κατοικεω • KATOIKEW • katoikeō

Search: κατοικουντας

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
κατοικουνταςκατοικέωκατ·οικ(ε)·ο[υ]ντ·αςpres act ptcp mas acc pl

κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατοικω[LXX]κατ·οικ(ε)·ωκατοικουμαικατ·οικ(ε)·ομαι
2ndκατοικεις[GNT][LXX]κατ·οικ(ε)·ειςκατοικῃ, κατοικει[GNT][LXX], κατοικεισαικατ·οικ(ε)·ῃ, κατ·οικ(ε)·ει classical, κατ·οικ(ε)·εσαι alt
3rdκατοικει[GNT][LXX]κατ·οικ(ε)·εικατοικειται[LXX]κατ·οικ(ε)·εται
Pl1stκατοικουμενκατ·οικ(ε)·ομενκατοικουμεθακατ·οικ(ε)·ομεθα
2ndκατοικειτε[GNT][LXX]κατ·οικ(ε)·ετεκατοικεισθεκατ·οικ(ε)·εσθε
3rdκατοικουσιν[GNT][LXX], κατοικουσι[LXX]κατ·οικ(ε)·ουσι(ν)κατοικουνταικατ·οικ(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατοικω[LXX]κατ·οικ(ε)·ωκατοικωμαικατ·οικ(ε)·ωμαι
2ndκατοικῃςκατ·οικ(ε)·ῃςκατοικῃκατ·οικ(ε)·ῃ
3rdκατοικῃκατ·οικ(ε)·ῃκατοικηταικατ·οικ(ε)·ηται
Pl1stκατοικωμενκατ·οικ(ε)·ωμενκατοικωμεθακατ·οικ(ε)·ωμεθα
2ndκατοικητεκατ·οικ(ε)·ητεκατοικησθεκατ·οικ(ε)·ησθε
3rdκατοικωσιν[LXX], κατοικωσικατ·οικ(ε)·ωσι(ν), κατ·οικ(ε)·ωσι(ν)κατοικωνταικατ·οικ(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατοικοιμικατ·οικ(ε)·οιμικατοικοιμηνκατ·οικ(ε)·οιμην
2ndκατοικοιςκατ·οικ(ε)·οιςκατοικοιοκατ·οικ(ε)·οιο
3rdκατοικοι[LXX]κατ·οικ(ε)·οικατοικοιτοκατ·οικ(ε)·οιτο
Pl1stκατοικοιμενκατ·οικ(ε)·οιμενκατοικοιμεθακατ·οικ(ε)·οιμεθα
2ndκατοικοιτεκατ·οικ(ε)·οιτεκατοικοισθεκατ·οικ(ε)·οισθε
3rdκατοικοιεν, κατοικοισανκατ·οικ(ε)·οιεν, κατ·οικ(ε)·οισαν altκατοικοιντοκατ·οικ(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκατοικει[GNT][LXX]κατ·οικ(ε)·εκατοικουκατ·οικ(ε)·ου
3rdκατοικειτω[LXX]κατ·οικ(ε)·ετωκατοικεισθωκατ·οικ(ε)·εσθω
Pl1st
2ndκατοικειτε[GNT][LXX]κατ·οικ(ε)·ετεκατοικεισθεκατ·οικ(ε)·εσθε
3rdκατοικειτωσαν[LXX], κατοικουντων[GNT][LXX]κατ·οικ(ε)·ετωσαν, κατ·οικ(ε)·οντων classicalκατοικεισθωσαν, κατοικεισθωνκατ·οικ(ε)·εσθωσαν, κατ·οικ(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κατοικειν[GNT][LXX]​κατ·οικ(ε)·εινκατοικεισθαι[LXX]​κατ·οικ(ε)·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατοικουσα[LXX]κατοικουν[LXX]κατ·οικ(ε)·ουσ·ακατ·οικ(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomκατοικων[GNT][LXX]κατ·οικ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accκατοικουσανκατοικουντα[LXX]κατ·οικ(ε)·ουσ·ανκατ·οικ(ε)·ο[υ]ντ·α
Datκατοικουσῃ[LXX]κατοικουντι[GNT][LXX]κατ·οικ(ε)·ουσ·ῃκατ·οικ(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genκατοικουσηςκατοικουντος[LXX]κατ·οικ(ε)·ουσ·ηςκατ·οικ(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocκατοικουσαικατοικουντες[GNT][LXX]κατοικουντα[LXX]κατ·οικ(ε)·ουσ·αικατ·οικ(ε)·ο[υ]ντ·εςκατ·οικ(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accκατοικουσαςκατοικουντας[GNT][LXX]κατ·οικ(ε)·ουσ·αςκατ·οικ(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datκατοικουσαιςκατοικουσι[LXX], κατοικουσιν[GNT][LXX]κατ·οικ(ε)·ουσ·αιςκατ·οικ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genκατοικουσωνκατοικουντων[GNT][LXX]κατ·οικ(ε)·ουσ·ωνκατ·οικ(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατοικουμενη[LXX]κατοικουμενεκατ·οικ(ε)·ομεν·ηκατ·οικ(ε)·ομεν·ε
Nomκατοικουμενοςκατ·οικ(ε)·ομεν·ος
Accκατοικουμενην[LXX]κατοικουμενον[LXX]κατ·οικ(ε)·ομεν·ηνκατ·οικ(ε)·ομεν·ον
Datκατοικουμενῃκατοικουμενῳκατ·οικ(ε)·ομεν·ῃκατ·οικ(ε)·ομεν·ῳ
Genκατοικουμενης[LXX]κατοικουμενουκατ·οικ(ε)·ομεν·ηςκατ·οικ(ε)·ομεν·ου
PlVocκατοικουμεναι[LXX]κατοικουμενοικατοικουμενακατ·οικ(ε)·ομεν·αικατ·οικ(ε)·ομεν·οικατ·οικ(ε)·ομεν·α
Nom
Accκατοικουμενας[LXX]κατοικουμενουςκατ·οικ(ε)·ομεν·αςκατ·οικ(ε)·ομεν·ους
Datκατοικουμεναιςκατοικουμενοιςκατ·οικ(ε)·ομεν·αιςκατ·οικ(ε)·ομεν·οις
Genκατοικουμενωνκατοικουμενωνκατ·οικ(ε)·ομεν·ωνκατ·οικ(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατῳκουν[LXX]κατ·ε·οικ(ε)·ονκατῳκουμηνκατ·ε·οικ(ε)·ομην
2ndκατῳκεις[LXX]κατ·ε·οικ(ε)·εςκατῳκουκατ·ε·οικ(ε)·ου
3rdκατῳκει[LXX]κατ·ε·οικ(ε)·εκατῳκειτο[LXX]κατ·ε·οικ(ε)·ετο
Pl1stκατῳκουμενκατ·ε·οικ(ε)·ομενκατῳκουμεθακατ·ε·οικ(ε)·ομεθα
2ndκατῳκειτε[LXX]κατ·ε·οικ(ε)·ετεκατῳκεισθεκατ·ε·οικ(ε)·εσθε
3rdκατῳκουν[LXX], κατῳκουσανκατ·ε·οικ(ε)·ον, κατ·ε·οικ(ε)·οσαν altκατῳκουντοκατ·ε·οικ(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατοικησω[LXX]κατ·οικη·σωκατοικησομαικατ·οικη·σομαι
2ndκατοικησεις[LXX]κατ·οικη·σειςκατοικησῃ[LXX], κατοικησει[LXX], κατοικησεσαικατ·οικη·σῃ, κατ·οικη·σει classical, κατ·οικη·σεσαι alt
3rdκατοικησει[LXX]κατ·οικη·σεικατοικησεταικατ·οικη·σεται
Pl1stκατοικησομεν[LXX]κατ·οικη·σομενκατοικησομεθακατ·οικη·σομεθα
2ndκατοικησετε[LXX]κατ·οικη·σετεκατοικησεσθεκατ·οικη·σεσθε
3rdκατοικησουσιν[LXX], κατοικησουσικατ·οικη·σουσι(ν), κατ·οικη·σουσι(ν)κατοικησονταικατ·οικη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατοικησοιμικατ·οικη·σοιμικατοικησοιμηνκατ·οικη·σοιμην
2ndκατοικησοιςκατ·οικη·σοιςκατοικησοιοκατ·οικη·σοιο
3rdκατοικησοικατ·οικη·σοικατοικησοιτοκατ·οικη·σοιτο
Pl1stκατοικησοιμενκατ·οικη·σοιμενκατοικησοιμεθακατ·οικη·σοιμεθα
2ndκατοικησοιτεκατ·οικη·σοιτεκατοικησοισθεκατ·οικη·σοισθε
3rdκατοικησοιενκατ·οικη·σοιενκατοικησοιντοκατ·οικη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κατοικησειν​κατ·οικη·σειν​κατοικησεσθαι​κατ·οικη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατοικησουσακατοικησον[LXX]κατ·οικη·σουσ·ακατ·οικη·σο[υ]ν[τ]
Nomκατοικησωνκατ·οικη·σο[υ]ν[τ]·^
Accκατοικησουσανκατοικησοντακατ·οικη·σουσ·ανκατ·οικη·σο[υ]ντ·α
Datκατοικησουσῃκατοικησοντικατ·οικη·σουσ·ῃκατ·οικη·σο[υ]ντ·ι
Genκατοικησουσηςκατοικησοντοςκατ·οικη·σουσ·ηςκατ·οικη·σο[υ]ντ·ος
PlVocκατοικησουσαικατοικησοντεςκατοικησοντακατ·οικη·σουσ·αικατ·οικη·σο[υ]ντ·εςκατ·οικη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accκατοικησουσαςκατοικησονταςκατ·οικη·σουσ·αςκατ·οικη·σο[υ]ντ·ας
Datκατοικησουσαιςκατοικησουσι, κατοικησουσιν[LXX]κατ·οικη·σουσ·αιςκατ·οικη·σου[ντ]·σι(ν), κατ·οικη·σου[ντ]·σι(ν)
Genκατοικησουσωνκατοικησοντωνκατ·οικη·σουσ·ωνκατ·οικη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατοικησομενηκατοικησομενεκατ·οικη·σομεν·ηκατ·οικη·σομεν·ε
Nomκατοικησομενοςκατ·οικη·σομεν·ος
Accκατοικησομενηνκατοικησομενονκατ·οικη·σομεν·ηνκατ·οικη·σομεν·ον
Datκατοικησομενῃκατοικησομενῳκατ·οικη·σομεν·ῃκατ·οικη·σομεν·ῳ
Genκατοικησομενηςκατοικησομενουκατ·οικη·σομεν·ηςκατ·οικη·σομεν·ου
PlVocκατοικησομεναικατοικησομενοικατοικησομενακατ·οικη·σομεν·αικατ·οικη·σομεν·οικατ·οικη·σομεν·α
Nom
Accκατοικησομεναςκατοικησομενουςκατ·οικη·σομεν·αςκατ·οικη·σομεν·ους
Datκατοικησομεναιςκατοικησομενοιςκατ·οικη·σομεν·αιςκατ·οικη·σομεν·οις
Genκατοικησομενωνκατοικησομενωνκατ·οικη·σομεν·ωνκατ·οικη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατῳκησα[LXX]κατ·ε·οικη·σακατῳκησαμηνκατ·ε·οικη·σαμην
2ndκατῳκησαςκατ·ε·οικη·σαςκατῳκησωκατ·ε·οικη·σω
3rdκατῳκησεν[GNT][LXX], κατῳκησεκατ·ε·οικη·σε(ν), κατ·ε·οικη·σε(ν)κατῳκησατοκατ·ε·οικη·σατο
Pl1stκατῳκησαμεν[LXX]κατ·ε·οικη·σαμενκατῳκησαμεθακατ·ε·οικη·σαμεθα
2ndκατῳκησατε[LXX]κατ·ε·οικη·σατεκατῳκησασθεκατ·ε·οικη·σασθε
3rdκατῳκησαν[LXX]κατ·ε·οικη·σανκατῳκησαντοκατ·ε·οικη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατοικησω[LXX]κατ·οικη·σωκατοικησωμαικατ·οικη·σωμαι
2ndκατοικησῃς[LXX]κατ·οικη·σῃςκατοικησῃ[LXX]κατ·οικη·σῃ
3rdκατοικησῃ[LXX]κατ·οικη·σῃκατοικησηταικατ·οικη·σηται
Pl1stκατοικησωμενκατ·οικη·σωμενκατοικησωμεθακατ·οικη·σωμεθα
2ndκατοικησητε[LXX]κατ·οικη·σητεκατοικησησθεκατ·οικη·σησθε
3rdκατοικησωσιν[LXX], κατοικησωσικατ·οικη·σωσι(ν), κατ·οικη·σωσι(ν)κατοικησωνταικατ·οικη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατοικησαιμικατ·οικη·σαιμικατοικησαιμηνκατ·οικη·σαιμην
2ndκατοικησαις, κατοικησειαςκατ·οικη·σαις, κατ·οικη·σειας classicalκατοικησαιοκατ·οικη·σαιο
3rdκατοικησαι[GNT][LXX], κατοικησειεκατ·οικη·σαι, κατ·οικη·σειε classicalκατοικησαιτοκατ·οικη·σαιτο
Pl1stκατοικησαιμενκατ·οικη·σαιμενκατοικησαιμεθακατ·οικη·σαιμεθα
2ndκατοικησαιτεκατ·οικη·σαιτεκατοικησαισθεκατ·οικη·σαισθε
3rdκατοικησαιεν, κατοικησαισαν, κατοικησειαν, κατοικησειενκατ·οικη·σαιεν, κατ·οικη·σαισαν alt, κατ·οικη·σειαν classical, κατ·οικη·σειεν classicalκατοικησαιντοκατ·οικη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκατοικησον[LXX]κατ·οικη·σονκατοικησαι[GNT][LXX]κατ·οικη·σαι
3rdκατοικησατω[LXX]κατ·οικη·σατωκατοικησασθωκατ·οικη·σασθω
Pl1st
2ndκατοικησατε[LXX]κατ·οικη·σατεκατοικησασθεκατ·οικη·σασθε
3rdκατοικησατωσαν, κατοικησαντωνκατ·οικη·σατωσαν, κατ·οικη·σαντων classicalκατοικησασθωσαν, κατοικησασθωνκατ·οικη·σασθωσαν, κατ·οικη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κατοικησαι[GNT][LXX]​κατ·οικη·σαικατοικησασθαι​κατ·οικη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατοικησασακατοικησας[GNT][LXX]κατοικησανκατ·οικη·σασ·ακατ·οικη·σα[ντ]·ςκατ·οικη·σαν[τ]
Nom
Accκατοικησασανκατοικησαντα[LXX]κατ·οικη·σασ·ανκατ·οικη·σαντ·α
Datκατοικησασῃκατοικησαντι[GNT]κατ·οικη·σασ·ῃκατ·οικη·σαντ·ι
Genκατοικησασηςκατοικησαντοςκατ·οικη·σασ·ηςκατ·οικη·σαντ·ος
PlVocκατοικησασαικατοικησαντες[LXX]κατοικησαντα[LXX]κατ·οικη·σασ·αικατ·οικη·σαντ·εςκατ·οικη·σαντ·α
Nom
Accκατοικησασαςκατοικησανταςκατ·οικη·σασ·αςκατ·οικη·σαντ·ας
Datκατοικησασαιςκατοικησασι, κατοικησασινκατ·οικη·σασ·αιςκατ·οικη·σα[ντ]·σι(ν)
Genκατοικησασωνκατοικησαντωνκατ·οικη·σασ·ωνκατ·οικη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατοικησαμενηκατοικησαμενεκατ·οικη·σαμεν·ηκατ·οικη·σαμεν·ε
Nomκατοικησαμενοςκατ·οικη·σαμεν·ος
Accκατοικησαμενηνκατοικησαμενονκατ·οικη·σαμεν·ηνκατ·οικη·σαμεν·ον
Datκατοικησαμενῃκατοικησαμενῳκατ·οικη·σαμεν·ῃκατ·οικη·σαμεν·ῳ
Genκατοικησαμενηςκατοικησαμενουκατ·οικη·σαμεν·ηςκατ·οικη·σαμεν·ου
PlVocκατοικησαμεναικατοικησαμενοικατοικησαμενακατ·οικη·σαμεν·αικατ·οικη·σαμεν·οικατ·οικη·σαμεν·α
Nom
Accκατοικησαμεναςκατοικησαμενουςκατ·οικη·σαμεν·αςκατ·οικη·σαμεν·ους
Datκατοικησαμεναιςκατοικησαμενοιςκατ·οικη·σαμεν·αιςκατ·οικη·σαμεν·οις
Genκατοικησαμενωνκατοικησαμενωνκατ·οικη·σαμεν·ωνκατ·οικη·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατῳκηκα[LXX]κατ·ῳκη·κα
2ndκατῳκηκας, κατῳκηκεςκατ·ῳκη·κας, κατ·ῳκη·κες alt
3rdκατῳκηκεν, κατῳκηκεκατ·ῳκη·κε(ν)
Pl1stκατῳκηκαμενκατ·ῳκη·καμεν
2ndκατῳκηκατεκατ·ῳκη·κατε
3rdκατῳκηκασιν, κατῳκηκασι, κατῳκηκανκατ·ῳκη·κασι(ν), κατ·ῳκη·καν alt

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατῳκηκωκατ·ῳκη·κω
2ndκατῳκηκῃςκατ·ῳκη·κῃς
3rdκατῳκηκῃκατ·ῳκη·κῃ
Pl1stκατῳκηκωμενκατ·ῳκη·κωμεν
2ndκατῳκηκητεκατ·ῳκη·κητε
3rdκατῳκηκωσιν, κατῳκηκωσικατ·ῳκη·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατῳκηκοιμι, κατῳκηκοιηνκατ·ῳκη·κοιμι, κατ·ῳκη·κοιην classical
2ndκατῳκηκοις, κατῳκηκοιηςκατ·ῳκη·κοις, κατ·ῳκη·κοιης classical
3rdκατῳκηκοι, κατῳκηκοιηκατ·ῳκη·κοι, κατ·ῳκη·κοιη classical
Pl1stκατῳκηκοιμενκατ·ῳκη·κοιμεν
2ndκατῳκηκοιτεκατ·ῳκη·κοιτε
3rdκατῳκηκοιενκατ·ῳκη·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκατῳκηκεκατ·ῳκη·κε
3rdκατῳκηκετωκατ·ῳκη·κετω
Pl1st
2ndκατῳκηκετεκατ·ῳκη·κετε
3rdκατῳκηκετωσανκατ·ῳκη·κετωσαν

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κατῳκηκεναι​κατ·ῳκη·κεναι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατῳκηκυιακατῳκηκοςκατ·ῳκη·κυι·ακατ·ῳκη·κο[τ]·ς
Nomκατῳκηκωςκατ·ῳκη·κο[τ]·^ς
Accκατῳκηκυιανκατῳκηκοτακατ·ῳκη·κυι·ανκατ·ῳκη·κοτ·α
Datκατῳκηκυιᾳκατῳκηκοτικατ·ῳκη·κυι·ᾳκατ·ῳκη·κοτ·ι
Genκατῳκηκυιαςκατῳκηκοτοςκατ·ῳκη·κυι·αςκατ·ῳκη·κοτ·ος
PlVocκατῳκηκυιαικατῳκηκοτεςκατῳκηκοτακατ·ῳκη·κυι·αικατ·ῳκη·κοτ·εςκατ·ῳκη·κοτ·α
Nom
Accκατῳκηκυιαςκατῳκηκοταςκατ·ῳκη·κυι·αςκατ·ῳκη·κοτ·ας
Datκατῳκηκυιαιςκατῳκηκοσι, κατῳκηκοσινκατ·ῳκη·κυι·αιςκατ·ῳκη·κο[τ]·σι(ν)
Genκατῳκηκυιωνκατῳκηκοτωνκατ·ῳκη·κυι·ωνκατ·ῳκη·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατῳκηκειν, κατῳκηκηκατ·ε·ῳκη·κειν, κατ·ε·ῳκη·κη classical
2ndκατῳκηκεις, κατῳκηκηςκατ·ε·ῳκη·κεις, κατ·ε·ῳκη·κης classical
3rdκατῳκηκεικατ·ε·ῳκη·κει
Pl1stκατῳκηκειμεν, κατῳκηκεμενκατ·ε·ῳκη·κειμεν, κατ·ε·ῳκη·κεμεν classical
2ndκατῳκηκειτε, κατῳκηκετεκατ·ε·ῳκη·κειτε, κατ·ε·ῳκη·κετε classical
3rdκατῳκηκεισαν, κατῳκηκεσανκατ·ε·ῳκη·κεισαν, κατ·ε·ῳκη·κεσαν classical

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκατῳκηθηνκατ·ε·οικη·θην
2ndκατῳκηθηςκατ·ε·οικη·θης
3rdκατῳκηθηκατ·ε·οικη·θη
Pl1stκατῳκηθημενκατ·ε·οικη·θημεν
2ndκατῳκηθητεκατ·ε·οικη·θητε
3rdκατῳκηθησανκατ·ε·οικη·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stκατοικηθησομαικατ·οικη·θησομαι
2ndκατοικηθησῃ[LXX], κατοικηθησεικατ·οικη·θησῃ, κατ·οικη·θησει classical
3rdκατοικηθησεται[LXX]κατ·οικη·θησεται
Pl1stκατοικηθησομεθακατ·οικη·θησομεθα
2ndκατοικηθησεσθεκατ·οικη·θησεσθε
3rdκατοικηθησονται[LXX]κατ·οικη·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκατοικηθωκατ·οικη·θω
2ndκατοικηθῃς[LXX]κατ·οικη·θῃς
3rdκατοικηθῃ[LXX]κατ·οικη·θῃ
Pl1stκατοικηθωμενκατ·οικη·θωμεν
2ndκατοικηθητεκατ·οικη·θητε
3rdκατοικηθωσιν[LXX], κατοικηθωσικατ·οικη·θωσι(ν), κατ·οικη·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκατοικηθειηνκατ·οικη·θειην
2ndκατοικηθειηςκατ·οικη·θειης
3rdκατοικηθειηκατ·οικη·θειη
Pl1stκατοικηθειημεν, κατοικηθειμενκατ·οικη·θειημεν, κατ·οικη·θειμεν classical
2ndκατοικηθειητε, κατοικηθειτεκατ·οικη·θειητε, κατ·οικη·θειτε classical
3rdκατοικηθειησαν, κατοικηθειενκατ·οικη·θειησαν, κατ·οικη·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stκατοικηθησοιμηνκατ·οικη·θησοιμην
2ndκατοικηθησοιοκατ·οικη·θησοιο
3rdκατοικηθησοιτοκατ·οικη·θησοιτο
Pl1stκατοικηθησοιμεθακατ·οικη·θησοιμεθα
2ndκατοικηθησοισθεκατ·οικη·θησοισθε
3rdκατοικηθησοιντοκατ·οικη·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndκατοικηθητικατ·οικη·θητι
3rdκατοικηθητωκατ·οικη·θητω
Pl1st
2ndκατοικηθητεκατ·οικη·θητε
3rdκατοικηθητωσαν, κατοικηθεντωνκατ·οικη·θητωσαν, κατ·οικη·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
κατοικηθηναι​κατ·οικη·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
κατοικηθησεσθαι​κατ·οικη·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατοικηθεισακατοικηθειςκατοικηθενκατ·οικη·θεισ·ακατ·οικη·θει[ντ]·ςκατ·οικη·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accκατοικηθεισανκατοικηθεντακατ·οικη·θεισ·ανκατ·οικη·θε[ι]ντ·α
Datκατοικηθεισῃκατοικηθεντικατ·οικη·θεισ·ῃκατ·οικη·θε[ι]ντ·ι
Genκατοικηθεισηςκατοικηθεντοςκατ·οικη·θεισ·ηςκατ·οικη·θε[ι]ντ·ος
PlVocκατοικηθεισαικατοικηθεντεςκατοικηθεντακατ·οικη·θεισ·αικατ·οικη·θε[ι]ντ·εςκατ·οικη·θε[ι]ντ·α
Nom
Accκατοικηθεισαςκατοικηθενταςκατ·οικη·θεισ·αςκατ·οικη·θε[ι]ντ·ας
Datκατοικηθεισαιςκατοικηθεισι, κατοικηθεισινκατ·οικη·θεισ·αιςκατ·οικη·θει[ντ]·σι(ν)
Genκατοικηθεισωνκατοικηθεντωνκατ·οικη·θεισ·ωνκατ·οικη·θε[ι]ντ·ων

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατοικηθησομενηκατοικηθησομενεκατ·οικη·θησομεν·ηκατ·οικη·θησομεν·ε
Nomκατοικηθησομενοςκατ·οικη·θησομεν·ος
Accκατοικηθησομενηνκατοικηθησομενονκατ·οικη·θησομεν·ηνκατ·οικη·θησομεν·ον
Datκατοικηθησομενῃκατοικηθησομενῳκατ·οικη·θησομεν·ῃκατ·οικη·θησομεν·ῳ
Genκατοικηθησομενηςκατοικηθησομενουκατ·οικη·θησομεν·ηςκατ·οικη·θησομεν·ου
PlVocκατοικηθησομεναικατοικηθησομενοικατοικηθησομενακατ·οικη·θησομεν·αικατ·οικη·θησομεν·οικατ·οικη·θησομεν·α
Nom
Accκατοικηθησομενας[LXX]κατοικηθησομενουςκατ·οικη·θησομεν·αςκατ·οικη·θησομεν·ους
Datκατοικηθησομεναιςκατοικηθησομενοιςκατ·οικη·θησομεν·αιςκατ·οικη·θησομεν·οις
Genκατοικηθησομενωνκατοικηθησομενωνκατ·οικη·θησομεν·ωνκατ·οικη·θησομεν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 17-Jan-2021 10:06:52 EST