κατακυπτω • KATAKUPTW • katakuptō

Search: κατεκυψαν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
κατεκυψανκατακύπτωκατα·ε·κυπτ·σαν1aor act ind 3rd pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
κατεκυψανκατακύπτωκατα·ε·κυπτ·σαν1aor act ind 3rd pl

κατα·κύπτω (-, -, κατα+κυψ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατεκυψακατα·ε·κυπτ·σακατεκυψαμηνκατα·ε·κυπτ·σαμην
2ndκατεκυψαςκατα·ε·κυπτ·σαςκατεκυψωκατα·ε·κυπτ·σω
3rdκατεκυψεν, κατεκυψεκατα·ε·κυπτ·σε(ν)κατεκυψατοκατα·ε·κυπτ·σατο
Pl1stκατεκυψαμενκατα·ε·κυπτ·σαμενκατεκυψαμεθακατα·ε·κυπτ·σαμεθα
2ndκατεκυψατεκατα·ε·κυπτ·σατεκατεκυψασθεκατα·ε·κυπτ·σασθε
3rdκατεκυψαν[LXX]κατα·ε·κυπτ·σανκατεκυψαντοκατα·ε·κυπτ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατακυψωκατα·κυπτ·σωκατακυψωμαικατα·κυπτ·σωμαι
2ndκατακυψῃςκατα·κυπτ·σῃςκατακυψῃκατα·κυπτ·σῃ
3rdκατακυψῃκατα·κυπτ·σῃκατακυψηταικατα·κυπτ·σηται
Pl1stκατακυψωμενκατα·κυπτ·σωμενκατακυψωμεθακατα·κυπτ·σωμεθα
2ndκατακυψητεκατα·κυπτ·σητεκατακυψησθεκατα·κυπτ·σησθε
3rdκατακυψωσιν, κατακυψωσικατα·κυπτ·σωσι(ν)κατακυψωνταικατα·κυπτ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατακυψαιμικατα·κυπτ·σαιμικατακυψαιμηνκατα·κυπτ·σαιμην
2ndκατακυψαις, κατακυψειαςκατα·κυπτ·σαις, κατα·κυπτ·σειας classicalκατακυψαιοκατα·κυπτ·σαιο
3rdκατακυψαι, κατακυψειεκατα·κυπτ·σαι, κατα·κυπτ·σειε classicalκατακυψαιτοκατα·κυπτ·σαιτο
Pl1stκατακυψαιμενκατα·κυπτ·σαιμενκατακυψαιμεθακατα·κυπτ·σαιμεθα
2ndκατακυψαιτεκατα·κυπτ·σαιτεκατακυψαισθεκατα·κυπτ·σαισθε
3rdκατακυψαιεν, κατακυψαισαν, κατακυψειαν, κατακυψειενκατα·κυπτ·σαιεν, κατα·κυπτ·σαισαν alt, κατα·κυπτ·σειαν classical, κατα·κυπτ·σειεν classicalκατακυψαιντοκατα·κυπτ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκατακυψονκατα·κυπτ·σονκατακυψαικατα·κυπτ·σαι
3rdκατακυψατωκατα·κυπτ·σατωκατακυψασθωκατα·κυπτ·σασθω
Pl1st
2ndκατακυψατεκατα·κυπτ·σατεκατακυψασθεκατα·κυπτ·σασθε
3rdκατακυψατωσαν, κατακυψαντωνκατα·κυπτ·σατωσαν, κατα·κυπτ·σαντων classicalκατακυψασθωσαν, κατακυψασθωνκατα·κυπτ·σασθωσαν, κατα·κυπτ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κατακυψαι​κατα·κυπτ·σαι​κατακυψασθαι​κατα·κυπτ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατακυψασακατακυψας[GNT]κατακυψανκατα·κυπτ·σασ·ακατα·κυπτ·σα[ντ]·ςκατα·κυπτ·σαν[τ]
Nom
Accκατακυψασανκατακυψαντακατα·κυπτ·σασ·ανκατα·κυπτ·σαντ·α
Datκατακυψασῃκατακυψαντικατα·κυπτ·σασ·ῃκατα·κυπτ·σαντ·ι
Genκατακυψασηςκατακυψαντοςκατα·κυπτ·σασ·ηςκατα·κυπτ·σαντ·ος
PlVocκατακυψασαικατακυψαντεςκατακυψαντακατα·κυπτ·σασ·αικατα·κυπτ·σαντ·εςκατα·κυπτ·σαντ·α
Nom
Accκατακυψασαςκατακυψανταςκατα·κυπτ·σασ·αςκατα·κυπτ·σαντ·ας
Datκατακυψασαιςκατακυψασι, κατακυψασινκατα·κυπτ·σασ·αιςκατα·κυπτ·σα[ντ]·σι(ν)
Genκατακυψασωνκατακυψαντωνκατα·κυπτ·σασ·ωνκατα·κυπτ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατακυψαμενηκατακυψαμενεκατα·κυπτ·σαμεν·ηκατα·κυπτ·σαμεν·ε
Nomκατακυψαμενοςκατα·κυπτ·σαμεν·ος
Accκατακυψαμενηνκατακυψαμενονκατα·κυπτ·σαμεν·ηνκατα·κυπτ·σαμεν·ον
Datκατακυψαμενῃκατακυψαμενῳκατα·κυπτ·σαμεν·ῃκατα·κυπτ·σαμεν·ῳ
Genκατακυψαμενηςκατακυψαμενουκατα·κυπτ·σαμεν·ηςκατα·κυπτ·σαμεν·ου
PlVocκατακυψαμεναικατακυψαμενοικατακυψαμενακατα·κυπτ·σαμεν·αικατα·κυπτ·σαμεν·οικατα·κυπτ·σαμεν·α
Nom
Accκατακυψαμεναςκατακυψαμενουςκατα·κυπτ·σαμεν·αςκατα·κυπτ·σαμεν·ους
Datκατακυψαμεναιςκατακυψαμενοιςκατα·κυπτ·σαμεν·αιςκατα·κυπτ·σαμεν·οις
Genκατακυψαμενωνκατακυψαμενωνκατα·κυπτ·σαμεν·ωνκατα·κυπτ·σαμεν·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 04-Apr-2020 13:51:24 EDT