κατασκευαζω • KATASKEUAZW • kataskeuazō

Search: κατεσκευασεν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
κατεσκευασενκατασκευάζωκατα·ε·σκευα·σε(ν)1aor act ind 3rd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
κατεσκευασενκατασκευάζωκατα·ε·σκευα·σε(ν)1aor act ind 3rd sg

κατα·σκευάζω (κατα+σκευαζ-, κατα+σκευα·σ-, κατα+σκευα·σ-, -, κατ+εσκευασ-, κατα+σκευασ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατασκευαζωκατα·σκευαζ·ωκατασκευαζομαικατα·σκευαζ·ομαι
2ndκατασκευαζειςκατα·σκευαζ·ειςκατασκευαζῃ, κατασκευαζει[LXX], κατασκευαζεσαικατα·σκευαζ·ῃ, κατα·σκευαζ·ει classical, κατα·σκευαζ·εσαι alt
3rdκατασκευαζει[LXX]κατα·σκευαζ·εικατασκευαζεται[GNT]κατα·σκευαζ·εται
Pl1stκατασκευαζομενκατα·σκευαζ·ομενκατασκευαζομεθακατα·σκευαζ·ομεθα
2ndκατασκευαζετεκατα·σκευαζ·ετεκατασκευαζεσθεκατα·σκευαζ·εσθε
3rdκατασκευαζουσιν[LXX], κατασκευαζουσικατα·σκευαζ·ουσι(ν), κατα·σκευαζ·ουσι(ν)κατασκευαζονταικατα·σκευαζ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατασκευαζωκατα·σκευαζ·ωκατασκευαζωμαικατα·σκευαζ·ωμαι
2ndκατασκευαζῃςκατα·σκευαζ·ῃςκατασκευαζῃκατα·σκευαζ·ῃ
3rdκατασκευαζῃκατα·σκευαζ·ῃκατασκευαζηταικατα·σκευαζ·ηται
Pl1stκατασκευαζωμενκατα·σκευαζ·ωμενκατασκευαζωμεθακατα·σκευαζ·ωμεθα
2ndκατασκευαζητεκατα·σκευαζ·ητεκατασκευαζησθεκατα·σκευαζ·ησθε
3rdκατασκευαζωσιν, κατασκευαζωσικατα·σκευαζ·ωσι(ν)κατασκευαζωνταικατα·σκευαζ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατασκευαζοιμικατα·σκευαζ·οιμικατασκευαζοιμηνκατα·σκευαζ·οιμην
2ndκατασκευαζοιςκατα·σκευαζ·οιςκατασκευαζοιοκατα·σκευαζ·οιο
3rdκατασκευαζοικατα·σκευαζ·οικατασκευαζοιτοκατα·σκευαζ·οιτο
Pl1stκατασκευαζοιμενκατα·σκευαζ·οιμενκατασκευαζοιμεθακατα·σκευαζ·οιμεθα
2ndκατασκευαζοιτεκατα·σκευαζ·οιτεκατασκευαζοισθεκατα·σκευαζ·οισθε
3rdκατασκευαζοιεν, κατασκευαζοισανκατα·σκευαζ·οιεν, κατα·σκευαζ·οισαν altκατασκευαζοιντοκατα·σκευαζ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκατασκευαζεκατα·σκευαζ·εκατασκευαζουκατα·σκευαζ·ου
3rdκατασκευαζετωκατα·σκευαζ·ετωκατασκευαζεσθωκατα·σκευαζ·εσθω
Pl1st
2ndκατασκευαζετεκατα·σκευαζ·ετεκατασκευαζεσθεκατα·σκευαζ·εσθε
3rdκατασκευαζετωσαν, κατασκευαζοντωνκατα·σκευαζ·ετωσαν, κατα·σκευαζ·οντων classicalκατασκευαζεσθωσαν, κατασκευαζεσθωνκατα·σκευαζ·εσθωσαν, κατα·σκευαζ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κατασκευαζειν[LXX]​κατα·σκευαζ·εινκατασκευαζεσθαι​κατα·σκευαζ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατασκευαζουσακατασκευαζονκατα·σκευαζ·ουσ·ακατα·σκευαζ·ο[υ]ν[τ]
Nomκατασκευαζωνκατα·σκευαζ·ο[υ]ν[τ]·^
Accκατασκευαζουσανκατασκευαζοντακατα·σκευαζ·ουσ·ανκατα·σκευαζ·ο[υ]ντ·α
Datκατασκευαζουσῃκατασκευαζοντικατα·σκευαζ·ουσ·ῃκατα·σκευαζ·ο[υ]ντ·ι
Genκατασκευαζουσηςκατασκευαζοντοςκατα·σκευαζ·ουσ·ηςκατα·σκευαζ·ο[υ]ντ·ος
PlVocκατασκευαζουσαικατασκευαζοντες[LXX]κατασκευαζοντακατα·σκευαζ·ουσ·αικατα·σκευαζ·ο[υ]ντ·εςκατα·σκευαζ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accκατασκευαζουσαςκατασκευαζονταςκατα·σκευαζ·ουσ·αςκατα·σκευαζ·ο[υ]ντ·ας
Datκατασκευαζουσαιςκατασκευαζουσι, κατασκευαζουσιν[LXX]κατα·σκευαζ·ουσ·αιςκατα·σκευαζ·ου[ντ]·σι(ν), κατα·σκευαζ·ου[ντ]·σι(ν)
Genκατασκευαζουσωνκατασκευαζοντωνκατα·σκευαζ·ουσ·ωνκατα·σκευαζ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατασκευαζομενηκατασκευαζομενεκατα·σκευαζ·ομεν·ηκατα·σκευαζ·ομεν·ε
Nomκατασκευαζομενοςκατα·σκευαζ·ομεν·ος
Accκατασκευαζομενηνκατασκευαζομενονκατα·σκευαζ·ομεν·ηνκατα·σκευαζ·ομεν·ον
Datκατασκευαζομενῃκατασκευαζομενῳκατα·σκευαζ·ομεν·ῃκατα·σκευαζ·ομεν·ῳ
Genκατασκευαζομενης[GNT]κατασκευαζομενουκατα·σκευαζ·ομεν·ηςκατα·σκευαζ·ομεν·ου
PlVocκατασκευαζομεναικατασκευαζομενοικατασκευαζομενακατα·σκευαζ·ομεν·αικατα·σκευαζ·ομεν·οικατα·σκευαζ·ομεν·α
Nom
Accκατασκευαζομεναςκατασκευαζομενουςκατα·σκευαζ·ομεν·αςκατα·σκευαζ·ομεν·ους
Datκατασκευαζομεναιςκατασκευαζομενοιςκατα·σκευαζ·ομεν·αιςκατα·σκευαζ·ομεν·οις
Genκατασκευαζομενωνκατασκευαζομενωνκατα·σκευαζ·ομεν·ωνκατα·σκευαζ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατεσκευαζον[LXX]κατα·ε·σκευαζ·ονκατεσκευαζομηνκατα·ε·σκευαζ·ομην
2ndκατεσκευαζεςκατα·ε·σκευαζ·εςκατεσκευαζουκατα·ε·σκευαζ·ου
3rdκατεσκευαζεν, κατεσκευαζεκατα·ε·σκευαζ·ε(ν)κατεσκευαζετοκατα·ε·σκευαζ·ετο
Pl1stκατεσκευαζομενκατα·ε·σκευαζ·ομενκατεσκευαζομεθακατα·ε·σκευαζ·ομεθα
2ndκατεσκευαζετεκατα·ε·σκευαζ·ετεκατεσκευαζεσθεκατα·ε·σκευαζ·εσθε
3rdκατεσκευαζον[LXX], κατεσκευαζοσανκατα·ε·σκευαζ·ον, κατα·ε·σκευαζ·οσαν altκατεσκευαζοντοκατα·ε·σκευαζ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατασκευασωκατα·σκευα·σωκατασκευασομαικατα·σκευα·σομαι
2ndκατασκευασειςκατα·σκευα·σειςκατασκευασῃ, κατασκευασει[GNT], κατασκευασεσαικατα·σκευα·σῃ, κατα·σκευα·σει classical, κατα·σκευα·σεσαι alt
3rdκατασκευασει[GNT]κατα·σκευα·σεικατασκευασεταικατα·σκευα·σεται
Pl1stκατασκευασομενκατα·σκευα·σομενκατασκευασομεθακατα·σκευα·σομεθα
2ndκατασκευασετεκατα·σκευα·σετεκατασκευασεσθεκατα·σκευα·σεσθε
3rdκατασκευασουσιν, κατασκευασουσικατα·σκευα·σουσι(ν)κατασκευασονταικατα·σκευα·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατασκευασοιμικατα·σκευα·σοιμικατασκευασοιμηνκατα·σκευα·σοιμην
2ndκατασκευασοιςκατα·σκευα·σοιςκατασκευασοιοκατα·σκευα·σοιο
3rdκατασκευασοικατα·σκευα·σοικατασκευασοιτοκατα·σκευα·σοιτο
Pl1stκατασκευασοιμενκατα·σκευα·σοιμενκατασκευασοιμεθακατα·σκευα·σοιμεθα
2ndκατασκευασοιτεκατα·σκευα·σοιτεκατασκευασοισθεκατα·σκευα·σοισθε
3rdκατασκευασοιενκατα·σκευα·σοιενκατασκευασοιντοκατα·σκευα·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κατασκευασειν​κατα·σκευα·σειν​κατασκευασεσθαι​κατα·σκευα·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατασκευασουσακατασκευασονκατα·σκευα·σουσ·ακατα·σκευα·σο[υ]ν[τ]
Nomκατασκευασωνκατα·σκευα·σο[υ]ν[τ]·^
Accκατασκευασουσανκατασκευασοντακατα·σκευα·σουσ·ανκατα·σκευα·σο[υ]ντ·α
Datκατασκευασουσῃκατασκευασοντικατα·σκευα·σουσ·ῃκατα·σκευα·σο[υ]ντ·ι
Genκατασκευασουσηςκατασκευασοντοςκατα·σκευα·σουσ·ηςκατα·σκευα·σο[υ]ντ·ος
PlVocκατασκευασουσαικατασκευασοντεςκατασκευασοντακατα·σκευα·σουσ·αικατα·σκευα·σο[υ]ντ·εςκατα·σκευα·σο[υ]ντ·α
Nom
Accκατασκευασουσαςκατασκευασονταςκατα·σκευα·σουσ·αςκατα·σκευα·σο[υ]ντ·ας
Datκατασκευασουσαιςκατασκευασουσι, κατασκευασουσινκατα·σκευα·σουσ·αιςκατα·σκευα·σου[ντ]·σι(ν)
Genκατασκευασουσωνκατασκευασοντωνκατα·σκευα·σουσ·ωνκατα·σκευα·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατασκευασομενηκατασκευασομενεκατα·σκευα·σομεν·ηκατα·σκευα·σομεν·ε
Nomκατασκευασομενοςκατα·σκευα·σομεν·ος
Accκατασκευασομενηνκατασκευασομενονκατα·σκευα·σομεν·ηνκατα·σκευα·σομεν·ον
Datκατασκευασομενῃκατασκευασομενῳκατα·σκευα·σομεν·ῃκατα·σκευα·σομεν·ῳ
Genκατασκευασομενηςκατασκευασομενουκατα·σκευα·σομεν·ηςκατα·σκευα·σομεν·ου
PlVocκατασκευασομεναικατασκευασομενοικατασκευασομενακατα·σκευα·σομεν·αικατα·σκευα·σομεν·οικατα·σκευα·σομεν·α
Nom
Accκατασκευασομεναςκατασκευασομενουςκατα·σκευα·σομεν·αςκατα·σκευα·σομεν·ους
Datκατασκευασομεναιςκατασκευασομενοιςκατα·σκευα·σομεν·αιςκατα·σκευα·σομεν·οις
Genκατασκευασομενωνκατασκευασομενωνκατα·σκευα·σομεν·ωνκατα·σκευα·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατεσκευασα[LXX]κατα·ε·σκευα·σακατεσκευασαμηνκατα·ε·σκευα·σαμην
2ndκατεσκευασας[LXX]κατα·ε·σκευα·σαςκατεσκευασωκατα·ε·σκευα·σω
3rdκατεσκευασεν[GNT][LXX], κατεσκευασεκατα·ε·σκευα·σε(ν), κατα·ε·σκευα·σε(ν)κατεσκευασατοκατα·ε·σκευα·σατο
Pl1stκατεσκευασαμενκατα·ε·σκευα·σαμενκατεσκευασαμεθακατα·ε·σκευα·σαμεθα
2ndκατεσκευασατεκατα·ε·σκευα·σατεκατεσκευασασθεκατα·ε·σκευα·σασθε
3rdκατεσκευασανκατα·ε·σκευα·σανκατεσκευασαντοκατα·ε·σκευα·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατασκευασωκατα·σκευα·σωκατασκευασωμαικατα·σκευα·σωμαι
2ndκατασκευασῃςκατα·σκευα·σῃςκατασκευασῃκατα·σκευα·σῃ
3rdκατασκευασῃκατα·σκευα·σῃκατασκευασηταικατα·σκευα·σηται
Pl1stκατασκευασωμενκατα·σκευα·σωμενκατασκευασωμεθακατα·σκευα·σωμεθα
2ndκατασκευασητεκατα·σκευα·σητεκατασκευασησθεκατα·σκευα·σησθε
3rdκατασκευασωσιν, κατασκευασωσικατα·σκευα·σωσι(ν)κατασκευασωνταικατα·σκευα·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατασκευασαιμικατα·σκευα·σαιμικατασκευασαιμηνκατα·σκευα·σαιμην
2ndκατασκευασαις, κατασκευασειαςκατα·σκευα·σαις, κατα·σκευα·σειας classicalκατασκευασαιοκατα·σκευα·σαιο
3rdκατασκευασαι[LXX], κατασκευασειεκατα·σκευα·σαι, κατα·σκευα·σειε classicalκατασκευασαιτοκατα·σκευα·σαιτο
Pl1stκατασκευασαιμενκατα·σκευα·σαιμενκατασκευασαιμεθακατα·σκευα·σαιμεθα
2ndκατασκευασαιτεκατα·σκευα·σαιτεκατασκευασαισθεκατα·σκευα·σαισθε
3rdκατασκευασαιεν, κατασκευασαισαν, κατασκευασειαν, κατασκευασειενκατα·σκευα·σαιεν, κατα·σκευα·σαισαν alt, κατα·σκευα·σειαν classical, κατα·σκευα·σειεν classicalκατασκευασαιντοκατα·σκευα·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκατασκευασονκατα·σκευα·σονκατασκευασαι[LXX]κατα·σκευα·σαι
3rdκατασκευασατωκατα·σκευα·σατωκατασκευασασθωκατα·σκευα·σασθω
Pl1st
2ndκατασκευασατεκατα·σκευα·σατεκατασκευασασθεκατα·σκευα·σασθε
3rdκατασκευασατωσαν, κατασκευασαντωνκατα·σκευα·σατωσαν, κατα·σκευα·σαντων classicalκατασκευασασθωσαν, κατασκευασασθωνκατα·σκευα·σασθωσαν, κατα·σκευα·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κατασκευασαι[LXX]​κατα·σκευα·σαικατασκευασασθαι​κατα·σκευα·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατασκευασασακατασκευασας[GNT][LXX]κατασκευασανκατα·σκευα·σασ·ακατα·σκευα·σα[ντ]·ςκατα·σκευα·σαν[τ]
Nom
Accκατασκευασασανκατασκευασαντακατα·σκευα·σασ·ανκατα·σκευα·σαντ·α
Datκατασκευασασῃκατασκευασαντικατα·σκευα·σασ·ῃκατα·σκευα·σαντ·ι
Genκατασκευασασηςκατασκευασαντοςκατα·σκευα·σασ·ηςκατα·σκευα·σαντ·ος
PlVocκατασκευασασαικατασκευασαντεςκατασκευασαντακατα·σκευα·σασ·αικατα·σκευα·σαντ·εςκατα·σκευα·σαντ·α
Nom
Accκατασκευασασαςκατασκευασανταςκατα·σκευα·σασ·αςκατα·σκευα·σαντ·ας
Datκατασκευασασαιςκατασκευασασι, κατασκευασασινκατα·σκευα·σασ·αιςκατα·σκευα·σα[ντ]·σι(ν)
Genκατασκευασασωνκατασκευασαντωνκατα·σκευα·σασ·ωνκατα·σκευα·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατασκευασαμενηκατασκευασαμενεκατα·σκευα·σαμεν·ηκατα·σκευα·σαμεν·ε
Nomκατασκευασαμενοςκατα·σκευα·σαμεν·ος
Accκατασκευασαμενηνκατασκευασαμενονκατα·σκευα·σαμεν·ηνκατα·σκευα·σαμεν·ον
Datκατασκευασαμενῃκατασκευασαμενῳκατα·σκευα·σαμεν·ῃκατα·σκευα·σαμεν·ῳ
Genκατασκευασαμενηςκατασκευασαμενουκατα·σκευα·σαμεν·ηςκατα·σκευα·σαμεν·ου
PlVocκατασκευασαμεναικατασκευασαμενοικατασκευασαμενακατα·σκευα·σαμεν·αικατα·σκευα·σαμεν·οικατα·σκευα·σαμεν·α
Nom
Accκατασκευασαμεναςκατασκευασαμενουςκατα·σκευα·σαμεν·αςκατα·σκευα·σαμεν·ους
Datκατασκευασαμεναιςκατασκευασαμενοιςκατα·σκευα·σαμεν·αιςκατα·σκευα·σαμεν·οις
Genκατασκευασαμενωνκατασκευασαμενωνκατα·σκευα·σαμεν·ωνκατα·σκευα·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατεσκευασμαικατ·εσκευασ·μαι
2ndκατεσκευασαικατ·εσκευασ·[σ]αι
3rdκατεσκευασται[LXX]κατ·εσκευασ·ται
Pl1stκατεσκευασμεθακατ·εσκευασ·μεθα
2ndκατεσκευασθεκατ·εσκευασ·[σ]θε
3rdκατεσκευαδαταικατ·εσκευασ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατεσκευασομαικατ·εσκευασ·[σ]ομαι
2ndκατεσκευασῃ, κατεσκευασεικατ·εσκευασ·[σ]ῃ, κατ·εσκευασ·[σ]ει classical
3rdκατεσκευασεταικατ·εσκευασ·[σ]εται
Pl1stκατεσκευασομεθακατ·εσκευασ·[σ]ομεθα
2ndκατεσκευασεσθεκατ·εσκευασ·[σ]εσθε
3rdκατεσκευασονταικατ·εσκευασ·[σ]ονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατεσκευασοιμηνκατ·εσκευασ·[σ]οιμην
2ndκατεσκευασοιοκατ·εσκευασ·[σ]οιο
3rdκατεσκευασοιτοκατ·εσκευασ·[σ]οιτο
Pl1stκατεσκευασοιμεθακατ·εσκευασ·[σ]οιμεθα
2ndκατεσκευασοισθεκατ·εσκευασ·[σ]οισθε
3rdκατεσκευασοιντοκατ·εσκευασ·[σ]οιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκατεσκευασοκατ·εσκευασ·[σ]ο
3rdκατεσκευασθωκατ·εσκευασ·[σ]θω
Pl1st
2ndκατεσκευασθεκατ·εσκευασ·[σ]θε
3rdκατεσκευασθωσαν, κατεσκευασθωνκατ·εσκευασ·[σ]θωσαν, κατ·εσκευασ·[σ]θων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κατεσκευασθαι​κατ·εσκευασ·[σ]θαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κατεσκευασεσθαι​κατ·εσκευασ·[σ]εσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατεσκευασμενηκατεσκευασμενεκατ·εσκευασ·μεν·ηκατ·εσκευασ·μεν·ε
Nomκατεσκευασμενοςκατ·εσκευασ·μεν·ος
Accκατεσκευασμενηνκατεσκευασμενον[GNT]κατ·εσκευασ·μεν·ηνκατ·εσκευασ·μεν·ον
Datκατεσκευασμενῃκατεσκευασμενῳκατ·εσκευασ·μεν·ῃκατ·εσκευασ·μεν·ῳ
Genκατεσκευασμενηςκατεσκευασμενουκατ·εσκευασ·μεν·ηςκατ·εσκευασ·μεν·ου
PlVocκατεσκευασμεναικατεσκευασμενοικατεσκευασμενα[LXX]κατ·εσκευασ·μεν·αικατ·εσκευασ·μεν·οικατ·εσκευασ·μεν·α
Nom
Accκατεσκευασμεναςκατεσκευασμενουςκατ·εσκευασ·μεν·αςκατ·εσκευασ·μεν·ους
Datκατεσκευασμεναιςκατεσκευασμενοιςκατ·εσκευασ·μεν·αιςκατ·εσκευασ·μεν·οις
Genκατεσκευασμενων[GNT]κατεσκευασμενων[GNT]κατ·εσκευασ·μεν·ωνκατ·εσκευασ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατεσκευασμηνκατ·ε·εσκευασ·μην
2ndκατεσκευασοκατ·ε·εσκευασ·[σ]ο
3rdκατεσκευαστοκατ·ε·εσκευασ·το
Pl1stκατεσκευασμεθακατ·ε·εσκευασ·μεθα
2ndκατεσκευασθεκατ·ε·εσκευασ·[σ]θε
3rdκατεσκευαδατοκατ·ε·εσκευασ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκατεσκευασθηνκατα·ε·σκευασ·θην
2ndκατεσκευασθηςκατα·ε·σκευασ·θης
3rdκατεσκευασθη[GNT]κατα·ε·σκευασ·θη
Pl1stκατεσκευασθημενκατα·ε·σκευασ·θημεν
2ndκατεσκευασθητεκατα·ε·σκευασ·θητε
3rdκατεσκευασθησανκατα·ε·σκευασ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stκατασκευασθησομαικατα·σκευασ·θησομαι
2ndκατασκευασθησῃ, κατασκευασθησεικατα·σκευασ·θησῃ, κατα·σκευασ·θησει classical
3rdκατασκευασθησεταικατα·σκευασ·θησεται
Pl1stκατασκευασθησομεθακατα·σκευασ·θησομεθα
2ndκατασκευασθησεσθεκατα·σκευασ·θησεσθε
3rdκατασκευασθησονταικατα·σκευασ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκατασκευασθωκατα·σκευασ·θω
2ndκατασκευασθῃςκατα·σκευασ·θῃς
3rdκατασκευασθῃ[LXX]κατα·σκευασ·θῃ
Pl1stκατασκευασθωμενκατα·σκευασ·θωμεν
2ndκατασκευασθητεκατα·σκευασ·θητε
3rdκατασκευασθωσιν, κατασκευασθωσικατα·σκευασ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκατασκευασθειηνκατα·σκευασ·θειην
2ndκατασκευασθειηςκατα·σκευασ·θειης
3rdκατασκευασθειηκατα·σκευασ·θειη
Pl1stκατασκευασθειημεν, κατασκευασθειμενκατα·σκευασ·θειημεν, κατα·σκευασ·θειμεν classical
2ndκατασκευασθειητε, κατασκευασθειτεκατα·σκευασ·θειητε, κατα·σκευασ·θειτε classical
3rdκατασκευασθειησαν, κατασκευασθειενκατα·σκευασ·θειησαν, κατα·σκευασ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stκατασκευασθησοιμηνκατα·σκευασ·θησοιμην
2ndκατασκευασθησοιοκατα·σκευασ·θησοιο
3rdκατασκευασθησοιτοκατα·σκευασ·θησοιτο
Pl1stκατασκευασθησοιμεθακατα·σκευασ·θησοιμεθα
2ndκατασκευασθησοισθεκατα·σκευασ·θησοισθε
3rdκατασκευασθησοιντοκατα·σκευασ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndκατασκευασθητικατα·σκευασ·θητι
3rdκατασκευασθητωκατα·σκευασ·θητω
Pl1st
2ndκατασκευασθητεκατα·σκευασ·θητε
3rdκατασκευασθητωσαν, κατασκευασθεντωνκατα·σκευασ·θητωσαν, κατα·σκευασ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
κατασκευασθηναι​κατα·σκευασ·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
κατασκευασθησεσθαι​κατα·σκευασ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατασκευασθεισακατασκευασθειςκατασκευασθενκατα·σκευασ·θεισ·ακατα·σκευασ·θει[ντ]·ςκατα·σκευασ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accκατασκευασθεισανκατασκευασθεντα[LXX]κατα·σκευασ·θεισ·ανκατα·σκευασ·θε[ι]ντ·α
Datκατασκευασθεισῃκατασκευασθεντικατα·σκευασ·θεισ·ῃκατα·σκευασ·θε[ι]ντ·ι
Genκατασκευασθεισηςκατασκευασθεντος[LXX]κατα·σκευασ·θεισ·ηςκατα·σκευασ·θε[ι]ντ·ος
PlVocκατασκευασθεισαικατασκευασθεντεςκατασκευασθεντα[LXX]κατα·σκευασ·θεισ·αικατα·σκευασ·θε[ι]ντ·εςκατα·σκευασ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accκατασκευασθεισαςκατασκευασθενταςκατα·σκευασ·θεισ·αςκατα·σκευασ·θε[ι]ντ·ας
Datκατασκευασθεισαιςκατασκευασθεισι, κατασκευασθεισινκατα·σκευασ·θεισ·αιςκατα·σκευασ·θει[ντ]·σι(ν)
Genκατασκευασθεισωνκατασκευασθεντωνκατα·σκευασ·θεισ·ωνκατα·σκευασ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατασκευασθησομενηκατασκευασθησομενεκατα·σκευασ·θησομεν·ηκατα·σκευασ·θησομεν·ε
Nomκατασκευασθησομενοςκατα·σκευασ·θησομεν·ος
Accκατασκευασθησομενηνκατασκευασθησομενονκατα·σκευασ·θησομεν·ηνκατα·σκευασ·θησομεν·ον
Datκατασκευασθησομενῃκατασκευασθησομενῳκατα·σκευασ·θησομεν·ῃκατα·σκευασ·θησομεν·ῳ
Genκατασκευασθησομενηςκατασκευασθησομενουκατα·σκευασ·θησομεν·ηςκατα·σκευασ·θησομεν·ου
PlVocκατασκευασθησομεναικατασκευασθησομενοικατασκευασθησομενακατα·σκευασ·θησομεν·αικατα·σκευασ·θησομεν·οικατα·σκευασ·θησομεν·α
Nom
Accκατασκευασθησομεναςκατασκευασθησομενουςκατα·σκευασ·θησομεν·αςκατα·σκευασ·θησομεν·ους
Datκατασκευασθησομεναιςκατασκευασθησομενοιςκατα·σκευασ·θησομεν·αιςκατα·σκευασ·θησομεν·οις
Genκατασκευασθησομενωνκατασκευασθησομενωνκατα·σκευασ·θησομεν·ωνκατα·σκευασ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 06-Jul-2020 02:32:54 EDT