κατεχω • KATECW KATEXW • katechō

Search: κατεσχεν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
κατεσχενκατέχωκατα·ε·σχ·ε(ν)2aor act ind 3rd sg

κατ·έχω (κατ+εχ-, καθ+εξ-, 2nd κατα+σχ-, -, -, κατα+σχε·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατεχωκατ·εχ·ωκατεχομαικατ·εχ·ομαι
2ndκατεχειςκατ·εχ·ειςκατεχῃ, κατεχει[LXX], κατεχεσαικατ·εχ·ῃ, κατ·εχ·ει classical, κατ·εχ·εσαι alt
3rdκατεχει[LXX]κατ·εχ·εικατεχεταικατ·εχ·εται
Pl1stκατεχομενκατ·εχ·ομενκατεχομεθακατ·εχ·ομεθα
2ndκατεχετε[GNT][LXX]κατ·εχ·ετεκατεχεσθεκατ·εχ·εσθε
3rdκατεχουσιν[GNT], κατεχουσικατ·εχ·ουσι(ν), κατ·εχ·ουσι(ν)κατεχονται[LXX]κατ·εχ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατεχωκατ·εχ·ωκατεχωμαικατ·εχ·ωμαι
2ndκατεχῃςκατ·εχ·ῃςκατεχῃκατ·εχ·ῃ
3rdκατεχῃκατ·εχ·ῃκατεχηταικατ·εχ·ηται
Pl1stκατεχωμεν[GNT]κατ·εχ·ωμενκατεχωμεθακατ·εχ·ωμεθα
2ndκατεχητεκατ·εχ·ητεκατεχησθεκατ·εχ·ησθε
3rdκατεχωσιν, κατεχωσικατ·εχ·ωσι(ν)κατεχωνταικατ·εχ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατεχοιμικατ·εχ·οιμικατεχοιμηνκατ·εχ·οιμην
2ndκατεχοιςκατ·εχ·οιςκατεχοιοκατ·εχ·οιο
3rdκατεχοικατ·εχ·οικατεχοιτοκατ·εχ·οιτο
Pl1stκατεχοιμενκατ·εχ·οιμενκατεχοιμεθακατ·εχ·οιμεθα
2ndκατεχοιτεκατ·εχ·οιτεκατεχοισθεκατ·εχ·οισθε
3rdκατεχοιεν, κατεχοισανκατ·εχ·οιεν, κατ·εχ·οισαν altκατεχοιντοκατ·εχ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκατεχεκατ·εχ·εκατεχουκατ·εχ·ου
3rdκατεχετωκατ·εχ·ετωκατεχεσθωκατ·εχ·εσθω
Pl1st
2ndκατεχετε[GNT][LXX]κατ·εχ·ετεκατεχεσθεκατ·εχ·εσθε
3rdκατεχετωσαν, κατεχοντων[GNT]κατ·εχ·ετωσαν, κατ·εχ·οντων classicalκατεχεσθωσαν, κατεχεσθωνκατ·εχ·εσθωσαν, κατ·εχ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κατεχειν[GNT]​κατ·εχ·εινκατεχεσθαι​κατ·εχ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατεχουσακατεχον[GNT]κατ·εχ·ουσ·ακατ·εχ·ο[υ]ν[τ]
Nomκατεχων[GNT][LXX]κατ·εχ·ο[υ]ν[τ]·^
Accκατεχουσανκατεχοντα[LXX]κατ·εχ·ουσ·ανκατ·εχ·ο[υ]ντ·α
Datκατεχουσῃκατεχοντικατ·εχ·ουσ·ῃκατ·εχ·ο[υ]ντ·ι
Genκατεχουσηςκατεχοντοςκατ·εχ·ουσ·ηςκατ·εχ·ο[υ]ντ·ος
PlVocκατεχουσαικατεχοντες[GNT][LXX]κατεχοντα[LXX]κατ·εχ·ουσ·αικατ·εχ·ο[υ]ντ·εςκατ·εχ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accκατεχουσαςκατεχονταςκατ·εχ·ουσ·αςκατ·εχ·ο[υ]ντ·ας
Datκατεχουσαιςκατεχουσι, κατεχουσιν[GNT]κατ·εχ·ουσ·αιςκατ·εχ·ου[ντ]·σι(ν), κατ·εχ·ου[ντ]·σι(ν)
Genκατεχουσωνκατεχοντων[GNT]κατ·εχ·ουσ·ωνκατ·εχ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατεχομενηκατεχομενεκατ·εχ·ομεν·ηκατ·εχ·ομεν·ε
Nomκατεχομενος[LXX]κατ·εχ·ομεν·ος
Accκατεχομενηνκατεχομενονκατ·εχ·ομεν·ηνκατ·εχ·ομεν·ον
Datκατεχομενῃκατεχομενῳκατ·εχ·ομεν·ῃκατ·εχ·ομεν·ῳ
Genκατεχομενηςκατεχομενουκατ·εχ·ομεν·ηςκατ·εχ·ομεν·ου
PlVocκατεχομεναικατεχομενοικατεχομενακατ·εχ·ομεν·αικατ·εχ·ομεν·οικατ·εχ·ομεν·α
Nom
Accκατεχομεναςκατεχομενουςκατ·εχ·ομεν·αςκατ·εχ·ομεν·ους
Datκατεχομεναιςκατεχομενοιςκατ·εχ·ομεν·αιςκατ·εχ·ομεν·οις
Genκατεχομενωνκατεχομενωνκατ·εχ·ομεν·ωνκατ·εχ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατειχον[GNT]κατ·ε·εχ·ονκατειχομηνκατ·ε·εχ·ομην
2ndκατειχεςκατ·ε·εχ·εςκατειχουκατ·ε·εχ·ου
3rdκατειχεν, κατειχεκατ·ε·εχ·ε(ν)κατειχετο[GNT]κατ·ε·εχ·ετο
Pl1stκατειχομενκατ·ε·εχ·ομενκατειχομεθα[GNT]κατ·ε·εχ·ομεθα
2ndκατειχετεκατ·ε·εχ·ετεκατειχεσθεκατ·ε·εχ·εσθε
3rdκατειχον[GNT], κατειχοσανκατ·ε·εχ·ον, κατ·ε·εχ·οσαν altκατειχοντοκατ·ε·εχ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαθεξωκαθ·εχ·σωκαθεξομαικαθ·εχ·σομαι
2ndκαθεξειςκαθ·εχ·σειςκαθεξῃ, καθεξει[LXX], καθεξεσαικαθ·εχ·σῃ, καθ·εχ·σει classical, καθ·εχ·σεσαι alt
3rdκαθεξει[LXX]καθ·εχ·σεικαθεξεταικαθ·εχ·σεται
Pl1stκαθεξομενκαθ·εχ·σομενκαθεξομεθακαθ·εχ·σομεθα
2ndκαθεξετεκαθ·εχ·σετεκαθεξεσθεκαθ·εχ·σεσθε
3rdκαθεξουσιν[LXX], καθεξουσι[LXX]καθ·εχ·σουσι(ν)καθεξονταικαθ·εχ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαθεξοιμικαθ·εχ·σοιμικαθεξοιμηνκαθ·εχ·σοιμην
2ndκαθεξοιςκαθ·εχ·σοιςκαθεξοιοκαθ·εχ·σοιο
3rdκαθεξοικαθ·εχ·σοικαθεξοιτοκαθ·εχ·σοιτο
Pl1stκαθεξοιμενκαθ·εχ·σοιμενκαθεξοιμεθακαθ·εχ·σοιμεθα
2ndκαθεξοιτεκαθ·εχ·σοιτεκαθεξοισθεκαθ·εχ·σοισθε
3rdκαθεξοιενκαθ·εχ·σοιενκαθεξοιντοκαθ·εχ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
καθεξειν​καθ·εχ·σειν​καθεξεσθαι​καθ·εχ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαθεξουσακαθεξονκαθ·εχ·σουσ·ακαθ·εχ·σο[υ]ν[τ]
Nomκαθεξωνκαθ·εχ·σο[υ]ν[τ]·^
Accκαθεξουσανκαθεξοντακαθ·εχ·σουσ·ανκαθ·εχ·σο[υ]ντ·α
Datκαθεξουσῃκαθεξοντικαθ·εχ·σουσ·ῃκαθ·εχ·σο[υ]ντ·ι
Genκαθεξουσηςκαθεξοντοςκαθ·εχ·σουσ·ηςκαθ·εχ·σο[υ]ντ·ος
PlVocκαθεξουσαικαθεξοντεςκαθεξοντακαθ·εχ·σουσ·αικαθ·εχ·σο[υ]ντ·εςκαθ·εχ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accκαθεξουσαςκαθεξονταςκαθ·εχ·σουσ·αςκαθ·εχ·σο[υ]ντ·ας
Datκαθεξουσαιςκαθεξουσι[LXX], καθεξουσιν[LXX]καθ·εχ·σουσ·αιςκαθ·εχ·σου[ντ]·σι(ν)
Genκαθεξουσωνκαθεξοντωνκαθ·εχ·σουσ·ωνκαθ·εχ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαθεξομενηκαθεξομενεκαθ·εχ·σομεν·ηκαθ·εχ·σομεν·ε
Nomκαθεξομενοςκαθ·εχ·σομεν·ος
Accκαθεξομενηνκαθεξομενονκαθ·εχ·σομεν·ηνκαθ·εχ·σομεν·ον
Datκαθεξομενῃκαθεξομενῳκαθ·εχ·σομεν·ῃκαθ·εχ·σομεν·ῳ
Genκαθεξομενηςκαθεξομενουκαθ·εχ·σομεν·ηςκαθ·εχ·σομεν·ου
PlVocκαθεξομεναικαθεξομενοικαθεξομενακαθ·εχ·σομεν·αικαθ·εχ·σομεν·οικαθ·εχ·σομεν·α
Nom
Accκαθεξομεναςκαθεξομενουςκαθ·εχ·σομεν·αςκαθ·εχ·σομεν·ους
Datκαθεξομεναιςκαθεξομενοιςκαθ·εχ·σομεν·αιςκαθ·εχ·σομεν·οις
Genκαθεξομενωνκαθεξομενωνκαθ·εχ·σομεν·ωνκαθ·εχ·σομεν·ων

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατεσχον[LXX]κατα·ε·σχ·ονκατεσχομηνκατα·ε·σχ·ομην
2ndκατεσχεςκατα·ε·σχ·εςκατεσχουκατα·ε·σχ·ου
3rdκατεσχεν[LXX], κατεσχεκατα·ε·σχ·ε(ν), κατα·ε·σχ·ε(ν)κατεσχετοκατα·ε·σχ·ετο
Pl1stκατεσχομενκατα·ε·σχ·ομενκατεσχομεθακατα·ε·σχ·ομεθα
2ndκατεσχετεκατα·ε·σχ·ετεκατεσχεσθεκατα·ε·σχ·εσθε
3rdκατεσχον[LXX], κατεσχοσαν[LXX]κατα·ε·σχ·ον, κατα·ε·σχ·οσαν altκατεσχοντοκατα·ε·σχ·οντο

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατασχωκατα·σχ·ωκατασχωμαικατα·σχ·ωμαι
2ndκατασχῃς[LXX]κατα·σχ·ῃςκατασχῃκατα·σχ·ῃ
3rdκατασχῃκατα·σχ·ῃκατασχηταικατα·σχ·ηται
Pl1stκατασχωμεν[GNT][LXX]κατα·σχ·ωμενκατασχωμεθακατα·σχ·ωμεθα
2ndκατασχητεκατα·σχ·ητεκατασχησθεκατα·σχ·ησθε
3rdκατασχωσιν, κατασχωσικατα·σχ·ωσι(ν)κατασχωνταικατα·σχ·ωνται

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατασχοιμικατα·σχ·οιμικατασχοιμηνκατα·σχ·οιμην
2ndκατασχοιςκατα·σχ·οιςκατασχοιοκατα·σχ·οιο
3rdκατασχοικατα·σχ·οικατασχοιτοκατα·σχ·οιτο
Pl1stκατασχοιμενκατα·σχ·οιμενκατασχοιμεθακατα·σχ·οιμεθα
2ndκατασχοιτεκατα·σχ·οιτεκατασχοισθεκατα·σχ·οισθε
3rdκατασχοιεν, κατασχοισανκατα·σχ·οιεν, κατα·σχ·οισαν altκατασχοιντοκατα·σχ·οιντο

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκατασχε[LXX]κατα·σχ·εκατασχουκατα·σχ·ου
3rdκατασχετωκατα·σχ·ετωκατασχεσθωκατα·σχ·εσθω
Pl1st
2ndκατασχετεκατα·σχ·ετεκατασχεσθεκατα·σχ·εσθε
3rdκατασχετωσαν, κατασχοντωνκατα·σχ·ετωσαν, κατα·σχ·οντων classicalκατασχεσθωσαν, κατασχεσθωνκατα·σχ·εσθωσαν, κατα·σχ·εσθων classical

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κατασχειν[LXX]​κατα·σχ·εινκατασχεσθαι​κατα·σχ·εσθαι​

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατασχουσακατασχονκατα·σχ·ουσ·ακατα·σχ·ο[υ]ν[τ]
Nomκατασχωνκατα·σχ·ο[υ]ν[τ]·^
Accκατασχουσανκατασχοντακατα·σχ·ουσ·ανκατα·σχ·ο[υ]ντ·α
Datκατασχουσῃκατασχοντικατα·σχ·ουσ·ῃκατα·σχ·ο[υ]ντ·ι
Genκατασχουσηςκατασχοντοςκατα·σχ·ουσ·ηςκατα·σχ·ο[υ]ντ·ος
PlVocκατασχουσαικατασχοντεςκατασχοντακατα·σχ·ουσ·αικατα·σχ·ο[υ]ντ·εςκατα·σχ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accκατασχουσαςκατασχονταςκατα·σχ·ουσ·αςκατα·σχ·ο[υ]ντ·ας
Datκατασχουσαιςκατασχουσι, κατασχουσινκατα·σχ·ουσ·αιςκατα·σχ·ου[ντ]·σι(ν)
Genκατασχουσωνκατασχοντωνκατα·σχ·ουσ·ωνκατα·σχ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατασχομενηκατασχομενεκατα·σχ·ομεν·ηκατα·σχ·ομεν·ε
Nomκατασχομενοςκατα·σχ·ομεν·ος
Accκατασχομενηνκατασχομενονκατα·σχ·ομεν·ηνκατα·σχ·ομεν·ον
Datκατασχομενῃκατασχομενῳκατα·σχ·ομεν·ῃκατα·σχ·ομεν·ῳ
Genκατασχομενηςκατασχομενουκατα·σχ·ομεν·ηςκατα·σχ·ομεν·ου
PlVocκατασχομεναικατασχομενοικατασχομενακατα·σχ·ομεν·αικατα·σχ·ομεν·οικατα·σχ·ομεν·α
Nom
Accκατασχομεναςκατασχομενουςκατα·σχ·ομεν·αςκατα·σχ·ομεν·ους
Datκατασχομεναιςκατασχομενοιςκατα·σχ·ομεν·αιςκατα·σχ·ομεν·οις
Genκατασχομενωνκατασχομενωνκατα·σχ·ομεν·ωνκατα·σχ·ομεν·ων

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκατεσχεθηνκατα·ε·σχε·θην
2ndκατεσχεθηςκατα·ε·σχε·θης
3rdκατεσχεθη[LXX]κατα·ε·σχε·θη
Pl1stκατεσχεθημενκατα·ε·σχε·θημεν
2ndκατεσχεθητεκατα·ε·σχε·θητε
3rdκατεσχεθησανκατα·ε·σχε·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stκατασχεθησομαικατα·σχε·θησομαι
2ndκατασχεθησῃ, κατασχεθησεικατα·σχε·θησῃ, κατα·σχε·θησει classical
3rdκατασχεθησεταικατα·σχε·θησεται
Pl1stκατασχεθησομεθακατα·σχε·θησομεθα
2ndκατασχεθησεσθε[LXX]κατα·σχε·θησεσθε
3rdκατασχεθησονταικατα·σχε·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκατασχεθωκατα·σχε·θω
2ndκατασχεθῃςκατα·σχε·θῃς
3rdκατασχεθῃκατα·σχε·θῃ
Pl1stκατασχεθωμενκατα·σχε·θωμεν
2ndκατασχεθητεκατα·σχε·θητε
3rdκατασχεθωσιν, κατασχεθωσικατα·σχε·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκατασχεθειηνκατα·σχε·θειην
2ndκατασχεθειηςκατα·σχε·θειης
3rdκατασχεθειηκατα·σχε·θειη
Pl1stκατασχεθειημεν, κατασχεθειμενκατα·σχε·θειημεν, κατα·σχε·θειμεν classical
2ndκατασχεθειητε, κατασχεθειτεκατα·σχε·θειητε, κατα·σχε·θειτε classical
3rdκατασχεθειησαν, κατασχεθειενκατα·σχε·θειησαν, κατα·σχε·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stκατασχεθησοιμηνκατα·σχε·θησοιμην
2ndκατασχεθησοιοκατα·σχε·θησοιο
3rdκατασχεθησοιτοκατα·σχε·θησοιτο
Pl1stκατασχεθησοιμεθακατα·σχε·θησοιμεθα
2ndκατασχεθησοισθεκατα·σχε·θησοισθε
3rdκατασχεθησοιντοκατα·σχε·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndκατασχεθητικατα·σχε·θητι
3rdκατασχεθητω[LXX]κατα·σχε·θητω
Pl1st
2ndκατασχεθητεκατα·σχε·θητε
3rdκατασχεθητωσαν, κατασχεθεντωνκατα·σχε·θητωσαν, κατα·σχε·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
κατασχεθηναι​κατα·σχε·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
κατασχεθησεσθαι​κατα·σχε·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατασχεθεισακατασχεθειςκατασχεθενκατα·σχε·θεισ·ακατα·σχε·θει[ντ]·ςκατα·σχε·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accκατασχεθεισανκατασχεθεντακατα·σχε·θεισ·ανκατα·σχε·θε[ι]ντ·α
Datκατασχεθεισῃκατασχεθεντικατα·σχε·θεισ·ῃκατα·σχε·θε[ι]ντ·ι
Genκατασχεθεισηςκατασχεθεντοςκατα·σχε·θεισ·ηςκατα·σχε·θε[ι]ντ·ος
PlVocκατασχεθεισαικατασχεθεντεςκατασχεθεντακατα·σχε·θεισ·αικατα·σχε·θε[ι]ντ·εςκατα·σχε·θε[ι]ντ·α
Nom
Accκατασχεθεισαςκατασχεθενταςκατα·σχε·θεισ·αςκατα·σχε·θε[ι]ντ·ας
Datκατασχεθεισαιςκατασχεθεισι, κατασχεθεισινκατα·σχε·θεισ·αιςκατα·σχε·θει[ντ]·σι(ν)
Genκατασχεθεισωνκατασχεθεντωνκατα·σχε·θεισ·ωνκατα·σχε·θε[ι]ντ·ων

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατασχεθησομενηκατασχεθησομενεκατα·σχε·θησομεν·ηκατα·σχε·θησομεν·ε
Nomκατασχεθησομενοςκατα·σχε·θησομεν·ος
Accκατασχεθησομενηνκατασχεθησομενονκατα·σχε·θησομεν·ηνκατα·σχε·θησομεν·ον
Datκατασχεθησομενῃκατασχεθησομενῳκατα·σχε·θησομεν·ῃκατα·σχε·θησομεν·ῳ
Genκατασχεθησομενηςκατασχεθησομενουκατα·σχε·θησομεν·ηςκατα·σχε·θησομεν·ου
PlVocκατασχεθησομεναικατασχεθησομενοικατασχεθησομενακατα·σχε·θησομεν·αικατα·σχε·θησομεν·οικατα·σχε·θησομεν·α
Nom
Accκατασχεθησομεναςκατασχεθησομενουςκατα·σχε·θησομεν·αςκατα·σχε·θησομεν·ους
Datκατασχεθησομεναιςκατασχεθησομενοιςκατα·σχε·θησομεν·αιςκατα·σχε·θησομεν·οις
Genκατασχεθησομενωνκατασχεθησομενωνκατα·σχε·θησομεν·ωνκατα·σχε·θησομεν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 23-Apr-2021 02:13:41 EDT