κοπαζω • KOPAZW • kopazō

Search: κεκοπακεν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
κεκοπακενκοπάζωκεκοπα·κε(ν)perf act ind 3rd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
κεκοπακενκοπάζωκεκοπα·κε(ν)perf act ind 3rd sg

κοπάζω (-, κοπα·σ-, κοπα·σ-, κεκοπα·κ-, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκοπασω[LXX]κοπα·σωκοπασομαικοπα·σομαι
2ndκοπασειςκοπα·σειςκοπασῃ[LXX], κοπασει[LXX], κοπασεσαικοπα·σῃ, κοπα·σει classical, κοπα·σεσαι alt
3rdκοπασει[LXX]κοπα·σεικοπασεταικοπα·σεται
Pl1stκοπασομενκοπα·σομενκοπασομεθακοπα·σομεθα
2ndκοπασετεκοπα·σετεκοπασεσθεκοπα·σεσθε
3rdκοπασουσιν[LXX], κοπασουσικοπα·σουσι(ν), κοπα·σουσι(ν)κοπασονταικοπα·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκοπασοιμικοπα·σοιμικοπασοιμηνκοπα·σοιμην
2ndκοπασοιςκοπα·σοιςκοπασοιοκοπα·σοιο
3rdκοπασοικοπα·σοικοπασοιτοκοπα·σοιτο
Pl1stκοπασοιμενκοπα·σοιμενκοπασοιμεθακοπα·σοιμεθα
2ndκοπασοιτεκοπα·σοιτεκοπασοισθεκοπα·σοισθε
3rdκοπασοιενκοπα·σοιενκοπασοιντοκοπα·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κοπασειν​κοπα·σειν​κοπασεσθαι​κοπα·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκοπασουσακοπασον[LXX]κοπα·σουσ·ακοπα·σο[υ]ν[τ]
Nomκοπασωνκοπα·σο[υ]ν[τ]·^
Accκοπασουσανκοπασοντακοπα·σουσ·ανκοπα·σο[υ]ντ·α
Datκοπασουσῃκοπασοντικοπα·σουσ·ῃκοπα·σο[υ]ντ·ι
Genκοπασουσηςκοπασοντοςκοπα·σουσ·ηςκοπα·σο[υ]ντ·ος
PlVocκοπασουσαικοπασοντεςκοπασοντακοπα·σουσ·αικοπα·σο[υ]ντ·εςκοπα·σο[υ]ντ·α
Nom
Accκοπασουσαςκοπασονταςκοπα·σουσ·αςκοπα·σο[υ]ντ·ας
Datκοπασουσαιςκοπασουσι, κοπασουσιν[LXX]κοπα·σουσ·αιςκοπα·σου[ντ]·σι(ν), κοπα·σου[ντ]·σι(ν)
Genκοπασουσωνκοπασοντωνκοπα·σουσ·ωνκοπα·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκοπασομενηκοπασομενεκοπα·σομεν·ηκοπα·σομεν·ε
Nomκοπασομενοςκοπα·σομεν·ος
Accκοπασομενηνκοπασομενονκοπα·σομεν·ηνκοπα·σομεν·ον
Datκοπασομενῃκοπασομενῳκοπα·σομεν·ῃκοπα·σομεν·ῳ
Genκοπασομενηςκοπασομενουκοπα·σομεν·ηςκοπα·σομεν·ου
PlVocκοπασομεναικοπασομενοικοπασομενακοπα·σομεν·αικοπα·σομεν·οικοπα·σομεν·α
Nom
Accκοπασομεναςκοπασομενουςκοπα·σομεν·αςκοπα·σομεν·ους
Datκοπασομεναιςκοπασομενοιςκοπα·σομεν·αιςκοπα·σομεν·οις
Genκοπασομενωνκοπασομενωνκοπα·σομεν·ωνκοπα·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκοπασαε·κοπα·σαεκοπασαμηνε·κοπα·σαμην
2ndεκοπασαςε·κοπα·σαςεκοπασωε·κοπα·σω
3rdεκοπασεν[GNT][LXX], εκοπασεε·κοπα·σε(ν), ε·κοπα·σε(ν)εκοπασατοε·κοπα·σατο
Pl1stεκοπασαμενε·κοπα·σαμενεκοπασαμεθαε·κοπα·σαμεθα
2ndεκοπασατεε·κοπα·σατεεκοπασασθεε·κοπα·σασθε
3rdεκοπασανε·κοπα·σανεκοπασαντοε·κοπα·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκοπασω[LXX]κοπα·σωκοπασωμαικοπα·σωμαι
2ndκοπασῃςκοπα·σῃςκοπασῃ[LXX]κοπα·σῃ
3rdκοπασῃ[LXX]κοπα·σῃκοπασηταικοπα·σηται
Pl1stκοπασωμενκοπα·σωμενκοπασωμεθακοπα·σωμεθα
2ndκοπασητεκοπα·σητεκοπασησθεκοπα·σησθε
3rdκοπασωσιν, κοπασωσικοπα·σωσι(ν)κοπασωνταικοπα·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκοπασαιμικοπα·σαιμικοπασαιμηνκοπα·σαιμην
2ndκοπασαις, κοπασειαςκοπα·σαις, κοπα·σειας classicalκοπασαιοκοπα·σαιο
3rdκοπασαι[LXX], κοπασειεκοπα·σαι, κοπα·σειε classicalκοπασαιτοκοπα·σαιτο
Pl1stκοπασαιμενκοπα·σαιμενκοπασαιμεθακοπα·σαιμεθα
2ndκοπασαιτεκοπα·σαιτεκοπασαισθεκοπα·σαισθε
3rdκοπασαιεν, κοπασαισαν, κοπασειαν, κοπασειενκοπα·σαιεν, κοπα·σαισαν alt, κοπα·σειαν classical, κοπα·σειεν classicalκοπασαιντοκοπα·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκοπασον[LXX]κοπα·σονκοπασαι[LXX]κοπα·σαι
3rdκοπασατωκοπα·σατωκοπασασθωκοπα·σασθω
Pl1st
2ndκοπασατεκοπα·σατεκοπασασθεκοπα·σασθε
3rdκοπασατωσαν, κοπασαντωνκοπα·σατωσαν, κοπα·σαντων classicalκοπασασθωσαν, κοπασασθωνκοπα·σασθωσαν, κοπα·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κοπασαι[LXX]​κοπα·σαικοπασασθαι​κοπα·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκοπασασακοπασαςκοπασανκοπα·σασ·ακοπα·σα[ντ]·ςκοπα·σαν[τ]
Nom
Accκοπασασανκοπασαντακοπα·σασ·ανκοπα·σαντ·α
Datκοπασασῃκοπασαντικοπα·σασ·ῃκοπα·σαντ·ι
Genκοπασασηςκοπασαντοςκοπα·σασ·ηςκοπα·σαντ·ος
PlVocκοπασασαικοπασαντεςκοπασαντακοπα·σασ·αικοπα·σαντ·εςκοπα·σαντ·α
Nom
Accκοπασασαςκοπασανταςκοπα·σασ·αςκοπα·σαντ·ας
Datκοπασασαιςκοπασασι, κοπασασινκοπα·σασ·αιςκοπα·σα[ντ]·σι(ν)
Genκοπασασωνκοπασαντωνκοπα·σασ·ωνκοπα·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκοπασαμενηκοπασαμενεκοπα·σαμεν·ηκοπα·σαμεν·ε
Nomκοπασαμενοςκοπα·σαμεν·ος
Accκοπασαμενηνκοπασαμενονκοπα·σαμεν·ηνκοπα·σαμεν·ον
Datκοπασαμενῃκοπασαμενῳκοπα·σαμεν·ῃκοπα·σαμεν·ῳ
Genκοπασαμενηςκοπασαμενουκοπα·σαμεν·ηςκοπα·σαμεν·ου
PlVocκοπασαμεναικοπασαμενοικοπασαμενακοπα·σαμεν·αικοπα·σαμεν·οικοπα·σαμεν·α
Nom
Accκοπασαμεναςκοπασαμενουςκοπα·σαμεν·αςκοπα·σαμεν·ους
Datκοπασαμεναιςκοπασαμενοιςκοπα·σαμεν·αιςκοπα·σαμεν·οις
Genκοπασαμενωνκοπασαμενωνκοπα·σαμεν·ωνκοπα·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκεκοπακακεκοπα·κα
2ndκεκοπακας, κεκοπακεςκεκοπα·κας, κεκοπα·κες alt
3rdκεκοπακεν[LXX], κεκοπακεκεκοπα·κε(ν), κεκοπα·κε(ν)
Pl1stκεκοπακαμενκεκοπα·καμεν
2ndκεκοπακατεκεκοπα·κατε
3rdκεκοπακασιν, κεκοπακασι, κεκοπακανκεκοπα·κασι(ν), κεκοπα·καν alt

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκεκοπακωκεκοπα·κω
2ndκεκοπακῃςκεκοπα·κῃς
3rdκεκοπακῃκεκοπα·κῃ
Pl1stκεκοπακωμενκεκοπα·κωμεν
2ndκεκοπακητεκεκοπα·κητε
3rdκεκοπακωσιν, κεκοπακωσικεκοπα·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκεκοπακοιμι, κεκοπακοιηνκεκοπα·κοιμι, κεκοπα·κοιην classical
2ndκεκοπακοις, κεκοπακοιηςκεκοπα·κοις, κεκοπα·κοιης classical
3rdκεκοπακοι, κεκοπακοιηκεκοπα·κοι, κεκοπα·κοιη classical
Pl1stκεκοπακοιμενκεκοπα·κοιμεν
2ndκεκοπακοιτεκεκοπα·κοιτε
3rdκεκοπακοιενκεκοπα·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκεκοπακεκεκοπα·κε
3rdκεκοπακετωκεκοπα·κετω
Pl1st
2ndκεκοπακετεκεκοπα·κετε
3rdκεκοπακετωσανκεκοπα·κετωσαν

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κεκοπακεναι​κεκοπα·κεναι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκεκοπακυιακεκοπακοςκεκοπα·κυι·ακεκοπα·κο[τ]·ς
Nomκεκοπακωςκεκοπα·κο[τ]·^ς
Accκεκοπακυιανκεκοπακοτακεκοπα·κυι·ανκεκοπα·κοτ·α
Datκεκοπακυιᾳκεκοπακοτικεκοπα·κυι·ᾳκεκοπα·κοτ·ι
Genκεκοπακυιαςκεκοπακοτοςκεκοπα·κυι·αςκεκοπα·κοτ·ος
PlVocκεκοπακυιαικεκοπακοτεςκεκοπακοτακεκοπα·κυι·αικεκοπα·κοτ·εςκεκοπα·κοτ·α
Nom
Accκεκοπακυιαςκεκοπακοταςκεκοπα·κυι·αςκεκοπα·κοτ·ας
Datκεκοπακυιαιςκεκοπακοσι, κεκοπακοσινκεκοπα·κυι·αιςκεκοπα·κο[τ]·σι(ν)
Genκεκοπακυιωνκεκοπακοτωνκεκοπα·κυι·ωνκεκοπα·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκεκοπακειν, εκεκοπακηε·κεκοπα·κειν, ε·κεκοπα·κη classical
2ndεκεκοπακεις, εκεκοπακηςε·κεκοπα·κεις, ε·κεκοπα·κης classical
3rdεκεκοπακειε·κεκοπα·κει
Pl1stεκεκοπακειμεν, εκεκοπακεμενε·κεκοπα·κειμεν, ε·κεκοπα·κεμεν classical
2ndεκεκοπακειτε, εκεκοπακετεε·κεκοπα·κειτε, ε·κεκοπα·κετε classical
3rdεκεκοπακεισαν, εκεκοπακεσανε·κεκοπα·κεισαν, ε·κεκοπα·κεσαν classical

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκεκοπακειν, κεκοπακη[ε]·κεκοπα·κειν, [ε]·κεκοπα·κη classical
2ndκεκοπακεις, κεκοπακης[ε]·κεκοπα·κεις, [ε]·κεκοπα·κης classical
3rdκεκοπακει[ε]·κεκοπα·κει
Pl1stκεκοπακειμεν, κεκοπακεμεν[ε]·κεκοπα·κειμεν, [ε]·κεκοπα·κεμεν classical
2ndκεκοπακειτε, κεκοπακετε[ε]·κεκοπα·κειτε, [ε]·κεκοπα·κετε classical
3rdκεκοπακεισαν, κεκοπακεσαν[ε]·κεκοπα·κεισαν, [ε]·κεκοπα·κεσαν classical

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 03-Apr-2020 15:35:39 EDT