κατευθυνω • KATEUQUNW • kateuthunō

Search: κατευθυνα

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
κατευθυνακατευθύνωκατ·ε·ευθυν·[σ]α1aor act ind 1st sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
κατευθυνακατευθύνωκατ·ε·ευθυν·[σ]α1aor act ind 1st sg

κατ·ευ·θύνω (κατ+ευθυν-, -, κατ+ευθυν·[σ]-, -, -, κατ+ευθυν·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατευθυνωκατ·ευθυν·ωκατευθυνομαικατ·ευθυν·ομαι
2ndκατευθυνεις[LXX]κατ·ευθυν·ειςκατευθυνῃ[LXX], κατευθυνει[LXX], κατευθυνεσαικατ·ευθυν·ῃ, κατ·ευθυν·ει classical, κατ·ευθυν·εσαι alt
3rdκατευθυνει[LXX]κατ·ευθυν·εικατευθυνεται[LXX]κατ·ευθυν·εται
Pl1stκατευθυνομενκατ·ευθυν·ομενκατευθυνομεθακατ·ευθυν·ομεθα
2ndκατευθυνετεκατ·ευθυν·ετεκατευθυνεσθεκατ·ευθυν·εσθε
3rdκατευθυνουσιν[LXX], κατευθυνουσικατ·ευθυν·ουσι(ν), κατ·ευθυν·ουσι(ν)κατευθυνονται[LXX]κατ·ευθυν·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατευθυνωκατ·ευθυν·ωκατευθυνωμαικατ·ευθυν·ωμαι
2ndκατευθυνῃςκατ·ευθυν·ῃςκατευθυνῃ[LXX]κατ·ευθυν·ῃ
3rdκατευθυνῃ[LXX]κατ·ευθυν·ῃκατευθυνηταικατ·ευθυν·ηται
Pl1stκατευθυνωμενκατ·ευθυν·ωμενκατευθυνωμεθακατ·ευθυν·ωμεθα
2ndκατευθυνητεκατ·ευθυν·ητεκατευθυνησθεκατ·ευθυν·ησθε
3rdκατευθυνωσιν[LXX], κατευθυνωσικατ·ευθυν·ωσι(ν), κατ·ευθυν·ωσι(ν)κατευθυνωνταικατ·ευθυν·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατευθυνοιμικατ·ευθυν·οιμικατευθυνοιμηνκατ·ευθυν·οιμην
2ndκατευθυνοιςκατ·ευθυν·οιςκατευθυνοιοκατ·ευθυν·οιο
3rdκατευθυνοικατ·ευθυν·οικατευθυνοιτοκατ·ευθυν·οιτο
Pl1stκατευθυνοιμενκατ·ευθυν·οιμενκατευθυνοιμεθακατ·ευθυν·οιμεθα
2ndκατευθυνοιτεκατ·ευθυν·οιτεκατευθυνοισθεκατ·ευθυν·οισθε
3rdκατευθυνοιεν, κατευθυνοισανκατ·ευθυν·οιεν, κατ·ευθυν·οισαν altκατευθυνοιντοκατ·ευθυν·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκατευθυνε[LXX]κατ·ευθυν·εκατευθυνουκατ·ευθυν·ου
3rdκατευθυνετωκατ·ευθυν·ετωκατευθυνεσθωκατ·ευθυν·εσθω
Pl1st
2ndκατευθυνετεκατ·ευθυν·ετεκατευθυνεσθεκατ·ευθυν·εσθε
3rdκατευθυνετωσαν, κατευθυνοντων[LXX]κατ·ευθυν·ετωσαν, κατ·ευθυν·οντων classicalκατευθυνεσθωσαν, κατευθυνεσθωνκατ·ευθυν·εσθωσαν, κατ·ευθυν·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κατευθυνειν[LXX]​κατ·ευθυν·εινκατευθυνεσθαι​κατ·ευθυν·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατευθυνουσα[LXX]κατευθυνον[LXX]κατ·ευθυν·ουσ·ακατ·ευθυν·ο[υ]ν[τ]
Nomκατευθυνων[LXX]κατ·ευθυν·ο[υ]ν[τ]·^
Accκατευθυνουσανκατευθυνοντακατ·ευθυν·ουσ·ανκατ·ευθυν·ο[υ]ντ·α
Datκατευθυνουσῃκατευθυνοντικατ·ευθυν·ουσ·ῃκατ·ευθυν·ο[υ]ντ·ι
Genκατευθυνουσης[LXX]κατευθυνοντος[LXX]κατ·ευθυν·ουσ·ηςκατ·ευθυν·ο[υ]ντ·ος
PlVocκατευθυνουσαικατευθυνοντεςκατευθυνοντακατ·ευθυν·ουσ·αικατ·ευθυν·ο[υ]ντ·εςκατ·ευθυν·ο[υ]ντ·α
Nom
Accκατευθυνουσαςκατευθυνοντας[LXX]κατ·ευθυν·ουσ·αςκατ·ευθυν·ο[υ]ντ·ας
Datκατευθυνουσαιςκατευθυνουσι, κατευθυνουσιν[LXX]κατ·ευθυν·ουσ·αιςκατ·ευθυν·ου[ντ]·σι(ν), κατ·ευθυν·ου[ντ]·σι(ν)
Genκατευθυνουσωνκατευθυνοντων[LXX]κατ·ευθυν·ουσ·ωνκατ·ευθυν·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατευθυνομενηκατευθυνομενεκατ·ευθυν·ομεν·ηκατ·ευθυν·ομεν·ε
Nomκατευθυνομενοςκατ·ευθυν·ομεν·ος
Accκατευθυνομενην[LXX]κατευθυνομενονκατ·ευθυν·ομεν·ηνκατ·ευθυν·ομεν·ον
Datκατευθυνομενῃκατευθυνομενῳκατ·ευθυν·ομεν·ῃκατ·ευθυν·ομεν·ῳ
Genκατευθυνομενηςκατευθυνομενουκατ·ευθυν·ομεν·ηςκατ·ευθυν·ομεν·ου
PlVocκατευθυνομεναικατευθυνομενοικατευθυνομενακατ·ευθυν·ομεν·αικατ·ευθυν·ομεν·οικατ·ευθυν·ομεν·α
Nom
Accκατευθυνομεναςκατευθυνομενουςκατ·ευθυν·ομεν·αςκατ·ευθυν·ομεν·ους
Datκατευθυνομεναιςκατευθυνομενοιςκατ·ευθυν·ομεν·αιςκατ·ευθυν·ομεν·οις
Genκατευθυνομενωνκατευθυνομενωνκατ·ευθυν·ομεν·ωνκατ·ευθυν·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατευθυνον[LXX], κατηυθυνονκατ·ε·ευθυν·ον, κατ·ε·ευθυν·ονκατευθυνομην, κατηυθυνομηνκατ·ε·ευθυν·ομην
2ndκατευθυνες, κατηυθυνεςκατ·ε·ευθυν·εςκατευθυνου, κατηυθυνουκατ·ε·ευθυν·ου
3rdκατευθυνεν[LXX], κατευθυνε[LXX], κατηυθυνεν[LXX], κατηυθυνεκατ·ε·ευθυν·ε(ν), κατ·ε·ευθυν·ε(ν)κατευθυνετο, κατηυθυνετοκατ·ε·ευθυν·ετο
Pl1stκατευθυνομεν, κατηυθυνομενκατ·ε·ευθυν·ομενκατευθυνομεθα, κατηυθυνομεθακατ·ε·ευθυν·ομεθα
2ndκατευθυνετε, κατηυθυνετεκατ·ε·ευθυν·ετεκατευθυνεσθε, κατηυθυνεσθεκατ·ε·ευθυν·εσθε
3rdκατευθυνον[LXX], κατευθυνοσαν, κατηυθυνον, κατηυθυνοσανκατ·ε·ευθυν·ον, κατ·ε·ευθυν·οσαν alt, κατ·ε·ευθυν·ονκατευθυνοντο, κατηυθυνοντοκατ·ε·ευθυν·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατευθυνα[LXX], κατηυθυνακατ·ε·ευθυν·[σ]α, κατ·ε·ευθυν·[σ]ακατευθυναμην, κατηυθυναμηνκατ·ε·ευθυν·[σ]αμην
2ndκατευθυνας, κατηυθυνας[LXX]κατ·ε·ευθυν·[σ]ας, κατ·ε·ευθυν·[σ]αςκατευθυνω, κατηυθυνωκατ·ε·ευθυν·[σ]ω
3rdκατευθυνεν[LXX], κατευθυνε[LXX], κατηυθυνεν[LXX], κατηυθυνεκατ·ε·ευθυν·[σ]ε(ν), κατ·ε·ευθυν·[σ]ε(ν)κατευθυνατο, κατηυθυνατοκατ·ε·ευθυν·[σ]ατο
Pl1stκατευθυναμεν, κατηυθυναμενκατ·ε·ευθυν·[σ]αμενκατευθυναμεθα, κατηυθυναμεθακατ·ε·ευθυν·[σ]αμεθα
2ndκατευθυνατε[LXX], κατηυθυνατεκατ·ε·ευθυν·[σ]ατε, κατ·ε·ευθυν·[σ]ατεκατευθυνασθε, κατηυθυνασθεκατ·ε·ευθυν·[σ]ασθε
3rdκατευθυναν[LXX], κατηυθυναν[LXX]κατ·ε·ευθυν·[σ]ανκατευθυναντο, κατηυθυναντοκατ·ε·ευθυν·[σ]αντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατευθυνωκατ·ευθυν·[σ]ωκατευθυνωμαικατ·ευθυν·[σ]ωμαι
2ndκατευθυνῃςκατ·ευθυν·[σ]ῃςκατευθυνῃ[LXX]κατ·ευθυν·[σ]ῃ
3rdκατευθυνῃ[LXX]κατ·ευθυν·[σ]ῃκατευθυνηταικατ·ευθυν·[σ]ηται
Pl1stκατευθυνωμενκατ·ευθυν·[σ]ωμενκατευθυνωμεθακατ·ευθυν·[σ]ωμεθα
2ndκατευθυνητεκατ·ευθυν·[σ]ητεκατευθυνησθεκατ·ευθυν·[σ]ησθε
3rdκατευθυνωσιν[LXX], κατευθυνωσικατ·ευθυν·[σ]ωσι(ν), κατ·ευθυν·[σ]ωσι(ν)κατευθυνωνταικατ·ευθυν·[σ]ωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατευθυναιμικατ·ευθυν·[σ]αιμικατευθυναιμηνκατ·ευθυν·[σ]αιμην
2ndκατευθυναις, κατευθυνειαςκατ·ευθυν·[σ]αις, κατ·ευθυν·[σ]ειας classicalκατευθυναιοκατ·ευθυν·[σ]αιο
3rdκατευθυναι[GNT][LXX], κατευθυνειεκατ·ευθυν·[σ]αι, κατ·ευθυν·[σ]ειε classicalκατευθυναιτοκατ·ευθυν·[σ]αιτο
Pl1stκατευθυναιμενκατ·ευθυν·[σ]αιμενκατευθυναιμεθακατ·ευθυν·[σ]αιμεθα
2ndκατευθυναιτεκατ·ευθυν·[σ]αιτεκατευθυναισθεκατ·ευθυν·[σ]αισθε
3rdκατευθυναιεν, κατευθυναισαν, κατευθυνειαν, κατευθυνειενκατ·ευθυν·[σ]αιεν, κατ·ευθυν·[σ]αισαν alt, κατ·ευθυν·[σ]ειαν classical, κατ·ευθυν·[σ]ειεν classicalκατευθυναιντοκατ·ευθυν·[σ]αιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκατευθυνον[LXX]κατ·ευθυν·[σ]ονκατευθυναι[GNT][LXX]κατ·ευθυν·[σ]αι
3rdκατευθυνατωκατ·ευθυν·[σ]ατωκατευθυνασθωκατ·ευθυν·[σ]ασθω
Pl1st
2ndκατευθυνατε[LXX]κατ·ευθυν·[σ]ατεκατευθυνασθεκατ·ευθυν·[σ]ασθε
3rdκατευθυνατωσαν, κατευθυναντωνκατ·ευθυν·[σ]ατωσαν, κατ·ευθυν·[σ]αντων classicalκατευθυνασθωσαν, κατευθυνασθωνκατ·ευθυν·[σ]ασθωσαν, κατ·ευθυν·[σ]ασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κατευθυναι[GNT][LXX]​κατ·ευθυν·[σ]αικατευθυνασθαι​κατ·ευθυν·[σ]ασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατευθυνασακατευθυναςκατευθυναν[LXX]κατ·ευθυν·[σ]ασ·ακατ·ευθυν·[σ]α[ντ]·ςκατ·ευθυν·[σ]αν[τ]
Nom
Accκατευθυνασανκατευθυναντακατ·ευθυν·[σ]ασ·ανκατ·ευθυν·[σ]αντ·α
Datκατευθυνασῃκατευθυναντικατ·ευθυν·[σ]ασ·ῃκατ·ευθυν·[σ]αντ·ι
Genκατευθυνασηςκατευθυναντος[LXX]κατ·ευθυν·[σ]ασ·ηςκατ·ευθυν·[σ]αντ·ος
PlVocκατευθυνασαικατευθυναντεςκατευθυναντακατ·ευθυν·[σ]ασ·αικατ·ευθυν·[σ]αντ·εςκατ·ευθυν·[σ]αντ·α
Nom
Accκατευθυνασαςκατευθυνανταςκατ·ευθυν·[σ]ασ·αςκατ·ευθυν·[σ]αντ·ας
Datκατευθυνασαιςκατευθυνασι, κατευθυνασινκατ·ευθυν·[σ]ασ·αιςκατ·ευθυν·[σ]α[ντ]·σι(ν)
Genκατευθυνασωνκατευθυναντωνκατ·ευθυν·[σ]ασ·ωνκατ·ευθυν·[σ]αντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατευθυναμενηκατευθυναμενεκατ·ευθυν·[σ]αμεν·ηκατ·ευθυν·[σ]αμεν·ε
Nomκατευθυναμενοςκατ·ευθυν·[σ]αμεν·ος
Accκατευθυναμενηνκατευθυναμενονκατ·ευθυν·[σ]αμεν·ηνκατ·ευθυν·[σ]αμεν·ον
Datκατευθυναμενῃκατευθυναμενῳκατ·ευθυν·[σ]αμεν·ῃκατ·ευθυν·[σ]αμεν·ῳ
Genκατευθυναμενηςκατευθυναμενουκατ·ευθυν·[σ]αμεν·ηςκατ·ευθυν·[σ]αμεν·ου
PlVocκατευθυναμεναικατευθυναμενοικατευθυναμενακατ·ευθυν·[σ]αμεν·αικατ·ευθυν·[σ]αμεν·οικατ·ευθυν·[σ]αμεν·α
Nom
Accκατευθυναμεναςκατευθυναμενουςκατ·ευθυν·[σ]αμεν·αςκατ·ευθυν·[σ]αμεν·ους
Datκατευθυναμεναιςκατευθυναμενοιςκατ·ευθυν·[σ]αμεν·αιςκατ·ευθυν·[σ]αμεν·οις
Genκατευθυναμενωνκατευθυναμενωνκατ·ευθυν·[σ]αμεν·ωνκατ·ευθυν·[σ]αμεν·ων

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκατευθυνθηνκατ·ε·ευθυν·θην
2ndκατευθυνθηςκατ·ε·ευθυν·θης
3rdκατευθυνθη[LXX]κατ·ε·ευθυν·θη
Pl1stκατευθυνθημενκατ·ε·ευθυν·θημεν
2ndκατευθυνθητεκατ·ε·ευθυν·θητε
3rdκατευθυνθησανκατ·ε·ευθυν·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stκατευθυνθησομαικατ·ευθυν·θησομαι
2ndκατευθυνθησῃ, κατευθυνθησεικατ·ευθυν·θησῃ, κατ·ευθυν·θησει classical
3rdκατευθυνθησεται[LXX]κατ·ευθυν·θησεται
Pl1stκατευθυνθησομεθακατ·ευθυν·θησομεθα
2ndκατευθυνθησεσθεκατ·ευθυν·θησεσθε
3rdκατευθυνθησονταικατ·ευθυν·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκατευθυνθωκατ·ευθυν·θω
2ndκατευθυνθῃςκατ·ευθυν·θῃς
3rdκατευθυνθῃκατ·ευθυν·θῃ
Pl1stκατευθυνθωμενκατ·ευθυν·θωμεν
2ndκατευθυνθητεκατ·ευθυν·θητε
3rdκατευθυνθωσιν, κατευθυνθωσικατ·ευθυν·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκατευθυνθειηνκατ·ευθυν·θειην
2ndκατευθυνθειηςκατ·ευθυν·θειης
3rdκατευθυνθειηκατ·ευθυν·θειη
Pl1stκατευθυνθειημεν, κατευθυνθειμενκατ·ευθυν·θειημεν, κατ·ευθυν·θειμεν classical
2ndκατευθυνθειητε, κατευθυνθειτεκατ·ευθυν·θειητε, κατ·ευθυν·θειτε classical
3rdκατευθυνθειησαν[LXX], κατευθυνθειενκατ·ευθυν·θειησαν, κατ·ευθυν·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stκατευθυνθησοιμηνκατ·ευθυν·θησοιμην
2ndκατευθυνθησοιοκατ·ευθυν·θησοιο
3rdκατευθυνθησοιτοκατ·ευθυν·θησοιτο
Pl1stκατευθυνθησοιμεθακατ·ευθυν·θησοιμεθα
2ndκατευθυνθησοισθεκατ·ευθυν·θησοισθε
3rdκατευθυνθησοιντοκατ·ευθυν·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndκατευθυνθητικατ·ευθυν·θητι
3rdκατευθυνθητω[LXX]κατ·ευθυν·θητω
Pl1st
2ndκατευθυνθητεκατ·ευθυν·θητε
3rdκατευθυνθητωσαν, κατευθυνθεντωνκατ·ευθυν·θητωσαν, κατ·ευθυν·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
κατευθυνθηναι​κατ·ευθυν·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
κατευθυνθησεσθαι​κατ·ευθυν·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατευθυνθεισακατευθυνθειςκατευθυνθενκατ·ευθυν·θεισ·ακατ·ευθυν·θει[ντ]·ςκατ·ευθυν·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accκατευθυνθεισανκατευθυνθεντακατ·ευθυν·θεισ·ανκατ·ευθυν·θε[ι]ντ·α
Datκατευθυνθεισῃκατευθυνθεντικατ·ευθυν·θεισ·ῃκατ·ευθυν·θε[ι]ντ·ι
Genκατευθυνθεισηςκατευθυνθεντοςκατ·ευθυν·θεισ·ηςκατ·ευθυν·θε[ι]ντ·ος
PlVocκατευθυνθεισαικατευθυνθεντεςκατευθυνθεντακατ·ευθυν·θεισ·αικατ·ευθυν·θε[ι]ντ·εςκατ·ευθυν·θε[ι]ντ·α
Nom
Accκατευθυνθεισαςκατευθυνθενταςκατ·ευθυν·θεισ·αςκατ·ευθυν·θε[ι]ντ·ας
Datκατευθυνθεισαιςκατευθυνθεισι, κατευθυνθεισινκατ·ευθυν·θεισ·αιςκατ·ευθυν·θει[ντ]·σι(ν)
Genκατευθυνθεισωνκατευθυνθεντωνκατ·ευθυν·θεισ·ωνκατ·ευθυν·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατευθυνθησομενηκατευθυνθησομενεκατ·ευθυν·θησομεν·ηκατ·ευθυν·θησομεν·ε
Nomκατευθυνθησομενοςκατ·ευθυν·θησομεν·ος
Accκατευθυνθησομενηνκατευθυνθησομενονκατ·ευθυν·θησομεν·ηνκατ·ευθυν·θησομεν·ον
Datκατευθυνθησομενῃκατευθυνθησομενῳκατ·ευθυν·θησομεν·ῃκατ·ευθυν·θησομεν·ῳ
Genκατευθυνθησομενηςκατευθυνθησομενουκατ·ευθυν·θησομεν·ηςκατ·ευθυν·θησομεν·ου
PlVocκατευθυνθησομεναικατευθυνθησομενοικατευθυνθησομενακατ·ευθυν·θησομεν·αικατ·ευθυν·θησομεν·οικατ·ευθυν·θησομεν·α
Nom
Accκατευθυνθησομεναςκατευθυνθησομενουςκατ·ευθυν·θησομεν·αςκατ·ευθυν·θησομεν·ους
Datκατευθυνθησομεναιςκατευθυνθησομενοιςκατ·ευθυν·θησομεν·αιςκατ·ευθυν·θησομεν·οις
Genκατευθυνθησομενωνκατευθυνθησομενωνκατ·ευθυν·θησομεν·ωνκατ·ευθυν·θησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 15-Nov-2019 05:56:03 EST