κατακρυπτω • KATAKRUPTW • katakruptō

Search: κατακρυψον

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
κατακρυψον; κατακρυψον; κατακρυψονκατακρύπτωκατα·κρυπτ·σον; κατα·κρυπτ·σο[υ]ν[τ]; κατα·κρυπτ·σο[υ]ν[τ]1aor act imp 2nd sg; fut act ptcp neu nom|acc|voc sg; fut act ptcp mas voc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
κατακρυψονκατακρύπτωκατα·κρυπτ·σον1aor act imp 2nd sg
κατακρυψονκατακρύπτωκατα·κρυπτ·σο[υ]ν[τ]fut act ptcp neu nom|acc|voc sg
κατακρυψονκατακρύπτωκατα·κρυπτ·σο[υ]ν[τ]fut act ptcp mas voc sg

κατα·κρύπτω [LXX] (-, κατα+κρυψ-, κατα+κρυψ-, -, κατα+κεκρυπτ-, κατα+κρυβ·[θ]-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατακρυψωκατα·κρυπτ·σωκατακρυψομαικατα·κρυπτ·σομαι
2ndκατακρυψεις[LXX]κατα·κρυπτ·σειςκατακρυψῃ, κατακρυψει, κατακρυψεσαικατα·κρυπτ·σῃ, κατα·κρυπτ·σει classical, κατα·κρυπτ·σεσαι alt
3rdκατακρυψεικατα·κρυπτ·σεικατακρυψεταικατα·κρυπτ·σεται
Pl1stκατακρυψομενκατα·κρυπτ·σομενκατακρυψομεθακατα·κρυπτ·σομεθα
2ndκατακρυψετεκατα·κρυπτ·σετεκατακρυψεσθεκατα·κρυπτ·σεσθε
3rdκατακρυψουσιν[LXX], κατακρυψουσικατα·κρυπτ·σουσι(ν), κατα·κρυπτ·σουσι(ν)κατακρυψονταικατα·κρυπτ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατακρυψοιμικατα·κρυπτ·σοιμικατακρυψοιμηνκατα·κρυπτ·σοιμην
2ndκατακρυψοιςκατα·κρυπτ·σοιςκατακρυψοιοκατα·κρυπτ·σοιο
3rdκατακρυψοικατα·κρυπτ·σοικατακρυψοιτοκατα·κρυπτ·σοιτο
Pl1stκατακρυψοιμενκατα·κρυπτ·σοιμενκατακρυψοιμεθακατα·κρυπτ·σοιμεθα
2ndκατακρυψοιτεκατα·κρυπτ·σοιτεκατακρυψοισθεκατα·κρυπτ·σοισθε
3rdκατακρυψοιενκατα·κρυπτ·σοιενκατακρυψοιντοκατα·κρυπτ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κατακρυψειν​κατα·κρυπτ·σειν​κατακρυψεσθαι​κατα·κρυπτ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατακρυψουσακατακρυψον[LXX]κατα·κρυπτ·σουσ·ακατα·κρυπτ·σο[υ]ν[τ]
Nomκατακρυψωνκατα·κρυπτ·σο[υ]ν[τ]·^
Accκατακρυψουσανκατακρυψοντακατα·κρυπτ·σουσ·ανκατα·κρυπτ·σο[υ]ντ·α
Datκατακρυψουσῃκατακρυψοντικατα·κρυπτ·σουσ·ῃκατα·κρυπτ·σο[υ]ντ·ι
Genκατακρυψουσηςκατακρυψοντοςκατα·κρυπτ·σουσ·ηςκατα·κρυπτ·σο[υ]ντ·ος
PlVocκατακρυψουσαικατακρυψοντεςκατακρυψοντακατα·κρυπτ·σουσ·αικατα·κρυπτ·σο[υ]ντ·εςκατα·κρυπτ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accκατακρυψουσαςκατακρυψονταςκατα·κρυπτ·σουσ·αςκατα·κρυπτ·σο[υ]ντ·ας
Datκατακρυψουσαιςκατακρυψουσι, κατακρυψουσιν[LXX]κατα·κρυπτ·σουσ·αιςκατα·κρυπτ·σου[ντ]·σι(ν), κατα·κρυπτ·σου[ντ]·σι(ν)
Genκατακρυψουσωνκατακρυψοντωνκατα·κρυπτ·σουσ·ωνκατα·κρυπτ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατακρυψομενηκατακρυψομενεκατα·κρυπτ·σομεν·ηκατα·κρυπτ·σομεν·ε
Nomκατακρυψομενοςκατα·κρυπτ·σομεν·ος
Accκατακρυψομενηνκατακρυψομενονκατα·κρυπτ·σομεν·ηνκατα·κρυπτ·σομεν·ον
Datκατακρυψομενῃκατακρυψομενῳκατα·κρυπτ·σομεν·ῃκατα·κρυπτ·σομεν·ῳ
Genκατακρυψομενηςκατακρυψομενουκατα·κρυπτ·σομεν·ηςκατα·κρυπτ·σομεν·ου
PlVocκατακρυψομεναικατακρυψομενοικατακρυψομενακατα·κρυπτ·σομεν·αικατα·κρυπτ·σομεν·οικατα·κρυπτ·σομεν·α
Nom
Accκατακρυψομεναςκατακρυψομενουςκατα·κρυπτ·σομεν·αςκατα·κρυπτ·σομεν·ους
Datκατακρυψομεναιςκατακρυψομενοιςκατα·κρυπτ·σομεν·αιςκατα·κρυπτ·σομεν·οις
Genκατακρυψομενωνκατακρυψομενωνκατα·κρυπτ·σομεν·ωνκατα·κρυπτ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατεκρυψακατα·ε·κρυπτ·σακατεκρυψαμηνκατα·ε·κρυπτ·σαμην
2ndκατεκρυψας[LXX]κατα·ε·κρυπτ·σαςκατεκρυψωκατα·ε·κρυπτ·σω
3rdκατεκρυψεν[LXX], κατεκρυψεκατα·ε·κρυπτ·σε(ν), κατα·ε·κρυπτ·σε(ν)κατεκρυψατοκατα·ε·κρυπτ·σατο
Pl1stκατεκρυψαμενκατα·ε·κρυπτ·σαμενκατεκρυψαμεθακατα·ε·κρυπτ·σαμεθα
2ndκατεκρυψατεκατα·ε·κρυπτ·σατεκατεκρυψασθεκατα·ε·κρυπτ·σασθε
3rdκατεκρυψαν[LXX]κατα·ε·κρυπτ·σανκατεκρυψαντοκατα·ε·κρυπτ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατακρυψωκατα·κρυπτ·σωκατακρυψωμαικατα·κρυπτ·σωμαι
2ndκατακρυψῃςκατα·κρυπτ·σῃςκατακρυψῃκατα·κρυπτ·σῃ
3rdκατακρυψῃκατα·κρυπτ·σῃκατακρυψηταικατα·κρυπτ·σηται
Pl1stκατακρυψωμενκατα·κρυπτ·σωμενκατακρυψωμεθακατα·κρυπτ·σωμεθα
2ndκατακρυψητεκατα·κρυπτ·σητεκατακρυψησθεκατα·κρυπτ·σησθε
3rdκατακρυψωσιν, κατακρυψωσικατα·κρυπτ·σωσι(ν)κατακρυψωνταικατα·κρυπτ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατακρυψαιμικατα·κρυπτ·σαιμικατακρυψαιμηνκατα·κρυπτ·σαιμην
2ndκατακρυψαις, κατακρυψειαςκατα·κρυπτ·σαις, κατα·κρυπτ·σειας classicalκατακρυψαιοκατα·κρυπτ·σαιο
3rdκατακρυψαι[LXX], κατακρυψειεκατα·κρυπτ·σαι, κατα·κρυπτ·σειε classicalκατακρυψαιτοκατα·κρυπτ·σαιτο
Pl1stκατακρυψαιμενκατα·κρυπτ·σαιμενκατακρυψαιμεθακατα·κρυπτ·σαιμεθα
2ndκατακρυψαιτεκατα·κρυπτ·σαιτεκατακρυψαισθεκατα·κρυπτ·σαισθε
3rdκατακρυψαιεν, κατακρυψαισαν, κατακρυψειαν, κατακρυψειενκατα·κρυπτ·σαιεν, κατα·κρυπτ·σαισαν alt, κατα·κρυπτ·σειαν classical, κατα·κρυπτ·σειεν classicalκατακρυψαιντοκατα·κρυπτ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκατακρυψον[LXX]κατα·κρυπτ·σονκατακρυψαι[LXX]κατα·κρυπτ·σαι
3rdκατακρυψατωκατα·κρυπτ·σατωκατακρυψασθωκατα·κρυπτ·σασθω
Pl1st
2ndκατακρυψατεκατα·κρυπτ·σατεκατακρυψασθεκατα·κρυπτ·σασθε
3rdκατακρυψατωσαν, κατακρυψαντωνκατα·κρυπτ·σατωσαν, κατα·κρυπτ·σαντων classicalκατακρυψασθωσαν, κατακρυψασθωνκατα·κρυπτ·σασθωσαν, κατα·κρυπτ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κατακρυψαι[LXX]​κατα·κρυπτ·σαικατακρυψασθαι​κατα·κρυπτ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατακρυψασακατακρυψαςκατακρυψανκατα·κρυπτ·σασ·ακατα·κρυπτ·σα[ντ]·ςκατα·κρυπτ·σαν[τ]
Nom
Accκατακρυψασανκατακρυψαντακατα·κρυπτ·σασ·ανκατα·κρυπτ·σαντ·α
Datκατακρυψασῃκατακρυψαντικατα·κρυπτ·σασ·ῃκατα·κρυπτ·σαντ·ι
Genκατακρυψασηςκατακρυψαντοςκατα·κρυπτ·σασ·ηςκατα·κρυπτ·σαντ·ος
PlVocκατακρυψασαικατακρυψαντεςκατακρυψαντακατα·κρυπτ·σασ·αικατα·κρυπτ·σαντ·εςκατα·κρυπτ·σαντ·α
Nom
Accκατακρυψασαςκατακρυψανταςκατα·κρυπτ·σασ·αςκατα·κρυπτ·σαντ·ας
Datκατακρυψασαιςκατακρυψασι, κατακρυψασινκατα·κρυπτ·σασ·αιςκατα·κρυπτ·σα[ντ]·σι(ν)
Genκατακρυψασωνκατακρυψαντωνκατα·κρυπτ·σασ·ωνκατα·κρυπτ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατακρυψαμενηκατακρυψαμενεκατα·κρυπτ·σαμεν·ηκατα·κρυπτ·σαμεν·ε
Nomκατακρυψαμενοςκατα·κρυπτ·σαμεν·ος
Accκατακρυψαμενηνκατακρυψαμενονκατα·κρυπτ·σαμεν·ηνκατα·κρυπτ·σαμεν·ον
Datκατακρυψαμενῃκατακρυψαμενῳκατα·κρυπτ·σαμεν·ῃκατα·κρυπτ·σαμεν·ῳ
Genκατακρυψαμενηςκατακρυψαμενουκατα·κρυπτ·σαμεν·ηςκατα·κρυπτ·σαμεν·ου
PlVocκατακρυψαμεναικατακρυψαμενοικατακρυψαμενακατα·κρυπτ·σαμεν·αικατα·κρυπτ·σαμεν·οικατα·κρυπτ·σαμεν·α
Nom
Accκατακρυψαμεναςκατακρυψαμενουςκατα·κρυπτ·σαμεν·αςκατα·κρυπτ·σαμεν·ους
Datκατακρυψαμεναιςκατακρυψαμενοιςκατα·κρυπτ·σαμεν·αιςκατα·κρυπτ·σαμεν·οις
Genκατακρυψαμενωνκατακρυψαμενωνκατα·κρυπτ·σαμεν·ωνκατα·κρυπτ·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατακεκρυμμαικατα·κεκρυπτ·μαι
2ndκατακεκρυψαικατα·κεκρυπτ·σαι
3rdκατακεκρυπταικατα·κεκρυπτ·ται
Pl1stκατακεκρυμμεθακατα·κεκρυπτ·μεθα
2ndκατακεκρυφθεκατα·κεκρυπτ·σθε
3rdκατακεκρυφαταικατα·κεκρυπτ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατακεκρυψομαικατα·κεκρυπτ·σομαι
2ndκατακεκρυψῃ, κατακεκρυψεικατα·κεκρυπτ·σῃ, κατα·κεκρυπτ·σει classical
3rdκατακεκρυψεταικατα·κεκρυπτ·σεται
Pl1stκατακεκρυψομεθακατα·κεκρυπτ·σομεθα
2ndκατακεκρυψεσθεκατα·κεκρυπτ·σεσθε
3rdκατακεκρυψονταικατα·κεκρυπτ·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατακεκρυψοιμηνκατα·κεκρυπτ·σοιμην
2ndκατακεκρυψοιοκατα·κεκρυπτ·σοιο
3rdκατακεκρυψοιτοκατα·κεκρυπτ·σοιτο
Pl1stκατακεκρυψοιμεθακατα·κεκρυπτ·σοιμεθα
2ndκατακεκρυψοισθεκατα·κεκρυπτ·σοισθε
3rdκατακεκρυψοιντοκατα·κεκρυπτ·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκατακεκρυψοκατα·κεκρυπτ·σο
3rdκατακεκρυφθωκατα·κεκρυπτ·σθω
Pl1st
2ndκατακεκρυφθεκατα·κεκρυπτ·σθε
3rdκατακεκρυφθωσαν, κατακεκρυφθωνκατα·κεκρυπτ·σθωσαν, κατα·κεκρυπτ·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κατακεκρυφθαι​κατα·κεκρυπτ·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κατακεκρυψεσθαι​κατα·κεκρυπτ·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατακεκρυμμενηκατακεκρυμμενεκατα·κεκρυπτ·μεν·ηκατα·κεκρυπτ·μεν·ε
Nomκατακεκρυμμενος[LXX]κατα·κεκρυπτ·μεν·ος
Accκατακεκρυμμενηνκατακεκρυμμενονκατα·κεκρυπτ·μεν·ηνκατα·κεκρυπτ·μεν·ον
Datκατακεκρυμμενῃκατακεκρυμμενῳκατα·κεκρυπτ·μεν·ῃκατα·κεκρυπτ·μεν·ῳ
Genκατακεκρυμμενηςκατακεκρυμμενουκατα·κεκρυπτ·μεν·ηςκατα·κεκρυπτ·μεν·ου
PlVocκατακεκρυμμεναικατακεκρυμμενοικατακεκρυμμενακατα·κεκρυπτ·μεν·αικατα·κεκρυπτ·μεν·οικατα·κεκρυπτ·μεν·α
Nom
Accκατακεκρυμμεναςκατακεκρυμμενουςκατα·κεκρυπτ·μεν·αςκατα·κεκρυπτ·μεν·ους
Datκατακεκρυμμεναιςκατακεκρυμμενοιςκατα·κεκρυπτ·μεν·αιςκατα·κεκρυπτ·μεν·οις
Genκατακεκρυμμενωνκατακεκρυμμενωνκατα·κεκρυπτ·μεν·ωνκατα·κεκρυπτ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατεκεκρυμμηνκατα·ε·κεκρυπτ·μην
2ndκατεκεκρυψοκατα·ε·κεκρυπτ·σο
3rdκατεκεκρυπτοκατα·ε·κεκρυπτ·το
Pl1stκατεκεκρυμμεθακατα·ε·κεκρυπτ·μεθα
2ndκατεκεκρυφθεκατα·ε·κεκρυπτ·σθε
3rdκατεκεκρυφατοκατα·ε·κεκρυπτ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατακεκρυμμηνκατα·[ε]·κεκρυπτ·μην
2ndκατακεκρυψοκατα·[ε]·κεκρυπτ·σο
3rdκατακεκρυπτοκατα·[ε]·κεκρυπτ·το
Pl1stκατακεκρυμμεθακατα·[ε]·κεκρυπτ·μεθα
2ndκατακεκρυφθεκατα·[ε]·κεκρυπτ·σθε
3rdκατακεκρυφατοκατα·[ε]·κεκρυπτ·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκατεκρυβηνκατα·ε·κρυβ·[θ]ην
2ndκατεκρυβηςκατα·ε·κρυβ·[θ]ης
3rdκατεκρυβηκατα·ε·κρυβ·[θ]η
Pl1stκατεκρυβημενκατα·ε·κρυβ·[θ]ημεν
2ndκατεκρυβητεκατα·ε·κρυβ·[θ]ητε
3rdκατεκρυβησαν[LXX]κατα·ε·κρυβ·[θ]ησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stκατακρυβησομαικατα·κρυβ·[θ]ησομαι
2ndκατακρυβησῃ, κατακρυβησεικατα·κρυβ·[θ]ησῃ, κατα·κρυβ·[θ]ησει classical
3rdκατακρυβησεταικατα·κρυβ·[θ]ησεται
Pl1stκατακρυβησομεθακατα·κρυβ·[θ]ησομεθα
2ndκατακρυβησεσθεκατα·κρυβ·[θ]ησεσθε
3rdκατακρυβησονταικατα·κρυβ·[θ]ησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκατακρυβωκατα·κρυβ·[θ]ω
2ndκατακρυβῃςκατα·κρυβ·[θ]ῃς
3rdκατακρυβῃκατα·κρυβ·[θ]ῃ
Pl1stκατακρυβωμενκατα·κρυβ·[θ]ωμεν
2ndκατακρυβητεκατα·κρυβ·[θ]ητε
3rdκατακρυβωσιν, κατακρυβωσικατα·κρυβ·[θ]ωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκατακρυβειηνκατα·κρυβ·[θ]ειην
2ndκατακρυβειηςκατα·κρυβ·[θ]ειης
3rdκατακρυβειηκατα·κρυβ·[θ]ειη
Pl1stκατακρυβειημεν, κατακρυβειμενκατα·κρυβ·[θ]ειημεν, κατα·κρυβ·[θ]ειμεν classical
2ndκατακρυβειητε, κατακρυβειτεκατα·κρυβ·[θ]ειητε, κατα·κρυβ·[θ]ειτε classical
3rdκατακρυβειησαν, κατακρυβειενκατα·κρυβ·[θ]ειησαν, κατα·κρυβ·[θ]ειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stκατακρυβησοιμηνκατα·κρυβ·[θ]ησοιμην
2ndκατακρυβησοιοκατα·κρυβ·[θ]ησοιο
3rdκατακρυβησοιτοκατα·κρυβ·[θ]ησοιτο
Pl1stκατακρυβησοιμεθακατα·κρυβ·[θ]ησοιμεθα
2ndκατακρυβησοισθεκατα·κρυβ·[θ]ησοισθε
3rdκατακρυβησοιντοκατα·κρυβ·[θ]ησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndκατακρυβηθι[LXX]κατα·κρυβ·[θ]ητι
3rdκατακρυβητωκατα·κρυβ·[θ]ητω
Pl1st
2ndκατακρυβητεκατα·κρυβ·[θ]ητε
3rdκατακρυβητωσαν, κατακρυβεντωνκατα·κρυβ·[θ]ητωσαν, κατα·κρυβ·[θ]εντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
κατακρυβηναι[LXX]​κατα·κρυβ·[θ]ηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
κατακρυβησεσθαι​κατα·κρυβ·[θ]ησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατακρυβεισακατακρυβειςκατακρυβενκατα·κρυβ·[θ]εισ·ακατα·κρυβ·[θ]ει[ντ]·ςκατα·κρυβ·[θ]ε[ι]ν[τ]
Nom
Accκατακρυβεισανκατακρυβεντακατα·κρυβ·[θ]εισ·ανκατα·κρυβ·[θ]ε[ι]ντ·α
Datκατακρυβεισῃκατακρυβεντικατα·κρυβ·[θ]εισ·ῃκατα·κρυβ·[θ]ε[ι]ντ·ι
Genκατακρυβεισηςκατακρυβεντοςκατα·κρυβ·[θ]εισ·ηςκατα·κρυβ·[θ]ε[ι]ντ·ος
PlVocκατακρυβεισαικατακρυβεντεςκατακρυβεντακατα·κρυβ·[θ]εισ·αικατα·κρυβ·[θ]ε[ι]ντ·εςκατα·κρυβ·[θ]ε[ι]ντ·α
Nom
Accκατακρυβεισαςκατακρυβενταςκατα·κρυβ·[θ]εισ·αςκατα·κρυβ·[θ]ε[ι]ντ·ας
Datκατακρυβεισαιςκατακρυβεισι, κατακρυβεισινκατα·κρυβ·[θ]εισ·αιςκατα·κρυβ·[θ]ει[ντ]·σι(ν)
Genκατακρυβεισωνκατακρυβεντωνκατα·κρυβ·[θ]εισ·ωνκατα·κρυβ·[θ]ε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατακρυβησομενηκατακρυβησομενεκατα·κρυβ·[θ]ησομεν·ηκατα·κρυβ·[θ]ησομεν·ε
Nomκατακρυβησομενοςκατα·κρυβ·[θ]ησομεν·ος
Accκατακρυβησομενηνκατακρυβησομενονκατα·κρυβ·[θ]ησομεν·ηνκατα·κρυβ·[θ]ησομεν·ον
Datκατακρυβησομενῃκατακρυβησομενῳκατα·κρυβ·[θ]ησομεν·ῃκατα·κρυβ·[θ]ησομεν·ῳ
Genκατακρυβησομενηςκατακρυβησομενουκατα·κρυβ·[θ]ησομεν·ηςκατα·κρυβ·[θ]ησομεν·ου
PlVocκατακρυβησομεναικατακρυβησομενοικατακρυβησομενακατα·κρυβ·[θ]ησομεν·αικατα·κρυβ·[θ]ησομεν·οικατα·κρυβ·[θ]ησομεν·α
Nom
Accκατακρυβησομεναςκατακρυβησομενουςκατα·κρυβ·[θ]ησομεν·αςκατα·κρυβ·[θ]ησομεν·ους
Datκατακρυβησομεναιςκατακρυβησομενοιςκατα·κρυβ·[θ]ησομεν·αιςκατα·κρυβ·[θ]ησομεν·οις
Genκατακρυβησομενωνκατακρυβησομενωνκατα·κρυβ·[θ]ησομεν·ωνκατα·κρυβ·[θ]ησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 18-Nov-2019 17:02:13 EST