κατασπαω • KATASPAW • kataspaō

Search: κατεσπασεν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
κατεσπασενκατασπάωκατα·ε·σπα·σε(ν)1aor act ind 3rd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
κατεσπασενκατασπάωκατα·ε·σπα·σε(ν)1aor act ind 3rd sg

κατα·σπάω [LXX] (κατα+σπ(α)-, κατα+σπα·σ-, κατα+σπα·σ-, -, -, κατα+σπασ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατασπωκατα·σπ(α)·ωκατασπωμαικατα·σπ(α)·ομαι
2ndκατασπᾳςκατα·σπ(α)·ειςκατασπᾳ[LXX], κατασπασαι[LXX]κατα·σπ(α)·ῃ, κατα·σπ(α)·ει classical, κατα·σπ(α)·εσαι alt
3rdκατασπᾳ[LXX]κατα·σπ(α)·εικατασπαταικατα·σπ(α)·εται
Pl1stκατασπωμενκατα·σπ(α)·ομενκατασπωμεθακατα·σπ(α)·ομεθα
2ndκατασπατεκατα·σπ(α)·ετεκατασπασθεκατα·σπ(α)·εσθε
3rdκατασπωσιν, κατασπωσικατα·σπ(α)·ουσι(ν)κατασπωνταικατα·σπ(α)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατασπωκατα·σπ(α)·ωκατασπωμαικατα·σπ(α)·ωμαι
2ndκατασπᾳςκατα·σπ(α)·ῃςκατασπᾳ[LXX]κατα·σπ(α)·ῃ
3rdκατασπᾳ[LXX]κατα·σπ(α)·ῃκατασπαταικατα·σπ(α)·ηται
Pl1stκατασπωμενκατα·σπ(α)·ωμενκατασπωμεθακατα·σπ(α)·ωμεθα
2ndκατασπατεκατα·σπ(α)·ητεκατασπασθεκατα·σπ(α)·ησθε
3rdκατασπωσιν, κατασπωσικατα·σπ(α)·ωσι(ν)κατασπωνταικατα·σπ(α)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατασπῳμικατα·σπ(α)·οιμικατασπῳμηνκατα·σπ(α)·οιμην
2ndκατασπῳςκατα·σπ(α)·οιςκατασπῳοκατα·σπ(α)·οιο
3rdκατασπῳκατα·σπ(α)·οικατασπῳτοκατα·σπ(α)·οιτο
Pl1stκατασπῳμενκατα·σπ(α)·οιμενκατασπῳμεθακατα·σπ(α)·οιμεθα
2ndκατασπῳτεκατα·σπ(α)·οιτεκατασπῳσθεκατα·σπ(α)·οισθε
3rdκατασπῳεν, κατασπῳσανκατα·σπ(α)·οιεν, κατα·σπ(α)·οισαν altκατασπῳντοκατα·σπ(α)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκατασπακατα·σπ(α)·εκατασπωκατα·σπ(α)·ου
3rdκατασπατωκατα·σπ(α)·ετωκατασπασθωκατα·σπ(α)·εσθω
Pl1st
2ndκατασπατεκατα·σπ(α)·ετεκατασπασθεκατα·σπ(α)·εσθε
3rdκατασπατωσαν, κατασπωντωνκατα·σπ(α)·ετωσαν, κατα·σπ(α)·οντων classicalκατασπασθωσαν, κατασπασθωνκατα·σπ(α)·εσθωσαν, κατα·σπ(α)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κατασπᾳν, κατασπαν​κατα·σπ(α)·ειν, κατα·σπ(α)·ειν > κατασπαν​κατασπασθαι​κατα·σπ(α)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατασπωσακατασπωνκατα·σπ(α)·ουσ·ακατα·σπ(α)·ο[υ]ν[τ]
Nomκατασπωνκατα·σπ(α)·ο[υ]ν[τ]·^
Accκατασπωσανκατασπωντακατα·σπ(α)·ουσ·ανκατα·σπ(α)·ο[υ]ντ·α
Datκατασπωσῃκατασπωντικατα·σπ(α)·ουσ·ῃκατα·σπ(α)·ο[υ]ντ·ι
Genκατασπωσηςκατασπωντοςκατα·σπ(α)·ουσ·ηςκατα·σπ(α)·ο[υ]ντ·ος
PlVocκατασπωσαικατασπωντες[LXX]κατασπωντακατα·σπ(α)·ουσ·αικατα·σπ(α)·ο[υ]ντ·εςκατα·σπ(α)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accκατασπωσαςκατασπωνταςκατα·σπ(α)·ουσ·αςκατα·σπ(α)·ο[υ]ντ·ας
Datκατασπωσαιςκατασπωσι, κατασπωσινκατα·σπ(α)·ουσ·αιςκατα·σπ(α)·ου[ντ]·σι(ν)
Genκατασπωσωνκατασπωντωνκατα·σπ(α)·ουσ·ωνκατα·σπ(α)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατασπωμενηκατασπωμενεκατα·σπ(α)·ομεν·ηκατα·σπ(α)·ομεν·ε
Nomκατασπωμενοςκατα·σπ(α)·ομεν·ος
Accκατασπωμενηνκατασπωμενονκατα·σπ(α)·ομεν·ηνκατα·σπ(α)·ομεν·ον
Datκατασπωμενῃκατασπωμενῳκατα·σπ(α)·ομεν·ῃκατα·σπ(α)·ομεν·ῳ
Genκατασπωμενηςκατασπωμενουκατα·σπ(α)·ομεν·ηςκατα·σπ(α)·ομεν·ου
PlVocκατασπωμεναικατασπωμενοικατασπωμενακατα·σπ(α)·ομεν·αικατα·σπ(α)·ομεν·οικατα·σπ(α)·ομεν·α
Nom
Accκατασπωμεναςκατασπωμενουςκατα·σπ(α)·ομεν·αςκατα·σπ(α)·ομεν·ους
Datκατασπωμεναιςκατασπωμενοιςκατα·σπ(α)·ομεν·αιςκατα·σπ(α)·ομεν·οις
Genκατασπωμενωνκατασπωμενωνκατα·σπ(α)·ομεν·ωνκατα·σπ(α)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατεσπωνκατα·ε·σπ(α)·ονκατεσπωμηνκατα·ε·σπ(α)·ομην
2ndκατεσπαςκατα·ε·σπ(α)·εςκατεσπωκατα·ε·σπ(α)·ου
3rdκατεσπακατα·ε·σπ(α)·εκατεσπατοκατα·ε·σπ(α)·ετο
Pl1stκατεσπωμενκατα·ε·σπ(α)·ομενκατεσπωμεθακατα·ε·σπ(α)·ομεθα
2ndκατεσπατεκατα·ε·σπ(α)·ετεκατεσπασθεκατα·ε·σπ(α)·εσθε
3rdκατεσπων, κατεσπωσανκατα·ε·σπ(α)·ον, κατα·ε·σπ(α)·οσαν altκατεσπωντοκατα·ε·σπ(α)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατασπασω[LXX]κατα·σπα·σωκατασπασομαικατα·σπα·σομαι
2ndκατασπασειςκατα·σπα·σειςκατασπασῃ, κατασπασει, κατασπασεσαικατα·σπα·σῃ, κατα·σπα·σει classical, κατα·σπα·σεσαι alt
3rdκατασπασεικατα·σπα·σεικατασπασεταικατα·σπα·σεται
Pl1stκατασπασομενκατα·σπα·σομενκατασπασομεθακατα·σπα·σομεθα
2ndκατασπασετεκατα·σπα·σετεκατασπασεσθεκατα·σπα·σεσθε
3rdκατασπασουσιν, κατασπασουσικατα·σπα·σουσι(ν)κατασπασονταικατα·σπα·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατασπασοιμικατα·σπα·σοιμικατασπασοιμηνκατα·σπα·σοιμην
2ndκατασπασοιςκατα·σπα·σοιςκατασπασοιοκατα·σπα·σοιο
3rdκατασπασοικατα·σπα·σοικατασπασοιτοκατα·σπα·σοιτο
Pl1stκατασπασοιμενκατα·σπα·σοιμενκατασπασοιμεθακατα·σπα·σοιμεθα
2ndκατασπασοιτεκατα·σπα·σοιτεκατασπασοισθεκατα·σπα·σοισθε
3rdκατασπασοιενκατα·σπα·σοιενκατασπασοιντοκατα·σπα·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κατασπασειν​κατα·σπα·σειν​κατασπασεσθαι​κατα·σπα·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατασπασουσακατασπασον[LXX]κατα·σπα·σουσ·ακατα·σπα·σο[υ]ν[τ]
Nomκατασπασωνκατα·σπα·σο[υ]ν[τ]·^
Accκατασπασουσανκατασπασοντακατα·σπα·σουσ·ανκατα·σπα·σο[υ]ντ·α
Datκατασπασουσῃκατασπασοντικατα·σπα·σουσ·ῃκατα·σπα·σο[υ]ντ·ι
Genκατασπασουσηςκατασπασοντοςκατα·σπα·σουσ·ηςκατα·σπα·σο[υ]ντ·ος
PlVocκατασπασουσαικατασπασοντεςκατασπασοντακατα·σπα·σουσ·αικατα·σπα·σο[υ]ντ·εςκατα·σπα·σο[υ]ντ·α
Nom
Accκατασπασουσαςκατασπασονταςκατα·σπα·σουσ·αςκατα·σπα·σο[υ]ντ·ας
Datκατασπασουσαιςκατασπασουσι, κατασπασουσινκατα·σπα·σουσ·αιςκατα·σπα·σου[ντ]·σι(ν)
Genκατασπασουσωνκατασπασοντωνκατα·σπα·σουσ·ωνκατα·σπα·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατασπασομενηκατασπασομενεκατα·σπα·σομεν·ηκατα·σπα·σομεν·ε
Nomκατασπασομενοςκατα·σπα·σομεν·ος
Accκατασπασομενηνκατασπασομενονκατα·σπα·σομεν·ηνκατα·σπα·σομεν·ον
Datκατασπασομενῃκατασπασομενῳκατα·σπα·σομεν·ῃκατα·σπα·σομεν·ῳ
Genκατασπασομενηςκατασπασομενουκατα·σπα·σομεν·ηςκατα·σπα·σομεν·ου
PlVocκατασπασομεναικατασπασομενοικατασπασομενακατα·σπα·σομεν·αικατα·σπα·σομεν·οικατα·σπα·σομεν·α
Nom
Accκατασπασομεναςκατασπασομενουςκατα·σπα·σομεν·αςκατα·σπα·σομεν·ους
Datκατασπασομεναιςκατασπασομενοιςκατα·σπα·σομεν·αιςκατα·σπα·σομεν·οις
Genκατασπασομενωνκατασπασομενωνκατα·σπα·σομεν·ωνκατα·σπα·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατεσπασα[LXX]κατα·ε·σπα·σακατεσπασαμηνκατα·ε·σπα·σαμην
2ndκατεσπασαςκατα·ε·σπα·σαςκατεσπασωκατα·ε·σπα·σω
3rdκατεσπασεν[LXX], κατεσπασεκατα·ε·σπα·σε(ν), κατα·ε·σπα·σε(ν)κατεσπασατοκατα·ε·σπα·σατο
Pl1stκατεσπασαμενκατα·ε·σπα·σαμενκατεσπασαμεθακατα·ε·σπα·σαμεθα
2ndκατεσπασατεκατα·ε·σπα·σατεκατεσπασασθεκατα·ε·σπα·σασθε
3rdκατεσπασαν[LXX]κατα·ε·σπα·σανκατεσπασαντοκατα·ε·σπα·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατασπασω[LXX]κατα·σπα·σωκατασπασωμαικατα·σπα·σωμαι
2ndκατασπασῃςκατα·σπα·σῃςκατασπασῃκατα·σπα·σῃ
3rdκατασπασῃκατα·σπα·σῃκατασπασηταικατα·σπα·σηται
Pl1stκατασπασωμενκατα·σπα·σωμενκατασπασωμεθακατα·σπα·σωμεθα
2ndκατασπασητεκατα·σπα·σητεκατασπασησθεκατα·σπα·σησθε
3rdκατασπασωσιν, κατασπασωσικατα·σπα·σωσι(ν)κατασπασωνταικατα·σπα·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατασπασαιμικατα·σπα·σαιμικατασπασαιμηνκατα·σπα·σαιμην
2ndκατασπασαις, κατασπασειαςκατα·σπα·σαις, κατα·σπα·σειας classicalκατασπασαιοκατα·σπα·σαιο
3rdκατασπασαι[LXX], κατασπασειεκατα·σπα·σαι, κατα·σπα·σειε classicalκατασπασαιτοκατα·σπα·σαιτο
Pl1stκατασπασαιμενκατα·σπα·σαιμενκατασπασαιμεθακατα·σπα·σαιμεθα
2ndκατασπασαιτεκατα·σπα·σαιτεκατασπασαισθεκατα·σπα·σαισθε
3rdκατασπασαιεν, κατασπασαισαν, κατασπασειαν, κατασπασειενκατα·σπα·σαιεν, κατα·σπα·σαισαν alt, κατα·σπα·σειαν classical, κατα·σπα·σειεν classicalκατασπασαιντοκατα·σπα·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκατασπασον[LXX]κατα·σπα·σονκατασπασαι[LXX]κατα·σπα·σαι
3rdκατασπασατωκατα·σπα·σατωκατασπασασθωκατα·σπα·σασθω
Pl1st
2ndκατασπασατεκατα·σπα·σατεκατασπασασθεκατα·σπα·σασθε
3rdκατασπασατωσαν, κατασπασαντωνκατα·σπα·σατωσαν, κατα·σπα·σαντων classicalκατασπασασθωσαν, κατασπασασθωνκατα·σπα·σασθωσαν, κατα·σπα·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κατασπασαι[LXX]​κατα·σπα·σαικατασπασασθαι​κατα·σπα·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατασπασασακατασπασαςκατασπασανκατα·σπα·σασ·ακατα·σπα·σα[ντ]·ςκατα·σπα·σαν[τ]
Nom
Accκατασπασασανκατασπασαντακατα·σπα·σασ·ανκατα·σπα·σαντ·α
Datκατασπασασῃκατασπασαντικατα·σπα·σασ·ῃκατα·σπα·σαντ·ι
Genκατασπασασηςκατασπασαντοςκατα·σπα·σασ·ηςκατα·σπα·σαντ·ος
PlVocκατασπασασαικατασπασαντεςκατασπασαντακατα·σπα·σασ·αικατα·σπα·σαντ·εςκατα·σπα·σαντ·α
Nom
Accκατασπασασαςκατασπασανταςκατα·σπα·σασ·αςκατα·σπα·σαντ·ας
Datκατασπασασαιςκατασπασασι, κατασπασασινκατα·σπα·σασ·αιςκατα·σπα·σα[ντ]·σι(ν)
Genκατασπασασωνκατασπασαντωνκατα·σπα·σασ·ωνκατα·σπα·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατασπασαμενηκατασπασαμενεκατα·σπα·σαμεν·ηκατα·σπα·σαμεν·ε
Nomκατασπασαμενοςκατα·σπα·σαμεν·ος
Accκατασπασαμενηνκατασπασαμενονκατα·σπα·σαμεν·ηνκατα·σπα·σαμεν·ον
Datκατασπασαμενῃκατασπασαμενῳκατα·σπα·σαμεν·ῃκατα·σπα·σαμεν·ῳ
Genκατασπασαμενηςκατασπασαμενουκατα·σπα·σαμεν·ηςκατα·σπα·σαμεν·ου
PlVocκατασπασαμεναικατασπασαμενοικατασπασαμενακατα·σπα·σαμεν·αικατα·σπα·σαμεν·οικατα·σπα·σαμεν·α
Nom
Accκατασπασαμεναςκατασπασαμενουςκατα·σπα·σαμεν·αςκατα·σπα·σαμεν·ους
Datκατασπασαμεναιςκατασπασαμενοιςκατα·σπα·σαμεν·αιςκατα·σπα·σαμεν·οις
Genκατασπασαμενωνκατασπασαμενωνκατα·σπα·σαμεν·ωνκατα·σπα·σαμεν·ων

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκατεσπασθηνκατα·ε·σπασ·θην
2ndκατεσπασθηςκατα·ε·σπασ·θης
3rdκατεσπασθη[LXX]κατα·ε·σπασ·θη
Pl1stκατεσπασθημενκατα·ε·σπασ·θημεν
2ndκατεσπασθητεκατα·ε·σπασ·θητε
3rdκατεσπασθησανκατα·ε·σπασ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stκατασπασθησομαικατα·σπασ·θησομαι
2ndκατασπασθησῃ, κατασπασθησεικατα·σπασ·θησῃ, κατα·σπασ·θησει classical
3rdκατασπασθησεταικατα·σπασ·θησεται
Pl1stκατασπασθησομεθακατα·σπασ·θησομεθα
2ndκατασπασθησεσθεκατα·σπασ·θησεσθε
3rdκατασπασθησονταικατα·σπασ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκατασπασθωκατα·σπασ·θω
2ndκατασπασθῃςκατα·σπασ·θῃς
3rdκατασπασθῃκατα·σπασ·θῃ
Pl1stκατασπασθωμενκατα·σπασ·θωμεν
2ndκατασπασθητεκατα·σπασ·θητε
3rdκατασπασθωσιν, κατασπασθωσικατα·σπασ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκατασπασθειηνκατα·σπασ·θειην
2ndκατασπασθειηςκατα·σπασ·θειης
3rdκατασπασθειηκατα·σπασ·θειη
Pl1stκατασπασθειημεν, κατασπασθειμενκατα·σπασ·θειημεν, κατα·σπασ·θειμεν classical
2ndκατασπασθειητε, κατασπασθειτεκατα·σπασ·θειητε, κατα·σπασ·θειτε classical
3rdκατασπασθειησαν, κατασπασθειενκατα·σπασ·θειησαν, κατα·σπασ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stκατασπασθησοιμηνκατα·σπασ·θησοιμην
2ndκατασπασθησοιοκατα·σπασ·θησοιο
3rdκατασπασθησοιτοκατα·σπασ·θησοιτο
Pl1stκατασπασθησοιμεθακατα·σπασ·θησοιμεθα
2ndκατασπασθησοισθεκατα·σπασ·θησοισθε
3rdκατασπασθησοιντοκατα·σπασ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndκατασπασθητικατα·σπασ·θητι
3rdκατασπασθητωκατα·σπασ·θητω
Pl1st
2ndκατασπασθητεκατα·σπασ·θητε
3rdκατασπασθητωσαν, κατασπασθεντωνκατα·σπασ·θητωσαν, κατα·σπασ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
κατασπασθηναι​κατα·σπασ·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
κατασπασθησεσθαι​κατα·σπασ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατασπασθεισακατασπασθειςκατασπασθενκατα·σπασ·θεισ·ακατα·σπασ·θει[ντ]·ςκατα·σπασ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accκατασπασθεισανκατασπασθεντακατα·σπασ·θεισ·ανκατα·σπασ·θε[ι]ντ·α
Datκατασπασθεισῃκατασπασθεντικατα·σπασ·θεισ·ῃκατα·σπασ·θε[ι]ντ·ι
Genκατασπασθεισηςκατασπασθεντοςκατα·σπασ·θεισ·ηςκατα·σπασ·θε[ι]ντ·ος
PlVocκατασπασθεισαικατασπασθεντεςκατασπασθεντακατα·σπασ·θεισ·αικατα·σπασ·θε[ι]ντ·εςκατα·σπασ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accκατασπασθεισαςκατασπασθενταςκατα·σπασ·θεισ·αςκατα·σπασ·θε[ι]ντ·ας
Datκατασπασθεισαιςκατασπασθεισι, κατασπασθεισινκατα·σπασ·θεισ·αιςκατα·σπασ·θει[ντ]·σι(ν)
Genκατασπασθεισωνκατασπασθεντωνκατα·σπασ·θεισ·ωνκατα·σπασ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατασπασθησομενηκατασπασθησομενεκατα·σπασ·θησομεν·ηκατα·σπασ·θησομεν·ε
Nomκατασπασθησομενοςκατα·σπασ·θησομεν·ος
Accκατασπασθησομενηνκατασπασθησομενονκατα·σπασ·θησομεν·ηνκατα·σπασ·θησομεν·ον
Datκατασπασθησομενῃκατασπασθησομενῳκατα·σπασ·θησομεν·ῃκατα·σπασ·θησομεν·ῳ
Genκατασπασθησομενηςκατασπασθησομενουκατα·σπασ·θησομεν·ηςκατα·σπασ·θησομεν·ου
PlVocκατασπασθησομεναικατασπασθησομενοικατασπασθησομενακατα·σπασ·θησομεν·αικατα·σπασ·θησομεν·οικατα·σπασ·θησομεν·α
Nom
Accκατασπασθησομεναςκατασπασθησομενουςκατα·σπασ·θησομεν·αςκατα·σπασ·θησομεν·ους
Datκατασπασθησομεναιςκατασπασθησομενοιςκατα·σπασ·θησομεν·αιςκατα·σπασ·θησομεν·οις
Genκατασπασθησομενωνκατασπασθησομενωνκατα·σπασ·θησομεν·ωνκατα·σπασ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 20-Sep-2019 10:06:35 EDT