κατακειμαι • KATAKEIMAI • katakeimai

Search: κατεκειτο

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
κατεκειτοκατάκειμαικατα·ε·κει·τοimpf mp ind 3rd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
κατεκειτοκατάκειμαικατα·ε·κει·τοimpf mp ind 3rd sg

κατά·κει·μαι (ath. κατα+κει-, -, -, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατακειομαικατα·κει·ομαι
2ndκατακειῃ, κατακειει, κατακειεσαικατα·κει·ῃ, κατα·κει·ει classical, κατα·κει·εσαι alt
3rdκατακειεταικατα·κει·εται
Pl1stκατακειομεθακατα·κει·ομεθα
2ndκατακειεσθεκατα·κει·εσθε
3rdκατακειονταικατα·κει·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατακειμαικατα·κει·μαι
2ndκατακεισαι[LXX]κατα·κει·σαι
3rdκατακειται[GNT]κατα·κει·ται
Pl1stκατακειμεθακατα·κει·μεθα
2ndκατακεισθεκατα·κει·σθε
3rdκατακεινταικατα·κει·νται

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατακειωμαικατα·κει·ωμαι
2ndκατακειῃκατα·κει·ῃ
3rdκατακειηταικατα·κει·ηται
Pl1stκατακειωμεθακατα·κει·ωμεθα
2ndκατακειησθεκατα·κει·ησθε
3rdκατακειωνταικατα·κει·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατακειοιμηνκατα·κει·οιμην
2ndκατακειοιοκατα·κει·οιο
3rdκατακειοιτοκατα·κει·οιτο
Pl1stκατακειοιμεθακατα·κει·οιμεθα
2ndκατακειοισθεκατα·κει·οισθε
3rdκατακειοιντοκατα·κει·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατακειιμηνκατα·κει·ιμην
2ndκατακειιοκατα·κει·ιο
3rdκατακειιτοκατα·κει·ιτο
Pl1stκατακειιμεθακατα·κει·ιμεθα
2ndκατακειισθεκατα·κει·ισθε
3rdκατακειιντοκατα·κει·ιντο

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκατακειουκατα·κει·ου
3rdκατακειεσθωκατα·κει·εσθω
Pl1st
2ndκατακειεσθεκατα·κει·εσθε
3rdκατακειεσθωσαν, κατακειεσθωνκατα·κει·εσθωσαν, κατα·κει·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκατακεισοκατα·κει·σο
3rdκατακεισθωκατα·κει·σθω
Pl1st
2ndκατακεισθεκατα·κει·σθε
3rdκατακεισθωσαν, κατακεισθωνκατα·κει·σθωσαν, κατα·κει·σθων classical

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κατακειεσθαι​κατα·κει·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κατακεισθαι[GNT]​κατα·κει·σθαι

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατακειομενηκατακειομενεκατα·κει·ομεν·ηκατα·κει·ομεν·ε
Nomκατακειομενοςκατα·κει·ομεν·ος
Accκατακειομενηνκατακειομενονκατα·κει·ομεν·ηνκατα·κει·ομεν·ον
Datκατακειομενῃκατακειομενῳκατα·κει·ομεν·ῃκατα·κει·ομεν·ῳ
Genκατακειομενηςκατακειομενουκατα·κει·ομεν·ηςκατα·κει·ομεν·ου
PlVocκατακειομεναικατακειομενοικατακειομενακατα·κει·ομεν·αικατα·κει·ομεν·οικατα·κει·ομεν·α
Nom
Accκατακειομεναςκατακειομενουςκατα·κει·ομεν·αςκατα·κει·ομεν·ους
Datκατακειομεναιςκατακειομενοιςκατα·κει·ομεν·αιςκατα·κει·ομεν·οις
Genκατακειομενωνκατακειομενωνκατα·κει·ομεν·ωνκατα·κει·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατακειμενηκατακειμενεκατα·κει·μεν·ηκατα·κει·μεν·ε
Nomκατακειμενοςκατα·κει·μεν·ος
Accκατακειμενηνκατακειμενον[GNT]κατα·κει·μεν·ηνκατα·κει·μεν·ον
Datκατακειμενῃκατακειμενῳκατα·κει·μεν·ῃκατα·κει·μεν·ῳ
Genκατακειμενηςκατακειμενου[GNT]κατα·κει·μεν·ηςκατα·κει·μεν·ου
PlVocκατακειμεναικατακειμενοι[GNT]κατακειμενακατα·κει·μεν·αικατα·κει·μεν·οικατα·κει·μεν·α
Nom
Accκατακειμεναςκατακειμενουςκατα·κει·μεν·αςκατα·κει·μεν·ους
Datκατακειμεναιςκατακειμενοιςκατα·κει·μεν·αιςκατα·κει·μεν·οις
Genκατακειμενωνκατακειμενωνκατα·κει·μεν·ωνκατα·κει·μεν·ων

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατεκειομηνκατα·ε·κει·ομην
2ndκατεκειουκατα·ε·κει·ου
3rdκατεκειετοκατα·ε·κει·ετο
Pl1stκατεκειομεθακατα·ε·κει·ομεθα
2ndκατεκειεσθεκατα·ε·κει·εσθε
3rdκατεκειοντοκατα·ε·κει·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατεκειμηνκατα·ε·κει·μην
2ndκατεκεισοκατα·ε·κει·σο
3rdκατεκειτο[GNT][LXX]κατα·ε·κει·το
Pl1stκατεκειμεθακατα·ε·κει·μεθα
2ndκατεκεισθεκατα·ε·κει·σθε
3rdκατεκειντοκατα·ε·κει·ντο

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 14-Dec-2019 07:34:17 EST