καθιστημι • KAQISTHMI • kathistēmi

Search: καταστητε

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
καταστητε; καταστητεκαθίστημικατα·στ(η)·τε; κατα·στ(η)·ητε2aor act imp 2nd pl; 2aor act sub 2nd pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
καταστητεκαθίστημικατα·στ(η)·τε2aor act imp 2nd pl
καταστητεκαθίστημικατα·στ(η)·ητε2aor act sub 2nd pl

καθ·ίστημι (ath. καθ+ιστ(α)-/ath. καθ+ιστ(η)-, κατα+στη·σ-, κατα+στη·σ- or 2nd ath. κατα+στ(η)-/ath. κατα+στ(α)-, καθ+εστη·κ-/καθ+εστα·κ-/καθ+εστ(α)·[κ]-, καθ+εστα-, κατα+στα·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαθιστημι[LXX]καθ·ιστ(α)·^μικαθισταμαικαθ·ιστ(α)·μαι
2ndκαθιστης, καθιστηθακαθ·ιστ(α)·^ς, καθ·ιστ(α)·^θα classicalκαθιστασαικαθ·ιστ(α)·σαι
3rdκαθιστησιν[GNT], καθιστησικαθ·ιστ(α)·^σι(ν), καθ·ιστ(α)·^σι(ν)καθισταται[GNT][LXX]καθ·ιστ(α)·ται
Pl1stκαθισταμενκαθ·ιστ(α)·μενκαθισταμεθακαθ·ιστ(α)·μεθα
2ndκαθιστατεκαθ·ιστ(α)·τεκαθιστασθεκαθ·ιστ(α)·σθε
3rdκαθιστασιν, καθιστασικαθ·ιστ(α)·ασι(ν)καθιστανταικαθ·ιστ(α)·νται

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαθιστωκαθ·ιστ(η)·ωκαθιστωμαικαθ·ιστ(η)·ωμαι
2ndκαθιστῃςκαθ·ιστ(η)·ῃςκαθιστῃκαθ·ιστ(η)·ῃ
3rdκαθιστῃκαθ·ιστ(η)·ῃκαθιστηταικαθ·ιστ(η)·ηται
Pl1stκαθιστωμενκαθ·ιστ(η)·ωμενκαθιστωμεθακαθ·ιστ(η)·ωμεθα
2ndκαθιστητεκαθ·ιστ(η)·ητεκαθιστησθεκαθ·ιστ(η)·ησθε
3rdκαθιστωσιν, καθιστωσικαθ·ιστ(η)·ωσι(ν)καθιστωνταικαθ·ιστ(η)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαθισταιηνκαθ·ιστ(α)·ιηνκαθισταιμηνκαθ·ιστ(α)·ιμην
2ndκαθισταιηςκαθ·ιστ(α)·ιηςκαθισταιοκαθ·ιστ(α)·ιο
3rdκαθισταιηκαθ·ιστ(α)·ιηκαθισταιτοκαθ·ιστ(α)·ιτο
Pl1stκαθισταιημεν, καθισταιμενκαθ·ιστ(α)·ιημεν, καθ·ιστ(α)·ιμεν classicalκαθισταιμεθακαθ·ιστ(α)·ιμεθα
2ndκαθισταιητε, καθισταιτεκαθ·ιστ(α)·ιητε, καθ·ιστ(α)·ιτε classicalκαθισταισθεκαθ·ιστ(α)·ισθε
3rdκαθισταιησαν, καθισταιενκαθ·ιστ(α)·ιησαν, καθ·ιστ(α)·ιεν classicalκαθισταιντοκαθ·ιστ(α)·ιντο

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκαθιστηκαθ·ιστ(η)·ε
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκαθισταθι, καθισταςκαθ·ιστ(α)·θι, καθ·ιστ(α)·ςκαθιστασοκαθ·ιστ(α)·σο
3rdκαθιστατωκαθ·ιστ(α)·τωκαθιστασθωκαθ·ιστ(α)·σθω
Pl1st
2ndκαθιστατεκαθ·ιστ(α)·τεκαθιστασθεκαθ·ιστ(α)·σθε
3rdκαθιστατωσαν, καθισταντωνκαθ·ιστ(α)·τωσαν, καθ·ιστ(α)·ντων classicalκαθιστασθωσαν, καθιστασθωνκαθ·ιστ(α)·σθωσαν, καθ·ιστ(α)·σθων classical

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
καθισταναι[LXX]​καθ·ιστ(α)·ναι, καθ·ιστ(α)·εναικαθιστασθαι​καθ·ιστ(α)·σθαι​

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαθιστασακαθισταςκαθιστανκαθ·ιστ(α)·εσ·ακαθ·ιστ(α)·[ντ]·ςκαθ·ιστ(α)·ν[τ]
Nom
Accκαθιστασανκαθισταντακαθ·ιστ(α)·εσ·ανκαθ·ιστ(α)·ντ·α
Datκαθιστασῃκαθισταντικαθ·ιστ(α)·εσ·ῃκαθ·ιστ(α)·ντ·ι
Genκαθιστασηςκαθισταντοςκαθ·ιστ(α)·εσ·ηςκαθ·ιστ(α)·ντ·ος
PlVocκαθιστασαικαθισταντες[LXX]καθισταντακαθ·ιστ(α)·εσ·αικαθ·ιστ(α)·ντ·εςκαθ·ιστ(α)·ντ·α
Nom
Accκαθιστασαςκαθιστανταςκαθ·ιστ(α)·εσ·αςκαθ·ιστ(α)·ντ·ας
Datκαθιστασαιςκαθιστασι, καθιστασινκαθ·ιστ(α)·εσ·αιςκαθ·ιστ(α)·[ντ]·σι(ν)
Genκαθιστασωνκαθισταντωνκαθ·ιστ(α)·εσ·ωνκαθ·ιστ(α)·ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαθισταμενηκαθισταμενεκαθ·ιστ(α)·μεν·ηκαθ·ιστ(α)·μεν·ε
Nomκαθισταμενοςκαθ·ιστ(α)·μεν·ος
Accκαθισταμενηνκαθισταμενονκαθ·ιστ(α)·μεν·ηνκαθ·ιστ(α)·μεν·ον
Datκαθισταμενῃκαθισταμενῳκαθ·ιστ(α)·μεν·ῃκαθ·ιστ(α)·μεν·ῳ
Genκαθισταμενηςκαθισταμενουκαθ·ιστ(α)·μεν·ηςκαθ·ιστ(α)·μεν·ου
PlVocκαθισταμεναικαθισταμενοικαθισταμενακαθ·ιστ(α)·μεν·αικαθ·ιστ(α)·μεν·οικαθ·ιστ(α)·μεν·α
Nom
Accκαθισταμεναςκαθισταμενουςκαθ·ιστ(α)·μεν·αςκαθ·ιστ(α)·μεν·ους
Datκαθισταμεναιςκαθισταμενοιςκαθ·ιστ(α)·μεν·αιςκαθ·ιστ(α)·μεν·οις
Genκαθισταμενωνκαθισταμενωνκαθ·ιστ(α)·μεν·ωνκαθ·ιστ(α)·μεν·ων

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαθιστηνκαθ·ε·ιστ(α)·^νκαθισταμηνκαθ·ε·ιστ(α)·μην
2ndκαθιστης, καθιστησθακαθ·ε·ιστ(α)·^ς, καθ·ε·ιστ(α)·^σθα classicalκαθιστασοκαθ·ε·ιστ(α)·σο
3rdκαθιστηκαθ·ε·ιστ(α)·^καθιστατοκαθ·ε·ιστ(α)·το
Pl1stκαθισταμενκαθ·ε·ιστ(α)·μενκαθισταμεθακαθ·ε·ιστ(α)·μεθα
2ndκαθιστατεκαθ·ε·ιστ(α)·τεκαθιστασθεκαθ·ε·ιστ(α)·σθε
3rdκαθιστασανκαθ·ε·ιστ(α)·σανκαθισταντοκαθ·ε·ιστ(α)·ντο

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταστησω[GNT][LXX]κατα·στη·σωκαταστησομαικατα·στη·σομαι
2ndκαταστησεις[LXX]κατα·στη·σειςκαταστησῃ[LXX], καταστησει[GNT][LXX], καταστησεσαικατα·στη·σῃ, κατα·στη·σει classical, κατα·στη·σεσαι alt
3rdκαταστησει[GNT][LXX]κατα·στη·σεικαταστησεται[LXX]κατα·στη·σεται
Pl1stκαταστησομεν[GNT]κατα·στη·σομενκαταστησομεθακατα·στη·σομεθα
2ndκαταστησετε[LXX]κατα·στη·σετεκαταστησεσθεκατα·στη·σεσθε
3rdκαταστησουσιν[LXX], καταστησουσικατα·στη·σουσι(ν), κατα·στη·σουσι(ν)καταστησονταικατα·στη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταστησοιμικατα·στη·σοιμικαταστησοιμηνκατα·στη·σοιμην
2ndκαταστησοιςκατα·στη·σοιςκαταστησοιοκατα·στη·σοιο
3rdκαταστησοικατα·στη·σοικαταστησοιτοκατα·στη·σοιτο
Pl1stκαταστησοιμενκατα·στη·σοιμενκαταστησοιμεθακατα·στη·σοιμεθα
2ndκαταστησοιτεκατα·στη·σοιτεκαταστησοισθεκατα·στη·σοισθε
3rdκαταστησοιενκατα·στη·σοιενκαταστησοιντοκατα·στη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
καταστησειν[LXX]​κατα·στη·σεινκαταστησεσθαι​κατα·στη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταστησουσακαταστησον[LXX]κατα·στη·σουσ·ακατα·στη·σο[υ]ν[τ]
Nomκαταστησωνκατα·στη·σο[υ]ν[τ]·^
Accκαταστησουσανκαταστησοντακατα·στη·σουσ·ανκατα·στη·σο[υ]ντ·α
Datκαταστησουσῃκαταστησοντικατα·στη·σουσ·ῃκατα·στη·σο[υ]ντ·ι
Genκαταστησουσηςκαταστησοντοςκατα·στη·σουσ·ηςκατα·στη·σο[υ]ντ·ος
PlVocκαταστησουσαικαταστησοντεςκαταστησοντακατα·στη·σουσ·αικατα·στη·σο[υ]ντ·εςκατα·στη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accκαταστησουσαςκαταστησονταςκατα·στη·σουσ·αςκατα·στη·σο[υ]ντ·ας
Datκαταστησουσαιςκαταστησουσι, καταστησουσιν[LXX]κατα·στη·σουσ·αιςκατα·στη·σου[ντ]·σι(ν), κατα·στη·σου[ντ]·σι(ν)
Genκαταστησουσωνκαταστησοντωνκατα·στη·σουσ·ωνκατα·στη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταστησομενηκαταστησομενεκατα·στη·σομεν·ηκατα·στη·σομεν·ε
Nomκαταστησομενοςκατα·στη·σομεν·ος
Accκαταστησομενηνκαταστησομενονκατα·στη·σομεν·ηνκατα·στη·σομεν·ον
Datκαταστησομενῃκαταστησομενῳκατα·στη·σομεν·ῃκατα·στη·σομεν·ῳ
Genκαταστησομενηςκαταστησομενουκατα·στη·σομεν·ηςκατα·στη·σομεν·ου
PlVocκαταστησομεναικαταστησομενοικαταστησομενακατα·στη·σομεν·αικατα·στη·σομεν·οικατα·στη·σομεν·α
Nom
Accκαταστησομεναςκαταστησομενουςκατα·στη·σομεν·αςκατα·στη·σομεν·ους
Datκαταστησομεναιςκαταστησομενοιςκατα·στη·σομεν·αιςκατα·στη·σομεν·οις
Genκαταστησομενωνκαταστησομενωνκατα·στη·σομεν·ωνκατα·στη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατεστησα[LXX]κατα·ε·στη·σακατεστησαμηνκατα·ε·στη·σαμην
2ndκατεστησας[LXX]κατα·ε·στη·σαςκατεστησωκατα·ε·στη·σω
3rdκατεστησεν[GNT][LXX], κατεστησε[LXX]κατα·ε·στη·σε(ν)κατεστησατοκατα·ε·στη·σατο
Pl1stκατεστησαμενκατα·ε·στη·σαμενκατεστησαμεθακατα·ε·στη·σαμεθα
2ndκατεστησατεκατα·ε·στη·σατεκατεστησασθεκατα·ε·στη·σασθε
3rdκατεστησαν[LXX]κατα·ε·στη·σανκατεστησαντοκατα·ε·στη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταστησω[GNT][LXX]κατα·στη·σωκαταστησωμαικατα·στη·σωμαι
2ndκαταστησῃς[GNT][LXX]κατα·στη·σῃςκαταστησῃ[LXX]κατα·στη·σῃ
3rdκαταστησῃ[LXX]κατα·στη·σῃκαταστησηταικατα·στη·σηται
Pl1stκαταστησωμεν[GNT]κατα·στη·σωμενκαταστησωμεθακατα·στη·σωμεθα
2ndκαταστησητεκατα·στη·σητεκαταστησησθεκατα·στη·σησθε
3rdκαταστησωσιν, καταστησωσικατα·στη·σωσι(ν)καταστησωνταικατα·στη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταστησαιμικατα·στη·σαιμικαταστησαιμηνκατα·στη·σαιμην
2ndκαταστησαις, καταστησειαςκατα·στη·σαις, κατα·στη·σειας classicalκαταστησαιοκατα·στη·σαιο
3rdκαταστησαι[LXX], καταστησειεκατα·στη·σαι, κατα·στη·σειε classicalκαταστησαιτοκατα·στη·σαιτο
Pl1stκαταστησαιμενκατα·στη·σαιμενκαταστησαιμεθακατα·στη·σαιμεθα
2ndκαταστησαιτεκατα·στη·σαιτεκαταστησαισθεκατα·στη·σαισθε
3rdκαταστησαιεν, καταστησαισαν, καταστησειαν, καταστησειενκατα·στη·σαιεν, κατα·στη·σαισαν alt, κατα·στη·σειαν classical, κατα·στη·σειεν classicalκαταστησαιντοκατα·στη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκαταστησον[LXX]κατα·στη·σονκαταστησαι[LXX]κατα·στη·σαι
3rdκαταστησατω[LXX]κατα·στη·σατωκαταστησασθωκατα·στη·σασθω
Pl1st
2ndκαταστησατε[LXX]κατα·στη·σατεκαταστησασθεκατα·στη·σασθε
3rdκαταστησατωσαν, καταστησαντωνκατα·στη·σατωσαν, κατα·στη·σαντων classicalκαταστησασθωσαν, καταστησασθωνκατα·στη·σασθωσαν, κατα·στη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
καταστησαι[LXX]​κατα·στη·σαικαταστησασθαι​κατα·στη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταστησασα[LXX]καταστησας[LXX]καταστησανκατα·στη·σασ·ακατα·στη·σα[ντ]·ςκατα·στη·σαν[τ]
Nom
Accκαταστησασανκαταστησαντακατα·στη·σασ·ανκατα·στη·σαντ·α
Datκαταστησασῃκαταστησαντικατα·στη·σασ·ῃκατα·στη·σαντ·ι
Genκαταστησασηςκαταστησαντος[LXX]κατα·στη·σασ·ηςκατα·στη·σαντ·ος
PlVocκαταστησασαικαταστησαντεςκαταστησαντακατα·στη·σασ·αικατα·στη·σαντ·εςκατα·στη·σαντ·α
Nom
Accκαταστησασαςκαταστησανταςκατα·στη·σασ·αςκατα·στη·σαντ·ας
Datκαταστησασαιςκαταστησασι, καταστησασινκατα·στη·σασ·αιςκατα·στη·σα[ντ]·σι(ν)
Genκαταστησασωνκαταστησαντωνκατα·στη·σασ·ωνκατα·στη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταστησαμενηκαταστησαμενεκατα·στη·σαμεν·ηκατα·στη·σαμεν·ε
Nomκαταστησαμενοςκατα·στη·σαμεν·ος
Accκαταστησαμενηνκαταστησαμενονκατα·στη·σαμεν·ηνκατα·στη·σαμεν·ον
Datκαταστησαμενῃκαταστησαμενῳκατα·στη·σαμεν·ῃκατα·στη·σαμεν·ῳ
Genκαταστησαμενηςκαταστησαμενουκατα·στη·σαμεν·ηςκατα·στη·σαμεν·ου
PlVocκαταστησαμεναικαταστησαμενοικαταστησαμενακατα·στη·σαμεν·αικατα·στη·σαμεν·οικατα·στη·σαμεν·α
Nom
Accκαταστησαμεναςκαταστησαμενουςκατα·στη·σαμεν·αςκατα·στη·σαμεν·ους
Datκαταστησαμεναιςκαταστησαμενοιςκατα·στη·σαμεν·αιςκατα·στη·σαμεν·οις
Genκαταστησαμενωνκαταστησαμενωνκατα·στη·σαμεν·ωνκατα·στη·σαμεν·ων

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατεστηνκατα·ε·στ(η)·^ν
2ndκατεστης, κατεστησθακατα·ε·στ(η)·^ς, κατα·ε·στ(η)·^σθα classical
3rdκατεστη[LXX]κατα·ε·στ(η)·^
Pl1stκατεστημενκατα·ε·στ(η)·μεν
2ndκατεστητεκατα·ε·στ(η)·τε
3rdκατεστησαν[LXX]κατα·ε·στ(η)·σαν

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταστωκατα·στ(η)·ω
2ndκαταστῃςκατα·στ(η)·ῃς
3rdκαταστῃ[LXX]κατα·στ(η)·ῃ
Pl1stκαταστωμενκατα·στ(η)·ωμεν
2ndκαταστητε[LXX]κατα·στ(η)·ητε
3rdκαταστωσιν, καταστωσικατα·στ(η)·ωσι(ν)

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατασταιηνκατα·στ(α)·ιην
2ndκατασταιηςκατα·στ(α)·ιης
3rdκατασταιηκατα·στ(α)·ιη
Pl1stκατασταιημεν, κατασταιμενκατα·στ(α)·ιημεν, κατα·στ(α)·ιμεν classical
2ndκατασταιητε, κατασταιτεκατα·στ(α)·ιητε, κατα·στ(α)·ιτε classical
3rdκατασταιησαν, κατασταιενκατα·στ(α)·ιησαν, κατα·στ(α)·ιεν classical

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκαταστηθι, καταστηςκατα·στ(η)·θι, κατα·στ(η)·ς
3rdκαταστητωκατα·στ(η)·τω
Pl1st
2ndκαταστητε[LXX]κατα·στ(η)·τε
3rdκαταστητωσαν, καταστηντωνκατα·στ(η)·τωσαν, κατα·στ(η)·ντων classical

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
καταστηναι​κατα·στ(η)·ναι, κατα·στ(η)·εναι​

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταστασα[LXX]καταστας[LXX]καταστανκατα·στ(α)·εσ·ακατα·στ(α)·[ντ]·ςκατα·στ(α)·ν[τ]
Nom
Accκαταστασανκατασταντακατα·στ(α)·εσ·ανκατα·στ(α)·ντ·α
Datκαταστασῃκατασταντικατα·στ(α)·εσ·ῃκατα·στ(α)·ντ·ι
Genκαταστασηςκατασταντοςκατα·στ(α)·εσ·ηςκατα·στ(α)·ντ·ος
PlVocκαταστασαικατασταντες[LXX]κατασταντακατα·στ(α)·εσ·αικατα·στ(α)·ντ·εςκατα·στ(α)·ντ·α
Nom
Accκαταστασαςκαταστανταςκατα·στ(α)·εσ·αςκατα·στ(α)·ντ·ας
Datκαταστασαιςκαταστασι, καταστασιν[LXX]κατα·στ(α)·εσ·αιςκατα·στ(α)·[ντ]·σι(ν), κατα·στ(α)·[ντ]·σι(ν)
Genκαταστασωνκατασταντωνκατα·στ(α)·εσ·ωνκατα·στ(α)·ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαθεστηκα, καθεστακα, καθεσταα, κατεστακα[LXX]καθ·εστη·κα, καθ·εστα·κα, καθ·εστ(α)·[κ]α, irreg. κατ·εστα·κα (for καθ·εστα·κα)καθεσταμαικαθ·εστα·μαι
2ndκαθεστηκας[LXX], καθεστακας, καθεσταας, καθεστηκες, καθεστας, καθεστακεςκαθ·εστη·κας, καθ·εστα·κας, καθ·εστ(α)·[κ]ας, καθ·εστη·κες alt, καθ·εστ(α)·[κ]ες alt, καθ·εστα·κες altκαθεστασαικαθ·εστα·σαι
3rdκαθεστηκεν[LXX], καθεστακεν, καθεστηκε[LXX], καθεστακε, καθεστακαθ·εστη·κε(ν), καθ·εστα·κε(ν), καθ·εστ(α)·[κ]ε(ν)καθεσταταικαθ·εστα·ται
Pl1stκαθεστηκαμεν, καθεστακαμεν[LXX], καθεστααμενκαθ·εστη·καμεν, καθ·εστα·καμεν, καθ·εστ(α)·[κ]αμενκαθεσταμεθακαθ·εστα·μεθα
2ndκαθεστηκατε, καθεστακατε, καθεσταατεκαθ·εστη·κατε, καθ·εστα·κατε, καθ·εστ(α)·[κ]ατεκαθεστασθεκαθ·εστα·σθε
3rdκαθεστηκασιν[LXX], καθεστακασιν, καθεσταασιν, καθεστηκασι, καθεστακασι, καθεσταασι, καθεστηκαν[LXX], καθεστακαν, καθεσταανκαθ·εστη·κασι(ν), καθ·εστη·κασι(ν), καθ·εστα·κασι(ν), καθ·εστ(α)·[κ]ασι(ν), καθ·εστη·καν alt, καθ·εστα·καν alt, καθ·εστ(α)·[κ]αν altκαθεστανταικαθ·εστα·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαθεστασομαικαθ·εστα·σομαι
2ndκαθεστασῃ, καθεστασεικαθ·εστα·σῃ, καθ·εστα·σει classical
3rdκαθεστασεταικαθ·εστα·σεται
Pl1stκαθεστασομεθακαθ·εστα·σομεθα
2ndκαθεστασεσθεκαθ·εστα·σεσθε
3rdκαθεστασονταικαθ·εστα·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαθεστω, καθεστηκω, καθεστακωκαθ·εστ(α)·[κ]ω, καθ·εστη·κω, καθ·εστα·κω
2ndκαθεστηκῃς, καθεστᾳς, καθεστακῃςκαθ·εστη·κῃς, καθ·εστ(α)·[κ]ῃς, καθ·εστα·κῃς
3rdκαθεστηκῃ, καθεστακῃ, καθεστᾳκαθ·εστη·κῃ, καθ·εστα·κῃ, καθ·εστ(α)·[κ]ῃ
Pl1stκαθεστωμεν, καθεστηκωμεν, καθεστακωμενκαθ·εστ(α)·[κ]ωμεν, καθ·εστη·κωμεν, καθ·εστα·κωμεν
2ndκαθεστηκητε, καθεστατε, καθεστακητεκαθ·εστη·κητε, καθ·εστ(α)·[κ]ητε, καθ·εστα·κητε
3rdκαθεστωσιν, καθεστηκωσιν, καθεστακωσιν, καθεστωσι, καθεστηκωσι, καθεστακωσικαθ·εστ(α)·[κ]ωσι(ν), καθ·εστη·κωσι(ν), καθ·εστα·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαθεστῳμι, καθεστηκοιμι, καθεστακοιμι, καθεστῳην, καθεστηκοιην, καθεστακοιηνκαθ·εστ(α)·[κ]οιμι, καθ·εστη·κοιμι, καθ·εστα·κοιμι, καθ·εστ(α)·[κ]οιην classical, καθ·εστη·κοιην classical, καθ·εστα·κοιην classical
2ndκαθεστῳς, καθεστηκοις, καθεστακοις, καθεστῳης, καθεστηκοιης, καθεστακοιηςκαθ·εστ(α)·[κ]οις, καθ·εστη·κοις, καθ·εστα·κοις, καθ·εστ(α)·[κ]οιης classical, καθ·εστη·κοιης classical, καθ·εστα·κοιης classical
3rdκαθεστῳ, καθεστηκοι, καθεστακοι, καθεστῳη, καθεστηκοιη, καθεστακοιηκαθ·εστ(α)·[κ]οι, καθ·εστη·κοι, καθ·εστα·κοι, καθ·εστ(α)·[κ]οιη classical, καθ·εστη·κοιη classical, καθ·εστα·κοιη classical
Pl1stκαθεστῳμεν, καθεστηκοιμεν, καθεστακοιμενκαθ·εστ(α)·[κ]οιμεν, καθ·εστη·κοιμεν, καθ·εστα·κοιμεν
2ndκαθεστῳτε, καθεστηκοιτε, καθεστακοιτεκαθ·εστ(α)·[κ]οιτε, καθ·εστη·κοιτε, καθ·εστα·κοιτε
3rdκαθεστῳεν, καθεστηκοιεν, καθεστακοιενκαθ·εστ(α)·[κ]οιεν, καθ·εστη·κοιεν, καθ·εστα·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαθεστασοιμηνκαθ·εστα·σοιμην
2ndκαθεστασοιοκαθ·εστα·σοιο
3rdκαθεστασοιτοκαθ·εστα·σοιτο
Pl1stκαθεστασοιμεθακαθ·εστα·σοιμεθα
2ndκαθεστασοισθεκαθ·εστα·σοισθε
3rdκαθεστασοιντοκαθ·εστα·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκαθεστηκε[LXX], καθεστακε, καθεστακαθ·εστη·κε, καθ·εστα·κε, καθ·εστ(α)·[κ]εκαθεστασοκαθ·εστα·σο
3rdκαθεστηκετω, καθεστατω, καθεστακετωκαθ·εστη·κετω, καθ·εστ(α)·[κ]ετω, καθ·εστα·κετωκαθεστασθωκαθ·εστα·σθω
Pl1st
2ndκαθεστηκετε, καθεστατε, καθεστακετεκαθ·εστη·κετε, καθ·εστ(α)·[κ]ετε, καθ·εστα·κετεκαθεστασθεκαθ·εστα·σθε
3rdκαθεστηκετωσαν, καθεστατωσαν, καθεστακετωσανκαθ·εστη·κετωσαν, καθ·εστ(α)·[κ]ετωσαν, καθ·εστα·κετωσανκαθεστασθωσαν, καθεστασθωνκαθ·εστα·σθωσαν, καθ·εστα·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
καθεστηκεναι, καθεσταναι[LXX], καθεστακεναι​καθ·εστη·κεναι, καθ·εστ(α)·[κ]εναι, καθ·εστα·κεναι​καθεστασθαι​καθ·εστα·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
καθεστασεσθαι​καθ·εστα·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαθεστωσα, καθεστηκυια, καθεστακυιακαθεστος, καθεστηκος[LXX], καθεστακοςκαθ·εστ(α)·[κ]οσ·α, καθ·εστη·κυι·α, καθ·εστα·κυι·αirreg. καθ·εστ[α]·[κ]ο[τ]·ς (instead of καθ·εστ(α)·[κ]ο[τ]·ς > καθεστως), καθ·εστη·κο[τ]·ς, καθ·εστα·κο[τ]·ς
Nomκαθεστως[LXX], καθεστηκως[LXX], καθεστακωςκαθ·εστ(α)·[κ]ο[τ]·^ς, καθ·εστη·κο[τ]·^ς, καθ·εστα·κο[τ]·^ς
Accκαθεστωσαν, καθεστηκυιαν, καθεστακυιανκαθεστωτα[LXX], καθεστηκοτα, καθεστακοτακαθ·εστ(α)·[κ]οσ·αν, καθ·εστη·κυι·αν, καθ·εστα·κυι·ανκαθ·εστ(α)·[κ]οτ·α, καθ·εστη·κοτ·α, καθ·εστα·κοτ·α
Datκαθεστωσῃ, καθεστηκυιᾳ, καθεστακυιᾳκαθεστωτι[LXX], καθεστηκοτι, καθεστακοτικαθ·εστ(α)·[κ]οσ·ῃ, καθ·εστη·κυι·ᾳ, καθ·εστα·κυι·ᾳκαθ·εστ(α)·[κ]οτ·ι, καθ·εστη·κοτ·ι, καθ·εστα·κοτ·ι
Genκαθεστωσης, καθεστηκυιας, καθεστακυιας, καθεστηκυιης[LXX]καθεστωτος[LXX], καθεστηκοτος[LXX], καθεστακοτοςκαθ·εστ(α)·[κ]οσ·ης, καθ·εστη·κυι·ας, καθ·εστα·κυι·ας, irreg. καθ·εστη·κυι·ης (for καθ·εστη·κυι·ας)καθ·εστ(α)·[κ]οτ·ος, καθ·εστη·κοτ·ος, καθ·εστα·κοτ·ος
PlVocκαθεστωσαι, καθεστηκυιαι, καθεστακυιαικαθεστωτες[LXX], καθεστηκοτες, καθεστακοτεςκαθεστωτα[LXX], καθεστηκοτα, καθεστακοτακαθ·εστ(α)·[κ]οσ·αι, καθ·εστη·κυι·αι, καθ·εστα·κυι·αικαθ·εστ(α)·[κ]οτ·ες, καθ·εστη·κοτ·ες, καθ·εστα·κοτ·εςκαθ·εστ(α)·[κ]οτ·α, καθ·εστη·κοτ·α, καθ·εστα·κοτ·α
Nom
Accκαθεστωσης, καθεστηκυιας, καθεστακυιαςκαθεστωτας[LXX], καθεστηκοτας, καθεστακοταςκαθ·εστ(α)·[κ]οσ·ης, καθ·εστη·κυι·ας, καθ·εστα·κυι·αςκαθ·εστ(α)·[κ]οτ·ας, καθ·εστη·κοτ·ας, καθ·εστα·κοτ·ας
Datκαθεστωσαις, καθεστηκυιαις, καθεστακυιαιςκαθεστωσι, καθεστηκοσι, καθεστακοσι, καθεστωσιν, καθεστηκοσιν, καθεστακοσινκαθ·εστ(α)·[κ]οσ·αις, καθ·εστη·κυι·αις, καθ·εστα·κυι·αιςκαθ·εστ(α)·[κ]ο[τ]·σι(ν), καθ·εστη·κο[τ]·σι(ν), καθ·εστα·κο[τ]·σι(ν)
Genκαθεστωσων, καθεστηκυιων, καθεστακυιωνκαθεστωτων[LXX], καθεστηκοτων, καθεστακοτωνκαθ·εστ(α)·[κ]οσ·ων, καθ·εστη·κυι·ων, καθ·εστα·κυι·ωνκαθ·εστ(α)·[κ]οτ·ων, καθ·εστη·κοτ·ων, καθ·εστα·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαθεσταμενηκαθεσταμενεκαθ·εστα·μεν·ηκαθ·εστα·μεν·ε
Nomκαθεσταμενος[LXX]καθ·εστα·μεν·ος
Accκαθεσταμενηνκαθεσταμενονκαθ·εστα·μεν·ηνκαθ·εστα·μεν·ον
Datκαθεσταμενῃκαθεσταμενῳκαθ·εστα·μεν·ῃκαθ·εστα·μεν·ῳ
Genκαθεσταμενηςκαθεσταμενουκαθ·εστα·μεν·ηςκαθ·εστα·μεν·ου
PlVocκαθεσταμεναικαθεσταμενοι[LXX]καθεσταμενακαθ·εστα·μεν·αικαθ·εστα·μεν·οικαθ·εστα·μεν·α
Nom
Accκαθεσταμεναςκαθεσταμενουςκαθ·εστα·μεν·αςκαθ·εστα·μεν·ους
Datκαθεσταμεναιςκαθεσταμενοιςκαθ·εστα·μεν·αιςκαθ·εστα·μεν·οις
Genκαθεσταμενων[LXX]καθεσταμενων[LXX]καθ·εστα·μεν·ωνκαθ·εστα·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαθειστηκειν, καθειστᾳν, καθειστακειν, καθειστηκη, καθειστακη, καθειστακαθ·ε·εστη·κειν, καθ·ε·εστ(α)·[κ]ειν, καθ·ε·εστα·κειν, καθ·ε·εστη·κη classical, καθ·ε·εστα·κη classical, καθ·ε·εστ(α)·[κ]η classicalκαθεισταμηνκαθ·ε·εστα·μην
2ndκαθειστηκεις, καθειστᾳς, καθειστακεις, καθειστηκης, καθειστας, καθειστακηςκαθ·ε·εστη·κεις, καθ·ε·εστ(α)·[κ]εις, καθ·ε·εστα·κεις, καθ·ε·εστη·κης classical, καθ·ε·εστ(α)·[κ]ης classical, καθ·ε·εστα·κης classicalκαθειστασοκαθ·ε·εστα·σο
3rdκαθειστηκει, καθειστακει, καθειστᾳκαθ·ε·εστη·κει, καθ·ε·εστα·κει, καθ·ε·εστ(α)·[κ]εικαθειστατοκαθ·ε·εστα·το
Pl1stκαθειστηκειμεν, καθειστᾳμεν, καθειστακειμεν, καθειστηκεμεν, καθεισταμεν, καθειστακεμενκαθ·ε·εστη·κειμεν, καθ·ε·εστ(α)·[κ]ειμεν, καθ·ε·εστα·κειμεν, καθ·ε·εστη·κεμεν classical, καθ·ε·εστ(α)·[κ]εμεν classical, καθ·ε·εστα·κεμεν classicalκαθεισταμεθακαθ·ε·εστα·μεθα
2ndκαθειστηκειτε, καθειστᾳτε, καθειστακειτε, καθειστηκετε, καθειστατε, καθειστακετεκαθ·ε·εστη·κειτε, καθ·ε·εστ(α)·[κ]ειτε, καθ·ε·εστα·κειτε, καθ·ε·εστη·κετε classical, καθ·ε·εστ(α)·[κ]ετε classical, καθ·ε·εστα·κετε classicalκαθειστασθεκαθ·ε·εστα·σθε
3rdκαθειστηκεισαν[LXX], καθειστᾳσαν, καθειστακεισαν, καθειστηκεσαν, καθειστασαν, καθειστακεσανκαθ·ε·εστη·κεισαν, καθ·ε·εστ(α)·[κ]εισαν, καθ·ε·εστα·κεισαν, καθ·ε·εστη·κεσαν classical, καθ·ε·εστ(α)·[κ]εσαν classical, καθ·ε·εστα·κεσαν classicalκαθεισταντοκαθ·ε·εστα·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαθεστηκειν, καθεστᾳν, καθεστακειν, καθεστηκη, καθεστακη, καθεστακαθ·[ε]·εστη·κειν, καθ·[ε]·εστ(α)·[κ]ειν, καθ·[ε]·εστα·κειν, καθ·[ε]·εστη·κη classical, καθ·[ε]·εστα·κη classical, καθ·[ε]·εστ(α)·[κ]η classicalκαθεσταμηνκαθ·[ε]·εστα·μην
2ndκαθεστηκεις, καθεστᾳς, καθεστακεις, καθεστηκης, καθεστας, καθεστακηςκαθ·[ε]·εστη·κεις, καθ·[ε]·εστ(α)·[κ]εις, καθ·[ε]·εστα·κεις, καθ·[ε]·εστη·κης classical, καθ·[ε]·εστ(α)·[κ]ης classical, καθ·[ε]·εστα·κης classicalκαθεστασοκαθ·[ε]·εστα·σο
3rdκαθεστηκει, καθεστακει, καθεστᾳκαθ·[ε]·εστη·κει, καθ·[ε]·εστα·κει, καθ·[ε]·εστ(α)·[κ]εικαθεστατοκαθ·[ε]·εστα·το
Pl1stκαθεστηκειμεν, καθεστᾳμεν, καθεστακειμεν, καθεστηκεμεν, καθεσταμεν, καθεστακεμενκαθ·[ε]·εστη·κειμεν, καθ·[ε]·εστ(α)·[κ]ειμεν, καθ·[ε]·εστα·κειμεν, καθ·[ε]·εστη·κεμεν classical, καθ·[ε]·εστ(α)·[κ]εμεν classical, καθ·[ε]·εστα·κεμεν classicalκαθεσταμεθακαθ·[ε]·εστα·μεθα
2ndκαθεστηκειτε, καθεστᾳτε, καθεστακειτε, καθεστηκετε, καθεστατε, καθεστακετεκαθ·[ε]·εστη·κειτε, καθ·[ε]·εστ(α)·[κ]ειτε, καθ·[ε]·εστα·κειτε, καθ·[ε]·εστη·κετε classical, καθ·[ε]·εστ(α)·[κ]ετε classical, καθ·[ε]·εστα·κετε classicalκαθεστασθεκαθ·[ε]·εστα·σθε
3rdκαθεστηκεισαν, καθεστᾳσαν, καθεστακεισαν, καθεστηκεσαν, καθεστασαν, καθεστακεσανκαθ·[ε]·εστη·κεισαν, καθ·[ε]·εστ(α)·[κ]εισαν, καθ·[ε]·εστα·κεισαν, καθ·[ε]·εστη·κεσαν classical, καθ·[ε]·εστ(α)·[κ]εσαν classical, καθ·[ε]·εστα·κεσαν classicalκαθεσταντοκαθ·[ε]·εστα·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκατεσταθην[LXX]κατα·ε·στα·θην
2ndκατεσταθηςκατα·ε·στα·θης
3rdκατεσταθη[LXX]κατα·ε·στα·θη
Pl1stκατεσταθημενκατα·ε·στα·θημεν
2ndκατεσταθητεκατα·ε·στα·θητε
3rdκατεσταθησαν[GNT]κατα·ε·στα·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stκατασταθησομαικατα·στα·θησομαι
2ndκατασταθησῃ, κατασταθησεικατα·στα·θησῃ, κατα·στα·θησει classical
3rdκατασταθησεται[LXX]κατα·στα·θησεται
Pl1stκατασταθησομεθακατα·στα·θησομεθα
2ndκατασταθησεσθεκατα·στα·θησεσθε
3rdκατασταθησονται[GNT][LXX]κατα·στα·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκατασταθωκατα·στα·θω
2ndκατασταθῃςκατα·στα·θῃς
3rdκατασταθῃκατα·στα·θῃ
Pl1stκατασταθωμενκατα·στα·θωμεν
2ndκατασταθητεκατα·στα·θητε
3rdκατασταθωσιν[LXX], κατασταθωσικατα·στα·θωσι(ν), κατα·στα·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκατασταθειηνκατα·στα·θειην
2ndκατασταθειηςκατα·στα·θειης
3rdκατασταθειηκατα·στα·θειη
Pl1stκατασταθειημεν, κατασταθειμενκατα·στα·θειημεν, κατα·στα·θειμεν classical
2ndκατασταθειητε, κατασταθειτεκατα·στα·θειητε, κατα·στα·θειτε classical
3rdκατασταθειησαν, κατασταθειενκατα·στα·θειησαν, κατα·στα·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stκατασταθησοιμηνκατα·στα·θησοιμην
2ndκατασταθησοιοκατα·στα·θησοιο
3rdκατασταθησοιτοκατα·στα·θησοιτο
Pl1stκατασταθησοιμεθακατα·στα·θησοιμεθα
2ndκατασταθησοισθεκατα·στα·θησοισθε
3rdκατασταθησοιντοκατα·στα·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndκατασταθητικατα·στα·θητι
3rdκατασταθητωκατα·στα·θητω
Pl1st
2ndκατασταθητεκατα·στα·θητε
3rdκατασταθητωσαν, κατασταθεντωνκατα·στα·θητωσαν, κατα·στα·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
κατασταθηναι[LXX]​κατα·στα·θηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
κατασταθησεσθαι[LXX]​κατα·στα·θησεσθαι

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατασταθεισακατασταθειςκατασταθενκατα·στα·θεισ·ακατα·στα·θει[ντ]·ςκατα·στα·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accκατασταθεισανκατασταθεντα[LXX]κατα·στα·θεισ·ανκατα·στα·θε[ι]ντ·α
Datκατασταθεισῃκατασταθεντικατα·στα·θεισ·ῃκατα·στα·θε[ι]ντ·ι
Genκατασταθεισηςκατασταθεντοςκατα·στα·θεισ·ηςκατα·στα·θε[ι]ντ·ος
PlVocκατασταθεισαικατασταθεντες[LXX]κατασταθεντα[LXX]κατα·στα·θεισ·αικατα·στα·θε[ι]ντ·εςκατα·στα·θε[ι]ντ·α
Nom
Accκατασταθεισαςκατασταθενταςκατα·στα·θεισ·αςκατα·στα·θε[ι]ντ·ας
Datκατασταθεισαιςκατασταθεισι, κατασταθεισινκατα·στα·θεισ·αιςκατα·στα·θει[ντ]·σι(ν)
Genκατασταθεισωνκατασταθεντωνκατα·στα·θεισ·ωνκατα·στα·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατασταθησομενηκατασταθησομενεκατα·στα·θησομεν·ηκατα·στα·θησομεν·ε
Nomκατασταθησομενοςκατα·στα·θησομεν·ος
Accκατασταθησομενηνκατασταθησομενονκατα·στα·θησομεν·ηνκατα·στα·θησομεν·ον
Datκατασταθησομενῃκατασταθησομενῳκατα·στα·θησομεν·ῃκατα·στα·θησομεν·ῳ
Genκατασταθησομενηςκατασταθησομενουκατα·στα·θησομεν·ηςκατα·στα·θησομεν·ου
PlVocκατασταθησομεναικατασταθησομενοικατασταθησομενακατα·στα·θησομεν·αικατα·στα·θησομεν·οικατα·στα·θησομεν·α
Nom
Accκατασταθησομεναςκατασταθησομενουςκατα·στα·θησομεν·αςκατα·στα·θησομεν·ους
Datκατασταθησομεναιςκατασταθησομενοιςκατα·στα·θησομεν·αιςκατα·στα·θησομεν·οις
Genκατασταθησομενωνκατασταθησομενωνκατα·στα·θησομεν·ωνκατα·στα·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 15-Jul-2020 13:26:02 EDT