κοπιαω • KOPIAW • kopiaō

Search: κεκοπιακας

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
κεκοπιακαςκοπιάωκεκοπια·καςperf act ind 2nd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
κεκοπιακαςκοπιάωκεκοπια·καςperf act ind 2nd sg

κοπιάω (κοπι(α)-, κοπια·σ-, κοπια·σ-, κεκοπια·κ-, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκοπιω[GNT][LXX]κοπι(α)·ωκοπιωμαικοπι(α)·ομαι
2ndκοπιᾳςκοπι(α)·ειςκοπιᾳ[GNT], κοπιασαι[LXX]κοπι(α)·ῃ, κοπι(α)·ει classical, κοπι(α)·εσαι alt
3rdκοπιᾳ[GNT]κοπι(α)·εικοπιαταικοπι(α)·εται
Pl1stκοπιωμεν[GNT]κοπι(α)·ομενκοπιωμεθακοπι(α)·ομεθα
2ndκοπιατε[LXX]κοπι(α)·ετεκοπιασθεκοπι(α)·εσθε
3rdκοπιωσιν[GNT], κοπιωσικοπι(α)·ουσι(ν), κοπι(α)·ουσι(ν)κοπιωνταικοπι(α)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκοπιω[GNT][LXX]κοπι(α)·ωκοπιωμαικοπι(α)·ωμαι
2ndκοπιᾳςκοπι(α)·ῃςκοπιᾳ[GNT]κοπι(α)·ῃ
3rdκοπιᾳ[GNT]κοπι(α)·ῃκοπιαταικοπι(α)·ηται
Pl1stκοπιωμεν[GNT]κοπι(α)·ωμενκοπιωμεθακοπι(α)·ωμεθα
2ndκοπιατε[LXX]κοπι(α)·ητεκοπιασθεκοπι(α)·ησθε
3rdκοπιωσιν[GNT], κοπιωσικοπι(α)·ωσι(ν), κοπι(α)·ωσι(ν)κοπιωνταικοπι(α)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκοπιῳμικοπι(α)·οιμικοπιῳμηνκοπι(α)·οιμην
2ndκοπιῳςκοπι(α)·οιςκοπιῳοκοπι(α)·οιο
3rdκοπιῳκοπι(α)·οικοπιῳτοκοπι(α)·οιτο
Pl1stκοπιῳμενκοπι(α)·οιμενκοπιῳμεθακοπι(α)·οιμεθα
2ndκοπιῳτεκοπι(α)·οιτεκοπιῳσθεκοπι(α)·οισθε
3rdκοπιῳεν, κοπιῳσανκοπι(α)·οιεν, κοπι(α)·οισαν altκοπιῳντοκοπι(α)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκοπιακοπι(α)·εκοπιω[GNT][LXX]κοπι(α)·ου
3rdκοπιατω[GNT]κοπι(α)·ετωκοπιασθωκοπι(α)·εσθω
Pl1st
2ndκοπιατε[LXX]κοπι(α)·ετεκοπιασθεκοπι(α)·εσθε
3rdκοπιατωσαν, κοπιωντων[LXX]κοπι(α)·ετωσαν, κοπι(α)·οντων classicalκοπιασθωσαν, κοπιασθωνκοπι(α)·εσθωσαν, κοπι(α)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κοπιᾳν, κοπιαν​κοπι(α)·ειν, κοπι(α)·ειν > κοπιαν​κοπιασθαι​κοπι(α)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκοπιωσακοπιων[LXX]κοπι(α)·ουσ·ακοπι(α)·ο[υ]ν[τ]
Nomκοπιων[LXX]κοπι(α)·ο[υ]ν[τ]·^
Accκοπιωσανκοπιωντα[GNT]κοπι(α)·ουσ·ανκοπι(α)·ο[υ]ντ·α
Datκοπιωσῃκοπιωντι[GNT][LXX]κοπι(α)·ουσ·ῃκοπι(α)·ο[υ]ντ·ι
Genκοπιωσηςκοπιωντοςκοπι(α)·ουσ·ηςκοπι(α)·ο[υ]ντ·ος
PlVocκοπιωσαικοπιωντες[GNT]κοπιωντα[GNT]κοπι(α)·ουσ·αικοπι(α)·ο[υ]ντ·εςκοπι(α)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accκοπιωσας[GNT]κοπιωντας[GNT][LXX]κοπι(α)·ουσ·αςκοπι(α)·ο[υ]ντ·ας
Datκοπιωσαιςκοπιωσι, κοπιωσιν[GNT]κοπι(α)·ουσ·αιςκοπι(α)·ου[ντ]·σι(ν), κοπι(α)·ου[ντ]·σι(ν)
Genκοπιωσωνκοπιωντων[LXX]κοπι(α)·ουσ·ωνκοπι(α)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκοπιωμενηκοπιωμενεκοπι(α)·ομεν·ηκοπι(α)·ομεν·ε
Nomκοπιωμενοςκοπι(α)·ομεν·ος
Accκοπιωμενηνκοπιωμενονκοπι(α)·ομεν·ηνκοπι(α)·ομεν·ον
Datκοπιωμενῃκοπιωμενῳκοπι(α)·ομεν·ῃκοπι(α)·ομεν·ῳ
Genκοπιωμενηςκοπιωμενουκοπι(α)·ομεν·ηςκοπι(α)·ομεν·ου
PlVocκοπιωμεναικοπιωμενοικοπιωμενακοπι(α)·ομεν·αικοπι(α)·ομεν·οικοπι(α)·ομεν·α
Nom
Accκοπιωμεναςκοπιωμενουςκοπι(α)·ομεν·αςκοπι(α)·ομεν·ους
Datκοπιωμεναιςκοπιωμενοιςκοπι(α)·ομεν·αιςκοπι(α)·ομεν·οις
Genκοπιωμενωνκοπιωμενωνκοπι(α)·ομεν·ωνκοπι(α)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκοπιων[LXX]ε·κοπι(α)·ονεκοπιωμηνε·κοπι(α)·ομην
2ndεκοπιας[LXX]ε·κοπι(α)·εςεκοπιωε·κοπι(α)·ου
3rdεκοπιαε·κοπι(α)·εεκοπιατοε·κοπι(α)·ετο
Pl1stεκοπιωμενε·κοπι(α)·ομενεκοπιωμεθαε·κοπι(α)·ομεθα
2ndεκοπιατεε·κοπι(α)·ετεεκοπιασθεε·κοπι(α)·εσθε
3rdεκοπιων[LXX], εκοπιωσανε·κοπι(α)·ον, ε·κοπι(α)·οσαν altεκοπιωντοε·κοπι(α)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκοπιασωκοπια·σωκοπιασομαικοπια·σομαι
2ndκοπιασεις[LXX]κοπια·σειςκοπιασῃ[LXX], κοπιασει[LXX], κοπιασεσαικοπια·σῃ, κοπια·σει classical, κοπια·σεσαι alt
3rdκοπιασει[LXX]κοπια·σεικοπιασεταικοπια·σεται
Pl1stκοπιασομενκοπια·σομενκοπιασομεθακοπια·σομεθα
2ndκοπιασετεκοπια·σετεκοπιασεσθεκοπια·σεσθε
3rdκοπιασουσιν[LXX], κοπιασουσικοπια·σουσι(ν), κοπια·σουσι(ν)κοπιασονταικοπια·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκοπιασοιμικοπια·σοιμικοπιασοιμηνκοπια·σοιμην
2ndκοπιασοιςκοπια·σοιςκοπιασοιοκοπια·σοιο
3rdκοπιασοικοπια·σοικοπιασοιτοκοπια·σοιτο
Pl1stκοπιασοιμενκοπια·σοιμενκοπιασοιμεθακοπια·σοιμεθα
2ndκοπιασοιτεκοπια·σοιτεκοπιασοισθεκοπια·σοισθε
3rdκοπιασοιενκοπια·σοιενκοπιασοιντοκοπια·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κοπιασειν​κοπια·σειν​κοπιασεσθαι​κοπια·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκοπιασουσακοπιασονκοπια·σουσ·ακοπια·σο[υ]ν[τ]
Nomκοπιασωνκοπια·σο[υ]ν[τ]·^
Accκοπιασουσανκοπιασοντακοπια·σουσ·ανκοπια·σο[υ]ντ·α
Datκοπιασουσῃκοπιασοντικοπια·σουσ·ῃκοπια·σο[υ]ντ·ι
Genκοπιασουσηςκοπιασοντοςκοπια·σουσ·ηςκοπια·σο[υ]ντ·ος
PlVocκοπιασουσαικοπιασοντεςκοπιασοντακοπια·σουσ·αικοπια·σο[υ]ντ·εςκοπια·σο[υ]ντ·α
Nom
Accκοπιασουσαςκοπιασονταςκοπια·σουσ·αςκοπια·σο[υ]ντ·ας
Datκοπιασουσαιςκοπιασουσι, κοπιασουσιν[LXX]κοπια·σουσ·αιςκοπια·σου[ντ]·σι(ν), κοπια·σου[ντ]·σι(ν)
Genκοπιασουσωνκοπιασοντωνκοπια·σουσ·ωνκοπια·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκοπιασομενηκοπιασομενεκοπια·σομεν·ηκοπια·σομεν·ε
Nomκοπιασομενοςκοπια·σομεν·ος
Accκοπιασομενηνκοπιασομενονκοπια·σομεν·ηνκοπια·σομεν·ον
Datκοπιασομενῃκοπιασομενῳκοπια·σομεν·ῃκοπια·σομεν·ῳ
Genκοπιασομενηςκοπιασομενουκοπια·σομεν·ηςκοπια·σομεν·ου
PlVocκοπιασομεναικοπιασομενοικοπιασομενακοπια·σομεν·αικοπια·σομεν·οικοπια·σομεν·α
Nom
Accκοπιασομεναςκοπιασομενουςκοπια·σομεν·αςκοπια·σομεν·ους
Datκοπιασομεναιςκοπιασομενοιςκοπια·σομεν·αιςκοπια·σομεν·οις
Genκοπιασομενωνκοπιασομενωνκοπια·σομεν·ωνκοπια·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκοπιασα[GNT][LXX]ε·κοπια·σαεκοπιασαμηνε·κοπια·σαμην
2ndεκοπιασας[GNT][LXX]ε·κοπια·σαςεκοπιασωε·κοπια·σω
3rdεκοπιασεν[GNT][LXX], εκοπιασεε·κοπια·σε(ν), ε·κοπια·σε(ν)εκοπιασατοε·κοπια·σατο
Pl1stεκοπιασαμεν[LXX]ε·κοπια·σαμενεκοπιασαμεθαε·κοπια·σαμεθα
2ndεκοπιασατε[LXX]ε·κοπια·σατεεκοπιασασθεε·κοπια·σασθε
3rdεκοπιασαν[LXX]ε·κοπια·σανεκοπιασαντοε·κοπια·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκοπιασωκοπια·σωκοπιασωμαικοπια·σωμαι
2ndκοπιασῃςκοπια·σῃςκοπιασῃ[LXX]κοπια·σῃ
3rdκοπιασῃ[LXX]κοπια·σῃκοπιασηταικοπια·σηται
Pl1stκοπιασωμενκοπια·σωμενκοπιασωμεθακοπια·σωμεθα
2ndκοπιασητεκοπια·σητεκοπιασησθεκοπια·σησθε
3rdκοπιασωσιν, κοπιασωσικοπια·σωσι(ν)κοπιασωνταικοπια·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκοπιασαιμικοπια·σαιμικοπιασαιμηνκοπια·σαιμην
2ndκοπιασαις, κοπιασειαςκοπια·σαις, κοπια·σειας classicalκοπιασαιοκοπια·σαιο
3rdκοπιασαι[LXX], κοπιασειεκοπια·σαι, κοπια·σειε classicalκοπιασαιτοκοπια·σαιτο
Pl1stκοπιασαιμενκοπια·σαιμενκοπιασαιμεθακοπια·σαιμεθα
2ndκοπιασαιτεκοπια·σαιτεκοπιασαισθεκοπια·σαισθε
3rdκοπιασαιεν, κοπιασαισαν, κοπιασειαν, κοπιασειενκοπια·σαιεν, κοπια·σαισαν alt, κοπια·σειαν classical, κοπια·σειεν classicalκοπιασαιντοκοπια·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκοπιασονκοπια·σονκοπιασαι[LXX]κοπια·σαι
3rdκοπιασατωκοπια·σατωκοπιασασθωκοπια·σασθω
Pl1st
2ndκοπιασατεκοπια·σατεκοπιασασθεκοπια·σασθε
3rdκοπιασατωσαν, κοπιασαντωνκοπια·σατωσαν, κοπια·σαντων classicalκοπιασασθωσαν, κοπιασασθωνκοπια·σασθωσαν, κοπια·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κοπιασαι[LXX]​κοπια·σαικοπιασασθαι​κοπια·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκοπιασασακοπιασαςκοπιασανκοπια·σασ·ακοπια·σα[ντ]·ςκοπια·σαν[τ]
Nom
Accκοπιασασανκοπιασαντακοπια·σασ·ανκοπια·σαντ·α
Datκοπιασασῃκοπιασαντικοπια·σασ·ῃκοπια·σαντ·ι
Genκοπιασασηςκοπιασαντοςκοπια·σασ·ηςκοπια·σαντ·ος
PlVocκοπιασασαικοπιασαντες[GNT]κοπιασαντακοπια·σασ·αικοπια·σαντ·εςκοπια·σαντ·α
Nom
Accκοπιασασαςκοπιασανταςκοπια·σασ·αςκοπια·σαντ·ας
Datκοπιασασαιςκοπιασασι, κοπιασασινκοπια·σασ·αιςκοπια·σα[ντ]·σι(ν)
Genκοπιασασωνκοπιασαντωνκοπια·σασ·ωνκοπια·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκοπιασαμενηκοπιασαμενεκοπια·σαμεν·ηκοπια·σαμεν·ε
Nomκοπιασαμενοςκοπια·σαμεν·ος
Accκοπιασαμενηνκοπιασαμενονκοπια·σαμεν·ηνκοπια·σαμεν·ον
Datκοπιασαμενῃκοπιασαμενῳκοπια·σαμεν·ῃκοπια·σαμεν·ῳ
Genκοπιασαμενηςκοπιασαμενουκοπια·σαμεν·ηςκοπια·σαμεν·ου
PlVocκοπιασαμεναικοπιασαμενοικοπιασαμενακοπια·σαμεν·αικοπια·σαμεν·οικοπια·σαμεν·α
Nom
Accκοπιασαμεναςκοπιασαμενουςκοπια·σαμεν·αςκοπια·σαμεν·ους
Datκοπιασαμεναιςκοπιασαμενοιςκοπια·σαμεν·αιςκοπια·σαμεν·οις
Genκοπιασαμενωνκοπιασαμενωνκοπια·σαμεν·ωνκοπια·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκεκοπιακα[GNT]κεκοπια·κα
2ndκεκοπιακας[LXX], κεκοπιακες[GNT]κεκοπια·κας, κεκοπια·κες alt
3rdκεκοπιακεν, κεκοπιακεκεκοπια·κε(ν)
Pl1stκεκοπιακαμενκεκοπια·καμεν
2ndκεκοπιακατε[GNT]κεκοπια·κατε
3rdκεκοπιακασιν[GNT], κεκοπιακασι, κεκοπιακανκεκοπια·κασι(ν), κεκοπια·κασι(ν), κεκοπια·καν alt

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκεκοπιακωκεκοπια·κω
2ndκεκοπιακῃςκεκοπια·κῃς
3rdκεκοπιακῃκεκοπια·κῃ
Pl1stκεκοπιακωμενκεκοπια·κωμεν
2ndκεκοπιακητεκεκοπια·κητε
3rdκεκοπιακωσιν, κεκοπιακωσικεκοπια·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκεκοπιακοιμι, κεκοπιακοιηνκεκοπια·κοιμι, κεκοπια·κοιην classical
2ndκεκοπιακοις, κεκοπιακοιηςκεκοπια·κοις, κεκοπια·κοιης classical
3rdκεκοπιακοι, κεκοπιακοιηκεκοπια·κοι, κεκοπια·κοιη classical
Pl1stκεκοπιακοιμενκεκοπια·κοιμεν
2ndκεκοπιακοιτεκεκοπια·κοιτε
3rdκεκοπιακοιενκεκοπια·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκεκοπιακεκεκοπια·κε
3rdκεκοπιακετωκεκοπια·κετω
Pl1st
2ndκεκοπιακετεκεκοπια·κετε
3rdκεκοπιακετωσανκεκοπια·κετωσαν

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κεκοπιακεναι​κεκοπια·κεναι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκεκοπιακυιακεκοπιακοςκεκοπια·κυι·ακεκοπια·κο[τ]·ς
Nomκεκοπιακως[GNT]κεκοπια·κο[τ]·^ς
Accκεκοπιακυιανκεκοπιακοτακεκοπια·κυι·ανκεκοπια·κοτ·α
Datκεκοπιακυιᾳκεκοπιακοτικεκοπια·κυι·ᾳκεκοπια·κοτ·ι
Genκεκοπιακυιαςκεκοπιακοτοςκεκοπια·κυι·αςκεκοπια·κοτ·ος
PlVocκεκοπιακυιαικεκοπιακοτεςκεκοπιακοτακεκοπια·κυι·αικεκοπια·κοτ·εςκεκοπια·κοτ·α
Nom
Accκεκοπιακυιαςκεκοπιακοταςκεκοπια·κυι·αςκεκοπια·κοτ·ας
Datκεκοπιακυιαιςκεκοπιακοσι, κεκοπιακοσινκεκοπια·κυι·αιςκεκοπια·κο[τ]·σι(ν)
Genκεκοπιακυιωνκεκοπιακοτωνκεκοπια·κυι·ωνκεκοπια·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκεκοπιακειν, εκεκοπιακηε·κεκοπια·κειν, ε·κεκοπια·κη classical
2ndεκεκοπιακεις, εκεκοπιακηςε·κεκοπια·κεις, ε·κεκοπια·κης classical
3rdεκεκοπιακειε·κεκοπια·κει
Pl1stεκεκοπιακειμεν, εκεκοπιακεμενε·κεκοπια·κειμεν, ε·κεκοπια·κεμεν classical
2ndεκεκοπιακειτε, εκεκοπιακετεε·κεκοπια·κειτε, ε·κεκοπια·κετε classical
3rdεκεκοπιακεισαν, εκεκοπιακεσανε·κεκοπια·κεισαν, ε·κεκοπια·κεσαν classical

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκεκοπιακειν, κεκοπιακη[ε]·κεκοπια·κειν, [ε]·κεκοπια·κη classical
2ndκεκοπιακεις, κεκοπιακης[ε]·κεκοπια·κεις, [ε]·κεκοπια·κης classical
3rdκεκοπιακει[ε]·κεκοπια·κει
Pl1stκεκοπιακειμεν, κεκοπιακεμεν[ε]·κεκοπια·κειμεν, [ε]·κεκοπια·κεμεν classical
2ndκεκοπιακειτε, κεκοπιακετε[ε]·κεκοπια·κειτε, [ε]·κεκοπια·κετε classical
3rdκεκοπιακεισαν, κεκοπιακεσαν[ε]·κεκοπια·κεισαν, [ε]·κεκοπια·κεσαν classical

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 01-Apr-2020 08:00:55 EDT