κονιαω • KONIAW • koniaō

Search: κεκονιαμενοις

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
κεκονιαμενοις; κεκονιαμενοιςκονιάωκεκονια·μεν·οις; κεκονια·μεν·οιςperf mp ptcp mas dat pl; perf mp ptcp neu dat pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
κεκονιαμενοιςκονιάωκεκονια·μεν·οιςperf mp ptcp mas dat pl
κεκονιαμενοιςκονιάωκεκονια·μεν·οιςperf mp ptcp neu dat pl

κονιάω (-, κονια·σ-, -, -, κεκονια-, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκονιασωκονια·σωκονιασομαικονια·σομαι
2ndκονιασεις[LXX]κονια·σειςκονιασῃ, κονιασει, κονιασεσαικονια·σῃ, κονια·σει classical, κονια·σεσαι alt
3rdκονιασεικονια·σεικονιασεταικονια·σεται
Pl1stκονιασομενκονια·σομενκονιασομεθακονια·σομεθα
2ndκονιασετεκονια·σετεκονιασεσθεκονια·σεσθε
3rdκονιασουσιν, κονιασουσικονια·σουσι(ν)κονιασονταικονια·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκονιασοιμικονια·σοιμικονιασοιμηνκονια·σοιμην
2ndκονιασοιςκονια·σοιςκονιασοιοκονια·σοιο
3rdκονιασοικονια·σοικονιασοιτοκονια·σοιτο
Pl1stκονιασοιμενκονια·σοιμενκονιασοιμεθακονια·σοιμεθα
2ndκονιασοιτεκονια·σοιτεκονιασοισθεκονια·σοισθε
3rdκονιασοιενκονια·σοιενκονιασοιντοκονια·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κονιασειν​κονια·σειν​κονιασεσθαι​κονια·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκονιασουσακονιασονκονια·σουσ·ακονια·σο[υ]ν[τ]
Nomκονιασωνκονια·σο[υ]ν[τ]·^
Accκονιασουσανκονιασοντακονια·σουσ·ανκονια·σο[υ]ντ·α
Datκονιασουσῃκονιασοντικονια·σουσ·ῃκονια·σο[υ]ντ·ι
Genκονιασουσηςκονιασοντοςκονια·σουσ·ηςκονια·σο[υ]ντ·ος
PlVocκονιασουσαικονιασοντεςκονιασοντακονια·σουσ·αικονια·σο[υ]ντ·εςκονια·σο[υ]ντ·α
Nom
Accκονιασουσαςκονιασονταςκονια·σουσ·αςκονια·σο[υ]ντ·ας
Datκονιασουσαιςκονιασουσι, κονιασουσινκονια·σουσ·αιςκονια·σου[ντ]·σι(ν)
Genκονιασουσωνκονιασοντωνκονια·σουσ·ωνκονια·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκονιασομενηκονιασομενεκονια·σομεν·ηκονια·σομεν·ε
Nomκονιασομενοςκονια·σομεν·ος
Accκονιασομενηνκονιασομενονκονια·σομεν·ηνκονια·σομεν·ον
Datκονιασομενῃκονιασομενῳκονια·σομεν·ῃκονια·σομεν·ῳ
Genκονιασομενηςκονιασομενουκονια·σομεν·ηςκονια·σομεν·ου
PlVocκονιασομεναικονιασομενοικονιασομενακονια·σομεν·αικονια·σομεν·οικονια·σομεν·α
Nom
Accκονιασομεναςκονιασομενουςκονια·σομεν·αςκονια·σομεν·ους
Datκονιασομεναιςκονιασομενοιςκονια·σομεν·αιςκονια·σομεν·οις
Genκονιασομενωνκονιασομενωνκονια·σομεν·ωνκονια·σομεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκεκονιαμαικεκονια·μαι
2ndκεκονιασαικεκονια·σαι
3rdκεκονιαταικεκονια·ται
Pl1stκεκονιαμεθακεκονια·μεθα
2ndκεκονιασθεκεκονια·σθε
3rdκεκονιανταικεκονια·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκεκονιασομαικεκονια·σομαι
2ndκεκονιασῃ, κεκονιασεικεκονια·σῃ, κεκονια·σει classical
3rdκεκονιασεταικεκονια·σεται
Pl1stκεκονιασομεθακεκονια·σομεθα
2ndκεκονιασεσθεκεκονια·σεσθε
3rdκεκονιασονταικεκονια·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκεκονιασοιμηνκεκονια·σοιμην
2ndκεκονιασοιοκεκονια·σοιο
3rdκεκονιασοιτοκεκονια·σοιτο
Pl1stκεκονιασοιμεθακεκονια·σοιμεθα
2ndκεκονιασοισθεκεκονια·σοισθε
3rdκεκονιασοιντοκεκονια·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκεκονιασοκεκονια·σο
3rdκεκονιασθωκεκονια·σθω
Pl1st
2ndκεκονιασθεκεκονια·σθε
3rdκεκονιασθωσαν, κεκονιασθωνκεκονια·σθωσαν, κεκονια·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κεκονιασθαι​κεκονια·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κεκονιασεσθαι​κεκονια·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκεκονιαμενηκεκονιαμενε[GNT]κεκονια·μεν·ηκεκονια·μεν·ε
Nomκεκονιαμενοςκεκονια·μεν·ος
Accκεκονιαμενηνκεκονιαμενονκεκονια·μεν·ηνκεκονια·μεν·ον
Datκεκονιαμενῃκεκονιαμενῳκεκονια·μεν·ῃκεκονια·μεν·ῳ
Genκεκονιαμενηςκεκονιαμενουκεκονια·μεν·ηςκεκονια·μεν·ου
PlVocκεκονιαμεναικεκονιαμενοικεκονιαμενακεκονια·μεν·αικεκονια·μεν·οικεκονια·μεν·α
Nom
Accκεκονιαμεναςκεκονιαμενουςκεκονια·μεν·αςκεκονια·μεν·ους
Datκεκονιαμεναιςκεκονιαμενοις[GNT][LXX]κεκονια·μεν·αιςκεκονια·μεν·οις
Genκεκονιαμενωνκεκονιαμενωνκεκονια·μεν·ωνκεκονια·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκεκονιαμηνε·κεκονια·μην
2ndεκεκονιασοε·κεκονια·σο
3rdεκεκονιατοε·κεκονια·το
Pl1stεκεκονιαμεθαε·κεκονια·μεθα
2ndεκεκονιασθεε·κεκονια·σθε
3rdεκεκονιαντοε·κεκονια·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκεκονιαμην[ε]·κεκονια·μην
2ndκεκονιασο[ε]·κεκονια·σο
3rdκεκονιατο[ε]·κεκονια·το
Pl1stκεκονιαμεθα[ε]·κεκονια·μεθα
2ndκεκονιασθε[ε]·κεκονια·σθε
3rdκεκονιαντο[ε]·κεκονια·ντο

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 14-Nov-2019 17:16:46 EST