καταφιλεω • KATAFILEW • kataphileō

Search: κατεφιλησεν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
κατεφιλησενκαταφιλέωκατα·ε·φιλη·σε(ν)1aor act ind 3rd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
κατεφιλησενκαταφιλέωκατα·ε·φιλη·σε(ν)1aor act ind 3rd sg

κατα·φιλέω (κατα+φιλ(ε)-, κατα+φιλη·σ-, κατα+φιλη·σ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταφιλωκατα·φιλ(ε)·ωκαταφιλουμαικατα·φιλ(ε)·ομαι
2ndκαταφιλειςκατα·φιλ(ε)·ειςκαταφιλῃ, καταφιλει, καταφιλεισαικατα·φιλ(ε)·ῃ, κατα·φιλ(ε)·ει classical, κατα·φιλ(ε)·εσαι alt
3rdκαταφιλεικατα·φιλ(ε)·εικαταφιλειταικατα·φιλ(ε)·εται
Pl1stκαταφιλουμενκατα·φιλ(ε)·ομενκαταφιλουμεθακατα·φιλ(ε)·ομεθα
2ndκαταφιλειτεκατα·φιλ(ε)·ετεκαταφιλεισθεκατα·φιλ(ε)·εσθε
3rdκαταφιλουσιν, καταφιλουσικατα·φιλ(ε)·ουσι(ν)καταφιλουνταικατα·φιλ(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταφιλωκατα·φιλ(ε)·ωκαταφιλωμαικατα·φιλ(ε)·ωμαι
2ndκαταφιλῃςκατα·φιλ(ε)·ῃςκαταφιλῃκατα·φιλ(ε)·ῃ
3rdκαταφιλῃκατα·φιλ(ε)·ῃκαταφιληταικατα·φιλ(ε)·ηται
Pl1stκαταφιλωμενκατα·φιλ(ε)·ωμενκαταφιλωμεθακατα·φιλ(ε)·ωμεθα
2ndκαταφιλητεκατα·φιλ(ε)·ητεκαταφιλησθεκατα·φιλ(ε)·ησθε
3rdκαταφιλωσιν, καταφιλωσικατα·φιλ(ε)·ωσι(ν)καταφιλωνταικατα·φιλ(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταφιλοιμικατα·φιλ(ε)·οιμικαταφιλοιμηνκατα·φιλ(ε)·οιμην
2ndκαταφιλοιςκατα·φιλ(ε)·οιςκαταφιλοιοκατα·φιλ(ε)·οιο
3rdκαταφιλοικατα·φιλ(ε)·οικαταφιλοιτοκατα·φιλ(ε)·οιτο
Pl1stκαταφιλοιμενκατα·φιλ(ε)·οιμενκαταφιλοιμεθακατα·φιλ(ε)·οιμεθα
2ndκαταφιλοιτεκατα·φιλ(ε)·οιτεκαταφιλοισθεκατα·φιλ(ε)·οισθε
3rdκαταφιλοιεν, καταφιλοισανκατα·φιλ(ε)·οιεν, κατα·φιλ(ε)·οισαν altκαταφιλοιντοκατα·φιλ(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκαταφιλεικατα·φιλ(ε)·εκαταφιλουκατα·φιλ(ε)·ου
3rdκαταφιλειτωκατα·φιλ(ε)·ετωκαταφιλεισθωκατα·φιλ(ε)·εσθω
Pl1st
2ndκαταφιλειτεκατα·φιλ(ε)·ετεκαταφιλεισθεκατα·φιλ(ε)·εσθε
3rdκαταφιλειτωσαν, καταφιλουντωνκατα·φιλ(ε)·ετωσαν, κατα·φιλ(ε)·οντων classicalκαταφιλεισθωσαν, καταφιλεισθωνκατα·φιλ(ε)·εσθωσαν, κατα·φιλ(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
καταφιλειν​κατα·φιλ(ε)·ειν​καταφιλεισθαι​κατα·φιλ(ε)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταφιλουσα[GNT]καταφιλουνκατα·φιλ(ε)·ουσ·ακατα·φιλ(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomκαταφιλωνκατα·φιλ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accκαταφιλουσανκαταφιλουντακατα·φιλ(ε)·ουσ·ανκατα·φιλ(ε)·ο[υ]ντ·α
Datκαταφιλουσῃκαταφιλουντικατα·φιλ(ε)·ουσ·ῃκατα·φιλ(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genκαταφιλουσηςκαταφιλουντοςκατα·φιλ(ε)·ουσ·ηςκατα·φιλ(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocκαταφιλουσαικαταφιλουντεςκαταφιλουντακατα·φιλ(ε)·ουσ·αικατα·φιλ(ε)·ο[υ]ντ·εςκατα·φιλ(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accκαταφιλουσαςκαταφιλουνταςκατα·φιλ(ε)·ουσ·αςκατα·φιλ(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datκαταφιλουσαιςκαταφιλουσι, καταφιλουσινκατα·φιλ(ε)·ουσ·αιςκατα·φιλ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genκαταφιλουσωνκαταφιλουντωνκατα·φιλ(ε)·ουσ·ωνκατα·φιλ(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταφιλουμενηκαταφιλουμενεκατα·φιλ(ε)·ομεν·ηκατα·φιλ(ε)·ομεν·ε
Nomκαταφιλουμενοςκατα·φιλ(ε)·ομεν·ος
Accκαταφιλουμενηνκαταφιλουμενονκατα·φιλ(ε)·ομεν·ηνκατα·φιλ(ε)·ομεν·ον
Datκαταφιλουμενῃκαταφιλουμενῳκατα·φιλ(ε)·ομεν·ῃκατα·φιλ(ε)·ομεν·ῳ
Genκαταφιλουμενηςκαταφιλουμενουκατα·φιλ(ε)·ομεν·ηςκατα·φιλ(ε)·ομεν·ου
PlVocκαταφιλουμεναικαταφιλουμενοικαταφιλουμενακατα·φιλ(ε)·ομεν·αικατα·φιλ(ε)·ομεν·οικατα·φιλ(ε)·ομεν·α
Nom
Accκαταφιλουμεναςκαταφιλουμενουςκατα·φιλ(ε)·ομεν·αςκατα·φιλ(ε)·ομεν·ους
Datκαταφιλουμεναιςκαταφιλουμενοιςκατα·φιλ(ε)·ομεν·αιςκατα·φιλ(ε)·ομεν·οις
Genκαταφιλουμενωνκαταφιλουμενωνκατα·φιλ(ε)·ομεν·ωνκατα·φιλ(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατεφιλουν[GNT][LXX]κατα·ε·φιλ(ε)·ονκατεφιλουμηνκατα·ε·φιλ(ε)·ομην
2ndκατεφιλειςκατα·ε·φιλ(ε)·εςκατεφιλουκατα·ε·φιλ(ε)·ου
3rdκατεφιλει[GNT]κατα·ε·φιλ(ε)·εκατεφιλειτοκατα·ε·φιλ(ε)·ετο
Pl1stκατεφιλουμενκατα·ε·φιλ(ε)·ομενκατεφιλουμεθακατα·ε·φιλ(ε)·ομεθα
2ndκατεφιλειτεκατα·ε·φιλ(ε)·ετεκατεφιλεισθεκατα·ε·φιλ(ε)·εσθε
3rdκατεφιλουν[GNT][LXX], κατεφιλουσανκατα·ε·φιλ(ε)·ον, κατα·ε·φιλ(ε)·οσαν altκατεφιλουντοκατα·ε·φιλ(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταφιλησω[LXX]κατα·φιλη·σωκαταφιλησομαικατα·φιλη·σομαι
2ndκαταφιλησειςκατα·φιλη·σειςκαταφιλησῃ, καταφιλησει[LXX], καταφιλησεσαικατα·φιλη·σῃ, κατα·φιλη·σει classical, κατα·φιλη·σεσαι alt
3rdκαταφιλησει[LXX]κατα·φιλη·σεικαταφιλησεταικατα·φιλη·σεται
Pl1stκαταφιλησομενκατα·φιλη·σομενκαταφιλησομεθακατα·φιλη·σομεθα
2ndκαταφιλησετεκατα·φιλη·σετεκαταφιλησεσθεκατα·φιλη·σεσθε
3rdκαταφιλησουσιν, καταφιλησουσικατα·φιλη·σουσι(ν)καταφιλησονταικατα·φιλη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταφιλησοιμικατα·φιλη·σοιμικαταφιλησοιμηνκατα·φιλη·σοιμην
2ndκαταφιλησοιςκατα·φιλη·σοιςκαταφιλησοιοκατα·φιλη·σοιο
3rdκαταφιλησοικατα·φιλη·σοικαταφιλησοιτοκατα·φιλη·σοιτο
Pl1stκαταφιλησοιμενκατα·φιλη·σοιμενκαταφιλησοιμεθακατα·φιλη·σοιμεθα
2ndκαταφιλησοιτεκατα·φιλη·σοιτεκαταφιλησοισθεκατα·φιλη·σοισθε
3rdκαταφιλησοιενκατα·φιλη·σοιενκαταφιλησοιντοκατα·φιλη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
καταφιλησειν​κατα·φιλη·σειν​καταφιλησεσθαι​κατα·φιλη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταφιλησουσακαταφιλησονκατα·φιλη·σουσ·ακατα·φιλη·σο[υ]ν[τ]
Nomκαταφιλησωνκατα·φιλη·σο[υ]ν[τ]·^
Accκαταφιλησουσανκαταφιλησοντακατα·φιλη·σουσ·ανκατα·φιλη·σο[υ]ντ·α
Datκαταφιλησουσῃκαταφιλησοντικατα·φιλη·σουσ·ῃκατα·φιλη·σο[υ]ντ·ι
Genκαταφιλησουσηςκαταφιλησοντοςκατα·φιλη·σουσ·ηςκατα·φιλη·σο[υ]ντ·ος
PlVocκαταφιλησουσαικαταφιλησοντεςκαταφιλησοντακατα·φιλη·σουσ·αικατα·φιλη·σο[υ]ντ·εςκατα·φιλη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accκαταφιλησουσαςκαταφιλησονταςκατα·φιλη·σουσ·αςκατα·φιλη·σο[υ]ντ·ας
Datκαταφιλησουσαιςκαταφιλησουσι, καταφιλησουσινκατα·φιλη·σουσ·αιςκατα·φιλη·σου[ντ]·σι(ν)
Genκαταφιλησουσωνκαταφιλησοντωνκατα·φιλη·σουσ·ωνκατα·φιλη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταφιλησομενηκαταφιλησομενεκατα·φιλη·σομεν·ηκατα·φιλη·σομεν·ε
Nomκαταφιλησομενοςκατα·φιλη·σομεν·ος
Accκαταφιλησομενηνκαταφιλησομενονκατα·φιλη·σομεν·ηνκατα·φιλη·σομεν·ον
Datκαταφιλησομενῃκαταφιλησομενῳκατα·φιλη·σομεν·ῃκατα·φιλη·σομεν·ῳ
Genκαταφιλησομενηςκαταφιλησομενουκατα·φιλη·σομεν·ηςκατα·φιλη·σομεν·ου
PlVocκαταφιλησομεναικαταφιλησομενοικαταφιλησομενακατα·φιλη·σομεν·αικατα·φιλη·σομεν·οικατα·φιλη·σομεν·α
Nom
Accκαταφιλησομεναςκαταφιλησομενουςκατα·φιλη·σομεν·αςκατα·φιλη·σομεν·ους
Datκαταφιλησομεναιςκαταφιλησομενοιςκατα·φιλη·σομεν·αιςκατα·φιλη·σομεν·οις
Genκαταφιλησομενωνκαταφιλησομενωνκατα·φιλη·σομεν·ωνκατα·φιλη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατεφιλησακατα·ε·φιλη·σακατεφιλησαμηνκατα·ε·φιλη·σαμην
2ndκατεφιλησαςκατα·ε·φιλη·σαςκατεφιλησωκατα·ε·φιλη·σω
3rdκατεφιλησεν[GNT][LXX], κατεφιλησεκατα·ε·φιλη·σε(ν), κατα·ε·φιλη·σε(ν)κατεφιλησατοκατα·ε·φιλη·σατο
Pl1stκατεφιλησαμενκατα·ε·φιλη·σαμενκατεφιλησαμεθακατα·ε·φιλη·σαμεθα
2ndκατεφιλησατεκατα·ε·φιλη·σατεκατεφιλησασθεκατα·ε·φιλη·σασθε
3rdκατεφιλησαν[LXX]κατα·ε·φιλη·σανκατεφιλησαντοκατα·ε·φιλη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταφιλησω[LXX]κατα·φιλη·σωκαταφιλησωμαικατα·φιλη·σωμαι
2ndκαταφιλησῃςκατα·φιλη·σῃςκαταφιλησῃκατα·φιλη·σῃ
3rdκαταφιλησῃκατα·φιλη·σῃκαταφιλησηταικατα·φιλη·σηται
Pl1stκαταφιλησωμενκατα·φιλη·σωμενκαταφιλησωμεθακατα·φιλη·σωμεθα
2ndκαταφιλησητεκατα·φιλη·σητεκαταφιλησησθεκατα·φιλη·σησθε
3rdκαταφιλησωσιν, καταφιλησωσικατα·φιλη·σωσι(ν)καταφιλησωνταικατα·φιλη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταφιλησαιμικατα·φιλη·σαιμικαταφιλησαιμηνκατα·φιλη·σαιμην
2ndκαταφιλησαις, καταφιλησειαςκατα·φιλη·σαις, κατα·φιλη·σειας classicalκαταφιλησαιοκατα·φιλη·σαιο
3rdκαταφιλησαι[LXX], καταφιλησειεκατα·φιλη·σαι, κατα·φιλη·σειε classicalκαταφιλησαιτοκατα·φιλη·σαιτο
Pl1stκαταφιλησαιμενκατα·φιλη·σαιμενκαταφιλησαιμεθακατα·φιλη·σαιμεθα
2ndκαταφιλησαιτεκατα·φιλη·σαιτεκαταφιλησαισθεκατα·φιλη·σαισθε
3rdκαταφιλησαιεν, καταφιλησαισαν, καταφιλησειαν, καταφιλησειενκατα·φιλη·σαιεν, κατα·φιλη·σαισαν alt, κατα·φιλη·σειαν classical, κατα·φιλη·σειεν classicalκαταφιλησαιντοκατα·φιλη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκαταφιλησονκατα·φιλη·σονκαταφιλησαι[LXX]κατα·φιλη·σαι
3rdκαταφιλησατωκατα·φιλη·σατωκαταφιλησασθωκατα·φιλη·σασθω
Pl1st
2ndκαταφιλησατεκατα·φιλη·σατεκαταφιλησασθεκατα·φιλη·σασθε
3rdκαταφιλησατωσαν, καταφιλησαντωνκατα·φιλη·σατωσαν, κατα·φιλη·σαντων classicalκαταφιλησασθωσαν, καταφιλησασθωνκατα·φιλη·σασθωσαν, κατα·φιλη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
καταφιλησαι[LXX]​κατα·φιλη·σαικαταφιλησασθαι​κατα·φιλη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταφιλησασακαταφιλησας[LXX]καταφιλησανκατα·φιλη·σασ·ακατα·φιλη·σα[ντ]·ςκατα·φιλη·σαν[τ]
Nom
Accκαταφιλησασανκαταφιλησαντακατα·φιλη·σασ·ανκατα·φιλη·σαντ·α
Datκαταφιλησασῃκαταφιλησαντικατα·φιλη·σασ·ῃκατα·φιλη·σαντ·ι
Genκαταφιλησασηςκαταφιλησαντοςκατα·φιλη·σασ·ηςκατα·φιλη·σαντ·ος
PlVocκαταφιλησασαικαταφιλησαντεςκαταφιλησαντακατα·φιλη·σασ·αικατα·φιλη·σαντ·εςκατα·φιλη·σαντ·α
Nom
Accκαταφιλησασαςκαταφιλησανταςκατα·φιλη·σασ·αςκατα·φιλη·σαντ·ας
Datκαταφιλησασαιςκαταφιλησασι, καταφιλησασινκατα·φιλη·σασ·αιςκατα·φιλη·σα[ντ]·σι(ν)
Genκαταφιλησασωνκαταφιλησαντωνκατα·φιλη·σασ·ωνκατα·φιλη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταφιλησαμενηκαταφιλησαμενεκατα·φιλη·σαμεν·ηκατα·φιλη·σαμεν·ε
Nomκαταφιλησαμενοςκατα·φιλη·σαμεν·ος
Accκαταφιλησαμενηνκαταφιλησαμενονκατα·φιλη·σαμεν·ηνκατα·φιλη·σαμεν·ον
Datκαταφιλησαμενῃκαταφιλησαμενῳκατα·φιλη·σαμεν·ῃκατα·φιλη·σαμεν·ῳ
Genκαταφιλησαμενηςκαταφιλησαμενουκατα·φιλη·σαμεν·ηςκατα·φιλη·σαμεν·ου
PlVocκαταφιλησαμεναικαταφιλησαμενοικαταφιλησαμενακατα·φιλη·σαμεν·αικατα·φιλη·σαμεν·οικατα·φιλη·σαμεν·α
Nom
Accκαταφιλησαμεναςκαταφιλησαμενουςκατα·φιλη·σαμεν·αςκατα·φιλη·σαμεν·ους
Datκαταφιλησαμεναιςκαταφιλησαμενοιςκατα·φιλη·σαμεν·αιςκατα·φιλη·σαμεν·οις
Genκαταφιλησαμενωνκαταφιλησαμενωνκατα·φιλη·σαμεν·ωνκατα·φιλη·σαμεν·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 08-Dec-2019 18:42:02 EST