κατηχεω • KATHCEW KATHXEW • katēcheō

Search: κατηχουμενος

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
κατηχουμενοςκατηχέωκατ·ηχ(ε)·ομεν·οςpres mp ptcp mas nom sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
κατηχουμενοςκατηχέωκατ·ηχ(ε)·ομεν·οςpres mp ptcp mas nom sg

κατ·ηχέω (κατ+ηχ(ε)-, -, κατ+ηχη·σ-, -, κατ+ηχη-, κατ+ηχη·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατηχωκατ·ηχ(ε)·ωκατηχουμαικατ·ηχ(ε)·ομαι
2ndκατηχειςκατ·ηχ(ε)·ειςκατηχῃ, κατηχει, κατηχεισαικατ·ηχ(ε)·ῃ, κατ·ηχ(ε)·ει classical, κατ·ηχ(ε)·εσαι alt
3rdκατηχεικατ·ηχ(ε)·εικατηχειταικατ·ηχ(ε)·εται
Pl1stκατηχουμενκατ·ηχ(ε)·ομενκατηχουμεθακατ·ηχ(ε)·ομεθα
2ndκατηχειτεκατ·ηχ(ε)·ετεκατηχεισθεκατ·ηχ(ε)·εσθε
3rdκατηχουσιν, κατηχουσικατ·ηχ(ε)·ουσι(ν)κατηχουνταικατ·ηχ(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατηχωκατ·ηχ(ε)·ωκατηχωμαικατ·ηχ(ε)·ωμαι
2ndκατηχῃςκατ·ηχ(ε)·ῃςκατηχῃκατ·ηχ(ε)·ῃ
3rdκατηχῃκατ·ηχ(ε)·ῃκατηχηταικατ·ηχ(ε)·ηται
Pl1stκατηχωμενκατ·ηχ(ε)·ωμενκατηχωμεθακατ·ηχ(ε)·ωμεθα
2ndκατηχητεκατ·ηχ(ε)·ητεκατηχησθεκατ·ηχ(ε)·ησθε
3rdκατηχωσιν, κατηχωσικατ·ηχ(ε)·ωσι(ν)κατηχωνταικατ·ηχ(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατηχοιμικατ·ηχ(ε)·οιμικατηχοιμηνκατ·ηχ(ε)·οιμην
2ndκατηχοιςκατ·ηχ(ε)·οιςκατηχοιοκατ·ηχ(ε)·οιο
3rdκατηχοικατ·ηχ(ε)·οικατηχοιτοκατ·ηχ(ε)·οιτο
Pl1stκατηχοιμενκατ·ηχ(ε)·οιμενκατηχοιμεθακατ·ηχ(ε)·οιμεθα
2ndκατηχοιτεκατ·ηχ(ε)·οιτεκατηχοισθεκατ·ηχ(ε)·οισθε
3rdκατηχοιεν, κατηχοισανκατ·ηχ(ε)·οιεν, κατ·ηχ(ε)·οισαν altκατηχοιντοκατ·ηχ(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκατηχεικατ·ηχ(ε)·εκατηχουκατ·ηχ(ε)·ου
3rdκατηχειτωκατ·ηχ(ε)·ετωκατηχεισθωκατ·ηχ(ε)·εσθω
Pl1st
2ndκατηχειτεκατ·ηχ(ε)·ετεκατηχεισθεκατ·ηχ(ε)·εσθε
3rdκατηχειτωσαν, κατηχουντωνκατ·ηχ(ε)·ετωσαν, κατ·ηχ(ε)·οντων classicalκατηχεισθωσαν, κατηχεισθωνκατ·ηχ(ε)·εσθωσαν, κατ·ηχ(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κατηχειν​κατ·ηχ(ε)·ειν​κατηχεισθαι​κατ·ηχ(ε)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατηχουσακατηχουνκατ·ηχ(ε)·ουσ·ακατ·ηχ(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomκατηχωνκατ·ηχ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accκατηχουσανκατηχουντακατ·ηχ(ε)·ουσ·ανκατ·ηχ(ε)·ο[υ]ντ·α
Datκατηχουσῃκατηχουντι[GNT]κατ·ηχ(ε)·ουσ·ῃκατ·ηχ(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genκατηχουσηςκατηχουντοςκατ·ηχ(ε)·ουσ·ηςκατ·ηχ(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocκατηχουσαικατηχουντεςκατηχουντακατ·ηχ(ε)·ουσ·αικατ·ηχ(ε)·ο[υ]ντ·εςκατ·ηχ(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accκατηχουσαςκατηχουνταςκατ·ηχ(ε)·ουσ·αςκατ·ηχ(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datκατηχουσαιςκατηχουσι, κατηχουσινκατ·ηχ(ε)·ουσ·αιςκατ·ηχ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genκατηχουσωνκατηχουντωνκατ·ηχ(ε)·ουσ·ωνκατ·ηχ(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατηχουμενηκατηχουμενεκατ·ηχ(ε)·ομεν·ηκατ·ηχ(ε)·ομεν·ε
Nomκατηχουμενος[GNT]κατ·ηχ(ε)·ομεν·ος
Accκατηχουμενηνκατηχουμενονκατ·ηχ(ε)·ομεν·ηνκατ·ηχ(ε)·ομεν·ον
Datκατηχουμενῃκατηχουμενῳκατ·ηχ(ε)·ομεν·ῃκατ·ηχ(ε)·ομεν·ῳ
Genκατηχουμενηςκατηχουμενουκατ·ηχ(ε)·ομεν·ηςκατ·ηχ(ε)·ομεν·ου
PlVocκατηχουμεναικατηχουμενοικατηχουμενακατ·ηχ(ε)·ομεν·αικατ·ηχ(ε)·ομεν·οικατ·ηχ(ε)·ομεν·α
Nom
Accκατηχουμεναςκατηχουμενουςκατ·ηχ(ε)·ομεν·αςκατ·ηχ(ε)·ομεν·ους
Datκατηχουμεναιςκατηχουμενοιςκατ·ηχ(ε)·ομεν·αιςκατ·ηχ(ε)·ομεν·οις
Genκατηχουμενωνκατηχουμενωνκατ·ηχ(ε)·ομεν·ωνκατ·ηχ(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατηχουνκατ·ε·ηχ(ε)·ονκατηχουμηνκατ·ε·ηχ(ε)·ομην
2ndκατηχειςκατ·ε·ηχ(ε)·εςκατηχουκατ·ε·ηχ(ε)·ου
3rdκατηχεικατ·ε·ηχ(ε)·εκατηχειτοκατ·ε·ηχ(ε)·ετο
Pl1stκατηχουμενκατ·ε·ηχ(ε)·ομενκατηχουμεθακατ·ε·ηχ(ε)·ομεθα
2ndκατηχειτεκατ·ε·ηχ(ε)·ετεκατηχεισθεκατ·ε·ηχ(ε)·εσθε
3rdκατηχουν, κατηχουσανκατ·ε·ηχ(ε)·ον, κατ·ε·ηχ(ε)·οσαν altκατηχουντοκατ·ε·ηχ(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατηχησακατ·ε·ηχη·σακατηχησαμηνκατ·ε·ηχη·σαμην
2ndκατηχησαςκατ·ε·ηχη·σαςκατηχησω[GNT]κατ·ε·ηχη·σω
3rdκατηχησεν, κατηχησεκατ·ε·ηχη·σε(ν)κατηχησατοκατ·ε·ηχη·σατο
Pl1stκατηχησαμενκατ·ε·ηχη·σαμενκατηχησαμεθακατ·ε·ηχη·σαμεθα
2ndκατηχησατεκατ·ε·ηχη·σατεκατηχησασθεκατ·ε·ηχη·σασθε
3rdκατηχησανκατ·ε·ηχη·σανκατηχησαντοκατ·ε·ηχη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατηχησω[GNT]κατ·ηχη·σωκατηχησωμαικατ·ηχη·σωμαι
2ndκατηχησῃςκατ·ηχη·σῃςκατηχησῃκατ·ηχη·σῃ
3rdκατηχησῃκατ·ηχη·σῃκατηχησηταικατ·ηχη·σηται
Pl1stκατηχησωμενκατ·ηχη·σωμενκατηχησωμεθακατ·ηχη·σωμεθα
2ndκατηχησητεκατ·ηχη·σητεκατηχησησθεκατ·ηχη·σησθε
3rdκατηχησωσιν, κατηχησωσικατ·ηχη·σωσι(ν)κατηχησωνταικατ·ηχη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατηχησαιμικατ·ηχη·σαιμικατηχησαιμηνκατ·ηχη·σαιμην
2ndκατηχησαις, κατηχησειαςκατ·ηχη·σαις, κατ·ηχη·σειας classicalκατηχησαιοκατ·ηχη·σαιο
3rdκατηχησαι, κατηχησειεκατ·ηχη·σαι, κατ·ηχη·σειε classicalκατηχησαιτοκατ·ηχη·σαιτο
Pl1stκατηχησαιμενκατ·ηχη·σαιμενκατηχησαιμεθακατ·ηχη·σαιμεθα
2ndκατηχησαιτεκατ·ηχη·σαιτεκατηχησαισθεκατ·ηχη·σαισθε
3rdκατηχησαιεν, κατηχησαισαν, κατηχησειαν, κατηχησειενκατ·ηχη·σαιεν, κατ·ηχη·σαισαν alt, κατ·ηχη·σειαν classical, κατ·ηχη·σειεν classicalκατηχησαιντοκατ·ηχη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκατηχησονκατ·ηχη·σονκατηχησαικατ·ηχη·σαι
3rdκατηχησατωκατ·ηχη·σατωκατηχησασθωκατ·ηχη·σασθω
Pl1st
2ndκατηχησατεκατ·ηχη·σατεκατηχησασθεκατ·ηχη·σασθε
3rdκατηχησατωσαν, κατηχησαντωνκατ·ηχη·σατωσαν, κατ·ηχη·σαντων classicalκατηχησασθωσαν, κατηχησασθωνκατ·ηχη·σασθωσαν, κατ·ηχη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κατηχησαι​κατ·ηχη·σαι​κατηχησασθαι​κατ·ηχη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατηχησασακατηχησαςκατηχησανκατ·ηχη·σασ·ακατ·ηχη·σα[ντ]·ςκατ·ηχη·σαν[τ]
Nom
Accκατηχησασανκατηχησαντακατ·ηχη·σασ·ανκατ·ηχη·σαντ·α
Datκατηχησασῃκατηχησαντικατ·ηχη·σασ·ῃκατ·ηχη·σαντ·ι
Genκατηχησασηςκατηχησαντοςκατ·ηχη·σασ·ηςκατ·ηχη·σαντ·ος
PlVocκατηχησασαικατηχησαντεςκατηχησαντακατ·ηχη·σασ·αικατ·ηχη·σαντ·εςκατ·ηχη·σαντ·α
Nom
Accκατηχησασαςκατηχησανταςκατ·ηχη·σασ·αςκατ·ηχη·σαντ·ας
Datκατηχησασαιςκατηχησασι, κατηχησασινκατ·ηχη·σασ·αιςκατ·ηχη·σα[ντ]·σι(ν)
Genκατηχησασωνκατηχησαντωνκατ·ηχη·σασ·ωνκατ·ηχη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατηχησαμενηκατηχησαμενεκατ·ηχη·σαμεν·ηκατ·ηχη·σαμεν·ε
Nomκατηχησαμενοςκατ·ηχη·σαμεν·ος
Accκατηχησαμενηνκατηχησαμενονκατ·ηχη·σαμεν·ηνκατ·ηχη·σαμεν·ον
Datκατηχησαμενῃκατηχησαμενῳκατ·ηχη·σαμεν·ῃκατ·ηχη·σαμεν·ῳ
Genκατηχησαμενηςκατηχησαμενουκατ·ηχη·σαμεν·ηςκατ·ηχη·σαμεν·ου
PlVocκατηχησαμεναικατηχησαμενοικατηχησαμενακατ·ηχη·σαμεν·αικατ·ηχη·σαμεν·οικατ·ηχη·σαμεν·α
Nom
Accκατηχησαμεναςκατηχησαμενουςκατ·ηχη·σαμεν·αςκατ·ηχη·σαμεν·ους
Datκατηχησαμεναιςκατηχησαμενοιςκατ·ηχη·σαμεν·αιςκατ·ηχη·σαμεν·οις
Genκατηχησαμενωνκατηχησαμενωνκατ·ηχη·σαμεν·ωνκατ·ηχη·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατηχημαικατ·ηχη·μαι
2ndκατηχησαικατ·ηχη·σαι
3rdκατηχηταικατ·ηχη·ται
Pl1stκατηχημεθακατ·ηχη·μεθα
2ndκατηχησθεκατ·ηχη·σθε
3rdκατηχηνται[GNT]κατ·ηχη·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατηχησομαικατ·ηχη·σομαι
2ndκατηχησῃ, κατηχησεικατ·ηχη·σῃ, κατ·ηχη·σει classical
3rdκατηχησεταικατ·ηχη·σεται
Pl1stκατηχησομεθακατ·ηχη·σομεθα
2ndκατηχησεσθεκατ·ηχη·σεσθε
3rdκατηχησονταικατ·ηχη·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατηχησοιμηνκατ·ηχη·σοιμην
2ndκατηχησοιοκατ·ηχη·σοιο
3rdκατηχησοιτοκατ·ηχη·σοιτο
Pl1stκατηχησοιμεθακατ·ηχη·σοιμεθα
2ndκατηχησοισθεκατ·ηχη·σοισθε
3rdκατηχησοιντοκατ·ηχη·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκατηχησοκατ·ηχη·σο
3rdκατηχησθωκατ·ηχη·σθω
Pl1st
2ndκατηχησθεκατ·ηχη·σθε
3rdκατηχησθωσαν, κατηχησθωνκατ·ηχη·σθωσαν, κατ·ηχη·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κατηχησθαι​κατ·ηχη·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κατηχησεσθαι​κατ·ηχη·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατηχημενηκατηχημενεκατ·ηχη·μεν·ηκατ·ηχη·μεν·ε
Nomκατηχημενος[GNT]κατ·ηχη·μεν·ος
Accκατηχημενηνκατηχημενονκατ·ηχη·μεν·ηνκατ·ηχη·μεν·ον
Datκατηχημενῃκατηχημενῳκατ·ηχη·μεν·ῃκατ·ηχη·μεν·ῳ
Genκατηχημενηςκατηχημενουκατ·ηχη·μεν·ηςκατ·ηχη·μεν·ου
PlVocκατηχημεναικατηχημενοικατηχημενακατ·ηχη·μεν·αικατ·ηχη·μεν·οικατ·ηχη·μεν·α
Nom
Accκατηχημεναςκατηχημενουςκατ·ηχη·μεν·αςκατ·ηχη·μεν·ους
Datκατηχημεναιςκατηχημενοιςκατ·ηχη·μεν·αιςκατ·ηχη·μεν·οις
Genκατηχημενωνκατηχημενωνκατ·ηχη·μεν·ωνκατ·ηχη·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατηχημηνκατ·ε·ηχη·μην
2ndκατηχησοκατ·ε·ηχη·σο
3rdκατηχητοκατ·ε·ηχη·το
Pl1stκατηχημεθακατ·ε·ηχη·μεθα
2ndκατηχησθεκατ·ε·ηχη·σθε
3rdκατηχηντοκατ·ε·ηχη·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκατηχηθηνκατ·ε·ηχη·θην
2ndκατηχηθης[GNT]κατ·ε·ηχη·θης
3rdκατηχηθηκατ·ε·ηχη·θη
Pl1stκατηχηθημενκατ·ε·ηχη·θημεν
2ndκατηχηθητεκατ·ε·ηχη·θητε
3rdκατηχηθησαν[GNT]κατ·ε·ηχη·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stκατηχηθησομαικατ·ηχη·θησομαι
2ndκατηχηθησῃ, κατηχηθησεικατ·ηχη·θησῃ, κατ·ηχη·θησει classical
3rdκατηχηθησεταικατ·ηχη·θησεται
Pl1stκατηχηθησομεθακατ·ηχη·θησομεθα
2ndκατηχηθησεσθεκατ·ηχη·θησεσθε
3rdκατηχηθησονταικατ·ηχη·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκατηχηθωκατ·ηχη·θω
2ndκατηχηθῃςκατ·ηχη·θῃς
3rdκατηχηθῃκατ·ηχη·θῃ
Pl1stκατηχηθωμενκατ·ηχη·θωμεν
2ndκατηχηθητεκατ·ηχη·θητε
3rdκατηχηθωσιν, κατηχηθωσικατ·ηχη·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκατηχηθειηνκατ·ηχη·θειην
2ndκατηχηθειηςκατ·ηχη·θειης
3rdκατηχηθειηκατ·ηχη·θειη
Pl1stκατηχηθειημεν, κατηχηθειμενκατ·ηχη·θειημεν, κατ·ηχη·θειμεν classical
2ndκατηχηθειητε, κατηχηθειτεκατ·ηχη·θειητε, κατ·ηχη·θειτε classical
3rdκατηχηθειησαν, κατηχηθειενκατ·ηχη·θειησαν, κατ·ηχη·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stκατηχηθησοιμηνκατ·ηχη·θησοιμην
2ndκατηχηθησοιοκατ·ηχη·θησοιο
3rdκατηχηθησοιτοκατ·ηχη·θησοιτο
Pl1stκατηχηθησοιμεθακατ·ηχη·θησοιμεθα
2ndκατηχηθησοισθεκατ·ηχη·θησοισθε
3rdκατηχηθησοιντοκατ·ηχη·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndκατηχηθητικατ·ηχη·θητι
3rdκατηχηθητωκατ·ηχη·θητω
Pl1st
2ndκατηχηθητεκατ·ηχη·θητε
3rdκατηχηθητωσαν, κατηχηθεντωνκατ·ηχη·θητωσαν, κατ·ηχη·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
κατηχηθηναι​κατ·ηχη·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
κατηχηθησεσθαι​κατ·ηχη·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατηχηθεισακατηχηθειςκατηχηθενκατ·ηχη·θεισ·ακατ·ηχη·θει[ντ]·ςκατ·ηχη·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accκατηχηθεισανκατηχηθεντακατ·ηχη·θεισ·ανκατ·ηχη·θε[ι]ντ·α
Datκατηχηθεισῃκατηχηθεντικατ·ηχη·θεισ·ῃκατ·ηχη·θε[ι]ντ·ι
Genκατηχηθεισηςκατηχηθεντοςκατ·ηχη·θεισ·ηςκατ·ηχη·θε[ι]ντ·ος
PlVocκατηχηθεισαικατηχηθεντεςκατηχηθεντακατ·ηχη·θεισ·αικατ·ηχη·θε[ι]ντ·εςκατ·ηχη·θε[ι]ντ·α
Nom
Accκατηχηθεισαςκατηχηθενταςκατ·ηχη·θεισ·αςκατ·ηχη·θε[ι]ντ·ας
Datκατηχηθεισαιςκατηχηθεισι, κατηχηθεισινκατ·ηχη·θεισ·αιςκατ·ηχη·θει[ντ]·σι(ν)
Genκατηχηθεισωνκατηχηθεντωνκατ·ηχη·θεισ·ωνκατ·ηχη·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατηχηθησομενηκατηχηθησομενεκατ·ηχη·θησομεν·ηκατ·ηχη·θησομεν·ε
Nomκατηχηθησομενοςκατ·ηχη·θησομεν·ος
Accκατηχηθησομενηνκατηχηθησομενονκατ·ηχη·θησομεν·ηνκατ·ηχη·θησομεν·ον
Datκατηχηθησομενῃκατηχηθησομενῳκατ·ηχη·θησομεν·ῃκατ·ηχη·θησομεν·ῳ
Genκατηχηθησομενηςκατηχηθησομενουκατ·ηχη·θησομεν·ηςκατ·ηχη·θησομεν·ου
PlVocκατηχηθησομεναικατηχηθησομενοικατηχηθησομενακατ·ηχη·θησομεν·αικατ·ηχη·θησομεν·οικατ·ηχη·θησομεν·α
Nom
Accκατηχηθησομεναςκατηχηθησομενουςκατ·ηχη·θησομεν·αςκατ·ηχη·θησομεν·ους
Datκατηχηθησομεναιςκατηχηθησομενοιςκατ·ηχη·θησομεν·αιςκατ·ηχη·θησομεν·οις
Genκατηχηθησομενωνκατηχηθησομενωνκατ·ηχη·θησομεν·ωνκατ·ηχη·θησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 21-Nov-2019 22:26:03 EST