κατοικιζω • KATOIKIZW • katoikizō

Search: κατῳκισθησαν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
κατῳκισθησανκατοικίζωκατ·ε·οικισ·θησανaor θη ind 3rd pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
κατῳκισθησανκατοικίζωκατ·ε·οικισ·θησανaor θη ind 3rd pl

κατ·οικίζω (κατ+οικιζ-, κατ+οικι(ε)·[σ]-, κατ+οικι·σ-, -, κατ+ῳκισ-, κατ+οικισ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατοικιζωκατ·οικιζ·ωκατοικιζομαικατ·οικιζ·ομαι
2ndκατοικιζειςκατ·οικιζ·ειςκατοικιζῃ, κατοικιζει[LXX], κατοικιζεσαικατ·οικιζ·ῃ, κατ·οικιζ·ει classical, κατ·οικιζ·εσαι alt
3rdκατοικιζει[LXX]κατ·οικιζ·εικατοικιζεταικατ·οικιζ·εται
Pl1stκατοικιζομενκατ·οικιζ·ομενκατοικιζομεθακατ·οικιζ·ομεθα
2ndκατοικιζετεκατ·οικιζ·ετεκατοικιζεσθεκατ·οικιζ·εσθε
3rdκατοικιζουσιν, κατοικιζουσικατ·οικιζ·ουσι(ν)κατοικιζονταικατ·οικιζ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατοικιζωκατ·οικιζ·ωκατοικιζωμαικατ·οικιζ·ωμαι
2ndκατοικιζῃςκατ·οικιζ·ῃςκατοικιζῃκατ·οικιζ·ῃ
3rdκατοικιζῃκατ·οικιζ·ῃκατοικιζηταικατ·οικιζ·ηται
Pl1stκατοικιζωμενκατ·οικιζ·ωμενκατοικιζωμεθακατ·οικιζ·ωμεθα
2ndκατοικιζητεκατ·οικιζ·ητεκατοικιζησθεκατ·οικιζ·ησθε
3rdκατοικιζωσιν, κατοικιζωσικατ·οικιζ·ωσι(ν)κατοικιζωνταικατ·οικιζ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατοικιζοιμικατ·οικιζ·οιμικατοικιζοιμηνκατ·οικιζ·οιμην
2ndκατοικιζοιςκατ·οικιζ·οιςκατοικιζοιοκατ·οικιζ·οιο
3rdκατοικιζοικατ·οικιζ·οικατοικιζοιτοκατ·οικιζ·οιτο
Pl1stκατοικιζοιμενκατ·οικιζ·οιμενκατοικιζοιμεθακατ·οικιζ·οιμεθα
2ndκατοικιζοιτεκατ·οικιζ·οιτεκατοικιζοισθεκατ·οικιζ·οισθε
3rdκατοικιζοιεν, κατοικιζοισανκατ·οικιζ·οιεν, κατ·οικιζ·οισαν altκατοικιζοιντοκατ·οικιζ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκατοικιζεκατ·οικιζ·εκατοικιζουκατ·οικιζ·ου
3rdκατοικιζετωκατ·οικιζ·ετωκατοικιζεσθωκατ·οικιζ·εσθω
Pl1st
2ndκατοικιζετεκατ·οικιζ·ετεκατοικιζεσθεκατ·οικιζ·εσθε
3rdκατοικιζετωσαν, κατοικιζοντωνκατ·οικιζ·ετωσαν, κατ·οικιζ·οντων classicalκατοικιζεσθωσαν, κατοικιζεσθωνκατ·οικιζ·εσθωσαν, κατ·οικιζ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κατοικιζειν​κατ·οικιζ·ειν​κατοικιζεσθαι​κατ·οικιζ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατοικιζουσακατοικιζονκατ·οικιζ·ουσ·ακατ·οικιζ·ο[υ]ν[τ]
Nomκατοικιζων[LXX]κατ·οικιζ·ο[υ]ν[τ]·^
Accκατοικιζουσανκατοικιζοντακατ·οικιζ·ουσ·ανκατ·οικιζ·ο[υ]ντ·α
Datκατοικιζουσῃκατοικιζοντικατ·οικιζ·ουσ·ῃκατ·οικιζ·ο[υ]ντ·ι
Genκατοικιζουσηςκατοικιζοντοςκατ·οικιζ·ουσ·ηςκατ·οικιζ·ο[υ]ντ·ος
PlVocκατοικιζουσαικατοικιζοντεςκατοικιζοντακατ·οικιζ·ουσ·αικατ·οικιζ·ο[υ]ντ·εςκατ·οικιζ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accκατοικιζουσαςκατοικιζονταςκατ·οικιζ·ουσ·αςκατ·οικιζ·ο[υ]ντ·ας
Datκατοικιζουσαιςκατοικιζουσι, κατοικιζουσινκατ·οικιζ·ουσ·αιςκατ·οικιζ·ου[ντ]·σι(ν)
Genκατοικιζουσωνκατοικιζοντωνκατ·οικιζ·ουσ·ωνκατ·οικιζ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατοικιζομενηκατοικιζομενεκατ·οικιζ·ομεν·ηκατ·οικιζ·ομεν·ε
Nomκατοικιζομενοςκατ·οικιζ·ομεν·ος
Accκατοικιζομενηνκατοικιζομενονκατ·οικιζ·ομεν·ηνκατ·οικιζ·ομεν·ον
Datκατοικιζομενῃκατοικιζομενῳκατ·οικιζ·ομεν·ῃκατ·οικιζ·ομεν·ῳ
Genκατοικιζομενηςκατοικιζομενουκατ·οικιζ·ομεν·ηςκατ·οικιζ·ομεν·ου
PlVocκατοικιζομεναικατοικιζομενοικατοικιζομενακατ·οικιζ·ομεν·αικατ·οικιζ·ομεν·οικατ·οικιζ·ομεν·α
Nom
Accκατοικιζομεναςκατοικιζομενουςκατ·οικιζ·ομεν·αςκατ·οικιζ·ομεν·ους
Datκατοικιζομεναιςκατοικιζομενοιςκατ·οικιζ·ομεν·αιςκατ·οικιζ·ομεν·οις
Genκατοικιζομενωνκατοικιζομενωνκατ·οικιζ·ομεν·ωνκατ·οικιζ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατῳκιζονκατ·ε·οικιζ·ονκατῳκιζομηνκατ·ε·οικιζ·ομην
2ndκατῳκιζεςκατ·ε·οικιζ·εςκατῳκιζουκατ·ε·οικιζ·ου
3rdκατῳκιζεν, κατῳκιζεκατ·ε·οικιζ·ε(ν)κατῳκιζετοκατ·ε·οικιζ·ετο
Pl1stκατῳκιζομενκατ·ε·οικιζ·ομενκατῳκιζομεθακατ·ε·οικιζ·ομεθα
2ndκατῳκιζετεκατ·ε·οικιζ·ετεκατῳκιζεσθεκατ·ε·οικιζ·εσθε
3rdκατῳκιζον, κατῳκιζοσανκατ·ε·οικιζ·ον, κατ·ε·οικιζ·οσαν altκατῳκιζοντοκατ·ε·οικιζ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατοικιω[LXX]κατ·οικι(ε)·[σ]ωκατοικιουμαικατ·οικι(ε)·[σ]ομαι
2ndκατοικιεις[LXX]κατ·οικι(ε)·[σ]ειςκατοικιῃ, κατοικιει[LXX], κατοικιεισαικατ·οικι(ε)·[σ]ῃ, κατ·οικι(ε)·[σ]ει classical, κατ·οικι(ε)·[σ]εσαι alt
3rdκατοικιει[LXX]κατ·οικι(ε)·[σ]εικατοικιειταικατ·οικι(ε)·[σ]εται
Pl1stκατοικιουμενκατ·οικι(ε)·[σ]ομενκατοικιουμεθακατ·οικι(ε)·[σ]ομεθα
2ndκατοικιειτεκατ·οικι(ε)·[σ]ετεκατοικιεισθεκατ·οικι(ε)·[σ]εσθε
3rdκατοικιουσιν, κατοικιουσικατ·οικι(ε)·[σ]ουσι(ν)κατοικιουνταικατ·οικι(ε)·[σ]ονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατοικιοιμικατ·οικι(ε)·[σ]οιμικατοικιοιμηνκατ·οικι(ε)·[σ]οιμην
2ndκατοικιοιςκατ·οικι(ε)·[σ]οιςκατοικιοιοκατ·οικι(ε)·[σ]οιο
3rdκατοικιοικατ·οικι(ε)·[σ]οικατοικιοιτοκατ·οικι(ε)·[σ]οιτο
Pl1stκατοικιοιμενκατ·οικι(ε)·[σ]οιμενκατοικιοιμεθακατ·οικι(ε)·[σ]οιμεθα
2ndκατοικιοιτεκατ·οικι(ε)·[σ]οιτεκατοικιοισθεκατ·οικι(ε)·[σ]οισθε
3rdκατοικιοιενκατ·οικι(ε)·[σ]οιενκατοικιοιντοκατ·οικι(ε)·[σ]οιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κατοικιειν​κατ·οικι(ε)·[σ]ειν​κατοικιεισθαι​κατ·οικι(ε)·[σ]εσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατοικιουσακατοικιουνκατ·οικι(ε)·[σ]ουσ·ακατ·οικι(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]
Nomκατοικιων[LXX]κατ·οικι(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]·^
Accκατοικιουσανκατοικιουντακατ·οικι(ε)·[σ]ουσ·ανκατ·οικι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Datκατοικιουσῃκατοικιουντικατ·οικι(ε)·[σ]ουσ·ῃκατ·οικι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ι
Genκατοικιουσηςκατοικιουντοςκατ·οικι(ε)·[σ]ουσ·ηςκατ·οικι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ος
PlVocκατοικιουσαικατοικιουντεςκατοικιουντακατ·οικι(ε)·[σ]ουσ·αικατ·οικι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·εςκατ·οικι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Nom
Accκατοικιουσαςκατοικιουνταςκατ·οικι(ε)·[σ]ουσ·αςκατ·οικι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ας
Datκατοικιουσαιςκατοικιουσι, κατοικιουσινκατ·οικι(ε)·[σ]ουσ·αιςκατ·οικι(ε)·[σ]ου[ντ]·σι(ν)
Genκατοικιουσωνκατοικιουντωνκατ·οικι(ε)·[σ]ουσ·ωνκατ·οικι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατοικιουμενηκατοικιουμενεκατ·οικι(ε)·[σ]ομεν·ηκατ·οικι(ε)·[σ]ομεν·ε
Nomκατοικιουμενοςκατ·οικι(ε)·[σ]ομεν·ος
Accκατοικιουμενηνκατοικιουμενονκατ·οικι(ε)·[σ]ομεν·ηνκατ·οικι(ε)·[σ]ομεν·ον
Datκατοικιουμενῃκατοικιουμενῳκατ·οικι(ε)·[σ]ομεν·ῃκατ·οικι(ε)·[σ]ομεν·ῳ
Genκατοικιουμενηςκατοικιουμενουκατ·οικι(ε)·[σ]ομεν·ηςκατ·οικι(ε)·[σ]ομεν·ου
PlVocκατοικιουμεναικατοικιουμενοικατοικιουμενακατ·οικι(ε)·[σ]ομεν·αικατ·οικι(ε)·[σ]ομεν·οικατ·οικι(ε)·[σ]ομεν·α
Nom
Accκατοικιουμεναςκατοικιουμενουςκατ·οικι(ε)·[σ]ομεν·αςκατ·οικι(ε)·[σ]ομεν·ους
Datκατοικιουμεναιςκατοικιουμενοιςκατ·οικι(ε)·[σ]ομεν·αιςκατ·οικι(ε)·[σ]ομεν·οις
Genκατοικιουμενωνκατοικιουμενωνκατ·οικι(ε)·[σ]ομεν·ωνκατ·οικι(ε)·[σ]ομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατῳκισα[LXX]κατ·ε·οικι·σακατῳκισαμηνκατ·ε·οικι·σαμην
2ndκατῳκισας[LXX]κατ·ε·οικι·σαςκατῳκισωκατ·ε·οικι·σω
3rdκατῳκισεν[GNT][LXX], κατῳκισεκατ·ε·οικι·σε(ν), κατ·ε·οικι·σε(ν)κατῳκισατοκατ·ε·οικι·σατο
Pl1stκατῳκισαμενκατ·ε·οικι·σαμενκατῳκισαμεθακατ·ε·οικι·σαμεθα
2ndκατῳκισατεκατ·ε·οικι·σατεκατῳκισασθεκατ·ε·οικι·σασθε
3rdκατῳκισαν[LXX]κατ·ε·οικι·σανκατῳκισαντοκατ·ε·οικι·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατοικισω[LXX]κατ·οικι·σωκατοικισωμαικατ·οικι·σωμαι
2ndκατοικισῃςκατ·οικι·σῃςκατοικισῃκατ·οικι·σῃ
3rdκατοικισῃκατ·οικι·σῃκατοικισηταικατ·οικι·σηται
Pl1stκατοικισωμενκατ·οικι·σωμενκατοικισωμεθακατ·οικι·σωμεθα
2ndκατοικισητεκατ·οικι·σητεκατοικισησθεκατ·οικι·σησθε
3rdκατοικισωσιν, κατοικισωσικατ·οικι·σωσι(ν)κατοικισωνταικατ·οικι·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατοικισαιμικατ·οικι·σαιμικατοικισαιμηνκατ·οικι·σαιμην
2ndκατοικισαις, κατοικισειαςκατ·οικι·σαις, κατ·οικι·σειας classicalκατοικισαιοκατ·οικι·σαιο
3rdκατοικισαι[LXX], κατοικισειεκατ·οικι·σαι, κατ·οικι·σειε classicalκατοικισαιτοκατ·οικι·σαιτο
Pl1stκατοικισαιμενκατ·οικι·σαιμενκατοικισαιμεθακατ·οικι·σαιμεθα
2ndκατοικισαιτεκατ·οικι·σαιτεκατοικισαισθεκατ·οικι·σαισθε
3rdκατοικισαιεν, κατοικισαισαν, κατοικισειαν, κατοικισειενκατ·οικι·σαιεν, κατ·οικι·σαισαν alt, κατ·οικι·σειαν classical, κατ·οικι·σειεν classicalκατοικισαιντοκατ·οικι·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκατοικισον[LXX]κατ·οικι·σονκατοικισαι[LXX]κατ·οικι·σαι
3rdκατοικισατωκατ·οικι·σατωκατοικισασθωκατ·οικι·σασθω
Pl1st
2ndκατοικισατεκατ·οικι·σατεκατοικισασθεκατ·οικι·σασθε
3rdκατοικισατωσαν, κατοικισαντωνκατ·οικι·σατωσαν, κατ·οικι·σαντων classicalκατοικισασθωσαν, κατοικισασθωνκατ·οικι·σασθωσαν, κατ·οικι·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κατοικισαι[LXX]​κατ·οικι·σαικατοικισασθαι​κατ·οικι·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατοικισασακατοικισαςκατοικισανκατ·οικι·σασ·ακατ·οικι·σα[ντ]·ςκατ·οικι·σαν[τ]
Nom
Accκατοικισασανκατοικισαντακατ·οικι·σασ·ανκατ·οικι·σαντ·α
Datκατοικισασῃκατοικισαντικατ·οικι·σασ·ῃκατ·οικι·σαντ·ι
Genκατοικισασηςκατοικισαντοςκατ·οικι·σασ·ηςκατ·οικι·σαντ·ος
PlVocκατοικισασαικατοικισαντεςκατοικισαντακατ·οικι·σασ·αικατ·οικι·σαντ·εςκατ·οικι·σαντ·α
Nom
Accκατοικισασαςκατοικισανταςκατ·οικι·σασ·αςκατ·οικι·σαντ·ας
Datκατοικισασαιςκατοικισασι, κατοικισασινκατ·οικι·σασ·αιςκατ·οικι·σα[ντ]·σι(ν)
Genκατοικισασωνκατοικισαντωνκατ·οικι·σασ·ωνκατ·οικι·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατοικισαμενηκατοικισαμενεκατ·οικι·σαμεν·ηκατ·οικι·σαμεν·ε
Nomκατοικισαμενοςκατ·οικι·σαμεν·ος
Accκατοικισαμενηνκατοικισαμενονκατ·οικι·σαμεν·ηνκατ·οικι·σαμεν·ον
Datκατοικισαμενῃκατοικισαμενῳκατ·οικι·σαμεν·ῃκατ·οικι·σαμεν·ῳ
Genκατοικισαμενηςκατοικισαμενουκατ·οικι·σαμεν·ηςκατ·οικι·σαμεν·ου
PlVocκατοικισαμεναικατοικισαμενοικατοικισαμενακατ·οικι·σαμεν·αικατ·οικι·σαμεν·οικατ·οικι·σαμεν·α
Nom
Accκατοικισαμεναςκατοικισαμενουςκατ·οικι·σαμεν·αςκατ·οικι·σαμεν·ους
Datκατοικισαμεναιςκατοικισαμενοιςκατ·οικι·σαμεν·αιςκατ·οικι·σαμεν·οις
Genκατοικισαμενωνκατοικισαμενωνκατ·οικι·σαμεν·ωνκατ·οικι·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατῳκισμαικατ·ῳκισ·μαι
2ndκατῳκισαικατ·ῳκισ·[σ]αι
3rdκατῳκισται[LXX]κατ·ῳκισ·ται
Pl1stκατῳκισμεθακατ·ῳκισ·μεθα
2ndκατῳκισθεκατ·ῳκισ·[σ]θε
3rdκατῳκιδαταικατ·ῳκισ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατῳκισομαικατ·ῳκισ·[σ]ομαι
2ndκατῳκισῃ, κατῳκισεικατ·ῳκισ·[σ]ῃ, κατ·ῳκισ·[σ]ει classical
3rdκατῳκισεταικατ·ῳκισ·[σ]εται
Pl1stκατῳκισομεθακατ·ῳκισ·[σ]ομεθα
2ndκατῳκισεσθεκατ·ῳκισ·[σ]εσθε
3rdκατῳκισονταικατ·ῳκισ·[σ]ονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατῳκισοιμηνκατ·ῳκισ·[σ]οιμην
2ndκατῳκισοιοκατ·ῳκισ·[σ]οιο
3rdκατῳκισοιτοκατ·ῳκισ·[σ]οιτο
Pl1stκατῳκισοιμεθακατ·ῳκισ·[σ]οιμεθα
2ndκατῳκισοισθεκατ·ῳκισ·[σ]οισθε
3rdκατῳκισοιντοκατ·ῳκισ·[σ]οιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκατῳκισοκατ·ῳκισ·[σ]ο
3rdκατῳκισθωκατ·ῳκισ·[σ]θω
Pl1st
2ndκατῳκισθεκατ·ῳκισ·[σ]θε
3rdκατῳκισθωσαν, κατῳκισθωνκατ·ῳκισ·[σ]θωσαν, κατ·ῳκισ·[σ]θων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κατῳκισθαι​κατ·ῳκισ·[σ]θαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κατῳκισεσθαι​κατ·ῳκισ·[σ]εσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατῳκισμενηκατῳκισμενεκατ·ῳκισ·μεν·ηκατ·ῳκισ·μεν·ε
Nomκατῳκισμενοςκατ·ῳκισ·μεν·ος
Accκατῳκισμενηνκατῳκισμενονκατ·ῳκισ·μεν·ηνκατ·ῳκισ·μεν·ον
Datκατῳκισμενῃκατῳκισμενῳκατ·ῳκισ·μεν·ῃκατ·ῳκισ·μεν·ῳ
Genκατῳκισμενηςκατῳκισμενουκατ·ῳκισ·μεν·ηςκατ·ῳκισ·μεν·ου
PlVocκατῳκισμεναικατῳκισμενοικατῳκισμενακατ·ῳκισ·μεν·αικατ·ῳκισ·μεν·οικατ·ῳκισ·μεν·α
Nom
Accκατῳκισμεναςκατῳκισμενουςκατ·ῳκισ·μεν·αςκατ·ῳκισ·μεν·ους
Datκατῳκισμεναιςκατῳκισμενοιςκατ·ῳκισ·μεν·αιςκατ·ῳκισ·μεν·οις
Genκατῳκισμενωνκατῳκισμενωνκατ·ῳκισ·μεν·ωνκατ·ῳκισ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατῳκισμηνκατ·ε·ῳκισ·μην
2ndκατῳκισοκατ·ε·ῳκισ·[σ]ο
3rdκατῳκιστοκατ·ε·ῳκισ·το
Pl1stκατῳκισμεθακατ·ε·ῳκισ·μεθα
2ndκατῳκισθεκατ·ε·ῳκισ·[σ]θε
3rdκατῳκιδατοκατ·ε·ῳκισ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκατῳκισθηνκατ·ε·οικισ·θην
2ndκατῳκισθηςκατ·ε·οικισ·θης
3rdκατῳκισθη[LXX]κατ·ε·οικισ·θη
Pl1stκατῳκισθημεν[LXX]κατ·ε·οικισ·θημεν
2ndκατῳκισθητε[LXX]κατ·ε·οικισ·θητε
3rdκατῳκισθησαν[LXX]κατ·ε·οικισ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stκατοικισθησομαικατ·οικισ·θησομαι
2ndκατοικισθησῃ, κατοικισθησεικατ·οικισ·θησῃ, κατ·οικισ·θησει classical
3rdκατοικισθησεται[LXX]κατ·οικισ·θησεται
Pl1stκατοικισθησομεθακατ·οικισ·θησομεθα
2ndκατοικισθησεσθεκατ·οικισ·θησεσθε
3rdκατοικισθησονταικατ·οικισ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκατοικισθωκατ·οικισ·θω
2ndκατοικισθῃςκατ·οικισ·θῃς
3rdκατοικισθῃκατ·οικισ·θῃ
Pl1stκατοικισθωμενκατ·οικισ·θωμεν
2ndκατοικισθητεκατ·οικισ·θητε
3rdκατοικισθωσιν, κατοικισθωσικατ·οικισ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκατοικισθειηνκατ·οικισ·θειην
2ndκατοικισθειηςκατ·οικισ·θειης
3rdκατοικισθειηκατ·οικισ·θειη
Pl1stκατοικισθειημεν, κατοικισθειμενκατ·οικισ·θειημεν, κατ·οικισ·θειμεν classical
2ndκατοικισθειητε, κατοικισθειτεκατ·οικισ·θειητε, κατ·οικισ·θειτε classical
3rdκατοικισθειησαν, κατοικισθειενκατ·οικισ·θειησαν, κατ·οικισ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stκατοικισθησοιμηνκατ·οικισ·θησοιμην
2ndκατοικισθησοιοκατ·οικισ·θησοιο
3rdκατοικισθησοιτοκατ·οικισ·θησοιτο
Pl1stκατοικισθησοιμεθακατ·οικισ·θησοιμεθα
2ndκατοικισθησοισθεκατ·οικισ·θησοισθε
3rdκατοικισθησοιντοκατ·οικισ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndκατοικισθητικατ·οικισ·θητι
3rdκατοικισθητωκατ·οικισ·θητω
Pl1st
2ndκατοικισθητεκατ·οικισ·θητε
3rdκατοικισθητωσαν, κατοικισθεντωνκατ·οικισ·θητωσαν, κατ·οικισ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
κατοικισθηναι[LXX]​κατ·οικισ·θηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
κατοικισθησεσθαι​κατ·οικισ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατοικισθεισακατοικισθειςκατοικισθενκατ·οικισ·θεισ·ακατ·οικισ·θει[ντ]·ςκατ·οικισ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accκατοικισθεισανκατοικισθεντακατ·οικισ·θεισ·ανκατ·οικισ·θε[ι]ντ·α
Datκατοικισθεισῃκατοικισθεντικατ·οικισ·θεισ·ῃκατ·οικισ·θε[ι]ντ·ι
Genκατοικισθεισηςκατοικισθεντοςκατ·οικισ·θεισ·ηςκατ·οικισ·θε[ι]ντ·ος
PlVocκατοικισθεισαικατοικισθεντεςκατοικισθεντακατ·οικισ·θεισ·αικατ·οικισ·θε[ι]ντ·εςκατ·οικισ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accκατοικισθεισαςκατοικισθενταςκατ·οικισ·θεισ·αςκατ·οικισ·θε[ι]ντ·ας
Datκατοικισθεισαιςκατοικισθεισι, κατοικισθεισινκατ·οικισ·θεισ·αιςκατ·οικισ·θει[ντ]·σι(ν)
Genκατοικισθεισωνκατοικισθεντωνκατ·οικισ·θεισ·ωνκατ·οικισ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατοικισθησομενηκατοικισθησομενεκατ·οικισ·θησομεν·ηκατ·οικισ·θησομεν·ε
Nomκατοικισθησομενοςκατ·οικισ·θησομεν·ος
Accκατοικισθησομενηνκατοικισθησομενονκατ·οικισ·θησομεν·ηνκατ·οικισ·θησομεν·ον
Datκατοικισθησομενῃκατοικισθησομενῳκατ·οικισ·θησομεν·ῃκατ·οικισ·θησομεν·ῳ
Genκατοικισθησομενηςκατοικισθησομενουκατ·οικισ·θησομεν·ηςκατ·οικισ·θησομεν·ου
PlVocκατοικισθησομεναικατοικισθησομενοικατοικισθησομενακατ·οικισ·θησομεν·αικατ·οικισ·θησομεν·οικατ·οικισ·θησομεν·α
Nom
Accκατοικισθησομεναςκατοικισθησομενουςκατ·οικισ·θησομεν·αςκατ·οικισ·θησομεν·ους
Datκατοικισθησομεναιςκατοικισθησομενοιςκατ·οικισ·θησομεν·αιςκατ·οικισ·θησομεν·οις
Genκατοικισθησομενωνκατοικισθησομενωνκατ·οικισ·θησομεν·ωνκατ·οικισ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 28-Oct-2020 17:21:48 EDT