καταστρεφω • KATASTREFW • katastrephō

Search: κατεστραφη

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
κατεστραφηκαταστρέφωκατα·ε·στραφ·[θ]ηaor θη ind 3rd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
κατεστραφηκαταστρέφωκατα·ε·στραφ·[θ]ηaor θη ind 3rd sg

κατα·στρέφω (κατα+στρεφ-, κατα+στρεψ-, κατα+στρεψ-, -, κατ+εστραφ-, κατα+στραφ·[θ]-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταστρεφωκατα·στρεφ·ωκαταστρεφομαικατα·στρεφ·ομαι
2ndκαταστρεφειςκατα·στρεφ·ειςκαταστρεφῃ, καταστρεφει, καταστρεφεσαικατα·στρεφ·ῃ, κατα·στρεφ·ει classical, κατα·στρεφ·εσαι alt
3rdκαταστρεφεικατα·στρεφ·εικαταστρεφεται[LXX]κατα·στρεφ·εται
Pl1stκαταστρεφομενκατα·στρεφ·ομενκαταστρεφομεθακατα·στρεφ·ομεθα
2ndκαταστρεφετεκατα·στρεφ·ετεκαταστρεφεσθεκατα·στρεφ·εσθε
3rdκαταστρεφουσιν, καταστρεφουσικατα·στρεφ·ουσι(ν)καταστρεφονταικατα·στρεφ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταστρεφωκατα·στρεφ·ωκαταστρεφωμαικατα·στρεφ·ωμαι
2ndκαταστρεφῃςκατα·στρεφ·ῃςκαταστρεφῃκατα·στρεφ·ῃ
3rdκαταστρεφῃκατα·στρεφ·ῃκαταστρεφηταικατα·στρεφ·ηται
Pl1stκαταστρεφωμενκατα·στρεφ·ωμενκαταστρεφωμεθακατα·στρεφ·ωμεθα
2ndκαταστρεφητεκατα·στρεφ·ητεκαταστρεφησθεκατα·στρεφ·ησθε
3rdκαταστρεφωσιν, καταστρεφωσικατα·στρεφ·ωσι(ν)καταστρεφωνταικατα·στρεφ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταστρεφοιμικατα·στρεφ·οιμικαταστρεφοιμηνκατα·στρεφ·οιμην
2ndκαταστρεφοιςκατα·στρεφ·οιςκαταστρεφοιοκατα·στρεφ·οιο
3rdκαταστρεφοικατα·στρεφ·οικαταστρεφοιτοκατα·στρεφ·οιτο
Pl1stκαταστρεφοιμενκατα·στρεφ·οιμενκαταστρεφοιμεθακατα·στρεφ·οιμεθα
2ndκαταστρεφοιτεκατα·στρεφ·οιτεκαταστρεφοισθεκατα·στρεφ·οισθε
3rdκαταστρεφοιεν, καταστρεφοισανκατα·στρεφ·οιεν, κατα·στρεφ·οισαν altκαταστρεφοιντοκατα·στρεφ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκαταστρεφεκατα·στρεφ·εκαταστρεφουκατα·στρεφ·ου
3rdκαταστρεφετωκατα·στρεφ·ετωκαταστρεφεσθωκατα·στρεφ·εσθω
Pl1st
2ndκαταστρεφετεκατα·στρεφ·ετεκαταστρεφεσθεκατα·στρεφ·εσθε
3rdκαταστρεφετωσαν, καταστρεφοντωνκατα·στρεφ·ετωσαν, κατα·στρεφ·οντων classicalκαταστρεφεσθωσαν, καταστρεφεσθωνκατα·στρεφ·εσθωσαν, κατα·στρεφ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
καταστρεφειν​κατα·στρεφ·ειν​καταστρεφεσθαι​κατα·στρεφ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταστρεφουσακαταστρεφονκατα·στρεφ·ουσ·ακατα·στρεφ·ο[υ]ν[τ]
Nomκαταστρεφων[LXX]κατα·στρεφ·ο[υ]ν[τ]·^
Accκαταστρεφουσανκαταστρεφοντακατα·στρεφ·ουσ·ανκατα·στρεφ·ο[υ]ντ·α
Datκαταστρεφουσῃκαταστρεφοντικατα·στρεφ·ουσ·ῃκατα·στρεφ·ο[υ]ντ·ι
Genκαταστρεφουσηςκαταστρεφοντοςκατα·στρεφ·ουσ·ηςκατα·στρεφ·ο[υ]ντ·ος
PlVocκαταστρεφουσαικαταστρεφοντεςκαταστρεφοντακατα·στρεφ·ουσ·αικατα·στρεφ·ο[υ]ντ·εςκατα·στρεφ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accκαταστρεφουσαςκαταστρεφονταςκατα·στρεφ·ουσ·αςκατα·στρεφ·ο[υ]ντ·ας
Datκαταστρεφουσαιςκαταστρεφουσι, καταστρεφουσινκατα·στρεφ·ουσ·αιςκατα·στρεφ·ου[ντ]·σι(ν)
Genκαταστρεφουσωνκαταστρεφοντωνκατα·στρεφ·ουσ·ωνκατα·στρεφ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταστρεφομενηκαταστρεφομενεκατα·στρεφ·ομεν·ηκατα·στρεφ·ομεν·ε
Nomκαταστρεφομενοςκατα·στρεφ·ομεν·ος
Accκαταστρεφομενηνκαταστρεφομενονκατα·στρεφ·ομεν·ηνκατα·στρεφ·ομεν·ον
Datκαταστρεφομενῃκαταστρεφομενῳκατα·στρεφ·ομεν·ῃκατα·στρεφ·ομεν·ῳ
Genκαταστρεφομενηςκαταστρεφομενουκατα·στρεφ·ομεν·ηςκατα·στρεφ·ομεν·ου
PlVocκαταστρεφομεναικαταστρεφομενοικαταστρεφομενακατα·στρεφ·ομεν·αικατα·στρεφ·ομεν·οικατα·στρεφ·ομεν·α
Nom
Accκαταστρεφομεναςκαταστρεφομενουςκατα·στρεφ·ομεν·αςκατα·στρεφ·ομεν·ους
Datκαταστρεφομεναιςκαταστρεφομενοιςκατα·στρεφ·ομεν·αιςκατα·στρεφ·ομεν·οις
Genκαταστρεφομενωνκαταστρεφομενωνκατα·στρεφ·ομεν·ωνκατα·στρεφ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατεστρεφονκατα·ε·στρεφ·ονκατεστρεφομηνκατα·ε·στρεφ·ομην
2ndκατεστρεφεςκατα·ε·στρεφ·εςκατεστρεφουκατα·ε·στρεφ·ου
3rdκατεστρεφεν, κατεστρεφεκατα·ε·στρεφ·ε(ν)κατεστρεφετοκατα·ε·στρεφ·ετο
Pl1stκατεστρεφομενκατα·ε·στρεφ·ομενκατεστρεφομεθακατα·ε·στρεφ·ομεθα
2ndκατεστρεφετεκατα·ε·στρεφ·ετεκατεστρεφεσθεκατα·ε·στρεφ·εσθε
3rdκατεστρεφον, κατεστρεφοσανκατα·ε·στρεφ·ον, κατα·ε·στρεφ·οσαν altκατεστρεφοντοκατα·ε·στρεφ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταστρεψω[LXX]κατα·στρεφ·σωκαταστρεψομαικατα·στρεφ·σομαι
2ndκαταστρεψειςκατα·στρεφ·σειςκαταστρεψῃ[LXX], καταστρεψει[LXX], καταστρεψεσαικατα·στρεφ·σῃ, κατα·στρεφ·σει classical, κατα·στρεφ·σεσαι alt
3rdκαταστρεψει[LXX]κατα·στρεφ·σεικαταστρεψεταικατα·στρεφ·σεται
Pl1stκαταστρεψομενκατα·στρεφ·σομενκαταστρεψομεθακατα·στρεφ·σομεθα
2ndκαταστρεψετεκατα·στρεφ·σετεκαταστρεψεσθεκατα·στρεφ·σεσθε
3rdκαταστρεψουσιν, καταστρεψουσικατα·στρεφ·σουσι(ν)καταστρεψονταικατα·στρεφ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταστρεψοιμικατα·στρεφ·σοιμικαταστρεψοιμηνκατα·στρεφ·σοιμην
2ndκαταστρεψοιςκατα·στρεφ·σοιςκαταστρεψοιοκατα·στρεφ·σοιο
3rdκαταστρεψοικατα·στρεφ·σοικαταστρεψοιτοκατα·στρεφ·σοιτο
Pl1stκαταστρεψοιμενκατα·στρεφ·σοιμενκαταστρεψοιμεθακατα·στρεφ·σοιμεθα
2ndκαταστρεψοιτεκατα·στρεφ·σοιτεκαταστρεψοισθεκατα·στρεφ·σοισθε
3rdκαταστρεψοιενκατα·στρεφ·σοιενκαταστρεψοιντοκατα·στρεφ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
καταστρεψειν​κατα·στρεφ·σειν​καταστρεψεσθαι​κατα·στρεφ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταστρεψουσακαταστρεψονκατα·στρεφ·σουσ·ακατα·στρεφ·σο[υ]ν[τ]
Nomκαταστρεψωνκατα·στρεφ·σο[υ]ν[τ]·^
Accκαταστρεψουσανκαταστρεψοντακατα·στρεφ·σουσ·ανκατα·στρεφ·σο[υ]ντ·α
Datκαταστρεψουσῃκαταστρεψοντικατα·στρεφ·σουσ·ῃκατα·στρεφ·σο[υ]ντ·ι
Genκαταστρεψουσηςκαταστρεψοντοςκατα·στρεφ·σουσ·ηςκατα·στρεφ·σο[υ]ντ·ος
PlVocκαταστρεψουσαικαταστρεψοντεςκαταστρεψοντακατα·στρεφ·σουσ·αικατα·στρεφ·σο[υ]ντ·εςκατα·στρεφ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accκαταστρεψουσαςκαταστρεψονταςκατα·στρεφ·σουσ·αςκατα·στρεφ·σο[υ]ντ·ας
Datκαταστρεψουσαιςκαταστρεψουσι, καταστρεψουσινκατα·στρεφ·σουσ·αιςκατα·στρεφ·σου[ντ]·σι(ν)
Genκαταστρεψουσωνκαταστρεψοντωνκατα·στρεφ·σουσ·ωνκατα·στρεφ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταστρεψομενηκαταστρεψομενεκατα·στρεφ·σομεν·ηκατα·στρεφ·σομεν·ε
Nomκαταστρεψομενοςκατα·στρεφ·σομεν·ος
Accκαταστρεψομενηνκαταστρεψομενονκατα·στρεφ·σομεν·ηνκατα·στρεφ·σομεν·ον
Datκαταστρεψομενῃκαταστρεψομενῳκατα·στρεφ·σομεν·ῃκατα·στρεφ·σομεν·ῳ
Genκαταστρεψομενηςκαταστρεψομενουκατα·στρεφ·σομεν·ηςκατα·στρεφ·σομεν·ου
PlVocκαταστρεψομεναικαταστρεψομενοικαταστρεψομενακατα·στρεφ·σομεν·αικατα·στρεφ·σομεν·οικατα·στρεφ·σομεν·α
Nom
Accκαταστρεψομεναςκαταστρεψομενουςκατα·στρεφ·σομεν·αςκατα·στρεφ·σομεν·ους
Datκαταστρεψομεναιςκαταστρεψομενοιςκατα·στρεφ·σομεν·αιςκατα·στρεφ·σομεν·οις
Genκαταστρεψομενωνκαταστρεψομενωνκατα·στρεφ·σομεν·ωνκατα·στρεφ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατεστρεψα[LXX]κατα·ε·στρεφ·σακατεστρεψαμηνκατα·ε·στρεφ·σαμην
2ndκατεστρεψας[LXX]κατα·ε·στρεφ·σαςκατεστρεψωκατα·ε·στρεφ·σω
3rdκατεστρεψεν[GNT][LXX], κατεστρεψε[LXX]κατα·ε·στρεφ·σε(ν)κατεστρεψατοκατα·ε·στρεφ·σατο
Pl1stκατεστρεψαμενκατα·ε·στρεφ·σαμενκατεστρεψαμεθακατα·ε·στρεφ·σαμεθα
2ndκατεστρεψατεκατα·ε·στρεφ·σατεκατεστρεψασθεκατα·ε·στρεφ·σασθε
3rdκατεστρεψανκατα·ε·στρεφ·σανκατεστρεψαντοκατα·ε·στρεφ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταστρεψω[LXX]κατα·στρεφ·σωκαταστρεψωμαικατα·στρεφ·σωμαι
2ndκαταστρεψῃςκατα·στρεφ·σῃςκαταστρεψῃ[LXX]κατα·στρεφ·σῃ
3rdκαταστρεψῃ[LXX]κατα·στρεφ·σῃκαταστρεψηταικατα·στρεφ·σηται
Pl1stκαταστρεψωμενκατα·στρεφ·σωμενκαταστρεψωμεθακατα·στρεφ·σωμεθα
2ndκαταστρεψητεκατα·στρεφ·σητεκαταστρεψησθεκατα·στρεφ·σησθε
3rdκαταστρεψωσιν, καταστρεψωσικατα·στρεφ·σωσι(ν)καταστρεψωνταικατα·στρεφ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταστρεψαιμικατα·στρεφ·σαιμικαταστρεψαιμηνκατα·στρεφ·σαιμην
2ndκαταστρεψαις, καταστρεψειαςκατα·στρεφ·σαις, κατα·στρεφ·σειας classicalκαταστρεψαιοκατα·στρεφ·σαιο
3rdκαταστρεψαι[LXX], καταστρεψειεκατα·στρεφ·σαι, κατα·στρεφ·σειε classicalκαταστρεψαιτοκατα·στρεφ·σαιτο
Pl1stκαταστρεψαιμενκατα·στρεφ·σαιμενκαταστρεψαιμεθακατα·στρεφ·σαιμεθα
2ndκαταστρεψαιτεκατα·στρεφ·σαιτεκαταστρεψαισθεκατα·στρεφ·σαισθε
3rdκαταστρεψαιεν, καταστρεψαισαν, καταστρεψειαν, καταστρεψειενκατα·στρεφ·σαιεν, κατα·στρεφ·σαισαν alt, κατα·στρεφ·σειαν classical, κατα·στρεφ·σειεν classicalκαταστρεψαιντοκατα·στρεφ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκαταστρεψονκατα·στρεφ·σονκαταστρεψαι[LXX]κατα·στρεφ·σαι
3rdκαταστρεψατωκατα·στρεφ·σατωκαταστρεψασθωκατα·στρεφ·σασθω
Pl1st
2ndκαταστρεψατεκατα·στρεφ·σατεκαταστρεψασθεκατα·στρεφ·σασθε
3rdκαταστρεψατωσαν, καταστρεψαντωνκατα·στρεφ·σατωσαν, κατα·στρεφ·σαντων classicalκαταστρεψασθωσαν, καταστρεψασθωνκατα·στρεφ·σασθωσαν, κατα·στρεφ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
καταστρεψαι[LXX]​κατα·στρεφ·σαικαταστρεψασθαι​κατα·στρεφ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταστρεψασακαταστρεψας[LXX]καταστρεψανκατα·στρεφ·σασ·ακατα·στρεφ·σα[ντ]·ςκατα·στρεφ·σαν[τ]
Nom
Accκαταστρεψασανκαταστρεψαντακατα·στρεφ·σασ·ανκατα·στρεφ·σαντ·α
Datκαταστρεψασῃκαταστρεψαντικατα·στρεφ·σασ·ῃκατα·στρεφ·σαντ·ι
Genκαταστρεψασηςκαταστρεψαντοςκατα·στρεφ·σασ·ηςκατα·στρεφ·σαντ·ος
PlVocκαταστρεψασαικαταστρεψαντεςκαταστρεψαντακατα·στρεφ·σασ·αικατα·στρεφ·σαντ·εςκατα·στρεφ·σαντ·α
Nom
Accκαταστρεψασαςκαταστρεψανταςκατα·στρεφ·σασ·αςκατα·στρεφ·σαντ·ας
Datκαταστρεψασαιςκαταστρεψασι, καταστρεψασινκατα·στρεφ·σασ·αιςκατα·στρεφ·σα[ντ]·σι(ν)
Genκαταστρεψασωνκαταστρεψαντωνκατα·στρεφ·σασ·ωνκατα·στρεφ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταστρεψαμενηκαταστρεψαμενεκατα·στρεφ·σαμεν·ηκατα·στρεφ·σαμεν·ε
Nomκαταστρεψαμενοςκατα·στρεφ·σαμεν·ος
Accκαταστρεψαμενηνκαταστρεψαμενονκατα·στρεφ·σαμεν·ηνκατα·στρεφ·σαμεν·ον
Datκαταστρεψαμενῃκαταστρεψαμενῳκατα·στρεφ·σαμεν·ῃκατα·στρεφ·σαμεν·ῳ
Genκαταστρεψαμενηςκαταστρεψαμενουκατα·στρεφ·σαμεν·ηςκατα·στρεφ·σαμεν·ου
PlVocκαταστρεψαμεναικαταστρεψαμενοικαταστρεψαμενακατα·στρεφ·σαμεν·αικατα·στρεφ·σαμεν·οικατα·στρεφ·σαμεν·α
Nom
Accκαταστρεψαμεναςκαταστρεψαμενουςκατα·στρεφ·σαμεν·αςκατα·στρεφ·σαμεν·ους
Datκαταστρεψαμεναιςκαταστρεψαμενοιςκατα·στρεφ·σαμεν·αιςκατα·στρεφ·σαμεν·οις
Genκαταστρεψαμενωνκαταστρεψαμενωνκατα·στρεφ·σαμεν·ωνκατα·στρεφ·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατεστραμμαικατ·εστραφ·μαι
2ndκατεστραψαικατ·εστραφ·σαι
3rdκατεστραπται[LXX]κατ·εστραφ·ται
Pl1stκατεστραμμεθακατ·εστραφ·μεθα
2ndκατεστραφθεκατ·εστραφ·σθε
3rdκατεστραφαταικατ·εστραφ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατεστραψομαικατ·εστραφ·σομαι
2ndκατεστραψῃ, κατεστραψεικατ·εστραφ·σῃ, κατ·εστραφ·σει classical
3rdκατεστραψεταικατ·εστραφ·σεται
Pl1stκατεστραψομεθακατ·εστραφ·σομεθα
2ndκατεστραψεσθεκατ·εστραφ·σεσθε
3rdκατεστραψονταικατ·εστραφ·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατεστραψοιμηνκατ·εστραφ·σοιμην
2ndκατεστραψοιοκατ·εστραφ·σοιο
3rdκατεστραψοιτοκατ·εστραφ·σοιτο
Pl1stκατεστραψοιμεθακατ·εστραφ·σοιμεθα
2ndκατεστραψοισθεκατ·εστραφ·σοισθε
3rdκατεστραψοιντοκατ·εστραφ·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκατεστραψοκατ·εστραφ·σο
3rdκατεστραφθωκατ·εστραφ·σθω
Pl1st
2ndκατεστραφθεκατ·εστραφ·σθε
3rdκατεστραφθωσαν, κατεστραφθωνκατ·εστραφ·σθωσαν, κατ·εστραφ·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κατεστραφθαι​κατ·εστραφ·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κατεστραψεσθαι​κατ·εστραφ·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατεστραμμενη[LXX]κατεστραμμενεκατ·εστραφ·μεν·ηκατ·εστραφ·μεν·ε
Nomκατεστραμμενοςκατ·εστραφ·μεν·ος
Accκατεστραμμενηνκατεστραμμενονκατ·εστραφ·μεν·ηνκατ·εστραφ·μεν·ον
Datκατεστραμμενῃκατεστραμμενῳκατ·εστραφ·μεν·ῃκατ·εστραφ·μεν·ῳ
Genκατεστραμμενης[LXX]κατεστραμμενουκατ·εστραφ·μεν·ηςκατ·εστραφ·μεν·ου
PlVocκατεστραμμεναικατεστραμμενοικατεστραμμενακατ·εστραφ·μεν·αικατ·εστραφ·μεν·οικατ·εστραφ·μεν·α
Nom
Accκατεστραμμεναςκατεστραμμενουςκατ·εστραφ·μεν·αςκατ·εστραφ·μεν·ους
Datκατεστραμμεναιςκατεστραμμενοιςκατ·εστραφ·μεν·αιςκατ·εστραφ·μεν·οις
Genκατεστραμμενωνκατεστραμμενωνκατ·εστραφ·μεν·ωνκατ·εστραφ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατεστραμμηνκατ·ε·εστραφ·μην
2ndκατεστραψοκατ·ε·εστραφ·σο
3rdκατεστραπτοκατ·ε·εστραφ·το
Pl1stκατεστραμμεθακατ·ε·εστραφ·μεθα
2ndκατεστραφθεκατ·ε·εστραφ·σθε
3rdκατεστραφατοκατ·ε·εστραφ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκατεστραφηνκατα·ε·στραφ·[θ]ην
2ndκατεστραφηςκατα·ε·στραφ·[θ]ης
3rdκατεστραφη[LXX]κατα·ε·στραφ·[θ]η
Pl1stκατεστραφημενκατα·ε·στραφ·[θ]ημεν
2ndκατεστραφητεκατα·ε·στραφ·[θ]ητε
3rdκατεστραφησανκατα·ε·στραφ·[θ]ησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stκαταστραφησομαικατα·στραφ·[θ]ησομαι
2ndκαταστραφησῃ, καταστραφησεικατα·στραφ·[θ]ησῃ, κατα·στραφ·[θ]ησει classical
3rdκαταστραφησεται[LXX]κατα·στραφ·[θ]ησεται
Pl1stκαταστραφησομεθακατα·στραφ·[θ]ησομεθα
2ndκαταστραφησεσθεκατα·στραφ·[θ]ησεσθε
3rdκαταστραφησονταικατα·στραφ·[θ]ησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκαταστραφωκατα·στραφ·[θ]ω
2ndκαταστραφῃςκατα·στραφ·[θ]ῃς
3rdκαταστραφῃκατα·στραφ·[θ]ῃ
Pl1stκαταστραφωμενκατα·στραφ·[θ]ωμεν
2ndκαταστραφητεκατα·στραφ·[θ]ητε
3rdκαταστραφωσιν, καταστραφωσικατα·στραφ·[θ]ωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκαταστραφειηνκατα·στραφ·[θ]ειην
2ndκαταστραφειηςκατα·στραφ·[θ]ειης
3rdκαταστραφειηκατα·στραφ·[θ]ειη
Pl1stκαταστραφειημεν, καταστραφειμενκατα·στραφ·[θ]ειημεν, κατα·στραφ·[θ]ειμεν classical
2ndκαταστραφειητε, καταστραφειτεκατα·στραφ·[θ]ειητε, κατα·στραφ·[θ]ειτε classical
3rdκαταστραφειησαν, καταστραφειενκατα·στραφ·[θ]ειησαν, κατα·στραφ·[θ]ειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stκαταστραφησοιμηνκατα·στραφ·[θ]ησοιμην
2ndκαταστραφησοιοκατα·στραφ·[θ]ησοιο
3rdκαταστραφησοιτοκατα·στραφ·[θ]ησοιτο
Pl1stκαταστραφησοιμεθακατα·στραφ·[θ]ησοιμεθα
2ndκαταστραφησοισθεκατα·στραφ·[θ]ησοισθε
3rdκαταστραφησοιντοκατα·στραφ·[θ]ησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndκαταστραφηθικατα·στραφ·[θ]ητι
3rdκαταστραφητωκατα·στραφ·[θ]ητω
Pl1st
2ndκαταστραφητεκατα·στραφ·[θ]ητε
3rdκαταστραφητωσαν, καταστραφεντωνκατα·στραφ·[θ]ητωσαν, κατα·στραφ·[θ]εντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
καταστραφηναι​κατα·στραφ·[θ]ηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
καταστραφησεσθαι​κατα·στραφ·[θ]ησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταστραφεισακαταστραφειςκαταστραφενκατα·στραφ·[θ]εισ·ακατα·στραφ·[θ]ει[ντ]·ςκατα·στραφ·[θ]ε[ι]ν[τ]
Nom
Accκαταστραφεισανκαταστραφεντακατα·στραφ·[θ]εισ·ανκατα·στραφ·[θ]ε[ι]ντ·α
Datκαταστραφεισῃκαταστραφεντικατα·στραφ·[θ]εισ·ῃκατα·στραφ·[θ]ε[ι]ντ·ι
Genκαταστραφεισηςκαταστραφεντοςκατα·στραφ·[θ]εισ·ηςκατα·στραφ·[θ]ε[ι]ντ·ος
PlVocκαταστραφεισαικαταστραφεντεςκαταστραφεντακατα·στραφ·[θ]εισ·αικατα·στραφ·[θ]ε[ι]ντ·εςκατα·στραφ·[θ]ε[ι]ντ·α
Nom
Accκαταστραφεισαςκαταστραφενταςκατα·στραφ·[θ]εισ·αςκατα·στραφ·[θ]ε[ι]ντ·ας
Datκαταστραφεισαιςκαταστραφεισι, καταστραφεισινκατα·στραφ·[θ]εισ·αιςκατα·στραφ·[θ]ει[ντ]·σι(ν)
Genκαταστραφεισωνκαταστραφεντωνκατα·στραφ·[θ]εισ·ωνκατα·στραφ·[θ]ε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταστραφησομενηκαταστραφησομενεκατα·στραφ·[θ]ησομεν·ηκατα·στραφ·[θ]ησομεν·ε
Nomκαταστραφησομενοςκατα·στραφ·[θ]ησομεν·ος
Accκαταστραφησομενηνκαταστραφησομενονκατα·στραφ·[θ]ησομεν·ηνκατα·στραφ·[θ]ησομεν·ον
Datκαταστραφησομενῃκαταστραφησομενῳκατα·στραφ·[θ]ησομεν·ῃκατα·στραφ·[θ]ησομεν·ῳ
Genκαταστραφησομενηςκαταστραφησομενουκατα·στραφ·[θ]ησομεν·ηςκατα·στραφ·[θ]ησομεν·ου
PlVocκαταστραφησομεναικαταστραφησομενοικαταστραφησομενακατα·στραφ·[θ]ησομεν·αικατα·στραφ·[θ]ησομεν·οικατα·στραφ·[θ]ησομεν·α
Nom
Accκαταστραφησομεναςκαταστραφησομενουςκατα·στραφ·[θ]ησομεν·αςκατα·στραφ·[θ]ησομεν·ους
Datκαταστραφησομεναιςκαταστραφησομενοιςκατα·στραφ·[θ]ησομεν·αιςκατα·στραφ·[θ]ησομεν·οις
Genκαταστραφησομενωνκαταστραφησομενωνκατα·στραφ·[θ]ησομεν·ωνκατα·στραφ·[θ]ησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 28-May-2020 08:52:05 EDT