καταχεω • KATACEW KATAXEW • katacheō

Search: κατεχεεν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
κατεχεεν; κατεχεενκαταχέωκατα·ε·χε·ε(ν); κατα·ε·χε·[σ]ε(ν)impf act ind 3rd sg; 1aor act ind 3rd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
κατεχεενκαταχέωκατα·ε·χε·ε(ν)impf act ind 3rd sg
κατεχεενκαταχέωκατα·ε·χε·[σ]ε(ν)1aor act ind 3rd sg

κατα·χέω (κατα+χε-, κατα+χε(ε)·[σ]-, κατα+χε·[σ]-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταχεωκατα·χε·ωκαταχεομαικατα·χε·ομαι
2ndκαταχεειςκατα·χε·ειςκαταχεῃ, καταχεει[LXX], καταχεεσαικατα·χε·ῃ, κατα·χε·ει classical, κατα·χε·εσαι alt
3rdκαταχεει[LXX]κατα·χε·εικαταχεεταικατα·χε·εται
Pl1stκαταχεομενκατα·χε·ομενκαταχεομεθακατα·χε·ομεθα
2ndκαταχεετεκατα·χε·ετεκαταχεεσθεκατα·χε·εσθε
3rdκαταχεουσιν, καταχεουσικατα·χε·ουσι(ν)καταχεονταικατα·χε·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταχεωκατα·χε·ωκαταχεωμαικατα·χε·ωμαι
2ndκαταχεῃςκατα·χε·ῃςκαταχεῃκατα·χε·ῃ
3rdκαταχεῃκατα·χε·ῃκαταχεηταικατα·χε·ηται
Pl1stκαταχεωμενκατα·χε·ωμενκαταχεωμεθακατα·χε·ωμεθα
2ndκαταχεητεκατα·χε·ητεκαταχεησθεκατα·χε·ησθε
3rdκαταχεωσιν, καταχεωσικατα·χε·ωσι(ν)καταχεωνταικατα·χε·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταχεοιμικατα·χε·οιμικαταχεοιμηνκατα·χε·οιμην
2ndκαταχεοιςκατα·χε·οιςκαταχεοιοκατα·χε·οιο
3rdκαταχεοικατα·χε·οικαταχεοιτοκατα·χε·οιτο
Pl1stκαταχεοιμενκατα·χε·οιμενκαταχεοιμεθακατα·χε·οιμεθα
2ndκαταχεοιτεκατα·χε·οιτεκαταχεοισθεκατα·χε·οισθε
3rdκαταχεοιεν, καταχεοισανκατα·χε·οιεν, κατα·χε·οισαν altκαταχεοιντοκατα·χε·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκαταχεεκατα·χε·εκαταχεουκατα·χε·ου
3rdκαταχεετωκατα·χε·ετωκαταχεεσθωκατα·χε·εσθω
Pl1st
2ndκαταχεετεκατα·χε·ετεκαταχεεσθεκατα·χε·εσθε
3rdκαταχεετωσαν, καταχεοντωνκατα·χε·ετωσαν, κατα·χε·οντων classicalκαταχεεσθωσαν, καταχεεσθωνκατα·χε·εσθωσαν, κατα·χε·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
καταχεειν​κατα·χε·ειν​καταχεεσθαι​κατα·χε·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταχεουσακαταχεονκατα·χε·ουσ·ακατα·χε·ο[υ]ν[τ]
Nomκαταχεωνκατα·χε·ο[υ]ν[τ]·^
Accκαταχεουσανκαταχεοντακατα·χε·ουσ·ανκατα·χε·ο[υ]ντ·α
Datκαταχεουσῃκαταχεοντικατα·χε·ουσ·ῃκατα·χε·ο[υ]ντ·ι
Genκαταχεουσηςκαταχεοντοςκατα·χε·ουσ·ηςκατα·χε·ο[υ]ντ·ος
PlVocκαταχεουσαικαταχεοντεςκαταχεοντακατα·χε·ουσ·αικατα·χε·ο[υ]ντ·εςκατα·χε·ο[υ]ντ·α
Nom
Accκαταχεουσαςκαταχεονταςκατα·χε·ουσ·αςκατα·χε·ο[υ]ντ·ας
Datκαταχεουσαιςκαταχεουσι, καταχεουσινκατα·χε·ουσ·αιςκατα·χε·ου[ντ]·σι(ν)
Genκαταχεουσωνκαταχεοντωνκατα·χε·ουσ·ωνκατα·χε·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταχεομενηκαταχεομενεκατα·χε·ομεν·ηκατα·χε·ομεν·ε
Nomκαταχεομενοςκατα·χε·ομεν·ος
Accκαταχεομενηνκαταχεομενονκατα·χε·ομεν·ηνκατα·χε·ομεν·ον
Datκαταχεομενῃκαταχεομενῳκατα·χε·ομεν·ῃκατα·χε·ομεν·ῳ
Genκαταχεομενηςκαταχεομενουκατα·χε·ομεν·ηςκατα·χε·ομεν·ου
PlVocκαταχεομεναικαταχεομενοικαταχεομενακατα·χε·ομεν·αικατα·χε·ομεν·οικατα·χε·ομεν·α
Nom
Accκαταχεομεναςκαταχεομενουςκατα·χε·ομεν·αςκατα·χε·ομεν·ους
Datκαταχεομεναιςκαταχεομενοιςκατα·χε·ομεν·αιςκατα·χε·ομεν·οις
Genκαταχεομενωνκαταχεομενωνκατα·χε·ομεν·ωνκατα·χε·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατεχεον[LXX]κατα·ε·χε·ονκατεχεομηνκατα·ε·χε·ομην
2ndκατεχεεςκατα·ε·χε·εςκατεχεουκατα·ε·χε·ου
3rdκατεχεεν[GNT][LXX], κατεχεεκατα·ε·χε·ε(ν), κατα·ε·χε·ε(ν)κατεχεετοκατα·ε·χε·ετο
Pl1stκατεχεομενκατα·ε·χε·ομενκατεχεομεθακατα·ε·χε·ομεθα
2ndκατεχεετεκατα·ε·χε·ετεκατεχεεσθεκατα·ε·χε·εσθε
3rdκατεχεον[LXX], κατεχεοσανκατα·ε·χε·ον, κατα·ε·χε·οσαν altκατεχεοντοκατα·ε·χε·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταχεωκατα·χε(ε)·[σ]ωκαταχεουμαικατα·χε(ε)·[σ]ομαι
2ndκαταχεειςκατα·χε(ε)·[σ]ειςκαταχεῃ, καταχεει[LXX], καταχεεισαικατα·χε(ε)·[σ]ῃ, κατα·χε(ε)·[σ]ει classical, κατα·χε(ε)·[σ]εσαι alt
3rdκαταχεει[LXX]κατα·χε(ε)·[σ]εικαταχεειταικατα·χε(ε)·[σ]εται
Pl1stκαταχεουμενκατα·χε(ε)·[σ]ομενκαταχεουμεθακατα·χε(ε)·[σ]ομεθα
2ndκαταχεειτεκατα·χε(ε)·[σ]ετεκαταχεεισθεκατα·χε(ε)·[σ]εσθε
3rdκαταχεουσιν, καταχεουσικατα·χε(ε)·[σ]ουσι(ν)καταχεουνταικατα·χε(ε)·[σ]ονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταχεοιμικατα·χε(ε)·[σ]οιμικαταχεοιμηνκατα·χε(ε)·[σ]οιμην
2ndκαταχεοιςκατα·χε(ε)·[σ]οιςκαταχεοιοκατα·χε(ε)·[σ]οιο
3rdκαταχεοικατα·χε(ε)·[σ]οικαταχεοιτοκατα·χε(ε)·[σ]οιτο
Pl1stκαταχεοιμενκατα·χε(ε)·[σ]οιμενκαταχεοιμεθακατα·χε(ε)·[σ]οιμεθα
2ndκαταχεοιτεκατα·χε(ε)·[σ]οιτεκαταχεοισθεκατα·χε(ε)·[σ]οισθε
3rdκαταχεοιενκατα·χε(ε)·[σ]οιενκαταχεοιντοκατα·χε(ε)·[σ]οιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
καταχεειν​κατα·χε(ε)·[σ]ειν​καταχεεισθαι​κατα·χε(ε)·[σ]εσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταχεουσακαταχεουνκατα·χε(ε)·[σ]ουσ·ακατα·χε(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]
Nomκαταχεωνκατα·χε(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]·^
Accκαταχεουσανκαταχεουντακατα·χε(ε)·[σ]ουσ·ανκατα·χε(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Datκαταχεουσῃκαταχεουντικατα·χε(ε)·[σ]ουσ·ῃκατα·χε(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ι
Genκαταχεουσηςκαταχεουντοςκατα·χε(ε)·[σ]ουσ·ηςκατα·χε(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ος
PlVocκαταχεουσαικαταχεουντεςκαταχεουντακατα·χε(ε)·[σ]ουσ·αικατα·χε(ε)·[σ]ο[υ]ντ·εςκατα·χε(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Nom
Accκαταχεουσαςκαταχεουνταςκατα·χε(ε)·[σ]ουσ·αςκατα·χε(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ας
Datκαταχεουσαιςκαταχεουσι, καταχεουσινκατα·χε(ε)·[σ]ουσ·αιςκατα·χε(ε)·[σ]ου[ντ]·σι(ν)
Genκαταχεουσωνκαταχεουντωνκατα·χε(ε)·[σ]ουσ·ωνκατα·χε(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταχεουμενηκαταχεουμενεκατα·χε(ε)·[σ]ομεν·ηκατα·χε(ε)·[σ]ομεν·ε
Nomκαταχεουμενοςκατα·χε(ε)·[σ]ομεν·ος
Accκαταχεουμενηνκαταχεουμενονκατα·χε(ε)·[σ]ομεν·ηνκατα·χε(ε)·[σ]ομεν·ον
Datκαταχεουμενῃκαταχεουμενῳκατα·χε(ε)·[σ]ομεν·ῃκατα·χε(ε)·[σ]ομεν·ῳ
Genκαταχεουμενηςκαταχεουμενουκατα·χε(ε)·[σ]ομεν·ηςκατα·χε(ε)·[σ]ομεν·ου
PlVocκαταχεουμεναικαταχεουμενοικαταχεουμενακατα·χε(ε)·[σ]ομεν·αικατα·χε(ε)·[σ]ομεν·οικατα·χε(ε)·[σ]ομεν·α
Nom
Accκαταχεουμεναςκαταχεουμενουςκατα·χε(ε)·[σ]ομεν·αςκατα·χε(ε)·[σ]ομεν·ους
Datκαταχεουμεναιςκαταχεουμενοιςκατα·χε(ε)·[σ]ομεν·αιςκατα·χε(ε)·[σ]ομεν·οις
Genκαταχεουμενωνκαταχεουμενωνκατα·χε(ε)·[σ]ομεν·ωνκατα·χε(ε)·[σ]ομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατεχεακατα·ε·χε·[σ]ακατεχεαμηνκατα·ε·χε·[σ]αμην
2ndκατεχεας[LXX]κατα·ε·χε·[σ]αςκατεχεωκατα·ε·χε·[σ]ω
3rdκατεχεεν[GNT][LXX], κατεχεεκατα·ε·χε·[σ]ε(ν), κατα·ε·χε·[σ]ε(ν)κατεχεατοκατα·ε·χε·[σ]ατο
Pl1stκατεχεαμενκατα·ε·χε·[σ]αμενκατεχεαμεθακατα·ε·χε·[σ]αμεθα
2ndκατεχεατεκατα·ε·χε·[σ]ατεκατεχεασθεκατα·ε·χε·[σ]ασθε
3rdκατεχεανκατα·ε·χε·[σ]ανκατεχεαντοκατα·ε·χε·[σ]αντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταχεωκατα·χε·[σ]ωκαταχεωμαικατα·χε·[σ]ωμαι
2ndκαταχεῃςκατα·χε·[σ]ῃςκαταχεῃκατα·χε·[σ]ῃ
3rdκαταχεῃκατα·χε·[σ]ῃκαταχεηταικατα·χε·[σ]ηται
Pl1stκαταχεωμενκατα·χε·[σ]ωμενκαταχεωμεθακατα·χε·[σ]ωμεθα
2ndκαταχεητεκατα·χε·[σ]ητεκαταχεησθεκατα·χε·[σ]ησθε
3rdκαταχεωσιν, καταχεωσικατα·χε·[σ]ωσι(ν)καταχεωνταικατα·χε·[σ]ωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταχεαιμικατα·χε·[σ]αιμικαταχεαιμηνκατα·χε·[σ]αιμην
2ndκαταχεαις, καταχεειαςκατα·χε·[σ]αις, κατα·χε·[σ]ειας classicalκαταχεαιοκατα·χε·[σ]αιο
3rdκαταχεαι, καταχεειεκατα·χε·[σ]αι, κατα·χε·[σ]ειε classicalκαταχεαιτοκατα·χε·[σ]αιτο
Pl1stκαταχεαιμενκατα·χε·[σ]αιμενκαταχεαιμεθακατα·χε·[σ]αιμεθα
2ndκαταχεαιτεκατα·χε·[σ]αιτεκαταχεαισθεκατα·χε·[σ]αισθε
3rdκαταχεαιεν, καταχεαισαν, καταχεειαν, καταχεειενκατα·χε·[σ]αιεν, κατα·χε·[σ]αισαν alt, κατα·χε·[σ]ειαν classical, κατα·χε·[σ]ειεν classicalκαταχεαιντοκατα·χε·[σ]αιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκαταχεονκατα·χε·[σ]ονκαταχεαικατα·χε·[σ]αι
3rdκαταχεατωκατα·χε·[σ]ατωκαταχεασθωκατα·χε·[σ]ασθω
Pl1st
2ndκαταχεατεκατα·χε·[σ]ατεκαταχεασθεκατα·χε·[σ]ασθε
3rdκαταχεατωσαν, καταχεαντωνκατα·χε·[σ]ατωσαν, κατα·χε·[σ]αντων classicalκαταχεασθωσαν, καταχεασθωνκατα·χε·[σ]ασθωσαν, κατα·χε·[σ]ασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
καταχεαι​κατα·χε·[σ]αι​καταχεασθαι​κατα·χε·[σ]ασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταχεασακαταχεαςκαταχεανκατα·χε·[σ]ασ·ακατα·χε·[σ]α[ντ]·ςκατα·χε·[σ]αν[τ]
Nom
Accκαταχεασανκαταχεαντακατα·χε·[σ]ασ·ανκατα·χε·[σ]αντ·α
Datκαταχεασῃκαταχεαντικατα·χε·[σ]ασ·ῃκατα·χε·[σ]αντ·ι
Genκαταχεασηςκαταχεαντοςκατα·χε·[σ]ασ·ηςκατα·χε·[σ]αντ·ος
PlVocκαταχεασαικαταχεαντεςκαταχεαντακατα·χε·[σ]ασ·αικατα·χε·[σ]αντ·εςκατα·χε·[σ]αντ·α
Nom
Accκαταχεασαςκαταχεανταςκατα·χε·[σ]ασ·αςκατα·χε·[σ]αντ·ας
Datκαταχεασαιςκαταχεασι, καταχεασινκατα·χε·[σ]ασ·αιςκατα·χε·[σ]α[ντ]·σι(ν)
Genκαταχεασωνκαταχεαντωνκατα·χε·[σ]ασ·ωνκατα·χε·[σ]αντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταχεαμενηκαταχεαμενεκατα·χε·[σ]αμεν·ηκατα·χε·[σ]αμεν·ε
Nomκαταχεαμενοςκατα·χε·[σ]αμεν·ος
Accκαταχεαμενηνκαταχεαμενονκατα·χε·[σ]αμεν·ηνκατα·χε·[σ]αμεν·ον
Datκαταχεαμενῃκαταχεαμενῳκατα·χε·[σ]αμεν·ῃκατα·χε·[σ]αμεν·ῳ
Genκαταχεαμενηςκαταχεαμενουκατα·χε·[σ]αμεν·ηςκατα·χε·[σ]αμεν·ου
PlVocκαταχεαμεναικαταχεαμενοικαταχεαμενακατα·χε·[σ]αμεν·αικατα·χε·[σ]αμεν·οικατα·χε·[σ]αμεν·α
Nom
Accκαταχεαμεναςκαταχεαμενουςκατα·χε·[σ]αμεν·αςκατα·χε·[σ]αμεν·ους
Datκαταχεαμεναιςκαταχεαμενοιςκατα·χε·[σ]αμεν·αιςκατα·χε·[σ]αμεν·οις
Genκαταχεαμενωνκαταχεαμενωνκατα·χε·[σ]αμεν·ωνκατα·χε·[σ]αμεν·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 06-Dec-2019 13:22:31 EST