καταθλαω • KATAQLAW • katathlaō

Search: κατεθλασα

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
κατεθλασακαταθλάωκατα·ε·θλα·σα1aor act ind 1st sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
κατεθλασακαταθλάωκατα·ε·θλα·σα1aor act ind 1st sg

κατα·θλάω [LXX] (-, -, κατα+θλα·σ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατεθλασα[LXX]κατα·ε·θλα·σακατεθλασαμηνκατα·ε·θλα·σαμην
2ndκατεθλασαςκατα·ε·θλα·σαςκατεθλασωκατα·ε·θλα·σω
3rdκατεθλασεν, κατεθλασεκατα·ε·θλα·σε(ν)κατεθλασατοκατα·ε·θλα·σατο
Pl1stκατεθλασαμενκατα·ε·θλα·σαμενκατεθλασαμεθακατα·ε·θλα·σαμεθα
2ndκατεθλασατεκατα·ε·θλα·σατεκατεθλασασθεκατα·ε·θλα·σασθε
3rdκατεθλασανκατα·ε·θλα·σανκατεθλασαντοκατα·ε·θλα·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταθλασωκατα·θλα·σωκαταθλασωμαικατα·θλα·σωμαι
2ndκαταθλασῃςκατα·θλα·σῃςκαταθλασῃκατα·θλα·σῃ
3rdκαταθλασῃκατα·θλα·σῃκαταθλασηταικατα·θλα·σηται
Pl1stκαταθλασωμενκατα·θλα·σωμενκαταθλασωμεθακατα·θλα·σωμεθα
2ndκαταθλασητεκατα·θλα·σητεκαταθλασησθεκατα·θλα·σησθε
3rdκαταθλασωσιν, καταθλασωσικατα·θλα·σωσι(ν)καταθλασωνταικατα·θλα·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταθλασαιμικατα·θλα·σαιμικαταθλασαιμηνκατα·θλα·σαιμην
2ndκαταθλασαις, καταθλασειαςκατα·θλα·σαις, κατα·θλα·σειας classicalκαταθλασαιοκατα·θλα·σαιο
3rdκαταθλασαι[LXX], καταθλασειεκατα·θλα·σαι, κατα·θλα·σειε classicalκαταθλασαιτοκατα·θλα·σαιτο
Pl1stκαταθλασαιμενκατα·θλα·σαιμενκαταθλασαιμεθακατα·θλα·σαιμεθα
2ndκαταθλασαιτεκατα·θλα·σαιτεκαταθλασαισθεκατα·θλα·σαισθε
3rdκαταθλασαιεν, καταθλασαισαν, καταθλασειαν, καταθλασειενκατα·θλα·σαιεν, κατα·θλα·σαισαν alt, κατα·θλα·σειαν classical, κατα·θλα·σειεν classicalκαταθλασαιντοκατα·θλα·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκαταθλασονκατα·θλα·σονκαταθλασαι[LXX]κατα·θλα·σαι
3rdκαταθλασατωκατα·θλα·σατωκαταθλασασθωκατα·θλα·σασθω
Pl1st
2ndκαταθλασατεκατα·θλα·σατεκαταθλασασθεκατα·θλα·σασθε
3rdκαταθλασατωσαν, καταθλασαντωνκατα·θλα·σατωσαν, κατα·θλα·σαντων classicalκαταθλασασθωσαν, καταθλασασθωνκατα·θλα·σασθωσαν, κατα·θλα·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
καταθλασαι[LXX]​κατα·θλα·σαικαταθλασασθαι​κατα·θλα·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταθλασασακαταθλασαςκαταθλασανκατα·θλα·σασ·ακατα·θλα·σα[ντ]·ςκατα·θλα·σαν[τ]
Nom
Accκαταθλασασανκαταθλασαντακατα·θλα·σασ·ανκατα·θλα·σαντ·α
Datκαταθλασασῃκαταθλασαντικατα·θλα·σασ·ῃκατα·θλα·σαντ·ι
Genκαταθλασασηςκαταθλασαντοςκατα·θλα·σασ·ηςκατα·θλα·σαντ·ος
PlVocκαταθλασασαικαταθλασαντεςκαταθλασαντακατα·θλα·σασ·αικατα·θλα·σαντ·εςκατα·θλα·σαντ·α
Nom
Accκαταθλασασαςκαταθλασανταςκατα·θλα·σασ·αςκατα·θλα·σαντ·ας
Datκαταθλασασαιςκαταθλασασι, καταθλασασινκατα·θλα·σασ·αιςκατα·θλα·σα[ντ]·σι(ν)
Genκαταθλασασωνκαταθλασαντωνκατα·θλα·σασ·ωνκατα·θλα·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταθλασαμενηκαταθλασαμενεκατα·θλα·σαμεν·ηκατα·θλα·σαμεν·ε
Nomκαταθλασαμενοςκατα·θλα·σαμεν·ος
Accκαταθλασαμενηνκαταθλασαμενονκατα·θλα·σαμεν·ηνκατα·θλα·σαμεν·ον
Datκαταθλασαμενῃκαταθλασαμενῳκατα·θλα·σαμεν·ῃκατα·θλα·σαμεν·ῳ
Genκαταθλασαμενηςκαταθλασαμενουκατα·θλα·σαμεν·ηςκατα·θλα·σαμεν·ου
PlVocκαταθλασαμεναικαταθλασαμενοικαταθλασαμενακατα·θλα·σαμεν·αικατα·θλα·σαμεν·οικατα·θλα·σαμεν·α
Nom
Accκαταθλασαμεναςκαταθλασαμενουςκατα·θλα·σαμεν·αςκατα·θλα·σαμεν·ους
Datκαταθλασαμεναιςκαταθλασαμενοιςκατα·θλα·σαμεν·αιςκατα·θλα·σαμεν·οις
Genκαταθλασαμενωνκαταθλασαμενωνκατα·θλα·σαμεν·ωνκατα·θλα·σαμεν·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 19-Nov-2019 21:17:55 EST