κατιοω • KATIOW • katioō

Search: κατιωται

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
κατιωταικατιόωκατ·ιω·ταιperf mp ind 3rd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
κατιωταικατιόωκατ·ιω·ταιperf mp ind 3rd sg

κατ·ιόω (-, -, κατ+ιω·σ-, -, κατ+ιω-, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατιωσακατ·ε·ιω·σακατιωσαμηνκατ·ε·ιω·σαμην
2ndκατιωσαςκατ·ε·ιω·σαςκατιωσωκατ·ε·ιω·σω
3rdκατιωσεν[LXX], κατιωσεκατ·ε·ιω·σε(ν), κατ·ε·ιω·σε(ν)κατιωσατοκατ·ε·ιω·σατο
Pl1stκατιωσαμενκατ·ε·ιω·σαμενκατιωσαμεθακατ·ε·ιω·σαμεθα
2ndκατιωσατεκατ·ε·ιω·σατεκατιωσασθεκατ·ε·ιω·σασθε
3rdκατιωσανκατ·ε·ιω·σανκατιωσαντοκατ·ε·ιω·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατιωσωκατ·ιω·σωκατιωσωμαικατ·ιω·σωμαι
2ndκατιωσῃςκατ·ιω·σῃςκατιωσῃκατ·ιω·σῃ
3rdκατιωσῃκατ·ιω·σῃκατιωσηταικατ·ιω·σηται
Pl1stκατιωσωμενκατ·ιω·σωμενκατιωσωμεθακατ·ιω·σωμεθα
2ndκατιωσητεκατ·ιω·σητεκατιωσησθεκατ·ιω·σησθε
3rdκατιωσωσιν, κατιωσωσικατ·ιω·σωσι(ν)κατιωσωνταικατ·ιω·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατιωσαιμικατ·ιω·σαιμικατιωσαιμηνκατ·ιω·σαιμην
2ndκατιωσαις, κατιωσειαςκατ·ιω·σαις, κατ·ιω·σειας classicalκατιωσαιοκατ·ιω·σαιο
3rdκατιωσαι, κατιωσειεκατ·ιω·σαι, κατ·ιω·σειε classicalκατιωσαιτοκατ·ιω·σαιτο
Pl1stκατιωσαιμενκατ·ιω·σαιμενκατιωσαιμεθακατ·ιω·σαιμεθα
2ndκατιωσαιτεκατ·ιω·σαιτεκατιωσαισθεκατ·ιω·σαισθε
3rdκατιωσαιεν, κατιωσαισαν, κατιωσειαν, κατιωσειενκατ·ιω·σαιεν, κατ·ιω·σαισαν alt, κατ·ιω·σειαν classical, κατ·ιω·σειεν classicalκατιωσαιντοκατ·ιω·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκατιωσονκατ·ιω·σονκατιωσαικατ·ιω·σαι
3rdκατιωσατωκατ·ιω·σατωκατιωσασθωκατ·ιω·σασθω
Pl1st
2ndκατιωσατεκατ·ιω·σατεκατιωσασθεκατ·ιω·σασθε
3rdκατιωσατωσαν, κατιωσαντωνκατ·ιω·σατωσαν, κατ·ιω·σαντων classicalκατιωσασθωσαν, κατιωσασθωνκατ·ιω·σασθωσαν, κατ·ιω·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κατιωσαι​κατ·ιω·σαι​κατιωσασθαι​κατ·ιω·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατιωσασακατιωσαςκατιωσανκατ·ιω·σασ·ακατ·ιω·σα[ντ]·ςκατ·ιω·σαν[τ]
Nom
Accκατιωσασανκατιωσαντακατ·ιω·σασ·ανκατ·ιω·σαντ·α
Datκατιωσασῃκατιωσαντικατ·ιω·σασ·ῃκατ·ιω·σαντ·ι
Genκατιωσασηςκατιωσαντοςκατ·ιω·σασ·ηςκατ·ιω·σαντ·ος
PlVocκατιωσασαικατιωσαντεςκατιωσαντακατ·ιω·σασ·αικατ·ιω·σαντ·εςκατ·ιω·σαντ·α
Nom
Accκατιωσασαςκατιωσανταςκατ·ιω·σασ·αςκατ·ιω·σαντ·ας
Datκατιωσασαιςκατιωσασι, κατιωσασινκατ·ιω·σασ·αιςκατ·ιω·σα[ντ]·σι(ν)
Genκατιωσασωνκατιωσαντωνκατ·ιω·σασ·ωνκατ·ιω·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατιωσαμενηκατιωσαμενεκατ·ιω·σαμεν·ηκατ·ιω·σαμεν·ε
Nomκατιωσαμενοςκατ·ιω·σαμεν·ος
Accκατιωσαμενηνκατιωσαμενονκατ·ιω·σαμεν·ηνκατ·ιω·σαμεν·ον
Datκατιωσαμενῃκατιωσαμενῳκατ·ιω·σαμεν·ῃκατ·ιω·σαμεν·ῳ
Genκατιωσαμενηςκατιωσαμενουκατ·ιω·σαμεν·ηςκατ·ιω·σαμεν·ου
PlVocκατιωσαμεναικατιωσαμενοικατιωσαμενακατ·ιω·σαμεν·αικατ·ιω·σαμεν·οικατ·ιω·σαμεν·α
Nom
Accκατιωσαμεναςκατιωσαμενουςκατ·ιω·σαμεν·αςκατ·ιω·σαμεν·ους
Datκατιωσαμεναιςκατιωσαμενοιςκατ·ιω·σαμεν·αιςκατ·ιω·σαμεν·οις
Genκατιωσαμενωνκατιωσαμενωνκατ·ιω·σαμεν·ωνκατ·ιω·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατιωμαικατ·ιω·μαι
2ndκατιωσαικατ·ιω·σαι
3rdκατιωται[GNT]κατ·ιω·ται
Pl1stκατιωμεθακατ·ιω·μεθα
2ndκατιωσθεκατ·ιω·σθε
3rdκατιωνταικατ·ιω·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατιωσομαικατ·ιω·σομαι
2ndκατιωσῃ, κατιωσεικατ·ιω·σῃ, κατ·ιω·σει classical
3rdκατιωσεταικατ·ιω·σεται
Pl1stκατιωσομεθακατ·ιω·σομεθα
2ndκατιωσεσθεκατ·ιω·σεσθε
3rdκατιωσονταικατ·ιω·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατιωσοιμηνκατ·ιω·σοιμην
2ndκατιωσοιοκατ·ιω·σοιο
3rdκατιωσοιτοκατ·ιω·σοιτο
Pl1stκατιωσοιμεθακατ·ιω·σοιμεθα
2ndκατιωσοισθεκατ·ιω·σοισθε
3rdκατιωσοιντοκατ·ιω·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκατιωσοκατ·ιω·σο
3rdκατιωσθωκατ·ιω·σθω
Pl1st
2ndκατιωσθεκατ·ιω·σθε
3rdκατιωσθωσαν, κατιωσθωνκατ·ιω·σθωσαν, κατ·ιω·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κατιωσθαι​κατ·ιω·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κατιωσεσθαι​κατ·ιω·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατιωμενηκατιωμενεκατ·ιω·μεν·ηκατ·ιω·μεν·ε
Nomκατιωμενοςκατ·ιω·μεν·ος
Accκατιωμενηνκατιωμενονκατ·ιω·μεν·ηνκατ·ιω·μεν·ον
Datκατιωμενῃκατιωμενῳκατ·ιω·μεν·ῃκατ·ιω·μεν·ῳ
Genκατιωμενηςκατιωμενουκατ·ιω·μεν·ηςκατ·ιω·μεν·ου
PlVocκατιωμεναικατιωμενοικατιωμενακατ·ιω·μεν·αικατ·ιω·μεν·οικατ·ιω·μεν·α
Nom
Accκατιωμεναςκατιωμενουςκατ·ιω·μεν·αςκατ·ιω·μεν·ους
Datκατιωμεναιςκατιωμενοιςκατ·ιω·μεν·αιςκατ·ιω·μεν·οις
Genκατιωμενωνκατιωμενωνκατ·ιω·μεν·ωνκατ·ιω·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατιωμηνκατ·ε·ιω·μην
2ndκατιωσοκατ·ε·ιω·σο
3rdκατιωτοκατ·ε·ιω·το
Pl1stκατιωμεθακατ·ε·ιω·μεθα
2ndκατιωσθεκατ·ε·ιω·σθε
3rdκατιωντοκατ·ε·ιω·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 15-Dec-2019 08:48:36 EST