κατισχυω • KATISCUW KATISXUW • katischuō

Search: κατισχυον

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
κατισχυον; κατισχυον; κατισχυον; κατισχυονκατισχύωκατ·ε·ισχυ·ον; κατ·ε·ισχυ·ον; κατ·ισχυ·ο[υ]ν[τ]; κατ·ισχυ·ο[υ]ν[τ]impf act ind 1st sg; impf act ind 3rd pl; pres act ptcp neu nom|acc|voc sg; pres act ptcp mas voc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
κατισχυονκατισχύωκατ·ε·ισχυ·ονimpf act ind 1st sg
κατισχυονκατισχύωκατ·ε·ισχυ·ονimpf act ind 3rd pl
κατισχυονκατισχύωκατ·ισχυ·ο[υ]ν[τ]pres act ptcp neu nom|acc|voc sg
κατισχυονκατισχύωκατ·ισχυ·ο[υ]ν[τ]pres act ptcp mas voc sg

κατ·ισχύω (κατ+ισχυ-, κατ+ισχυ·σ-, κατ+ισχυ·σ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατισχυωκατ·ισχυ·ωκατισχυομαικατ·ισχυ·ομαι
2ndκατισχυειςκατ·ισχυ·ειςκατισχυῃ, κατισχυει[LXX], κατισχυεσαικατ·ισχυ·ῃ, κατ·ισχυ·ει classical, κατ·ισχυ·εσαι alt
3rdκατισχυει[LXX]κατ·ισχυ·εικατισχυεταικατ·ισχυ·εται
Pl1stκατισχυομενκατ·ισχυ·ομενκατισχυομεθακατ·ισχυ·ομεθα
2ndκατισχυετε[LXX]κατ·ισχυ·ετεκατισχυεσθεκατ·ισχυ·εσθε
3rdκατισχυουσιν[LXX], κατισχυουσικατ·ισχυ·ουσι(ν), κατ·ισχυ·ουσι(ν)κατισχυονταικατ·ισχυ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατισχυωκατ·ισχυ·ωκατισχυωμαικατ·ισχυ·ωμαι
2ndκατισχυῃςκατ·ισχυ·ῃςκατισχυῃκατ·ισχυ·ῃ
3rdκατισχυῃκατ·ισχυ·ῃκατισχυηταικατ·ισχυ·ηται
Pl1stκατισχυωμενκατ·ισχυ·ωμενκατισχυωμεθακατ·ισχυ·ωμεθα
2ndκατισχυητεκατ·ισχυ·ητεκατισχυησθεκατ·ισχυ·ησθε
3rdκατισχυωσιν, κατισχυωσικατ·ισχυ·ωσι(ν)κατισχυωνταικατ·ισχυ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατισχυοιμικατ·ισχυ·οιμικατισχυοιμηνκατ·ισχυ·οιμην
2ndκατισχυοιςκατ·ισχυ·οιςκατισχυοιοκατ·ισχυ·οιο
3rdκατισχυοικατ·ισχυ·οικατισχυοιτοκατ·ισχυ·οιτο
Pl1stκατισχυοιμενκατ·ισχυ·οιμενκατισχυοιμεθακατ·ισχυ·οιμεθα
2ndκατισχυοιτεκατ·ισχυ·οιτεκατισχυοισθεκατ·ισχυ·οισθε
3rdκατισχυοιεν, κατισχυοισανκατ·ισχυ·οιεν, κατ·ισχυ·οισαν altκατισχυοιντοκατ·ισχυ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκατισχυε[LXX]κατ·ισχυ·εκατισχυουκατ·ισχυ·ου
3rdκατισχυετω[LXX]κατ·ισχυ·ετωκατισχυεσθωκατ·ισχυ·εσθω
Pl1st
2ndκατισχυετε[LXX]κατ·ισχυ·ετεκατισχυεσθεκατ·ισχυ·εσθε
3rdκατισχυετωσαν[LXX], κατισχυοντων[LXX]κατ·ισχυ·ετωσαν, κατ·ισχυ·οντων classicalκατισχυεσθωσαν, κατισχυεσθωνκατ·ισχυ·εσθωσαν, κατ·ισχυ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κατισχυειν​κατ·ισχυ·ειν​κατισχυεσθαι​κατ·ισχυ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατισχυουσακατισχυον[GNT][LXX]κατ·ισχυ·ουσ·ακατ·ισχυ·ο[υ]ν[τ]
Nomκατισχυων[LXX]κατ·ισχυ·ο[υ]ν[τ]·^
Accκατισχυουσανκατισχυοντακατ·ισχυ·ουσ·ανκατ·ισχυ·ο[υ]ντ·α
Datκατισχυουσῃκατισχυοντικατ·ισχυ·ουσ·ῃκατ·ισχυ·ο[υ]ντ·ι
Genκατισχυουσηςκατισχυοντοςκατ·ισχυ·ουσ·ηςκατ·ισχυ·ο[υ]ντ·ος
PlVocκατισχυουσαικατισχυοντες[LXX]κατισχυοντακατ·ισχυ·ουσ·αικατ·ισχυ·ο[υ]ντ·εςκατ·ισχυ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accκατισχυουσαςκατισχυονταςκατ·ισχυ·ουσ·αςκατ·ισχυ·ο[υ]ντ·ας
Datκατισχυουσαιςκατισχυουσι, κατισχυουσιν[LXX]κατ·ισχυ·ουσ·αιςκατ·ισχυ·ου[ντ]·σι(ν), κατ·ισχυ·ου[ντ]·σι(ν)
Genκατισχυουσωνκατισχυοντων[LXX]κατ·ισχυ·ουσ·ωνκατ·ισχυ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατισχυομενηκατισχυομενεκατ·ισχυ·ομεν·ηκατ·ισχυ·ομεν·ε
Nomκατισχυομενοςκατ·ισχυ·ομεν·ος
Accκατισχυομενηνκατισχυομενονκατ·ισχυ·ομεν·ηνκατ·ισχυ·ομεν·ον
Datκατισχυομενῃκατισχυομενῳκατ·ισχυ·ομεν·ῃκατ·ισχυ·ομεν·ῳ
Genκατισχυομενηςκατισχυομενουκατ·ισχυ·ομεν·ηςκατ·ισχυ·ομεν·ου
PlVocκατισχυομεναικατισχυομενοικατισχυομενακατ·ισχυ·ομεν·αικατ·ισχυ·ομεν·οικατ·ισχυ·ομεν·α
Nom
Accκατισχυομεναςκατισχυομενουςκατ·ισχυ·ομεν·αςκατ·ισχυ·ομεν·ους
Datκατισχυομεναιςκατισχυομενοιςκατ·ισχυ·ομεν·αιςκατ·ισχυ·ομεν·οις
Genκατισχυομενωνκατισχυομενωνκατ·ισχυ·ομεν·ωνκατ·ισχυ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατισχυον[GNT][LXX]κατ·ε·ισχυ·ονκατισχυομηνκατ·ε·ισχυ·ομην
2ndκατισχυεςκατ·ε·ισχυ·εςκατισχυουκατ·ε·ισχυ·ου
3rdκατισχυεν[LXX], κατισχυε[LXX]κατ·ε·ισχυ·ε(ν)κατισχυετοκατ·ε·ισχυ·ετο
Pl1stκατισχυομενκατ·ε·ισχυ·ομενκατισχυομεθακατ·ε·ισχυ·ομεθα
2ndκατισχυετε[LXX]κατ·ε·ισχυ·ετεκατισχυεσθεκατ·ε·ισχυ·εσθε
3rdκατισχυον[GNT][LXX], κατισχυοσανκατ·ε·ισχυ·ον, κατ·ε·ισχυ·οσαν altκατισχυοντοκατ·ε·ισχυ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατισχυσω[LXX]κατ·ισχυ·σωκατισχυσομαικατ·ισχυ·σομαι
2ndκατισχυσειςκατ·ισχυ·σειςκατισχυσῃ[LXX], κατισχυσει[LXX], κατισχυσεσαικατ·ισχυ·σῃ, κατ·ισχυ·σει classical, κατ·ισχυ·σεσαι alt
3rdκατισχυσει[LXX]κατ·ισχυ·σεικατισχυσεταικατ·ισχυ·σεται
Pl1stκατισχυσομενκατ·ισχυ·σομενκατισχυσομεθακατ·ισχυ·σομεθα
2ndκατισχυσετεκατ·ισχυ·σετεκατισχυσεσθεκατ·ισχυ·σεσθε
3rdκατισχυσουσιν[GNT][LXX], κατισχυσουσι[LXX]κατ·ισχυ·σουσι(ν)κατισχυσονταικατ·ισχυ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατισχυσοιμικατ·ισχυ·σοιμικατισχυσοιμηνκατ·ισχυ·σοιμην
2ndκατισχυσοιςκατ·ισχυ·σοιςκατισχυσοιοκατ·ισχυ·σοιο
3rdκατισχυσοικατ·ισχυ·σοικατισχυσοιτοκατ·ισχυ·σοιτο
Pl1stκατισχυσοιμενκατ·ισχυ·σοιμενκατισχυσοιμεθακατ·ισχυ·σοιμεθα
2ndκατισχυσοιτεκατ·ισχυ·σοιτεκατισχυσοισθεκατ·ισχυ·σοισθε
3rdκατισχυσοιενκατ·ισχυ·σοιενκατισχυσοιντοκατ·ισχυ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κατισχυσειν​κατ·ισχυ·σειν​κατισχυσεσθαι​κατ·ισχυ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατισχυσουσακατισχυσον[LXX]κατ·ισχυ·σουσ·ακατ·ισχυ·σο[υ]ν[τ]
Nomκατισχυσωνκατ·ισχυ·σο[υ]ν[τ]·^
Accκατισχυσουσανκατισχυσοντακατ·ισχυ·σουσ·ανκατ·ισχυ·σο[υ]ντ·α
Datκατισχυσουσῃκατισχυσοντικατ·ισχυ·σουσ·ῃκατ·ισχυ·σο[υ]ντ·ι
Genκατισχυσουσηςκατισχυσοντοςκατ·ισχυ·σουσ·ηςκατ·ισχυ·σο[υ]ντ·ος
PlVocκατισχυσουσαικατισχυσοντεςκατισχυσοντακατ·ισχυ·σουσ·αικατ·ισχυ·σο[υ]ντ·εςκατ·ισχυ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accκατισχυσουσαςκατισχυσονταςκατ·ισχυ·σουσ·αςκατ·ισχυ·σο[υ]ντ·ας
Datκατισχυσουσαιςκατισχυσουσι[LXX], κατισχυσουσιν[GNT][LXX]κατ·ισχυ·σουσ·αιςκατ·ισχυ·σου[ντ]·σι(ν)
Genκατισχυσουσωνκατισχυσοντωνκατ·ισχυ·σουσ·ωνκατ·ισχυ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατισχυσομενηκατισχυσομενεκατ·ισχυ·σομεν·ηκατ·ισχυ·σομεν·ε
Nomκατισχυσομενοςκατ·ισχυ·σομεν·ος
Accκατισχυσομενηνκατισχυσομενονκατ·ισχυ·σομεν·ηνκατ·ισχυ·σομεν·ον
Datκατισχυσομενῃκατισχυσομενῳκατ·ισχυ·σομεν·ῃκατ·ισχυ·σομεν·ῳ
Genκατισχυσομενηςκατισχυσομενουκατ·ισχυ·σομεν·ηςκατ·ισχυ·σομεν·ου
PlVocκατισχυσομεναικατισχυσομενοικατισχυσομενακατ·ισχυ·σομεν·αικατ·ισχυ·σομεν·οικατ·ισχυ·σομεν·α
Nom
Accκατισχυσομεναςκατισχυσομενουςκατ·ισχυ·σομεν·αςκατ·ισχυ·σομεν·ους
Datκατισχυσομεναιςκατισχυσομενοιςκατ·ισχυ·σομεν·αιςκατ·ισχυ·σομεν·οις
Genκατισχυσομενωνκατισχυσομενωνκατ·ισχυ·σομεν·ωνκατ·ισχυ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατισχυσα[LXX]κατ·ε·ισχυ·σακατισχυσαμηνκατ·ε·ισχυ·σαμην
2ndκατισχυσας[LXX]κατ·ε·ισχυ·σαςκατισχυσω[LXX]κατ·ε·ισχυ·σω
3rdκατισχυσεν[LXX], κατισχυσε[LXX]κατ·ε·ισχυ·σε(ν)κατισχυσατοκατ·ε·ισχυ·σατο
Pl1stκατισχυσαμενκατ·ε·ισχυ·σαμενκατισχυσαμεθακατ·ε·ισχυ·σαμεθα
2ndκατισχυσατε[LXX]κατ·ε·ισχυ·σατεκατισχυσασθεκατ·ε·ισχυ·σασθε
3rdκατισχυσαν[LXX]κατ·ε·ισχυ·σανκατισχυσαντοκατ·ε·ισχυ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατισχυσω[LXX]κατ·ισχυ·σωκατισχυσωμαικατ·ισχυ·σωμαι
2ndκατισχυσῃςκατ·ισχυ·σῃςκατισχυσῃ[LXX]κατ·ισχυ·σῃ
3rdκατισχυσῃ[LXX]κατ·ισχυ·σῃκατισχυσηταικατ·ισχυ·σηται
Pl1stκατισχυσωμενκατ·ισχυ·σωμενκατισχυσωμεθακατ·ισχυ·σωμεθα
2ndκατισχυσητε[GNT][LXX]κατ·ισχυ·σητεκατισχυσησθεκατ·ισχυ·σησθε
3rdκατισχυσωσιν[LXX], κατισχυσωσικατ·ισχυ·σωσι(ν), κατ·ισχυ·σωσι(ν)κατισχυσωνταικατ·ισχυ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατισχυσαιμικατ·ισχυ·σαιμικατισχυσαιμηνκατ·ισχυ·σαιμην
2ndκατισχυσαις, κατισχυσειαςκατ·ισχυ·σαις, κατ·ισχυ·σειας classicalκατισχυσαιοκατ·ισχυ·σαιο
3rdκατισχυσαι[LXX], κατισχυσειεκατ·ισχυ·σαι, κατ·ισχυ·σειε classicalκατισχυσαιτοκατ·ισχυ·σαιτο
Pl1stκατισχυσαιμενκατ·ισχυ·σαιμενκατισχυσαιμεθακατ·ισχυ·σαιμεθα
2ndκατισχυσαιτεκατ·ισχυ·σαιτεκατισχυσαισθεκατ·ισχυ·σαισθε
3rdκατισχυσαιεν, κατισχυσαισαν, κατισχυσειαν, κατισχυσειενκατ·ισχυ·σαιεν, κατ·ισχυ·σαισαν alt, κατ·ισχυ·σειαν classical, κατ·ισχυ·σειεν classicalκατισχυσαιντοκατ·ισχυ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκατισχυσον[LXX]κατ·ισχυ·σονκατισχυσαι[LXX]κατ·ισχυ·σαι
3rdκατισχυσατω[LXX]κατ·ισχυ·σατωκατισχυσασθωκατ·ισχυ·σασθω
Pl1st
2ndκατισχυσατε[LXX]κατ·ισχυ·σατεκατισχυσασθεκατ·ισχυ·σασθε
3rdκατισχυσατωσαν, κατισχυσαντωνκατ·ισχυ·σατωσαν, κατ·ισχυ·σαντων classicalκατισχυσασθωσαν, κατισχυσασθωνκατ·ισχυ·σασθωσαν, κατ·ισχυ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κατισχυσαι[LXX]​κατ·ισχυ·σαικατισχυσασθαι​κατ·ισχυ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατισχυσασακατισχυσας[LXX]κατισχυσαν[LXX]κατ·ισχυ·σασ·ακατ·ισχυ·σα[ντ]·ςκατ·ισχυ·σαν[τ]
Nom
Accκατισχυσασανκατισχυσαντακατ·ισχυ·σασ·ανκατ·ισχυ·σαντ·α
Datκατισχυσασῃκατισχυσαντικατ·ισχυ·σασ·ῃκατ·ισχυ·σαντ·ι
Genκατισχυσασηςκατισχυσαντοςκατ·ισχυ·σασ·ηςκατ·ισχυ·σαντ·ος
PlVocκατισχυσασαικατισχυσαντεςκατισχυσαντακατ·ισχυ·σασ·αικατ·ισχυ·σαντ·εςκατ·ισχυ·σαντ·α
Nom
Accκατισχυσασαςκατισχυσαντας[LXX]κατ·ισχυ·σασ·αςκατ·ισχυ·σαντ·ας
Datκατισχυσασαιςκατισχυσασι, κατισχυσασινκατ·ισχυ·σασ·αιςκατ·ισχυ·σα[ντ]·σι(ν)
Genκατισχυσασωνκατισχυσαντωνκατ·ισχυ·σασ·ωνκατ·ισχυ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατισχυσαμενηκατισχυσαμενεκατ·ισχυ·σαμεν·ηκατ·ισχυ·σαμεν·ε
Nomκατισχυσαμενοςκατ·ισχυ·σαμεν·ος
Accκατισχυσαμενηνκατισχυσαμενονκατ·ισχυ·σαμεν·ηνκατ·ισχυ·σαμεν·ον
Datκατισχυσαμενῃκατισχυσαμενῳκατ·ισχυ·σαμεν·ῃκατ·ισχυ·σαμεν·ῳ
Genκατισχυσαμενηςκατισχυσαμενουκατ·ισχυ·σαμεν·ηςκατ·ισχυ·σαμεν·ου
PlVocκατισχυσαμεναικατισχυσαμενοικατισχυσαμενακατ·ισχυ·σαμεν·αικατ·ισχυ·σαμεν·οικατ·ισχυ·σαμεν·α
Nom
Accκατισχυσαμεναςκατισχυσαμενουςκατ·ισχυ·σαμεν·αςκατ·ισχυ·σαμεν·ους
Datκατισχυσαμεναιςκατισχυσαμενοιςκατ·ισχυ·σαμεν·αιςκατ·ισχυ·σαμεν·οις
Genκατισχυσαμενωνκατισχυσαμενωνκατ·ισχυ·σαμεν·ωνκατ·ισχυ·σαμεν·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 13-Nov-2019 20:49:02 EST