καταγνυμι • KATAGNUMI • katagnumi

Search: καταξουσιν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
καταξουσιν; καταξουσιν; καταξουσινκατάγνυμικατ·αγ·σου[ντ]·σι(ν); κατ·αγ·σου[ντ]·σι(ν); κατ·αγ·σουσι(ν)fut act ptcp mas dat pl; fut act ptcp neu dat pl; fut act ind 3rd pl
καταξουσιν; καταξουσιν; καταξουσινκατάγωκατ·αγ·σου[ντ]·σι(ν); κατ·αγ·σου[ντ]·σι(ν); κατ·αγ·σουσι(ν)fut act ptcp mas dat pl; fut act ptcp neu dat pl; fut act ind 3rd pl

κατ·άγνυμι (-, κατ+εαξ-/κατ+αξ-, κατ+εαξ-/κατ+αξ-, -, -, κατ+εαγ·[θ]-/κατ+εαχ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατεαξω, καταξω[LXX]κατ·εαγ·σω, κατ·αγ·σωκατεαξομαι, καταξομαικατ·εαγ·σομαι, κατ·αγ·σομαι
2ndκατεαξεις, καταξεις[LXX]κατ·εαγ·σεις, κατ·αγ·σειςκατεαξῃ, κατεαξει[GNT], κατεαξεσαι, καταξῃ, καταξει[LXX], καταξεσαικατ·εαγ·σῃ, κατ·εαγ·σει classical, κατ·εαγ·σεσαι alt, κατ·αγ·σῃ, κατ·αγ·σει classical, κατ·αγ·σεσαι alt
3rdκατεαξει[GNT], καταξει[LXX]κατ·εαγ·σει, κατ·αγ·σεικατεαξεται, καταξεταικατ·εαγ·σεται, κατ·αγ·σεται
Pl1stκατεαξομεν, καταξομενκατ·εαγ·σομεν, κατ·αγ·σομενκατεαξομεθα, καταξομεθακατ·εαγ·σομεθα, κατ·αγ·σομεθα
2ndκατεαξετε, καταξετε[LXX]κατ·εαγ·σετε, κατ·αγ·σετεκατεαξεσθε, καταξεσθεκατ·εαγ·σεσθε, κατ·αγ·σεσθε
3rdκατεαξουσιν, κατεαξουσι, καταξουσιν[LXX], καταξουσικατ·εαγ·σουσι(ν), κατ·αγ·σουσι(ν), κατ·αγ·σουσι(ν)κατεαξονται, καταξονταικατ·εαγ·σονται, κατ·αγ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατεαξοιμι, καταξοιμικατ·εαγ·σοιμι, κατ·αγ·σοιμικατεαξοιμην, καταξοιμηνκατ·εαγ·σοιμην, κατ·αγ·σοιμην
2ndκατεαξοις, καταξοιςκατ·εαγ·σοις, κατ·αγ·σοιςκατεαξοιο, καταξοιοκατ·εαγ·σοιο, κατ·αγ·σοιο
3rdκατεαξοι, καταξοικατ·εαγ·σοι, κατ·αγ·σοικατεαξοιτο, καταξοιτοκατ·εαγ·σοιτο, κατ·αγ·σοιτο
Pl1stκατεαξοιμεν, καταξοιμενκατ·εαγ·σοιμεν, κατ·αγ·σοιμενκατεαξοιμεθα, καταξοιμεθακατ·εαγ·σοιμεθα, κατ·αγ·σοιμεθα
2ndκατεαξοιτε, καταξοιτεκατ·εαγ·σοιτε, κατ·αγ·σοιτεκατεαξοισθε, καταξοισθεκατ·εαγ·σοισθε, κατ·αγ·σοισθε
3rdκατεαξοιεν, καταξοιενκατ·εαγ·σοιεν, κατ·αγ·σοιενκατεαξοιντο, καταξοιντοκατ·εαγ·σοιντο, κατ·αγ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κατεαξειν, καταξειν​κατ·εαγ·σειν, κατ·αγ·σειν​κατεαξεσθαι, καταξεσθαι​κατ·εαγ·σεσθαι, κατ·αγ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατεαξουσα, καταξουσακατεαξον, καταξον[LXX]κατ·εαγ·σουσ·α, κατ·αγ·σουσ·ακατ·εαγ·σο[υ]ν[τ], κατ·αγ·σο[υ]ν[τ]
Nomκατεαξων, καταξωνκατ·εαγ·σο[υ]ν[τ]·^, κατ·αγ·σο[υ]ν[τ]·^
Accκατεαξουσαν, καταξουσανκατεαξοντα, καταξοντακατ·εαγ·σουσ·αν, κατ·αγ·σουσ·ανκατ·εαγ·σο[υ]ντ·α, κατ·αγ·σο[υ]ντ·α
Datκατεαξουσῃ, καταξουσῃκατεαξοντι, καταξοντικατ·εαγ·σουσ·ῃ, κατ·αγ·σουσ·ῃκατ·εαγ·σο[υ]ντ·ι, κατ·αγ·σο[υ]ντ·ι
Genκατεαξουσης, καταξουσηςκατεαξοντος, καταξοντοςκατ·εαγ·σουσ·ης, κατ·αγ·σουσ·ηςκατ·εαγ·σο[υ]ντ·ος, κατ·αγ·σο[υ]ντ·ος
PlVocκατεαξουσαι, καταξουσαικατεαξοντες, καταξοντεςκατεαξοντα, καταξοντακατ·εαγ·σουσ·αι, κατ·αγ·σουσ·αικατ·εαγ·σο[υ]ντ·ες, κατ·αγ·σο[υ]ντ·εςκατ·εαγ·σο[υ]ντ·α, κατ·αγ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accκατεαξουσας, καταξουσαςκατεαξοντας, καταξονταςκατ·εαγ·σουσ·ας, κατ·αγ·σουσ·αςκατ·εαγ·σο[υ]ντ·ας, κατ·αγ·σο[υ]ντ·ας
Datκατεαξουσαις, καταξουσαιςκατεαξουσι, κατεαξουσιν, καταξουσι, καταξουσιν[LXX]κατ·εαγ·σουσ·αις, κατ·αγ·σουσ·αιςκατ·εαγ·σου[ντ]·σι(ν), κατ·αγ·σου[ντ]·σι(ν), κατ·αγ·σου[ντ]·σι(ν)
Genκατεαξουσων, καταξουσωνκατεαξοντων, καταξοντωνκατ·εαγ·σουσ·ων, κατ·αγ·σουσ·ωνκατ·εαγ·σο[υ]ντ·ων, κατ·αγ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατεαξομενη, καταξομενηκατεαξομενε, καταξομενεκατ·εαγ·σομεν·η, κατ·αγ·σομεν·ηκατ·εαγ·σομεν·ε, κατ·αγ·σομεν·ε
Nomκατεαξομενος, καταξομενοςκατ·εαγ·σομεν·ος, κατ·αγ·σομεν·ος
Accκατεαξομενην, καταξομενηνκατεαξομενον, καταξομενονκατ·εαγ·σομεν·ην, κατ·αγ·σομεν·ηνκατ·εαγ·σομεν·ον, κατ·αγ·σομεν·ον
Datκατεαξομενῃ, καταξομενῃκατεαξομενῳ, καταξομενῳκατ·εαγ·σομεν·ῃ, κατ·αγ·σομεν·ῃκατ·εαγ·σομεν·ῳ, κατ·αγ·σομεν·ῳ
Genκατεαξομενης, καταξομενηςκατεαξομενου, καταξομενουκατ·εαγ·σομεν·ης, κατ·αγ·σομεν·ηςκατ·εαγ·σομεν·ου, κατ·αγ·σομεν·ου
PlVocκατεαξομεναι, καταξομεναικατεαξομενοι, καταξομενοικατεαξομενα, καταξομενακατ·εαγ·σομεν·αι, κατ·αγ·σομεν·αικατ·εαγ·σομεν·οι, κατ·αγ·σομεν·οικατ·εαγ·σομεν·α, κατ·αγ·σομεν·α
Nom
Accκατεαξομενας, καταξομεναςκατεαξομενους, καταξομενουςκατ·εαγ·σομεν·ας, κατ·αγ·σομεν·αςκατ·εαγ·σομεν·ους, κατ·αγ·σομεν·ους
Datκατεαξομεναις, καταξομεναιςκατεαξομενοις, καταξομενοιςκατ·εαγ·σομεν·αις, κατ·αγ·σομεν·αιςκατ·εαγ·σομεν·οις, κατ·αγ·σομεν·οις
Genκατεαξομενων, καταξομενωνκατεαξομενων, καταξομενωνκατ·εαγ·σομεν·ων, κατ·αγ·σομεν·ωνκατ·εαγ·σομεν·ων, κατ·αγ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατεαξα, κατηξακατ·ε·εαγ·σα, κατ·ε·αγ·σακατεαξαμην, κατηξαμηνκατ·ε·εαγ·σαμην, κατ·ε·αγ·σαμην
2ndκατεαξας, κατηξαςκατ·ε·εαγ·σας, κατ·ε·αγ·σαςκατεαξω, κατηξωκατ·ε·εαγ·σω, κατ·ε·αγ·σω
3rdκατεαξεν, κατεαξε, κατηξεν, κατηξεκατ·ε·εαγ·σε(ν), κατ·ε·αγ·σε(ν)κατεαξατο, κατηξατοκατ·ε·εαγ·σατο, κατ·ε·αγ·σατο
Pl1stκατεαξαμεν, κατηξαμενκατ·ε·εαγ·σαμεν, κατ·ε·αγ·σαμενκατεαξαμεθα, κατηξαμεθακατ·ε·εαγ·σαμεθα, κατ·ε·αγ·σαμεθα
2ndκατεαξατε, κατηξατεκατ·ε·εαγ·σατε, κατ·ε·αγ·σατεκατεαξασθε, κατηξασθεκατ·ε·εαγ·σασθε, κατ·ε·αγ·σασθε
3rdκατεαξαν[GNT][LXX], κατηξανκατ·ε·εαγ·σαν, κατ·ε·αγ·σανκατεαξαντο, κατηξαντοκατ·ε·εαγ·σαντο, κατ·ε·αγ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατεαξω, καταξω[LXX]κατ·εαγ·σω, κατ·αγ·σωκατεαξωμαι, καταξωμαικατ·εαγ·σωμαι, κατ·αγ·σωμαι
2ndκατεαξῃς, καταξῃςκατ·εαγ·σῃς, κατ·αγ·σῃςκατεαξῃ, καταξῃκατ·εαγ·σῃ, κατ·αγ·σῃ
3rdκατεαξῃ, καταξῃκατ·εαγ·σῃ, κατ·αγ·σῃκατεαξηται, καταξηταικατ·εαγ·σηται, κατ·αγ·σηται
Pl1stκατεαξωμεν, καταξωμενκατ·εαγ·σωμεν, κατ·αγ·σωμενκατεαξωμεθα, καταξωμεθακατ·εαγ·σωμεθα, κατ·αγ·σωμεθα
2ndκατεαξητε, καταξητεκατ·εαγ·σητε, κατ·αγ·σητεκατεαξησθε, καταξησθεκατ·εαγ·σησθε, κατ·αγ·σησθε
3rdκατεαξωσιν, κατεαξωσι, καταξωσιν, καταξωσικατ·εαγ·σωσι(ν), κατ·αγ·σωσι(ν)κατεαξωνται, καταξωνταικατ·εαγ·σωνται, κατ·αγ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατεαξαιμι, καταξαιμικατ·εαγ·σαιμι, κατ·αγ·σαιμικατεαξαιμην, καταξαιμηνκατ·εαγ·σαιμην, κατ·αγ·σαιμην
2ndκατεαξαις, κατεαξειας, καταξαις, καταξειαςκατ·εαγ·σαις, κατ·εαγ·σειας classical, κατ·αγ·σαις, κατ·αγ·σειας classicalκατεαξαιο, καταξαιοκατ·εαγ·σαιο, κατ·αγ·σαιο
3rdκατεαξαι, κατεαξειε, καταξαι, καταξειεκατ·εαγ·σαι, κατ·εαγ·σειε classical, κατ·αγ·σαι, κατ·αγ·σειε classicalκατεαξαιτο, καταξαιτοκατ·εαγ·σαιτο, κατ·αγ·σαιτο
Pl1stκατεαξαιμεν, καταξαιμενκατ·εαγ·σαιμεν, κατ·αγ·σαιμενκατεαξαιμεθα, καταξαιμεθακατ·εαγ·σαιμεθα, κατ·αγ·σαιμεθα
2ndκατεαξαιτε, καταξαιτεκατ·εαγ·σαιτε, κατ·αγ·σαιτεκατεαξαισθε, καταξαισθεκατ·εαγ·σαισθε, κατ·αγ·σαισθε
3rdκατεαξαιεν, κατεαξαισαν, κατεαξειαν, κατεαξειεν, καταξαιεν, καταξαισαν, καταξειαν, καταξειενκατ·εαγ·σαιεν, κατ·εαγ·σαισαν alt, κατ·εαγ·σειαν classical, κατ·εαγ·σειεν classical, κατ·αγ·σαιεν, κατ·αγ·σαισαν alt, κατ·αγ·σειαν classical, κατ·αγ·σειεν classicalκατεαξαιντο, καταξαιντοκατ·εαγ·σαιντο, κατ·αγ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκατεαξον, καταξον[LXX]κατ·εαγ·σον, κατ·αγ·σονκατεαξαι, καταξαικατ·εαγ·σαι, κατ·αγ·σαι
3rdκατεαξατω, καταξατωκατ·εαγ·σατω, κατ·αγ·σατωκατεαξασθω, καταξασθωκατ·εαγ·σασθω, κατ·αγ·σασθω
Pl1st
2ndκατεαξατε, καταξατεκατ·εαγ·σατε, κατ·αγ·σατεκατεαξασθε, καταξασθεκατ·εαγ·σασθε, κατ·αγ·σασθε
3rdκατεαξατωσαν, κατεαξαντων, καταξατωσαν, καταξαντωνκατ·εαγ·σατωσαν, κατ·εαγ·σαντων classical, κατ·αγ·σατωσαν, κατ·αγ·σαντων classicalκατεαξασθωσαν, κατεαξασθων, καταξασθωσαν, καταξασθωνκατ·εαγ·σασθωσαν, κατ·εαγ·σασθων classical, κατ·αγ·σασθωσαν, κατ·αγ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κατεαξαι, καταξαι​κατ·εαγ·σαι, κατ·αγ·σαι​κατεαξασθαι, καταξασθαι​κατ·εαγ·σασθαι, κατ·αγ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατεαξασα, καταξασακατεαξας, καταξας[LXX]κατεαξαν[GNT][LXX], καταξανκατ·εαγ·σασ·α, κατ·αγ·σασ·ακατ·εαγ·σα[ντ]·ς, κατ·αγ·σα[ντ]·ςκατ·εαγ·σαν[τ], κατ·αγ·σαν[τ]
Nom
Accκατεαξασαν, καταξασανκατεαξαντα, καταξαντακατ·εαγ·σασ·αν, κατ·αγ·σασ·ανκατ·εαγ·σαντ·α, κατ·αγ·σαντ·α
Datκατεαξασῃ, καταξασῃκατεαξαντι, καταξαντικατ·εαγ·σασ·ῃ, κατ·αγ·σασ·ῃκατ·εαγ·σαντ·ι, κατ·αγ·σαντ·ι
Genκατεαξασης, καταξασηςκατεαξαντος, καταξαντοςκατ·εαγ·σασ·ης, κατ·αγ·σασ·ηςκατ·εαγ·σαντ·ος, κατ·αγ·σαντ·ος
PlVocκατεαξασαι, καταξασαικατεαξαντες, καταξαντεςκατεαξαντα, καταξαντακατ·εαγ·σασ·αι, κατ·αγ·σασ·αικατ·εαγ·σαντ·ες, κατ·αγ·σαντ·εςκατ·εαγ·σαντ·α, κατ·αγ·σαντ·α
Nom
Accκατεαξασας, καταξασαςκατεαξαντας, καταξανταςκατ·εαγ·σασ·ας, κατ·αγ·σασ·αςκατ·εαγ·σαντ·ας, κατ·αγ·σαντ·ας
Datκατεαξασαις, καταξασαιςκατεαξασι, κατεαξασιν, καταξασι, καταξασινκατ·εαγ·σασ·αις, κατ·αγ·σασ·αιςκατ·εαγ·σα[ντ]·σι(ν), κατ·αγ·σα[ντ]·σι(ν)
Genκατεαξασων, καταξασωνκατεαξαντων, καταξαντωνκατ·εαγ·σασ·ων, κατ·αγ·σασ·ωνκατ·εαγ·σαντ·ων, κατ·αγ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατεαξαμενη, καταξαμενηκατεαξαμενε, καταξαμενεκατ·εαγ·σαμεν·η, κατ·αγ·σαμεν·ηκατ·εαγ·σαμεν·ε, κατ·αγ·σαμεν·ε
Nomκατεαξαμενος, καταξαμενοςκατ·εαγ·σαμεν·ος, κατ·αγ·σαμεν·ος
Accκατεαξαμενην, καταξαμενηνκατεαξαμενον, καταξαμενονκατ·εαγ·σαμεν·ην, κατ·αγ·σαμεν·ηνκατ·εαγ·σαμεν·ον, κατ·αγ·σαμεν·ον
Datκατεαξαμενῃ, καταξαμενῃκατεαξαμενῳ, καταξαμενῳκατ·εαγ·σαμεν·ῃ, κατ·αγ·σαμεν·ῃκατ·εαγ·σαμεν·ῳ, κατ·αγ·σαμεν·ῳ
Genκατεαξαμενης, καταξαμενηςκατεαξαμενου, καταξαμενουκατ·εαγ·σαμεν·ης, κατ·αγ·σαμεν·ηςκατ·εαγ·σαμεν·ου, κατ·αγ·σαμεν·ου
PlVocκατεαξαμεναι, καταξαμεναικατεαξαμενοι, καταξαμενοικατεαξαμενα, καταξαμενακατ·εαγ·σαμεν·αι, κατ·αγ·σαμεν·αικατ·εαγ·σαμεν·οι, κατ·αγ·σαμεν·οικατ·εαγ·σαμεν·α, κατ·αγ·σαμεν·α
Nom
Accκατεαξαμενας, καταξαμεναςκατεαξαμενους, καταξαμενουςκατ·εαγ·σαμεν·ας, κατ·αγ·σαμεν·αςκατ·εαγ·σαμεν·ους, κατ·αγ·σαμεν·ους
Datκατεαξαμεναις, καταξαμεναιςκατεαξαμενοις, καταξαμενοιςκατ·εαγ·σαμεν·αις, κατ·αγ·σαμεν·αιςκατ·εαγ·σαμεν·οις, κατ·αγ·σαμεν·οις
Genκατεαξαμενων, καταξαμενωνκατεαξαμενων, καταξαμενωνκατ·εαγ·σαμεν·ων, κατ·αγ·σαμεν·ωνκατ·εαγ·σαμεν·ων, κατ·αγ·σαμεν·ων

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκατεαγην, κατεαχθηνκατ·ε·εαγ·[θ]ην, κατ·ε·εαγ·θην
2ndκατεαγης, κατεαχθηςκατ·ε·εαγ·[θ]ης, κατ·ε·εαγ·θης
3rdκατεαγη, κατεαχθη[LXX]κατ·ε·εαγ·[θ]η, κατ·ε·εαγ·θη
Pl1stκατεαγημεν, κατεαχθημενκατ·ε·εαγ·[θ]ημεν, κατ·ε·εαγ·θημεν
2ndκατεαγητε, κατεαχθητεκατ·ε·εαγ·[θ]ητε, κατ·ε·εαγ·θητε
3rdκατεαγησαν, κατεαχθησανκατ·ε·εαγ·[θ]ησαν, κατ·ε·εαγ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stκατεαγησομαι, κατεαχθησομαικατ·εαγ·[θ]ησομαι, κατ·εαγ·θησομαι
2ndκατεαγησῃ, κατεαγησει, κατεαχθησῃ, κατεαχθησεικατ·εαγ·[θ]ησῃ, κατ·εαγ·[θ]ησει classical, κατ·εαγ·θησῃ, κατ·εαγ·θησει classical
3rdκατεαγησεται, κατεαχθησεταικατ·εαγ·[θ]ησεται, κατ·εαγ·θησεται
Pl1stκατεαγησομεθα, κατεαχθησομεθακατ·εαγ·[θ]ησομεθα, κατ·εαγ·θησομεθα
2ndκατεαγησεσθε, κατεαχθησεσθεκατ·εαγ·[θ]ησεσθε, κατ·εαγ·θησεσθε
3rdκατεαγησονται, κατεαχθησονταικατ·εαγ·[θ]ησονται, κατ·εαγ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκατεαγω, κατεαχθωκατ·εαγ·[θ]ω, κατ·εαγ·θω
2ndκατεαγῃς, κατεαχθῃςκατ·εαγ·[θ]ῃς, κατ·εαγ·θῃς
3rdκατεαγῃ, κατεαχθῃκατ·εαγ·[θ]ῃ, κατ·εαγ·θῃ
Pl1stκατεαγωμεν, κατεαχθωμενκατ·εαγ·[θ]ωμεν, κατ·εαγ·θωμεν
2ndκατεαγητε, κατεαχθητεκατ·εαγ·[θ]ητε, κατ·εαγ·θητε
3rdκατεαγωσιν[GNT], κατεαγωσι, κατεαχθωσιν, κατεαχθωσικατ·εαγ·[θ]ωσι(ν), κατ·εαγ·[θ]ωσι(ν), κατ·εαγ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκατεαγειην, κατεαχθειηνκατ·εαγ·[θ]ειην, κατ·εαγ·θειην
2ndκατεαγειης, κατεαχθειηςκατ·εαγ·[θ]ειης, κατ·εαγ·θειης
3rdκατεαγειη, κατεαχθειηκατ·εαγ·[θ]ειη, κατ·εαγ·θειη
Pl1stκατεαγειημεν, κατεαγειμεν, κατεαχθειημεν, κατεαχθειμενκατ·εαγ·[θ]ειημεν, κατ·εαγ·[θ]ειμεν classical, κατ·εαγ·θειημεν, κατ·εαγ·θειμεν classical
2ndκατεαγειητε, κατεαγειτε, κατεαχθειητε, κατεαχθειτεκατ·εαγ·[θ]ειητε, κατ·εαγ·[θ]ειτε classical, κατ·εαγ·θειητε, κατ·εαγ·θειτε classical
3rdκατεαγειησαν, κατεαγειεν, κατεαχθειησαν, κατεαχθειενκατ·εαγ·[θ]ειησαν, κατ·εαγ·[θ]ειεν classical, κατ·εαγ·θειησαν, κατ·εαγ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stκατεαγησοιμην, κατεαχθησοιμηνκατ·εαγ·[θ]ησοιμην, κατ·εαγ·θησοιμην
2ndκατεαγησοιο, κατεαχθησοιοκατ·εαγ·[θ]ησοιο, κατ·εαγ·θησοιο
3rdκατεαγησοιτο, κατεαχθησοιτοκατ·εαγ·[θ]ησοιτο, κατ·εαγ·θησοιτο
Pl1stκατεαγησοιμεθα, κατεαχθησοιμεθακατ·εαγ·[θ]ησοιμεθα, κατ·εαγ·θησοιμεθα
2ndκατεαγησοισθε, κατεαχθησοισθεκατ·εαγ·[θ]ησοισθε, κατ·εαγ·θησοισθε
3rdκατεαγησοιντο, κατεαχθησοιντοκατ·εαγ·[θ]ησοιντο, κατ·εαγ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndκατεαγηθι, κατεαχθητικατ·εαγ·[θ]ητι, κατ·εαγ·θητι
3rdκατεαγητω, κατεαχθητωκατ·εαγ·[θ]ητω, κατ·εαγ·θητω
Pl1st
2ndκατεαγητε, κατεαχθητεκατ·εαγ·[θ]ητε, κατ·εαγ·θητε
3rdκατεαγητωσαν, κατεαγεντων, κατεαχθητωσαν, κατεαχθεντωνκατ·εαγ·[θ]ητωσαν, κατ·εαγ·[θ]εντων classical, κατ·εαγ·θητωσαν, κατ·εαγ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
κατεαγηναι, κατεαχθηναι​κατ·εαγ·[θ]ηναι, κατ·εαγ·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
κατεαγησεσθαι, κατεαχθησεσθαι​κατ·εαγ·[θ]ησεσθαι, κατ·εαγ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατεαγεισα, κατεαχθεισακατεαγεις, κατεαχθειςκατεαγεν, κατεαχθενκατ·εαγ·[θ]εισ·α, κατ·εαγ·θεισ·ακατ·εαγ·[θ]ει[ντ]·ς, κατ·εαγ·θει[ντ]·ςκατ·εαγ·[θ]ε[ι]ν[τ], κατ·εαγ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accκατεαγεισαν, κατεαχθεισανκατεαγεντα, κατεαχθεντακατ·εαγ·[θ]εισ·αν, κατ·εαγ·θεισ·ανκατ·εαγ·[θ]ε[ι]ντ·α, κατ·εαγ·θε[ι]ντ·α
Datκατεαγεισῃ, κατεαχθεισῃκατεαγεντι, κατεαχθεντικατ·εαγ·[θ]εισ·ῃ, κατ·εαγ·θεισ·ῃκατ·εαγ·[θ]ε[ι]ντ·ι, κατ·εαγ·θε[ι]ντ·ι
Genκατεαγεισης, κατεαχθεισηςκατεαγεντος, κατεαχθεντοςκατ·εαγ·[θ]εισ·ης, κατ·εαγ·θεισ·ηςκατ·εαγ·[θ]ε[ι]ντ·ος, κατ·εαγ·θε[ι]ντ·ος
PlVocκατεαγεισαι, κατεαχθεισαικατεαγεντες, κατεαχθεντεςκατεαγεντα, κατεαχθεντακατ·εαγ·[θ]εισ·αι, κατ·εαγ·θεισ·αικατ·εαγ·[θ]ε[ι]ντ·ες, κατ·εαγ·θε[ι]ντ·εςκατ·εαγ·[θ]ε[ι]ντ·α, κατ·εαγ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accκατεαγεισας, κατεαχθεισαςκατεαγεντας, κατεαχθενταςκατ·εαγ·[θ]εισ·ας, κατ·εαγ·θεισ·αςκατ·εαγ·[θ]ε[ι]ντ·ας, κατ·εαγ·θε[ι]ντ·ας
Datκατεαγεισαις, κατεαχθεισαιςκατεαγεισι, κατεαγεισιν, κατεαχθεισι, κατεαχθεισινκατ·εαγ·[θ]εισ·αις, κατ·εαγ·θεισ·αιςκατ·εαγ·[θ]ει[ντ]·σι(ν), κατ·εαγ·θει[ντ]·σι(ν)
Genκατεαγεισων, κατεαχθεισωνκατεαγεντων, κατεαχθεντωνκατ·εαγ·[θ]εισ·ων, κατ·εαγ·θεισ·ωνκατ·εαγ·[θ]ε[ι]ντ·ων, κατ·εαγ·θε[ι]ντ·ων

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατεαγησομενη, κατεαχθησομενηκατεαγησομενε, κατεαχθησομενεκατ·εαγ·[θ]ησομεν·η, κατ·εαγ·θησομεν·ηκατ·εαγ·[θ]ησομεν·ε, κατ·εαγ·θησομεν·ε
Nomκατεαγησομενος, κατεαχθησομενοςκατ·εαγ·[θ]ησομεν·ος, κατ·εαγ·θησομεν·ος
Accκατεαγησομενην, κατεαχθησομενηνκατεαγησομενον, κατεαχθησομενονκατ·εαγ·[θ]ησομεν·ην, κατ·εαγ·θησομεν·ηνκατ·εαγ·[θ]ησομεν·ον, κατ·εαγ·θησομεν·ον
Datκατεαγησομενῃ, κατεαχθησομενῃκατεαγησομενῳ, κατεαχθησομενῳκατ·εαγ·[θ]ησομεν·ῃ, κατ·εαγ·θησομεν·ῃκατ·εαγ·[θ]ησομεν·ῳ, κατ·εαγ·θησομεν·ῳ
Genκατεαγησομενης, κατεαχθησομενηςκατεαγησομενου, κατεαχθησομενουκατ·εαγ·[θ]ησομεν·ης, κατ·εαγ·θησομεν·ηςκατ·εαγ·[θ]ησομεν·ου, κατ·εαγ·θησομεν·ου
PlVocκατεαγησομεναι, κατεαχθησομεναικατεαγησομενοι, κατεαχθησομενοικατεαγησομενα, κατεαχθησομενακατ·εαγ·[θ]ησομεν·αι, κατ·εαγ·θησομεν·αικατ·εαγ·[θ]ησομεν·οι, κατ·εαγ·θησομεν·οικατ·εαγ·[θ]ησομεν·α, κατ·εαγ·θησομεν·α
Nom
Accκατεαγησομενας, κατεαχθησομεναςκατεαγησομενους, κατεαχθησομενουςκατ·εαγ·[θ]ησομεν·ας, κατ·εαγ·θησομεν·αςκατ·εαγ·[θ]ησομεν·ους, κατ·εαγ·θησομεν·ους
Datκατεαγησομεναις, κατεαχθησομεναιςκατεαγησομενοις, κατεαχθησομενοιςκατ·εαγ·[θ]ησομεν·αις, κατ·εαγ·θησομεν·αιςκατ·εαγ·[θ]ησομεν·οις, κατ·εαγ·θησομεν·οις
Genκατεαγησομενων, κατεαχθησομενωνκατεαγησομενων, κατεαχθησομενωνκατ·εαγ·[θ]ησομεν·ων, κατ·εαγ·θησομεν·ωνκατ·εαγ·[θ]ησομεν·ων, κατ·εαγ·θησομεν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 17-Jun-2021 16:26:55 EDT