κατασκαπτω • KATASKAPTW • kataskaptō

Search: κατεσκαμμεναι

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
κατεσκαμμεναικατασκάπτωκατ·εσκαπτ·μεν·αιperf mp ptcp fem nom|voc pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
κατεσκαμμεναικατασκάπτωκατ·εσκαπτ·μεν·αιperf mp ptcp fem nom|voc pl

κατα·σκάπτω (κατα+σκαπτ-, κατα+σκαψ-, κατα+σκαψ-, -, κατ+εσκαπτ-, κατα+σκαφ·[θ]-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατασκαπτωκατα·σκαπτ·ωκατασκαπτομαικατα·σκαπτ·ομαι
2ndκατασκαπτειςκατα·σκαπτ·ειςκατασκαπτῃ, κατασκαπτει[LXX], κατασκαπτεσαικατα·σκαπτ·ῃ, κατα·σκαπτ·ει classical, κατα·σκαπτ·εσαι alt
3rdκατασκαπτει[LXX]κατα·σκαπτ·εικατασκαπτεταικατα·σκαπτ·εται
Pl1stκατασκαπτομενκατα·σκαπτ·ομενκατασκαπτομεθακατα·σκαπτ·ομεθα
2ndκατασκαπτετεκατα·σκαπτ·ετεκατασκαπτεσθεκατα·σκαπτ·εσθε
3rdκατασκαπτουσιν, κατασκαπτουσικατα·σκαπτ·ουσι(ν)κατασκαπτονται[LXX]κατα·σκαπτ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατασκαπτωκατα·σκαπτ·ωκατασκαπτωμαικατα·σκαπτ·ωμαι
2ndκατασκαπτῃςκατα·σκαπτ·ῃςκατασκαπτῃκατα·σκαπτ·ῃ
3rdκατασκαπτῃκατα·σκαπτ·ῃκατασκαπτηταικατα·σκαπτ·ηται
Pl1stκατασκαπτωμενκατα·σκαπτ·ωμενκατασκαπτωμεθακατα·σκαπτ·ωμεθα
2ndκατασκαπτητεκατα·σκαπτ·ητεκατασκαπτησθεκατα·σκαπτ·ησθε
3rdκατασκαπτωσιν, κατασκαπτωσικατα·σκαπτ·ωσι(ν)κατασκαπτωνταικατα·σκαπτ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατασκαπτοιμικατα·σκαπτ·οιμικατασκαπτοιμηνκατα·σκαπτ·οιμην
2ndκατασκαπτοιςκατα·σκαπτ·οιςκατασκαπτοιοκατα·σκαπτ·οιο
3rdκατασκαπτοικατα·σκαπτ·οικατασκαπτοιτοκατα·σκαπτ·οιτο
Pl1stκατασκαπτοιμενκατα·σκαπτ·οιμενκατασκαπτοιμεθακατα·σκαπτ·οιμεθα
2ndκατασκαπτοιτεκατα·σκαπτ·οιτεκατασκαπτοισθεκατα·σκαπτ·οισθε
3rdκατασκαπτοιεν, κατασκαπτοισανκατα·σκαπτ·οιεν, κατα·σκαπτ·οισαν altκατασκαπτοιντοκατα·σκαπτ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκατασκαπτεκατα·σκαπτ·εκατασκαπτουκατα·σκαπτ·ου
3rdκατασκαπτετωκατα·σκαπτ·ετωκατασκαπτεσθωκατα·σκαπτ·εσθω
Pl1st
2ndκατασκαπτετεκατα·σκαπτ·ετεκατασκαπτεσθεκατα·σκαπτ·εσθε
3rdκατασκαπτετωσαν, κατασκαπτοντωνκατα·σκαπτ·ετωσαν, κατα·σκαπτ·οντων classicalκατασκαπτεσθωσαν, κατασκαπτεσθωνκατα·σκαπτ·εσθωσαν, κατα·σκαπτ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κατασκαπτειν[LXX]​κατα·σκαπτ·εινκατασκαπτεσθαι​κατα·σκαπτ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατασκαπτουσακατασκαπτονκατα·σκαπτ·ουσ·ακατα·σκαπτ·ο[υ]ν[τ]
Nomκατασκαπτωνκατα·σκαπτ·ο[υ]ν[τ]·^
Accκατασκαπτουσανκατασκαπτοντακατα·σκαπτ·ουσ·ανκατα·σκαπτ·ο[υ]ντ·α
Datκατασκαπτουσῃκατασκαπτοντικατα·σκαπτ·ουσ·ῃκατα·σκαπτ·ο[υ]ντ·ι
Genκατασκαπτουσηςκατασκαπτοντοςκατα·σκαπτ·ουσ·ηςκατα·σκαπτ·ο[υ]ντ·ος
PlVocκατασκαπτουσαικατασκαπτοντεςκατασκαπτοντακατα·σκαπτ·ουσ·αικατα·σκαπτ·ο[υ]ντ·εςκατα·σκαπτ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accκατασκαπτουσαςκατασκαπτονταςκατα·σκαπτ·ουσ·αςκατα·σκαπτ·ο[υ]ντ·ας
Datκατασκαπτουσαιςκατασκαπτουσι, κατασκαπτουσινκατα·σκαπτ·ουσ·αιςκατα·σκαπτ·ου[ντ]·σι(ν)
Genκατασκαπτουσωνκατασκαπτοντωνκατα·σκαπτ·ουσ·ωνκατα·σκαπτ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατασκαπτομενηκατασκαπτομενεκατα·σκαπτ·ομεν·ηκατα·σκαπτ·ομεν·ε
Nomκατασκαπτομενοςκατα·σκαπτ·ομεν·ος
Accκατασκαπτομενηνκατασκαπτομενον[LXX]κατα·σκαπτ·ομεν·ηνκατα·σκαπτ·ομεν·ον
Datκατασκαπτομενῃκατασκαπτομενῳκατα·σκαπτ·ομεν·ῃκατα·σκαπτ·ομεν·ῳ
Genκατασκαπτομενηςκατασκαπτομενουκατα·σκαπτ·ομεν·ηςκατα·σκαπτ·ομεν·ου
PlVocκατασκαπτομεναικατασκαπτομενοικατασκαπτομενακατα·σκαπτ·ομεν·αικατα·σκαπτ·ομεν·οικατα·σκαπτ·ομεν·α
Nom
Accκατασκαπτομεναςκατασκαπτομενουςκατα·σκαπτ·ομεν·αςκατα·σκαπτ·ομεν·ους
Datκατασκαπτομεναιςκατασκαπτομενοιςκατα·σκαπτ·ομεν·αιςκατα·σκαπτ·ομεν·οις
Genκατασκαπτομενωνκατασκαπτομενωνκατα·σκαπτ·ομεν·ωνκατα·σκαπτ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατεσκαπτονκατα·ε·σκαπτ·ονκατεσκαπτομηνκατα·ε·σκαπτ·ομην
2ndκατεσκαπτεςκατα·ε·σκαπτ·εςκατεσκαπτουκατα·ε·σκαπτ·ου
3rdκατεσκαπτεν, κατεσκαπτεκατα·ε·σκαπτ·ε(ν)κατεσκαπτετοκατα·ε·σκαπτ·ετο
Pl1stκατεσκαπτομενκατα·ε·σκαπτ·ομενκατεσκαπτομεθακατα·ε·σκαπτ·ομεθα
2ndκατεσκαπτετεκατα·ε·σκαπτ·ετεκατεσκαπτεσθεκατα·ε·σκαπτ·εσθε
3rdκατεσκαπτον, κατεσκαπτοσανκατα·ε·σκαπτ·ον, κατα·ε·σκαπτ·οσαν altκατεσκαπτοντοκατα·ε·σκαπτ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατασκαψω[LXX]κατα·σκαπτ·σωκατασκαψομαικατα·σκαπτ·σομαι
2ndκατασκαψειςκατα·σκαπτ·σειςκατασκαψῃ, κατασκαψει[LXX], κατασκαψεσαικατα·σκαπτ·σῃ, κατα·σκαπτ·σει classical, κατα·σκαπτ·σεσαι alt
3rdκατασκαψει[LXX]κατα·σκαπτ·σεικατασκαψεταικατα·σκαπτ·σεται
Pl1stκατασκαψομενκατα·σκαπτ·σομενκατασκαψομεθακατα·σκαπτ·σομεθα
2ndκατασκαψετε[LXX]κατα·σκαπτ·σετεκατασκαψεσθεκατα·σκαπτ·σεσθε
3rdκατασκαψουσιν[LXX], κατασκαψουσικατα·σκαπτ·σουσι(ν), κατα·σκαπτ·σουσι(ν)κατασκαψονταικατα·σκαπτ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατασκαψοιμικατα·σκαπτ·σοιμικατασκαψοιμηνκατα·σκαπτ·σοιμην
2ndκατασκαψοιςκατα·σκαπτ·σοιςκατασκαψοιοκατα·σκαπτ·σοιο
3rdκατασκαψοικατα·σκαπτ·σοικατασκαψοιτοκατα·σκαπτ·σοιτο
Pl1stκατασκαψοιμενκατα·σκαπτ·σοιμενκατασκαψοιμεθακατα·σκαπτ·σοιμεθα
2ndκατασκαψοιτεκατα·σκαπτ·σοιτεκατασκαψοισθεκατα·σκαπτ·σοισθε
3rdκατασκαψοιενκατα·σκαπτ·σοιενκατασκαψοιντοκατα·σκαπτ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κατασκαψειν​κατα·σκαπτ·σειν​κατασκαψεσθαι​κατα·σκαπτ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατασκαψουσακατασκαψονκατα·σκαπτ·σουσ·ακατα·σκαπτ·σο[υ]ν[τ]
Nomκατασκαψωνκατα·σκαπτ·σο[υ]ν[τ]·^
Accκατασκαψουσανκατασκαψοντακατα·σκαπτ·σουσ·ανκατα·σκαπτ·σο[υ]ντ·α
Datκατασκαψουσῃκατασκαψοντικατα·σκαπτ·σουσ·ῃκατα·σκαπτ·σο[υ]ντ·ι
Genκατασκαψουσηςκατασκαψοντοςκατα·σκαπτ·σουσ·ηςκατα·σκαπτ·σο[υ]ντ·ος
PlVocκατασκαψουσαικατασκαψοντεςκατασκαψοντακατα·σκαπτ·σουσ·αικατα·σκαπτ·σο[υ]ντ·εςκατα·σκαπτ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accκατασκαψουσαςκατασκαψονταςκατα·σκαπτ·σουσ·αςκατα·σκαπτ·σο[υ]ντ·ας
Datκατασκαψουσαιςκατασκαψουσι, κατασκαψουσιν[LXX]κατα·σκαπτ·σουσ·αιςκατα·σκαπτ·σου[ντ]·σι(ν), κατα·σκαπτ·σου[ντ]·σι(ν)
Genκατασκαψουσωνκατασκαψοντωνκατα·σκαπτ·σουσ·ωνκατα·σκαπτ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατασκαψομενηκατασκαψομενεκατα·σκαπτ·σομεν·ηκατα·σκαπτ·σομεν·ε
Nomκατασκαψομενοςκατα·σκαπτ·σομεν·ος
Accκατασκαψομενηνκατασκαψομενονκατα·σκαπτ·σομεν·ηνκατα·σκαπτ·σομεν·ον
Datκατασκαψομενῃκατασκαψομενῳκατα·σκαπτ·σομεν·ῃκατα·σκαπτ·σομεν·ῳ
Genκατασκαψομενηςκατασκαψομενουκατα·σκαπτ·σομεν·ηςκατα·σκαπτ·σομεν·ου
PlVocκατασκαψομεναικατασκαψομενοικατασκαψομενακατα·σκαπτ·σομεν·αικατα·σκαπτ·σομεν·οικατα·σκαπτ·σομεν·α
Nom
Accκατασκαψομεναςκατασκαψομενουςκατα·σκαπτ·σομεν·αςκατα·σκαπτ·σομεν·ους
Datκατασκαψομεναιςκατασκαψομενοιςκατα·σκαπτ·σομεν·αιςκατα·σκαπτ·σομεν·οις
Genκατασκαψομενωνκατασκαψομενωνκατα·σκαπτ·σομεν·ωνκατα·σκαπτ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατεσκαψακατα·ε·σκαπτ·σακατεσκαψαμηνκατα·ε·σκαπτ·σαμην
2ndκατεσκαψαςκατα·ε·σκαπτ·σαςκατεσκαψωκατα·ε·σκαπτ·σω
3rdκατεσκαψεν[LXX], κατεσκαψεκατα·ε·σκαπτ·σε(ν), κατα·ε·σκαπτ·σε(ν)κατεσκαψατοκατα·ε·σκαπτ·σατο
Pl1stκατεσκαψαμενκατα·ε·σκαπτ·σαμενκατεσκαψαμεθακατα·ε·σκαπτ·σαμεθα
2ndκατεσκαψατεκατα·ε·σκαπτ·σατεκατεσκαψασθεκατα·ε·σκαπτ·σασθε
3rdκατεσκαψαν[GNT][LXX]κατα·ε·σκαπτ·σανκατεσκαψαντοκατα·ε·σκαπτ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατασκαψω[LXX]κατα·σκαπτ·σωκατασκαψωμαικατα·σκαπτ·σωμαι
2ndκατασκαψῃςκατα·σκαπτ·σῃςκατασκαψῃκατα·σκαπτ·σῃ
3rdκατασκαψῃκατα·σκαπτ·σῃκατασκαψηταικατα·σκαπτ·σηται
Pl1stκατασκαψωμενκατα·σκαπτ·σωμενκατασκαψωμεθακατα·σκαπτ·σωμεθα
2ndκατασκαψητεκατα·σκαπτ·σητεκατασκαψησθεκατα·σκαπτ·σησθε
3rdκατασκαψωσιν, κατασκαψωσικατα·σκαπτ·σωσι(ν)κατασκαψωνταικατα·σκαπτ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατασκαψαιμικατα·σκαπτ·σαιμικατασκαψαιμηνκατα·σκαπτ·σαιμην
2ndκατασκαψαις, κατασκαψειαςκατα·σκαπτ·σαις, κατα·σκαπτ·σειας classicalκατασκαψαιοκατα·σκαπτ·σαιο
3rdκατασκαψαι, κατασκαψειεκατα·σκαπτ·σαι, κατα·σκαπτ·σειε classicalκατασκαψαιτοκατα·σκαπτ·σαιτο
Pl1stκατασκαψαιμενκατα·σκαπτ·σαιμενκατασκαψαιμεθακατα·σκαπτ·σαιμεθα
2ndκατασκαψαιτεκατα·σκαπτ·σαιτεκατασκαψαισθεκατα·σκαπτ·σαισθε
3rdκατασκαψαιεν, κατασκαψαισαν, κατασκαψειαν, κατασκαψειενκατα·σκαπτ·σαιεν, κατα·σκαπτ·σαισαν alt, κατα·σκαπτ·σειαν classical, κατα·σκαπτ·σειεν classicalκατασκαψαιντοκατα·σκαπτ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκατασκαψονκατα·σκαπτ·σονκατασκαψαικατα·σκαπτ·σαι
3rdκατασκαψατωκατα·σκαπτ·σατωκατασκαψασθωκατα·σκαπτ·σασθω
Pl1st
2ndκατασκαψατε[LXX]κατα·σκαπτ·σατεκατασκαψασθεκατα·σκαπτ·σασθε
3rdκατασκαψατωσαν, κατασκαψαντωνκατα·σκαπτ·σατωσαν, κατα·σκαπτ·σαντων classicalκατασκαψασθωσαν, κατασκαψασθωνκατα·σκαπτ·σασθωσαν, κατα·σκαπτ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κατασκαψαι​κατα·σκαπτ·σαι​κατασκαψασθαι​κατα·σκαπτ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατασκαψασακατασκαψαςκατασκαψανκατα·σκαπτ·σασ·ακατα·σκαπτ·σα[ντ]·ςκατα·σκαπτ·σαν[τ]
Nom
Accκατασκαψασανκατασκαψαντακατα·σκαπτ·σασ·ανκατα·σκαπτ·σαντ·α
Datκατασκαψασῃκατασκαψαντικατα·σκαπτ·σασ·ῃκατα·σκαπτ·σαντ·ι
Genκατασκαψασηςκατασκαψαντοςκατα·σκαπτ·σασ·ηςκατα·σκαπτ·σαντ·ος
PlVocκατασκαψασαικατασκαψαντεςκατασκαψαντακατα·σκαπτ·σασ·αικατα·σκαπτ·σαντ·εςκατα·σκαπτ·σαντ·α
Nom
Accκατασκαψασαςκατασκαψανταςκατα·σκαπτ·σασ·αςκατα·σκαπτ·σαντ·ας
Datκατασκαψασαιςκατασκαψασι, κατασκαψασινκατα·σκαπτ·σασ·αιςκατα·σκαπτ·σα[ντ]·σι(ν)
Genκατασκαψασωνκατασκαψαντωνκατα·σκαπτ·σασ·ωνκατα·σκαπτ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατασκαψαμενηκατασκαψαμενεκατα·σκαπτ·σαμεν·ηκατα·σκαπτ·σαμεν·ε
Nomκατασκαψαμενοςκατα·σκαπτ·σαμεν·ος
Accκατασκαψαμενηνκατασκαψαμενονκατα·σκαπτ·σαμεν·ηνκατα·σκαπτ·σαμεν·ον
Datκατασκαψαμενῃκατασκαψαμενῳκατα·σκαπτ·σαμεν·ῃκατα·σκαπτ·σαμεν·ῳ
Genκατασκαψαμενηςκατασκαψαμενουκατα·σκαπτ·σαμεν·ηςκατα·σκαπτ·σαμεν·ου
PlVocκατασκαψαμεναικατασκαψαμενοικατασκαψαμενακατα·σκαπτ·σαμεν·αικατα·σκαπτ·σαμεν·οικατα·σκαπτ·σαμεν·α
Nom
Accκατασκαψαμεναςκατασκαψαμενουςκατα·σκαπτ·σαμεν·αςκατα·σκαπτ·σαμεν·ους
Datκατασκαψαμεναιςκατασκαψαμενοιςκατα·σκαπτ·σαμεν·αιςκατα·σκαπτ·σαμεν·οις
Genκατασκαψαμενωνκατασκαψαμενωνκατα·σκαπτ·σαμεν·ωνκατα·σκαπτ·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατεσκαμμαικατ·εσκαπτ·μαι
2ndκατεσκαψαικατ·εσκαπτ·σαι
3rdκατεσκαπταικατ·εσκαπτ·ται
Pl1stκατεσκαμμεθακατ·εσκαπτ·μεθα
2ndκατεσκαφθεκατ·εσκαπτ·σθε
3rdκατεσκαφαταικατ·εσκαπτ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατεσκαψομαικατ·εσκαπτ·σομαι
2ndκατεσκαψῃ, κατεσκαψεικατ·εσκαπτ·σῃ, κατ·εσκαπτ·σει classical
3rdκατεσκαψεταικατ·εσκαπτ·σεται
Pl1stκατεσκαψομεθακατ·εσκαπτ·σομεθα
2ndκατεσκαψεσθεκατ·εσκαπτ·σεσθε
3rdκατεσκαψονταικατ·εσκαπτ·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατεσκαψοιμηνκατ·εσκαπτ·σοιμην
2ndκατεσκαψοιοκατ·εσκαπτ·σοιο
3rdκατεσκαψοιτοκατ·εσκαπτ·σοιτο
Pl1stκατεσκαψοιμεθακατ·εσκαπτ·σοιμεθα
2ndκατεσκαψοισθεκατ·εσκαπτ·σοισθε
3rdκατεσκαψοιντοκατ·εσκαπτ·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκατεσκαψοκατ·εσκαπτ·σο
3rdκατεσκαφθωκατ·εσκαπτ·σθω
Pl1st
2ndκατεσκαφθεκατ·εσκαπτ·σθε
3rdκατεσκαφθωσαν, κατεσκαφθωνκατ·εσκαπτ·σθωσαν, κατ·εσκαπτ·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κατεσκαφθαι​κατ·εσκαπτ·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κατεσκαψεσθαι​κατ·εσκαπτ·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατεσκαμμενηκατεσκαμμενεκατ·εσκαπτ·μεν·ηκατ·εσκαπτ·μεν·ε
Nomκατεσκαμμενοςκατ·εσκαπτ·μεν·ος
Accκατεσκαμμενηνκατεσκαμμενον[LXX]κατ·εσκαπτ·μεν·ηνκατ·εσκαπτ·μεν·ον
Datκατεσκαμμενῃκατεσκαμμενῳκατ·εσκαπτ·μεν·ῃκατ·εσκαπτ·μεν·ῳ
Genκατεσκαμμενηςκατεσκαμμενουκατ·εσκαπτ·μεν·ηςκατ·εσκαπτ·μεν·ου
PlVocκατεσκαμμεναι[LXX]κατεσκαμμενοικατεσκαμμενα[GNT][LXX]κατ·εσκαπτ·μεν·αικατ·εσκαπτ·μεν·οικατ·εσκαπτ·μεν·α
Nom
Accκατεσκαμμεναςκατεσκαμμενουςκατ·εσκαπτ·μεν·αςκατ·εσκαπτ·μεν·ους
Datκατεσκαμμεναιςκατεσκαμμενοιςκατ·εσκαπτ·μεν·αιςκατ·εσκαπτ·μεν·οις
Genκατεσκαμμενωνκατεσκαμμενωνκατ·εσκαπτ·μεν·ωνκατ·εσκαπτ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατεσκαμμηνκατ·ε·εσκαπτ·μην
2ndκατεσκαψοκατ·ε·εσκαπτ·σο
3rdκατεσκαπτοκατ·ε·εσκαπτ·το
Pl1stκατεσκαμμεθακατ·ε·εσκαπτ·μεθα
2ndκατεσκαφθεκατ·ε·εσκαπτ·σθε
3rdκατεσκαφατοκατ·ε·εσκαπτ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκατεσκαφηνκατα·ε·σκαφ·[θ]ην
2ndκατεσκαφηςκατα·ε·σκαφ·[θ]ης
3rdκατεσκαφη[LXX]κατα·ε·σκαφ·[θ]η
Pl1stκατεσκαφημενκατα·ε·σκαφ·[θ]ημεν
2ndκατεσκαφητεκατα·ε·σκαφ·[θ]ητε
3rdκατεσκαφησαν[LXX]κατα·ε·σκαφ·[θ]ησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stκατασκαφησομαικατα·σκαφ·[θ]ησομαι
2ndκατασκαφησῃ, κατασκαφησεικατα·σκαφ·[θ]ησῃ, κατα·σκαφ·[θ]ησει classical
3rdκατασκαφησεται[LXX]κατα·σκαφ·[θ]ησεται
Pl1stκατασκαφησομεθακατα·σκαφ·[θ]ησομεθα
2ndκατασκαφησεσθεκατα·σκαφ·[θ]ησεσθε
3rdκατασκαφησονταικατα·σκαφ·[θ]ησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκατασκαφωκατα·σκαφ·[θ]ω
2ndκατασκαφῃςκατα·σκαφ·[θ]ῃς
3rdκατασκαφῃκατα·σκαφ·[θ]ῃ
Pl1stκατασκαφωμενκατα·σκαφ·[θ]ωμεν
2ndκατασκαφητεκατα·σκαφ·[θ]ητε
3rdκατασκαφωσιν, κατασκαφωσικατα·σκαφ·[θ]ωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκατασκαφειηνκατα·σκαφ·[θ]ειην
2ndκατασκαφειηςκατα·σκαφ·[θ]ειης
3rdκατασκαφειηκατα·σκαφ·[θ]ειη
Pl1stκατασκαφειημεν, κατασκαφειμενκατα·σκαφ·[θ]ειημεν, κατα·σκαφ·[θ]ειμεν classical
2ndκατασκαφειητε, κατασκαφειτεκατα·σκαφ·[θ]ειητε, κατα·σκαφ·[θ]ειτε classical
3rdκατασκαφειησαν, κατασκαφειενκατα·σκαφ·[θ]ειησαν, κατα·σκαφ·[θ]ειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stκατασκαφησοιμηνκατα·σκαφ·[θ]ησοιμην
2ndκατασκαφησοιοκατα·σκαφ·[θ]ησοιο
3rdκατασκαφησοιτοκατα·σκαφ·[θ]ησοιτο
Pl1stκατασκαφησοιμεθακατα·σκαφ·[θ]ησοιμεθα
2ndκατασκαφησοισθεκατα·σκαφ·[θ]ησοισθε
3rdκατασκαφησοιντοκατα·σκαφ·[θ]ησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndκατασκαφηθικατα·σκαφ·[θ]ητι
3rdκατασκαφητωκατα·σκαφ·[θ]ητω
Pl1st
2ndκατασκαφητεκατα·σκαφ·[θ]ητε
3rdκατασκαφητωσαν, κατασκαφεντωνκατα·σκαφ·[θ]ητωσαν, κατα·σκαφ·[θ]εντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
κατασκαφηναι​κατα·σκαφ·[θ]ηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
κατασκαφησεσθαι​κατα·σκαφ·[θ]ησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατασκαφεισακατασκαφειςκατασκαφενκατα·σκαφ·[θ]εισ·ακατα·σκαφ·[θ]ει[ντ]·ςκατα·σκαφ·[θ]ε[ι]ν[τ]
Nom
Accκατασκαφεισανκατασκαφεντακατα·σκαφ·[θ]εισ·ανκατα·σκαφ·[θ]ε[ι]ντ·α
Datκατασκαφεισῃκατασκαφεντικατα·σκαφ·[θ]εισ·ῃκατα·σκαφ·[θ]ε[ι]ντ·ι
Genκατασκαφεισηςκατασκαφεντοςκατα·σκαφ·[θ]εισ·ηςκατα·σκαφ·[θ]ε[ι]ντ·ος
PlVocκατασκαφεισαικατασκαφεντεςκατασκαφεντακατα·σκαφ·[θ]εισ·αικατα·σκαφ·[θ]ε[ι]ντ·εςκατα·σκαφ·[θ]ε[ι]ντ·α
Nom
Accκατασκαφεισαςκατασκαφενταςκατα·σκαφ·[θ]εισ·αςκατα·σκαφ·[θ]ε[ι]ντ·ας
Datκατασκαφεισαιςκατασκαφεισι, κατασκαφεισινκατα·σκαφ·[θ]εισ·αιςκατα·σκαφ·[θ]ει[ντ]·σι(ν)
Genκατασκαφεισωνκατασκαφεντωνκατα·σκαφ·[θ]εισ·ωνκατα·σκαφ·[θ]ε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατασκαφησομενηκατασκαφησομενεκατα·σκαφ·[θ]ησομεν·ηκατα·σκαφ·[θ]ησομεν·ε
Nomκατασκαφησομενοςκατα·σκαφ·[θ]ησομεν·ος
Accκατασκαφησομενηνκατασκαφησομενονκατα·σκαφ·[θ]ησομεν·ηνκατα·σκαφ·[θ]ησομεν·ον
Datκατασκαφησομενῃκατασκαφησομενῳκατα·σκαφ·[θ]ησομεν·ῃκατα·σκαφ·[θ]ησομεν·ῳ
Genκατασκαφησομενηςκατασκαφησομενουκατα·σκαφ·[θ]ησομεν·ηςκατα·σκαφ·[θ]ησομεν·ου
PlVocκατασκαφησομεναικατασκαφησομενοικατασκαφησομενακατα·σκαφ·[θ]ησομεν·αικατα·σκαφ·[θ]ησομεν·οικατα·σκαφ·[θ]ησομεν·α
Nom
Accκατασκαφησομεναςκατασκαφησομενουςκατα·σκαφ·[θ]ησομεν·αςκατα·σκαφ·[θ]ησομεν·ους
Datκατασκαφησομεναιςκατασκαφησομενοιςκατα·σκαφ·[θ]ησομεν·αιςκατα·σκαφ·[θ]ησομεν·οις
Genκατασκαφησομενωνκατασκαφησομενωνκατα·σκαφ·[θ]ησομεν·ωνκατα·σκαφ·[θ]ησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 19-Jan-2020 02:41:54 EST