καταφθειρω • KATAFQEIRW • kataphtheirō

Search: κατεφθαρκατε

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
κατεφθαρκατεκαταφθείρωκατ·εφθαρ·κατεperf act ind 2nd pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
κατεφθαρκατεκαταφθείρωκατ·εφθαρ·κατεperf act ind 2nd pl

κατα·φθείρω (κατα+φθειρ-, κατα+φθερ(ε)·[σ]-, κατα+φθειρ·[σ]-, κατ+εφθαρ·κ-, κατ+εφθαρ-, κατα+φθαρ·[θ]-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταφθειρω[LXX]κατα·φθειρ·ωκαταφθειρομαικατα·φθειρ·ομαι
2ndκαταφθειρειςκατα·φθειρ·ειςκαταφθειρῃ[LXX], καταφθειρει[LXX], καταφθειρεσαικατα·φθειρ·ῃ, κατα·φθειρ·ει classical, κατα·φθειρ·εσαι alt
3rdκαταφθειρει[LXX]κατα·φθειρ·εικαταφθειρεταικατα·φθειρ·εται
Pl1stκαταφθειρομενκατα·φθειρ·ομενκαταφθειρομεθακατα·φθειρ·ομεθα
2ndκαταφθειρετεκατα·φθειρ·ετεκαταφθειρεσθεκατα·φθειρ·εσθε
3rdκαταφθειρουσιν, καταφθειρουσικατα·φθειρ·ουσι(ν)καταφθειρονταικατα·φθειρ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταφθειρω[LXX]κατα·φθειρ·ωκαταφθειρωμαικατα·φθειρ·ωμαι
2ndκαταφθειρῃςκατα·φθειρ·ῃςκαταφθειρῃ[LXX]κατα·φθειρ·ῃ
3rdκαταφθειρῃ[LXX]κατα·φθειρ·ῃκαταφθειρηταικατα·φθειρ·ηται
Pl1stκαταφθειρωμενκατα·φθειρ·ωμενκαταφθειρωμεθακατα·φθειρ·ωμεθα
2ndκαταφθειρητεκατα·φθειρ·ητεκαταφθειρησθεκατα·φθειρ·ησθε
3rdκαταφθειρωσιν, καταφθειρωσικατα·φθειρ·ωσι(ν)καταφθειρωνταικατα·φθειρ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταφθειροιμικατα·φθειρ·οιμικαταφθειροιμηνκατα·φθειρ·οιμην
2ndκαταφθειροιςκατα·φθειρ·οιςκαταφθειροιοκατα·φθειρ·οιο
3rdκαταφθειροικατα·φθειρ·οικαταφθειροιτοκατα·φθειρ·οιτο
Pl1stκαταφθειροιμενκατα·φθειρ·οιμενκαταφθειροιμεθακατα·φθειρ·οιμεθα
2ndκαταφθειροιτεκατα·φθειρ·οιτεκαταφθειροισθεκατα·φθειρ·οισθε
3rdκαταφθειροιεν, καταφθειροισανκατα·φθειρ·οιεν, κατα·φθειρ·οισαν altκαταφθειροιντοκατα·φθειρ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκαταφθειρεκατα·φθειρ·εκαταφθειρουκατα·φθειρ·ου
3rdκαταφθειρετωκατα·φθειρ·ετωκαταφθειρεσθωκατα·φθειρ·εσθω
Pl1st
2ndκαταφθειρετεκατα·φθειρ·ετεκαταφθειρεσθεκατα·φθειρ·εσθε
3rdκαταφθειρετωσαν, καταφθειροντωνκατα·φθειρ·ετωσαν, κατα·φθειρ·οντων classicalκαταφθειρεσθωσαν, καταφθειρεσθωνκατα·φθειρ·εσθωσαν, κατα·φθειρ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
καταφθειρειν​κατα·φθειρ·ειν​καταφθειρεσθαι​κατα·φθειρ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταφθειρουσακαταφθειρονκατα·φθειρ·ουσ·ακατα·φθειρ·ο[υ]ν[τ]
Nomκαταφθειρωνκατα·φθειρ·ο[υ]ν[τ]·^
Accκαταφθειρουσανκαταφθειροντακατα·φθειρ·ουσ·ανκατα·φθειρ·ο[υ]ντ·α
Datκαταφθειρουσῃκαταφθειροντικατα·φθειρ·ουσ·ῃκατα·φθειρ·ο[υ]ντ·ι
Genκαταφθειρουσηςκαταφθειροντοςκατα·φθειρ·ουσ·ηςκατα·φθειρ·ο[υ]ντ·ος
PlVocκαταφθειρουσαικαταφθειροντεςκαταφθειροντακατα·φθειρ·ουσ·αικατα·φθειρ·ο[υ]ντ·εςκατα·φθειρ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accκαταφθειρουσαςκαταφθειρονταςκατα·φθειρ·ουσ·αςκατα·φθειρ·ο[υ]ντ·ας
Datκαταφθειρουσαιςκαταφθειρουσι, καταφθειρουσινκατα·φθειρ·ουσ·αιςκατα·φθειρ·ου[ντ]·σι(ν)
Genκαταφθειρουσωνκαταφθειροντωνκατα·φθειρ·ουσ·ωνκατα·φθειρ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταφθειρομενηκαταφθειρομενεκατα·φθειρ·ομεν·ηκατα·φθειρ·ομεν·ε
Nomκαταφθειρομενοςκατα·φθειρ·ομεν·ος
Accκαταφθειρομενην[LXX]καταφθειρομενονκατα·φθειρ·ομεν·ηνκατα·φθειρ·ομεν·ον
Datκαταφθειρομενῃκαταφθειρομενῳκατα·φθειρ·ομεν·ῃκατα·φθειρ·ομεν·ῳ
Genκαταφθειρομενηςκαταφθειρομενουκατα·φθειρ·ομεν·ηςκατα·φθειρ·ομεν·ου
PlVocκαταφθειρομεναικαταφθειρομενοικαταφθειρομενακατα·φθειρ·ομεν·αικατα·φθειρ·ομεν·οικατα·φθειρ·ομεν·α
Nom
Accκαταφθειρομεναςκαταφθειρομενουςκατα·φθειρ·ομεν·αςκατα·φθειρ·ομεν·ους
Datκαταφθειρομεναιςκαταφθειρομενοιςκατα·φθειρ·ομεν·αιςκατα·φθειρ·ομεν·οις
Genκαταφθειρομενωνκαταφθειρομενωνκατα·φθειρ·ομεν·ωνκατα·φθειρ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατεφθειρονκατα·ε·φθειρ·ονκατεφθειρομηνκατα·ε·φθειρ·ομην
2ndκατεφθειρεςκατα·ε·φθειρ·εςκατεφθειρουκατα·ε·φθειρ·ου
3rdκατεφθειρεν[LXX], κατεφθειρε[LXX]κατα·ε·φθειρ·ε(ν)κατεφθειρετο[LXX]κατα·ε·φθειρ·ετο
Pl1stκατεφθειρομενκατα·ε·φθειρ·ομενκατεφθειρομεθακατα·ε·φθειρ·ομεθα
2ndκατεφθειρετεκατα·ε·φθειρ·ετεκατεφθειρεσθεκατα·ε·φθειρ·εσθε
3rdκατεφθειρον, κατεφθειροσανκατα·ε·φθειρ·ον, κατα·ε·φθειρ·οσαν altκατεφθειροντοκατα·ε·φθειρ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταφθερω[LXX]κατα·φθερ(ε)·[σ]ωκαταφθερουμαικατα·φθερ(ε)·[σ]ομαι
2ndκαταφθερειςκατα·φθερ(ε)·[σ]ειςκαταφθερῃ, καταφθερει, καταφθερεισαικατα·φθερ(ε)·[σ]ῃ, κατα·φθερ(ε)·[σ]ει classical, κατα·φθερ(ε)·[σ]εσαι alt
3rdκαταφθερεικατα·φθερ(ε)·[σ]εικαταφθερειταικατα·φθερ(ε)·[σ]εται
Pl1stκαταφθερουμενκατα·φθερ(ε)·[σ]ομενκαταφθερουμεθακατα·φθερ(ε)·[σ]ομεθα
2ndκαταφθερειτεκατα·φθερ(ε)·[σ]ετεκαταφθερεισθεκατα·φθερ(ε)·[σ]εσθε
3rdκαταφθερουσιν, καταφθερουσικατα·φθερ(ε)·[σ]ουσι(ν)καταφθερουνταικατα·φθερ(ε)·[σ]ονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταφθεροιμικατα·φθερ(ε)·[σ]οιμικαταφθεροιμηνκατα·φθερ(ε)·[σ]οιμην
2ndκαταφθεροιςκατα·φθερ(ε)·[σ]οιςκαταφθεροιοκατα·φθερ(ε)·[σ]οιο
3rdκαταφθεροικατα·φθερ(ε)·[σ]οικαταφθεροιτοκατα·φθερ(ε)·[σ]οιτο
Pl1stκαταφθεροιμενκατα·φθερ(ε)·[σ]οιμενκαταφθεροιμεθακατα·φθερ(ε)·[σ]οιμεθα
2ndκαταφθεροιτεκατα·φθερ(ε)·[σ]οιτεκαταφθεροισθεκατα·φθερ(ε)·[σ]οισθε
3rdκαταφθεροιενκατα·φθερ(ε)·[σ]οιενκαταφθεροιντοκατα·φθερ(ε)·[σ]οιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
καταφθερειν​κατα·φθερ(ε)·[σ]ειν​καταφθερεισθαι​κατα·φθερ(ε)·[σ]εσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταφθερουσακαταφθερουνκατα·φθερ(ε)·[σ]ουσ·ακατα·φθερ(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]
Nomκαταφθερωνκατα·φθερ(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]·^
Accκαταφθερουσανκαταφθερουντακατα·φθερ(ε)·[σ]ουσ·ανκατα·φθερ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Datκαταφθερουσῃκαταφθερουντικατα·φθερ(ε)·[σ]ουσ·ῃκατα·φθερ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ι
Genκαταφθερουσηςκαταφθερουντοςκατα·φθερ(ε)·[σ]ουσ·ηςκατα·φθερ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ος
PlVocκαταφθερουσαικαταφθερουντεςκαταφθερουντακατα·φθερ(ε)·[σ]ουσ·αικατα·φθερ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·εςκατα·φθερ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Nom
Accκαταφθερουσαςκαταφθερουνταςκατα·φθερ(ε)·[σ]ουσ·αςκατα·φθερ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ας
Datκαταφθερουσαιςκαταφθερουσι, καταφθερουσινκατα·φθερ(ε)·[σ]ουσ·αιςκατα·φθερ(ε)·[σ]ου[ντ]·σι(ν)
Genκαταφθερουσωνκαταφθερουντωνκατα·φθερ(ε)·[σ]ουσ·ωνκατα·φθερ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταφθερουμενηκαταφθερουμενεκατα·φθερ(ε)·[σ]ομεν·ηκατα·φθερ(ε)·[σ]ομεν·ε
Nomκαταφθερουμενοςκατα·φθερ(ε)·[σ]ομεν·ος
Accκαταφθερουμενηνκαταφθερουμενονκατα·φθερ(ε)·[σ]ομεν·ηνκατα·φθερ(ε)·[σ]ομεν·ον
Datκαταφθερουμενῃκαταφθερουμενῳκατα·φθερ(ε)·[σ]ομεν·ῃκατα·φθερ(ε)·[σ]ομεν·ῳ
Genκαταφθερουμενηςκαταφθερουμενουκατα·φθερ(ε)·[σ]ομεν·ηςκατα·φθερ(ε)·[σ]ομεν·ου
PlVocκαταφθερουμεναικαταφθερουμενοικαταφθερουμενακατα·φθερ(ε)·[σ]ομεν·αικατα·φθερ(ε)·[σ]ομεν·οικατα·φθερ(ε)·[σ]ομεν·α
Nom
Accκαταφθερουμεναςκαταφθερουμενουςκατα·φθερ(ε)·[σ]ομεν·αςκατα·φθερ(ε)·[σ]ομεν·ους
Datκαταφθερουμεναιςκαταφθερουμενοιςκατα·φθερ(ε)·[σ]ομεν·αιςκατα·φθερ(ε)·[σ]ομεν·οις
Genκαταφθερουμενωνκαταφθερουμενωνκατα·φθερ(ε)·[σ]ομεν·ωνκατα·φθερ(ε)·[σ]ομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατεφθειρακατα·ε·φθειρ·[σ]ακατεφθειραμηνκατα·ε·φθειρ·[σ]αμην
2ndκατεφθειραςκατα·ε·φθειρ·[σ]αςκατεφθειρωκατα·ε·φθειρ·[σ]ω
3rdκατεφθειρεν[LXX], κατεφθειρε[LXX]κατα·ε·φθειρ·[σ]ε(ν)κατεφθειρατοκατα·ε·φθειρ·[σ]ατο
Pl1stκατεφθειραμενκατα·ε·φθειρ·[σ]αμενκατεφθειραμεθακατα·ε·φθειρ·[σ]αμεθα
2ndκατεφθειρατεκατα·ε·φθειρ·[σ]ατεκατεφθειρασθεκατα·ε·φθειρ·[σ]ασθε
3rdκατεφθειραν[LXX]κατα·ε·φθειρ·[σ]ανκατεφθειραντοκατα·ε·φθειρ·[σ]αντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταφθειρω[LXX]κατα·φθειρ·[σ]ωκαταφθειρωμαικατα·φθειρ·[σ]ωμαι
2ndκαταφθειρῃςκατα·φθειρ·[σ]ῃςκαταφθειρῃ[LXX]κατα·φθειρ·[σ]ῃ
3rdκαταφθειρῃ[LXX]κατα·φθειρ·[σ]ῃκαταφθειρηταικατα·φθειρ·[σ]ηται
Pl1stκαταφθειρωμενκατα·φθειρ·[σ]ωμενκαταφθειρωμεθακατα·φθειρ·[σ]ωμεθα
2ndκαταφθειρητεκατα·φθειρ·[σ]ητεκαταφθειρησθεκατα·φθειρ·[σ]ησθε
3rdκαταφθειρωσιν, καταφθειρωσικατα·φθειρ·[σ]ωσι(ν)καταφθειρωνταικατα·φθειρ·[σ]ωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταφθειραιμικατα·φθειρ·[σ]αιμικαταφθειραιμηνκατα·φθειρ·[σ]αιμην
2ndκαταφθειραις, καταφθειρειαςκατα·φθειρ·[σ]αις, κατα·φθειρ·[σ]ειας classicalκαταφθειραιοκατα·φθειρ·[σ]αιο
3rdκαταφθειραι[LXX], καταφθειρειεκατα·φθειρ·[σ]αι, κατα·φθειρ·[σ]ειε classicalκαταφθειραιτοκατα·φθειρ·[σ]αιτο
Pl1stκαταφθειραιμενκατα·φθειρ·[σ]αιμενκαταφθειραιμεθακατα·φθειρ·[σ]αιμεθα
2ndκαταφθειραιτεκατα·φθειρ·[σ]αιτεκαταφθειραισθεκατα·φθειρ·[σ]αισθε
3rdκαταφθειραιεν, καταφθειραισαν, καταφθειρειαν, καταφθειρειενκατα·φθειρ·[σ]αιεν, κατα·φθειρ·[σ]αισαν alt, κατα·φθειρ·[σ]ειαν classical, κατα·φθειρ·[σ]ειεν classicalκαταφθειραιντοκατα·φθειρ·[σ]αιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκαταφθειρονκατα·φθειρ·[σ]ονκαταφθειραι[LXX]κατα·φθειρ·[σ]αι
3rdκαταφθειρατωκατα·φθειρ·[σ]ατωκαταφθειρασθωκατα·φθειρ·[σ]ασθω
Pl1st
2ndκαταφθειρατε[LXX]κατα·φθειρ·[σ]ατεκαταφθειρασθεκατα·φθειρ·[σ]ασθε
3rdκαταφθειρατωσαν, καταφθειραντωνκατα·φθειρ·[σ]ατωσαν, κατα·φθειρ·[σ]αντων classicalκαταφθειρασθωσαν, καταφθειρασθωνκατα·φθειρ·[σ]ασθωσαν, κατα·φθειρ·[σ]ασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
καταφθειραι[LXX]​κατα·φθειρ·[σ]αικαταφθειρασθαι​κατα·φθειρ·[σ]ασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταφθειρασακαταφθειραςκαταφθειρανκατα·φθειρ·[σ]ασ·ακατα·φθειρ·[σ]α[ντ]·ςκατα·φθειρ·[σ]αν[τ]
Nom
Accκαταφθειρασανκαταφθειραντακατα·φθειρ·[σ]ασ·ανκατα·φθειρ·[σ]αντ·α
Datκαταφθειρασῃκαταφθειραντικατα·φθειρ·[σ]ασ·ῃκατα·φθειρ·[σ]αντ·ι
Genκαταφθειρασηςκαταφθειραντοςκατα·φθειρ·[σ]ασ·ηςκατα·φθειρ·[σ]αντ·ος
PlVocκαταφθειρασαικαταφθειραντεςκαταφθειραντακατα·φθειρ·[σ]ασ·αικατα·φθειρ·[σ]αντ·εςκατα·φθειρ·[σ]αντ·α
Nom
Accκαταφθειρασαςκαταφθειρανταςκατα·φθειρ·[σ]ασ·αςκατα·φθειρ·[σ]αντ·ας
Datκαταφθειρασαιςκαταφθειρασι, καταφθειρασινκατα·φθειρ·[σ]ασ·αιςκατα·φθειρ·[σ]α[ντ]·σι(ν)
Genκαταφθειρασωνκαταφθειραντωνκατα·φθειρ·[σ]ασ·ωνκατα·φθειρ·[σ]αντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταφθειραμενηκαταφθειραμενεκατα·φθειρ·[σ]αμεν·ηκατα·φθειρ·[σ]αμεν·ε
Nomκαταφθειραμενοςκατα·φθειρ·[σ]αμεν·ος
Accκαταφθειραμενηνκαταφθειραμενονκατα·φθειρ·[σ]αμεν·ηνκατα·φθειρ·[σ]αμεν·ον
Datκαταφθειραμενῃκαταφθειραμενῳκατα·φθειρ·[σ]αμεν·ῃκατα·φθειρ·[σ]αμεν·ῳ
Genκαταφθειραμενηςκαταφθειραμενουκατα·φθειρ·[σ]αμεν·ηςκατα·φθειρ·[σ]αμεν·ου
PlVocκαταφθειραμεναικαταφθειραμενοικαταφθειραμενακατα·φθειρ·[σ]αμεν·αικατα·φθειρ·[σ]αμεν·οικατα·φθειρ·[σ]αμεν·α
Nom
Accκαταφθειραμεναςκαταφθειραμενουςκατα·φθειρ·[σ]αμεν·αςκατα·φθειρ·[σ]αμεν·ους
Datκαταφθειραμεναιςκαταφθειραμενοιςκατα·φθειρ·[σ]αμεν·αιςκατα·φθειρ·[σ]αμεν·οις
Genκαταφθειραμενωνκαταφθειραμενωνκατα·φθειρ·[σ]αμεν·ωνκατα·φθειρ·[σ]αμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατεφθαρκακατ·εφθαρ·κακατεφθαρμαικατ·εφθαρ·μαι
2ndκατεφθαρκας, κατεφθαρκεςκατ·εφθαρ·κας, κατ·εφθαρ·κες altκατεφθαρσαικατ·εφθαρ·σαι
3rdκατεφθαρκεν, κατεφθαρκεκατ·εφθαρ·κε(ν)κατεφθαρταικατ·εφθαρ·ται
Pl1stκατεφθαρκαμενκατ·εφθαρ·καμενκατεφθαρμεθακατ·εφθαρ·μεθα
2ndκατεφθαρκατε[LXX]κατ·εφθαρ·κατεκατεφθαρθεκατ·εφθαρ·σθε
3rdκατεφθαρκασιν, κατεφθαρκασι, κατεφθαρκανκατ·εφθαρ·κασι(ν), κατ·εφθαρ·καν altκατεφθαραταικατ·εφθαρ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατεφθαρσομαικατ·εφθαρ·σομαι
2ndκατεφθαρσῃ, κατεφθαρσεικατ·εφθαρ·σῃ, κατ·εφθαρ·σει classical
3rdκατεφθαρσεταικατ·εφθαρ·σεται
Pl1stκατεφθαρσομεθακατ·εφθαρ·σομεθα
2ndκατεφθαρσεσθεκατ·εφθαρ·σεσθε
3rdκατεφθαρσονταικατ·εφθαρ·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατεφθαρκωκατ·εφθαρ·κω
2ndκατεφθαρκῃςκατ·εφθαρ·κῃς
3rdκατεφθαρκῃκατ·εφθαρ·κῃ
Pl1stκατεφθαρκωμενκατ·εφθαρ·κωμεν
2ndκατεφθαρκητεκατ·εφθαρ·κητε
3rdκατεφθαρκωσιν, κατεφθαρκωσικατ·εφθαρ·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατεφθαρκοιμι, κατεφθαρκοιηνκατ·εφθαρ·κοιμι, κατ·εφθαρ·κοιην classical
2ndκατεφθαρκοις, κατεφθαρκοιηςκατ·εφθαρ·κοις, κατ·εφθαρ·κοιης classical
3rdκατεφθαρκοι, κατεφθαρκοιηκατ·εφθαρ·κοι, κατ·εφθαρ·κοιη classical
Pl1stκατεφθαρκοιμενκατ·εφθαρ·κοιμεν
2ndκατεφθαρκοιτεκατ·εφθαρ·κοιτε
3rdκατεφθαρκοιενκατ·εφθαρ·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατεφθαρσοιμηνκατ·εφθαρ·σοιμην
2ndκατεφθαρσοιοκατ·εφθαρ·σοιο
3rdκατεφθαρσοιτοκατ·εφθαρ·σοιτο
Pl1stκατεφθαρσοιμεθακατ·εφθαρ·σοιμεθα
2ndκατεφθαρσοισθεκατ·εφθαρ·σοισθε
3rdκατεφθαρσοιντοκατ·εφθαρ·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκατεφθαρκεκατ·εφθαρ·κεκατεφθαρσοκατ·εφθαρ·σο
3rdκατεφθαρκετωκατ·εφθαρ·κετωκατεφθαρθωκατ·εφθαρ·σθω
Pl1st
2ndκατεφθαρκετεκατ·εφθαρ·κετεκατεφθαρθεκατ·εφθαρ·σθε
3rdκατεφθαρκετωσανκατ·εφθαρ·κετωσανκατεφθαρθωσαν, κατεφθαρθωνκατ·εφθαρ·σθωσαν, κατ·εφθαρ·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κατεφθαρκεναι​κατ·εφθαρ·κεναι​κατεφθαρθαι​κατ·εφθαρ·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κατεφθαρσεσθαι​κατ·εφθαρ·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατεφθαρκυιακατεφθαρκοςκατ·εφθαρ·κυι·ακατ·εφθαρ·κο[τ]·ς
Nomκατεφθαρκωςκατ·εφθαρ·κο[τ]·^ς
Accκατεφθαρκυιανκατεφθαρκοτακατ·εφθαρ·κυι·ανκατ·εφθαρ·κοτ·α
Datκατεφθαρκυιᾳκατεφθαρκοτικατ·εφθαρ·κυι·ᾳκατ·εφθαρ·κοτ·ι
Genκατεφθαρκυιαςκατεφθαρκοτοςκατ·εφθαρ·κυι·αςκατ·εφθαρ·κοτ·ος
PlVocκατεφθαρκυιαικατεφθαρκοτεςκατεφθαρκοτακατ·εφθαρ·κυι·αικατ·εφθαρ·κοτ·εςκατ·εφθαρ·κοτ·α
Nom
Accκατεφθαρκυιαςκατεφθαρκοτας[LXX]κατ·εφθαρ·κυι·αςκατ·εφθαρ·κοτ·ας
Datκατεφθαρκυιαιςκατεφθαρκοσι, κατεφθαρκοσινκατ·εφθαρ·κυι·αιςκατ·εφθαρ·κο[τ]·σι(ν)
Genκατεφθαρκυιωνκατεφθαρκοτωνκατ·εφθαρ·κυι·ωνκατ·εφθαρ·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατεφθαρμενη[LXX]κατεφθαρμενεκατ·εφθαρ·μεν·ηκατ·εφθαρ·μεν·ε
Nomκατεφθαρμενοςκατ·εφθαρ·μεν·ος
Accκατεφθαρμενηνκατεφθαρμενονκατ·εφθαρ·μεν·ηνκατ·εφθαρ·μεν·ον
Datκατεφθαρμενῃκατεφθαρμενῳκατ·εφθαρ·μεν·ῃκατ·εφθαρ·μεν·ῳ
Genκατεφθαρμενηςκατεφθαρμενουκατ·εφθαρ·μεν·ηςκατ·εφθαρ·μεν·ου
PlVocκατεφθαρμεναικατεφθαρμενοι[GNT]κατεφθαρμενακατ·εφθαρ·μεν·αικατ·εφθαρ·μεν·οικατ·εφθαρ·μεν·α
Nom
Accκατεφθαρμεναςκατεφθαρμενουςκατ·εφθαρ·μεν·αςκατ·εφθαρ·μεν·ους
Datκατεφθαρμεναιςκατεφθαρμενοιςκατ·εφθαρ·μεν·αιςκατ·εφθαρ·μεν·οις
Genκατεφθαρμενωνκατεφθαρμενωνκατ·εφθαρ·μεν·ωνκατ·εφθαρ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατεφθαρκειν, κατεφθαρκηκατ·ε·εφθαρ·κειν, κατ·ε·εφθαρ·κη classicalκατεφθαρμηνκατ·ε·εφθαρ·μην
2ndκατεφθαρκεις, κατεφθαρκηςκατ·ε·εφθαρ·κεις, κατ·ε·εφθαρ·κης classicalκατεφθαρσοκατ·ε·εφθαρ·σο
3rdκατεφθαρκεικατ·ε·εφθαρ·κεικατεφθαρτοκατ·ε·εφθαρ·το
Pl1stκατεφθαρκειμεν, κατεφθαρκεμενκατ·ε·εφθαρ·κειμεν, κατ·ε·εφθαρ·κεμεν classicalκατεφθαρμεθακατ·ε·εφθαρ·μεθα
2ndκατεφθαρκειτε, κατεφθαρκετεκατ·ε·εφθαρ·κειτε, κατ·ε·εφθαρ·κετε classicalκατεφθαρθεκατ·ε·εφθαρ·σθε
3rdκατεφθαρκεισαν, κατεφθαρκεσανκατ·ε·εφθαρ·κεισαν, κατ·ε·εφθαρ·κεσαν classicalκατεφθαρατοκατ·ε·εφθαρ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκατεφθαρηνκατα·ε·φθαρ·[θ]ην
2ndκατεφθαρηςκατα·ε·φθαρ·[θ]ης
3rdκατεφθαρηκατα·ε·φθαρ·[θ]η
Pl1stκατεφθαρημενκατα·ε·φθαρ·[θ]ημεν
2ndκατεφθαρητεκατα·ε·φθαρ·[θ]ητε
3rdκατεφθαρησαν[LXX]κατα·ε·φθαρ·[θ]ησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stκαταφθαρησομαικατα·φθαρ·[θ]ησομαι
2ndκαταφθαρησῃ[LXX], καταφθαρησεικατα·φθαρ·[θ]ησῃ, κατα·φθαρ·[θ]ησει classical
3rdκαταφθαρησεται[LXX]κατα·φθαρ·[θ]ησεται
Pl1stκαταφθαρησομεθακατα·φθαρ·[θ]ησομεθα
2ndκαταφθαρησεσθεκατα·φθαρ·[θ]ησεσθε
3rdκαταφθαρησονται[GNT][LXX]κατα·φθαρ·[θ]ησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκαταφθαρωκατα·φθαρ·[θ]ω
2ndκαταφθαρῃςκατα·φθαρ·[θ]ῃς
3rdκαταφθαρῃκατα·φθαρ·[θ]ῃ
Pl1stκαταφθαρωμενκατα·φθαρ·[θ]ωμεν
2ndκαταφθαρητεκατα·φθαρ·[θ]ητε
3rdκαταφθαρωσιν, καταφθαρωσικατα·φθαρ·[θ]ωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκαταφθαρειηνκατα·φθαρ·[θ]ειην
2ndκαταφθαρειηςκατα·φθαρ·[θ]ειης
3rdκαταφθαρειηκατα·φθαρ·[θ]ειη
Pl1stκαταφθαρειημεν, καταφθαρειμενκατα·φθαρ·[θ]ειημεν, κατα·φθαρ·[θ]ειμεν classical
2ndκαταφθαρειητε, καταφθαρειτεκατα·φθαρ·[θ]ειητε, κατα·φθαρ·[θ]ειτε classical
3rdκαταφθαρειησαν, καταφθαρειενκατα·φθαρ·[θ]ειησαν, κατα·φθαρ·[θ]ειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stκαταφθαρησοιμηνκατα·φθαρ·[θ]ησοιμην
2ndκαταφθαρησοιοκατα·φθαρ·[θ]ησοιο
3rdκαταφθαρησοιτοκατα·φθαρ·[θ]ησοιτο
Pl1stκαταφθαρησοιμεθακατα·φθαρ·[θ]ησοιμεθα
2ndκαταφθαρησοισθεκατα·φθαρ·[θ]ησοισθε
3rdκαταφθαρησοιντοκατα·φθαρ·[θ]ησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndκαταφθαρηθικατα·φθαρ·[θ]ητι
3rdκαταφθαρητωκατα·φθαρ·[θ]ητω
Pl1st
2ndκαταφθαρητεκατα·φθαρ·[θ]ητε
3rdκαταφθαρητωσαν, καταφθαρεντωνκατα·φθαρ·[θ]ητωσαν, κατα·φθαρ·[θ]εντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
καταφθαρηναι​κατα·φθαρ·[θ]ηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
καταφθαρησεσθαι​κατα·φθαρ·[θ]ησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταφθαρεισακαταφθαρειςκαταφθαρενκατα·φθαρ·[θ]εισ·ακατα·φθαρ·[θ]ει[ντ]·ςκατα·φθαρ·[θ]ε[ι]ν[τ]
Nom
Accκαταφθαρεισανκαταφθαρεντακατα·φθαρ·[θ]εισ·ανκατα·φθαρ·[θ]ε[ι]ντ·α
Datκαταφθαρεισῃκαταφθαρεντικατα·φθαρ·[θ]εισ·ῃκατα·φθαρ·[θ]ε[ι]ντ·ι
Genκαταφθαρεισηςκαταφθαρεντοςκατα·φθαρ·[θ]εισ·ηςκατα·φθαρ·[θ]ε[ι]ντ·ος
PlVocκαταφθαρεισαικαταφθαρεντεςκαταφθαρεντακατα·φθαρ·[θ]εισ·αικατα·φθαρ·[θ]ε[ι]ντ·εςκατα·φθαρ·[θ]ε[ι]ντ·α
Nom
Accκαταφθαρεισαςκαταφθαρενταςκατα·φθαρ·[θ]εισ·αςκατα·φθαρ·[θ]ε[ι]ντ·ας
Datκαταφθαρεισαιςκαταφθαρεισι, καταφθαρεισινκατα·φθαρ·[θ]εισ·αιςκατα·φθαρ·[θ]ει[ντ]·σι(ν)
Genκαταφθαρεισωνκαταφθαρεντωνκατα·φθαρ·[θ]εισ·ωνκατα·φθαρ·[θ]ε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταφθαρησομενηκαταφθαρησομενεκατα·φθαρ·[θ]ησομεν·ηκατα·φθαρ·[θ]ησομεν·ε
Nomκαταφθαρησομενοςκατα·φθαρ·[θ]ησομεν·ος
Accκαταφθαρησομενηνκαταφθαρησομενονκατα·φθαρ·[θ]ησομεν·ηνκατα·φθαρ·[θ]ησομεν·ον
Datκαταφθαρησομενῃκαταφθαρησομενῳκατα·φθαρ·[θ]ησομεν·ῃκατα·φθαρ·[θ]ησομεν·ῳ
Genκαταφθαρησομενηςκαταφθαρησομενουκατα·φθαρ·[θ]ησομεν·ηςκατα·φθαρ·[θ]ησομεν·ου
PlVocκαταφθαρησομεναικαταφθαρησομενοικαταφθαρησομενακατα·φθαρ·[θ]ησομεν·αικατα·φθαρ·[θ]ησομεν·οικατα·φθαρ·[θ]ησομεν·α
Nom
Accκαταφθαρησομεναςκαταφθαρησομενουςκατα·φθαρ·[θ]ησομεν·αςκατα·φθαρ·[θ]ησομεν·ους
Datκαταφθαρησομεναιςκαταφθαρησομενοιςκατα·φθαρ·[θ]ησομεν·αιςκατα·φθαρ·[θ]ησομεν·οις
Genκαταφθαρησομενωνκαταφθαρησομενωνκατα·φθαρ·[θ]ησομεν·ωνκατα·φθαρ·[θ]ησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 15-Nov-2019 18:29:19 EST