεραννυ·ντ·ας
Datκεραννυεσαιςκεραννυσι, κεραννυσινκεραννυ·εσ·αιςκεραννυ·[ντ]·σι(ν)
Genκεραννυεσωνκεραννυντωνκεραννυ·εσ·ωνκεραννυ·ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκεραννυμενηκεραννυμενεκεραννυ·μεν·ηκεραννυ·μεν·ε
Nomκεραννυμενοςκεραννυ·μεν·ος
Accκεραννυμενηνκεραννυμενονκεραννυ·μεν·ηνκεραννυ·μεν·ον
Datκεραννυμενῃκεραννυμενῳκεραννυ·μεν·ῃκεραννυ·μεν·ῳ
Genκεραννυμενηςκεραννυμενουκεραννυ·μεν·ηςκεραννυ·μεν·ου
PlVocκεραννυμεναικεραννυμενοικεραννυμενακεραννυ·μεν·αικεραννυ·μεν·οικεραννυ·μεν·α
Nom
Accκεραννυμεναςκεραννυμενουςκεραννυ·μεν·αςκεραννυ·μεν·ους
Datκεραννυμεναιςκεραννυμενοιςκεραννυ·μεν·αιςκεραννυ·μεν·οις
Genκεραννυμενωνκεραννυμενωνκεραννυ·μεν·ωνκεραννυ·μεν·ων

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκεραννυονε·κεραννυ·ονεκεραννυομηνε·κεραννυ·ομην
2ndεκεραννυεςε·κεραννυ·εςεκεραννυουε·κεραννυ·ου
3rdεκεραννυεν, εκεραννυεε·κεραννυ·ε(ν)εκεραννυετοε·κεραννυ·ετο
Pl1stεκεραννυομενε·κεραννυ·ομενεκεραννυομεθαε·κεραννυ·ομεθα
2ndεκεραννυετεε·κεραννυ·ετεεκεραννυεσθεε·κεραννυ·εσθε
3rdεκεραννυον, εκεραννυοσανε·κεραννυ·ον, ε·κεραννυ·οσαν altεκεραννυοντοε·κεραννυ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκεραννυνε·κεραννυ·^νεκεραννυμηνε·κεραννυ·μην
2ndεκεραννυς, εκεραννυσθαε·κεραννυ·^ς, ε·κεραννυ·^σθα classicalεκεραννυσοε·κεραννυ·σο
3rdεκεραννυε·κεραννυ·^εκεραννυτοε·κεραννυ·το
Pl1stεκεραννυμενε·κεραννυ·μενεκεραννυμεθαε·κεραννυ·μεθα
2ndεκεραννυτεε·κεραννυ·τεεκεραννυσθεε·κεραννυ·σθε
3rdεκεραννυσανε·κεραννυ·σανεκεραννυντοε·κεραννυ·ντο

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκερασα[LXX]ε·κερα·σαεκερασαμηνε·κερα·σαμην
2ndεκερασαςε·κερα·σαςεκερασωε·κερα·σω
3rdεκερασεν[GNT][LXX], εκερασεε·κερα·σε(ν), ε·κερα·σε(ν)εκερασατοε·κερα·σατο
Pl1stεκερασαμενε·κερα·σαμενεκερασαμεθαε·κερα·σαμεθα
2ndεκερασατεε·κερα·σατεεκερασασθεε·κερα·σασθε
3rdεκερασανε·κερα·σανεκερασαντοε·κερα·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκερασωκερα·σωκερασωμαικερα·σωμαι
2ndκερασῃςκερα·σῃςκερασῃκερα·σῃ
3rdκερασῃκερα·σῃκερασηταικερα·σηται
Pl1stκερασωμενκερα·σωμενκερασωμεθακερα·σωμεθα
2ndκερασητεκερα·σητεκερασησθεκερα·σησθε
3rdκερασωσιν, κερασωσικερα·σωσι(ν)κερασωνταικερα·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκερασαιμικερα·σαιμικερασαιμηνκερα·σαιμην
2ndκερασαις, κερασειαςκερα·σαις, κερα·σειας classicalκερασαιοκερα·σαιο
3rdκερασαι, κερασειεκερα·σαι, κερα·σειε classicalκερασαιτοκερα·σαιτο
Pl1stκερασαιμενκερα·σαιμενκερασαιμεθακερα·σαιμεθα
2ndκερασαιτεκερα·σαιτεκερασαισθεκερα·σαισθε
3rdκερασαιεν, κερασαισαν, κερασειαν, κερασειενκερα·σαιεν, κερα·σαισαν alt, κερα·σειαν classical, κερα·σειεν classicalκερασαιντοκερα·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκερασονκερα·σονκερασαικερα·σαι
3rdκερασατωκερα·σατωκερασασθωκερα·σασθω
Pl1st
2ndκερασατε[GNT]κερα·σατεκερασασθεκερα·σασθε
3rdκερασατωσαν, κερασαντωνκερα·σατωσαν, κερα·σαντων classicalκερασασθωσαν, κερασασθωνκερα·σασθωσαν, κερα·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κερασαι​κερα·σαι​κερασασθαι​κερα·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκερασασακερασας[LXX]κερασανκερα·σασ·ακερα·σα[ντ]·ςκερα·σαν[τ]
Nom
Accκερασασανκερασαντακερα·σασ·ανκερα·σαντ·α
Datκερασασῃκερασαντικερα·σασ·ῃκερα·σαντ·ι
Genκερασασηςκερασαντοςκερα·σασ·ηςκερα·σαντ·ος
PlVocκερασασαικερασαντεςκερασαντακερα·σασ·αικερα·σαντ·εςκερα·σαντ·α
Nom
Accκερασασαςκερασανταςκερα·σασ·αςκερα·σαντ·ας
Datκερασασαιςκερασασι, κερασασινκερα·σασ·αιςκερα·σα[ντ]·σι(ν)
Genκερασασωνκερασαντωνκερα·σασ·ωνκερα·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκερασαμενηκερασαμενεκερα·σαμεν·ηκερα·σαμεν·ε
Nomκερασαμενοςκερα·σαμεν·ος
Accκερασαμενηνκερασαμενονκερα·σαμεν·ηνκερα·σαμεν·ον
Datκερασαμενῃκερασαμενῳκερα·σαμεν·ῃκερα·σαμεν·ῳ
Genκερασαμενηςκερασαμενουκερα·σαμεν·ηςκερα·σαμεν·ου
PlVocκερασαμεναικερασαμενοικερασαμενακερα·σαμεν·αικερα·σαμεν·οικερα·σαμεν·α
Nom
Accκερασαμεναςκερασαμενουςκερα·σαμεν·αςκερα·σαμεν·ους
Datκερασαμεναιςκερασαμενοιςκερα·σαμεν·αιςκερα·σαμεν·οις
Genκερασαμενωνκερασαμενωνκερα·σαμεν·ωνκερα·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκεκερασμαικεκερασ·μαι
2ndκεκερασαικεκερασ·[σ]αι
3rdκεκερασταικεκερασ·ται
Pl1stκεκερασμεθακεκερασ·μεθα
2ndκεκερασθεκεκερασ·[σ]θε
3rdκεκεραδαταικεκερασ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκεκερασομαικεκερασ·[σ]ομαι
2ndκεκερασῃ, κεκερασεικεκερασ·[σ]ῃ, κεκερασ·[σ]ει classical
3rdκεκερασεταικεκερασ·[σ]εται
Pl1stκεκερασομεθακεκερασ·[σ]ομεθα
2ndκεκερασεσθεκεκερασ·[σ]εσθε
3rdκεκερασονταικεκερασ·[σ]ονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκεκερασοιμηνκεκερασ·[σ]οιμην
2ndκεκερασοιοκεκερασ·[σ]οιο
3rdκεκερασοιτοκεκερασ·[σ]οιτο
Pl1stκεκερασοιμεθακεκερασ·[σ]οιμεθα
2ndκεκερασοισθεκεκερασ·[σ]οισθε
3rdκεκερασοιντοκεκερασ·[σ]οιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκεκερασοκεκερασ·[σ]ο
3rdκεκερασθωκεκερασ·[σ]θω
Pl1st
2ndκεκερασθεκεκερασ·[σ]θε
3rdκεκερασθωσαν, κεκερασθωνκεκερασ·[σ]θωσαν, κεκερασ·[σ]θων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κεκερασθαι​κεκερασ·[σ]θαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κεκερασεσθαι​κεκερασ·[σ]εσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκεκερασμενηκεκερασμενεκεκερασ·μεν·ηκεκερασ·μεν·ε
Nomκεκερασμενοςκεκερασ·μεν·ος
Accκεκερασμενηνκεκερασμενονκεκερασ·μεν·ηνκεκερασ·μεν·ον
Datκεκερασμενῃκεκερασμενῳκεκερασ·μεν·ῃκεκερασ·μεν·ῳ
Genκεκερασμενηςκεκερασμενου[GNT][LXX]κεκερασ·μεν·ηςκεκερασ·μεν·ου
PlVocκεκερασμεναικεκερασμενοικεκερασμενακεκερασ·μεν·αικεκερασ·μεν·οικεκερασ·μεν·α
Nom
Accκεκερασμεναςκεκερασμενουςκεκερασ·μεν·αςκεκερασ·μεν·ους
Datκεκερασμεναιςκεκερασμενοιςκεκερασ·μεν·αιςκεκερασ·μεν·οις
Genκεκερασμενωνκεκερασμενωνκεκερασ·μεν·ωνκεκερασ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκεκερασμηνε·κεκερασ·μην
2ndεκεκερασοε·κεκερασ·[σ]ο
3rdεκεκεραστοε·κεκερασ·το
Pl1stεκεκερασμεθαε·κεκερασ·μεθα
2ndεκεκερασθεε·κεκερασ·[σ]θε
3rdεκεκεραδατοε·κεκερασ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκεκερασμην[ε]·κεκερασ·μην
2ndκεκερασο[ε]·κεκερασ·[σ]ο
3rdκεκεραστο[ε]·κεκερασ·το
Pl1stκεκερασμεθα[ε]·κεκερασ·μεθα
2ndκεκερασθε[ε]·κεκερασ·[σ]θε
3rdκεκεραδατο[ε]·κεκερασ·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεκερασθηνε·κερασ·θην
2ndεκερασθηςε·κερασ·θης
3rdεκερασθηε·κερασ·θη
Pl1stεκερασθημενε·κερασ·θημεν
2ndεκερασθητεε·κερασ·θητε
3rdεκερασθησανε·κερασ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stκερασθησομαικερασ·θησομαι
2ndκερασθησῃ, κερασθησεικερασ·θησῃ, κερασ·θησει classical
3rdκερασθησεταικερασ·θησεται
Pl1stκερασθησομεθακερασ·θησομεθα
2ndκερασθησεσθεκερασ·θησεσθε
3rdκερασθησονταικερασ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκερασθωκερασ·θω
2ndκερασθῃςκερασ·θῃς
3rdκερασθῃκερασ·θῃ
Pl1stκερασθωμενκερασ·θωμεν
2ndκερασθητεκερασ·θητε
3rdκερασθωσιν, κερασθωσικερασ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκερασθειηνκερασ·θειην
2ndκερασθειηςκερασ·θειης
3rdκερασθειηκερασ·θειη
Pl1stκερασθειημεν, κερασθειμενκερασ·θειημεν, κερασ·θειμεν classical
2ndκερασθειητε, κερασθειτεκερασ·θειητε, κερασ·θειτε classical
3rdκερασθειησαν, κερασθειενκερασ·θειησαν, κερασ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stκερασθησοιμηνκερασ·θησοιμην
2ndκερασθησοιοκερασ·θησοιο
3rdκερασθησοιτοκερασ·θησοιτο
Pl1stκερασθησοιμεθακερασ·θησοιμεθα
2ndκερασθησοισθεκερασ·θησοισθε
3rdκερασθησοιντοκερασ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndκερασθητικερασ·θητι
3rdκερασθητωκερασ·θητω
Pl1st
2ndκερασθητεκερασ·θητε
3rdκερασθητωσαν, κερασθεντωνκερασ·θητωσαν, κερασ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
κερασθηναι​κερασ·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
κερασθησεσθαι​κερασ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκερασθεισακερασθεις[LXX]κερασθενκερασ·θεισ·ακερασ·θει[ντ]·ςκερασ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accκερασθεισανκερασθεντακερασ·θεισ·ανκερασ·θε[ι]ντ·α
Datκερασθεισῃκερασθεντικερασ·θεισ·ῃκερασ·θε[ι]ντ·ι
Genκερασθεισηςκερασθεντοςκερασ·θεισ·ηςκερασ·θε[ι]ντ·ος
PlVocκερασθεισαικερασθεντεςκερασθεντακερασ·θεισ·αικερασ·θε[ι]ντ·εςκερασ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accκερασθεισαςκερασθενταςκερασ·θεισ·αςκερασ·θε[ι]ντ·ας
Datκερασθεισαιςκερασθεισι, κερασθεισινκερασ·θεισ·αιςκερασ·θει[ντ]·σι(ν)
Genκερασθεισωνκερασθεντωνκερασ·θεισ·ωνκερασ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκερασθησομενηκερασθησομενεκερασ·θησομεν·ηκερασ·θησομεν·ε
Nomκερασθησομενοςκερασ·θησομεν·ος
Accκερασθησομενηνκερασθησομενονκερασ·θησομεν·ηνκερασ·θησομεν·ον
Datκερασθησομενῃκερασθησομενῳκερασ·θησομεν·ῃκερασ·θησομεν·ῳ
Genκερασθησομενηςκερασθησομενουκερασ·θησομεν·ηςκερασ·θησομεν·ου
PlVocκερασθησομεναικερασθησομενοικερασθησομενακερασ·θησομεν·αικερασ·θησομεν·οικερασ·θησομεν·α
Nom
Accκερασθησομεναςκερασθησομενουςκερασ·θησομεν·αςκερασ·θησομεν·ους
Datκερασθησομεναιςκερασθησομενοιςκερασ·θησομεν·αιςκερασ·θησομεν·οις
Genκερασθησομενωνκερασθησομενωνκερασ·θησομεν·ωνκερασ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 17-Nov-2019 18:05:23 EST