καταποντιζω • KATAPONTIZW • katapontizō

Search: κατεποντισεν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
κατεποντισενκαταποντίζωκατα·ε·ποντι·σε(ν)1aor act ind 3rd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
κατεποντισενκαταποντίζωκατα·ε·ποντι·σε(ν)1aor act ind 3rd sg

κατα·ποντίζω (κατα+ποντιζ-, κατα+ποντι(ε)·[σ]-, κατα+ποντι·σ-, -, -, κατα+ποντισ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταποντιζωκατα·ποντιζ·ωκαταποντιζομαικατα·ποντιζ·ομαι
2ndκαταποντιζεις[LXX]κατα·ποντιζ·ειςκαταποντιζῃ, καταποντιζει, καταποντιζεσαικατα·ποντιζ·ῃ, κατα·ποντιζ·ει classical, κατα·ποντιζ·εσαι alt
3rdκαταποντιζεικατα·ποντιζ·εικαταποντιζεταικατα·ποντιζ·εται
Pl1stκαταποντιζομενκατα·ποντιζ·ομενκαταποντιζομεθακατα·ποντιζ·ομεθα
2ndκαταποντιζετεκατα·ποντιζ·ετεκαταποντιζεσθεκατα·ποντιζ·εσθε
3rdκαταποντιζουσιν, καταποντιζουσικατα·ποντιζ·ουσι(ν)καταποντιζονταικατα·ποντιζ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταποντιζωκατα·ποντιζ·ωκαταποντιζωμαικατα·ποντιζ·ωμαι
2ndκαταποντιζῃςκατα·ποντιζ·ῃςκαταποντιζῃκατα·ποντιζ·ῃ
3rdκαταποντιζῃκατα·ποντιζ·ῃκαταποντιζηταικατα·ποντιζ·ηται
Pl1stκαταποντιζωμενκατα·ποντιζ·ωμενκαταποντιζωμεθακατα·ποντιζ·ωμεθα
2ndκαταποντιζητεκατα·ποντιζ·ητεκαταποντιζησθεκατα·ποντιζ·ησθε
3rdκαταποντιζωσιν, καταποντιζωσικατα·ποντιζ·ωσι(ν)καταποντιζωνταικατα·ποντιζ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταποντιζοιμικατα·ποντιζ·οιμικαταποντιζοιμηνκατα·ποντιζ·οιμην
2ndκαταποντιζοιςκατα·ποντιζ·οιςκαταποντιζοιοκατα·ποντιζ·οιο
3rdκαταποντιζοικατα·ποντιζ·οικαταποντιζοιτοκατα·ποντιζ·οιτο
Pl1stκαταποντιζοιμενκατα·ποντιζ·οιμενκαταποντιζοιμεθακατα·ποντιζ·οιμεθα
2ndκαταποντιζοιτεκατα·ποντιζ·οιτεκαταποντιζοισθεκατα·ποντιζ·οισθε
3rdκαταποντιζοιεν, καταποντιζοισανκατα·ποντιζ·οιεν, κατα·ποντιζ·οισαν altκαταποντιζοιντοκατα·ποντιζ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκαταποντιζεκατα·ποντιζ·εκαταποντιζουκατα·ποντιζ·ου
3rdκαταποντιζετωκατα·ποντιζ·ετωκαταποντιζεσθωκατα·ποντιζ·εσθω
Pl1st
2ndκαταποντιζετεκατα·ποντιζ·ετεκαταποντιζεσθεκατα·ποντιζ·εσθε
3rdκαταποντιζετωσαν, καταποντιζοντωνκατα·ποντιζ·ετωσαν, κατα·ποντιζ·οντων classicalκαταποντιζεσθωσαν, καταποντιζεσθωνκατα·ποντιζ·εσθωσαν, κατα·ποντιζ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
καταποντιζειν​κατα·ποντιζ·ειν​καταποντιζεσθαι[GNT]​κατα·ποντιζ·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταποντιζουσακαταποντιζονκατα·ποντιζ·ουσ·ακατα·ποντιζ·ο[υ]ν[τ]
Nomκαταποντιζωνκατα·ποντιζ·ο[υ]ν[τ]·^
Accκαταποντιζουσανκαταποντιζοντακατα·ποντιζ·ουσ·ανκατα·ποντιζ·ο[υ]ντ·α
Datκαταποντιζουσῃκαταποντιζοντικατα·ποντιζ·ουσ·ῃκατα·ποντιζ·ο[υ]ντ·ι
Genκαταποντιζουσηςκαταποντιζοντοςκατα·ποντιζ·ουσ·ηςκατα·ποντιζ·ο[υ]ντ·ος
PlVocκαταποντιζουσαικαταποντιζοντεςκαταποντιζοντακατα·ποντιζ·ουσ·αικατα·ποντιζ·ο[υ]ντ·εςκατα·ποντιζ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accκαταποντιζουσαςκαταποντιζονταςκατα·ποντιζ·ουσ·αςκατα·ποντιζ·ο[υ]ντ·ας
Datκαταποντιζουσαιςκαταποντιζουσι, καταποντιζουσινκατα·ποντιζ·ουσ·αιςκατα·ποντιζ·ου[ντ]·σι(ν)
Genκαταποντιζουσωνκαταποντιζοντωνκατα·ποντιζ·ουσ·ωνκατα·ποντιζ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταποντιζομενηκαταποντιζομενεκατα·ποντιζ·ομεν·ηκατα·ποντιζ·ομεν·ε
Nomκαταποντιζομενοςκατα·ποντιζ·ομεν·ος
Accκαταποντιζομενηνκαταποντιζομενονκατα·ποντιζ·ομεν·ηνκατα·ποντιζ·ομεν·ον
Datκαταποντιζομενῃκαταποντιζομενῳκατα·ποντιζ·ομεν·ῃκατα·ποντιζ·ομεν·ῳ
Genκαταποντιζομενηςκαταποντιζομενουκατα·ποντιζ·ομεν·ηςκατα·ποντιζ·ομεν·ου
PlVocκαταποντιζομεναικαταποντιζομενοικαταποντιζομενακατα·ποντιζ·ομεν·αικατα·ποντιζ·ομεν·οικατα·ποντιζ·ομεν·α
Nom
Accκαταποντιζομεναςκαταποντιζομενουςκατα·ποντιζ·ομεν·αςκατα·ποντιζ·ομεν·ους
Datκαταποντιζομεναιςκαταποντιζομενοιςκατα·ποντιζ·ομεν·αιςκατα·ποντιζ·ομεν·οις
Genκαταποντιζομενωνκαταποντιζομενωνκατα·ποντιζ·ομεν·ωνκατα·ποντιζ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατεποντιζονκατα·ε·ποντιζ·ονκατεποντιζομηνκατα·ε·ποντιζ·ομην
2ndκατεποντιζεςκατα·ε·ποντιζ·εςκατεποντιζουκατα·ε·ποντιζ·ου
3rdκατεποντιζεν, κατεποντιζεκατα·ε·ποντιζ·ε(ν)κατεποντιζετοκατα·ε·ποντιζ·ετο
Pl1stκατεποντιζομενκατα·ε·ποντιζ·ομενκατεποντιζομεθακατα·ε·ποντιζ·ομεθα
2ndκατεποντιζετεκατα·ε·ποντιζ·ετεκατεποντιζεσθεκατα·ε·ποντιζ·εσθε
3rdκατεποντιζον, κατεποντιζοσανκατα·ε·ποντιζ·ον, κατα·ε·ποντιζ·οσαν altκατεποντιζοντοκατα·ε·ποντιζ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταποντιω[LXX]κατα·ποντι(ε)·[σ]ωκαταποντιουμαικατα·ποντι(ε)·[σ]ομαι
2ndκαταποντιειςκατα·ποντι(ε)·[σ]ειςκαταποντιῃ, καταποντιει, καταποντιεισαικατα·ποντι(ε)·[σ]ῃ, κατα·ποντι(ε)·[σ]ει classical, κατα·ποντι(ε)·[σ]εσαι alt
3rdκαταποντιεικατα·ποντι(ε)·[σ]εικαταποντιειταικατα·ποντι(ε)·[σ]εται
Pl1stκαταποντιουμενκατα·ποντι(ε)·[σ]ομενκαταποντιουμεθακατα·ποντι(ε)·[σ]ομεθα
2ndκαταποντιειτεκατα·ποντι(ε)·[σ]ετεκαταποντιεισθεκατα·ποντι(ε)·[σ]εσθε
3rdκαταποντιουσιν[LXX], καταποντιουσικατα·ποντι(ε)·[σ]ουσι(ν), κατα·ποντι(ε)·[σ]ουσι(ν)καταποντιουνταικατα·ποντι(ε)·[σ]ονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταποντιοιμικατα·ποντι(ε)·[σ]οιμικαταποντιοιμηνκατα·ποντι(ε)·[σ]οιμην
2ndκαταποντιοιςκατα·ποντι(ε)·[σ]οιςκαταποντιοιοκατα·ποντι(ε)·[σ]οιο
3rdκαταποντιοικατα·ποντι(ε)·[σ]οικαταποντιοιτοκατα·ποντι(ε)·[σ]οιτο
Pl1stκαταποντιοιμενκατα·ποντι(ε)·[σ]οιμενκαταποντιοιμεθακατα·ποντι(ε)·[σ]οιμεθα
2ndκαταποντιοιτεκατα·ποντι(ε)·[σ]οιτεκαταποντιοισθεκατα·ποντι(ε)·[σ]οισθε
3rdκαταποντιοιενκατα·ποντι(ε)·[σ]οιενκαταποντιοιντοκατα·ποντι(ε)·[σ]οιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
καταποντιειν​κατα·ποντι(ε)·[σ]ειν​καταποντιεισθαι​κατα·ποντι(ε)·[σ]εσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταποντιουσακαταποντιουνκατα·ποντι(ε)·[σ]ουσ·ακατα·ποντι(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]
Nomκαταποντιωνκατα·ποντι(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]·^
Accκαταποντιουσανκαταποντιουντακατα·ποντι(ε)·[σ]ουσ·ανκατα·ποντι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Datκαταποντιουσῃκαταποντιουντικατα·ποντι(ε)·[σ]ουσ·ῃκατα·ποντι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ι
Genκαταποντιουσηςκαταποντιουντοςκατα·ποντι(ε)·[σ]ουσ·ηςκατα·ποντι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ος
PlVocκαταποντιουσαικαταποντιουντεςκαταποντιουντακατα·ποντι(ε)·[σ]ουσ·αικατα·ποντι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·εςκατα·ποντι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Nom
Accκαταποντιουσαςκαταποντιουνταςκατα·ποντι(ε)·[σ]ουσ·αςκατα·ποντι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ας
Datκαταποντιουσαιςκαταποντιουσι, καταποντιουσιν[LXX]κατα·ποντι(ε)·[σ]ουσ·αιςκατα·ποντι(ε)·[σ]ου[ντ]·σι(ν), κατα·ποντι(ε)·[σ]ου[ντ]·σι(ν)
Genκαταποντιουσωνκαταποντιουντωνκατα·ποντι(ε)·[σ]ουσ·ωνκατα·ποντι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταποντιουμενηκαταποντιουμενεκατα·ποντι(ε)·[σ]ομεν·ηκατα·ποντι(ε)·[σ]ομεν·ε
Nomκαταποντιουμενοςκατα·ποντι(ε)·[σ]ομεν·ος
Accκαταποντιουμενηνκαταποντιουμενονκατα·ποντι(ε)·[σ]ομεν·ηνκατα·ποντι(ε)·[σ]ομεν·ον
Datκαταποντιουμενῃκαταποντιουμενῳκατα·ποντι(ε)·[σ]ομεν·ῃκατα·ποντι(ε)·[σ]ομεν·ῳ
Genκαταποντιουμενηςκαταποντιουμενουκατα·ποντι(ε)·[σ]ομεν·ηςκατα·ποντι(ε)·[σ]ομεν·ου
PlVocκαταποντιουμεναικαταποντιουμενοικαταποντιουμενακατα·ποντι(ε)·[σ]ομεν·αικατα·ποντι(ε)·[σ]ομεν·οικατα·ποντι(ε)·[σ]ομεν·α
Nom
Accκαταποντιουμεναςκαταποντιουμενουςκατα·ποντι(ε)·[σ]ομεν·αςκατα·ποντι(ε)·[σ]ομεν·ους
Datκαταποντιουμεναιςκαταποντιουμενοιςκατα·ποντι(ε)·[σ]ομεν·αιςκατα·ποντι(ε)·[σ]ομεν·οις
Genκαταποντιουμενωνκαταποντιουμενωνκατα·ποντι(ε)·[σ]ομεν·ωνκατα·ποντι(ε)·[σ]ομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατεποντισακατα·ε·ποντι·σακατεποντισαμηνκατα·ε·ποντι·σαμην
2ndκατεποντισαςκατα·ε·ποντι·σαςκατεποντισωκατα·ε·ποντι·σω
3rdκατεποντισεν[LXX], κατεποντισεκατα·ε·ποντι·σε(ν), κατα·ε·ποντι·σε(ν)κατεποντισατοκατα·ε·ποντι·σατο
Pl1stκατεποντισαμενκατα·ε·ποντι·σαμενκατεποντισαμεθακατα·ε·ποντι·σαμεθα
2ndκατεποντισατεκατα·ε·ποντι·σατεκατεποντισασθεκατα·ε·ποντι·σασθε
3rdκατεποντισανκατα·ε·ποντι·σανκατεποντισαντοκατα·ε·ποντι·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταποντισωκατα·ποντι·σωκαταποντισωμαικατα·ποντι·σωμαι
2ndκαταποντισῃςκατα·ποντι·σῃςκαταποντισῃκατα·ποντι·σῃ
3rdκαταποντισῃκατα·ποντι·σῃκαταποντισηταικατα·ποντι·σηται
Pl1stκαταποντισωμενκατα·ποντι·σωμενκαταποντισωμεθακατα·ποντι·σωμεθα
2ndκαταποντισητεκατα·ποντι·σητεκαταποντισησθεκατα·ποντι·σησθε
3rdκαταποντισωσιν, καταποντισωσικατα·ποντι·σωσι(ν)καταποντισωνταικατα·ποντι·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταποντισαιμικατα·ποντι·σαιμικαταποντισαιμηνκατα·ποντι·σαιμην
2ndκαταποντισαις, καταποντισειαςκατα·ποντι·σαις, κατα·ποντι·σειας classicalκαταποντισαιοκατα·ποντι·σαιο
3rdκαταποντισαι, καταποντισειεκατα·ποντι·σαι, κατα·ποντι·σειε classicalκαταποντισαιτοκατα·ποντι·σαιτο
Pl1stκαταποντισαιμενκατα·ποντι·σαιμενκαταποντισαιμεθακατα·ποντι·σαιμεθα
2ndκαταποντισαιτεκατα·ποντι·σαιτεκαταποντισαισθεκατα·ποντι·σαισθε
3rdκαταποντισαιεν, καταποντισαισαν, καταποντισειαν, καταποντισειενκατα·ποντι·σαιεν, κατα·ποντι·σαισαν alt, κατα·ποντι·σειαν classical, κατα·ποντι·σειεν classicalκαταποντισαιντοκατα·ποντι·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκαταποντισον[LXX]κατα·ποντι·σονκαταποντισαικατα·ποντι·σαι
3rdκαταποντισατω[LXX]κατα·ποντι·σατωκαταποντισασθωκατα·ποντι·σασθω
Pl1st
2ndκαταποντισατεκατα·ποντι·σατεκαταποντισασθεκατα·ποντι·σασθε
3rdκαταποντισατωσαν, καταποντισαντωνκατα·ποντι·σατωσαν, κατα·ποντι·σαντων classicalκαταποντισασθωσαν, καταποντισασθωνκατα·ποντι·σασθωσαν, κατα·ποντι·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
καταποντισαι​κατα·ποντι·σαι​καταποντισασθαι​κατα·ποντι·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταποντισασακαταποντισαςκαταποντισανκατα·ποντι·σασ·ακατα·ποντι·σα[ντ]·ςκατα·ποντι·σαν[τ]
Nom
Accκαταποντισασανκαταποντισαντακατα·ποντι·σασ·ανκατα·ποντι·σαντ·α
Datκαταποντισασῃκαταποντισαντικατα·ποντι·σασ·ῃκατα·ποντι·σαντ·ι
Genκαταποντισασηςκαταποντισαντοςκατα·ποντι·σασ·ηςκατα·ποντι·σαντ·ος
PlVocκαταποντισασαικαταποντισαντεςκαταποντισαντακατα·ποντι·σασ·αικατα·ποντι·σαντ·εςκατα·ποντι·σαντ·α
Nom
Accκαταποντισασαςκαταποντισανταςκατα·ποντι·σασ·αςκατα·ποντι·σαντ·ας
Datκαταποντισασαιςκαταποντισασι, καταποντισασινκατα·ποντι·σασ·αιςκατα·ποντι·σα[ντ]·σι(ν)
Genκαταποντισασωνκαταποντισαντωνκατα·ποντι·σασ·ωνκατα·ποντι·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταποντισαμενηκαταποντισαμενεκατα·ποντι·σαμεν·ηκατα·ποντι·σαμεν·ε
Nomκαταποντισαμενοςκατα·ποντι·σαμεν·ος
Accκαταποντισαμενηνκαταποντισαμενονκατα·ποντι·σαμεν·ηνκατα·ποντι·σαμεν·ον
Datκαταποντισαμενῃκαταποντισαμενῳκατα·ποντι·σαμεν·ῃκατα·ποντι·σαμεν·ῳ
Genκαταποντισαμενηςκαταποντισαμενουκατα·ποντι·σαμεν·ηςκατα·ποντι·σαμεν·ου
PlVocκαταποντισαμεναικαταποντισαμενοικαταποντισαμενακατα·ποντι·σαμεν·αικατα·ποντι·σαμεν·οικατα·ποντι·σαμεν·α
Nom
Accκαταποντισαμεναςκαταποντισαμενουςκατα·ποντι·σαμεν·αςκατα·ποντι·σαμεν·ους
Datκαταποντισαμεναιςκαταποντισαμενοιςκατα·ποντι·σαμεν·αιςκατα·ποντι·σαμεν·οις
Genκαταποντισαμενωνκαταποντισαμενωνκατα·ποντι·σαμεν·ωνκατα·ποντι·σαμεν·ων

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκατεποντισθηνκατα·ε·ποντισ·θην
2ndκατεποντισθηςκατα·ε·ποντισ·θης
3rdκατεποντισθηκατα·ε·ποντισ·θη
Pl1stκατεποντισθημενκατα·ε·ποντισ·θημεν
2ndκατεποντισθητεκατα·ε·ποντισ·θητε
3rdκατεποντισθησανκατα·ε·ποντισ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stκαταποντισθησομαικατα·ποντισ·θησομαι
2ndκαταποντισθησῃ, καταποντισθησεικατα·ποντισ·θησῃ, κατα·ποντισ·θησει classical
3rdκαταποντισθησεταικατα·ποντισ·θησεται
Pl1stκαταποντισθησομεθακατα·ποντισ·θησομεθα
2ndκαταποντισθησεσθεκατα·ποντισ·θησεσθε
3rdκαταποντισθησονταικατα·ποντισ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκαταποντισθωκατα·ποντισ·θω
2ndκαταποντισθῃςκατα·ποντισ·θῃς
3rdκαταποντισθῃ[GNT]κατα·ποντισ·θῃ
Pl1stκαταποντισθωμενκατα·ποντισ·θωμεν
2ndκαταποντισθητεκατα·ποντισ·θητε
3rdκαταποντισθωσιν, καταποντισθωσικατα·ποντισ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκαταποντισθειηνκατα·ποντισ·θειην
2ndκαταποντισθειηςκατα·ποντισ·θειης
3rdκαταποντισθειηκατα·ποντισ·θειη
Pl1stκαταποντισθειημεν, καταποντισθειμενκατα·ποντισ·θειημεν, κατα·ποντισ·θειμεν classical
2ndκαταποντισθειητε, καταποντισθειτεκατα·ποντισ·θειητε, κατα·ποντισ·θειτε classical
3rdκαταποντισθειησαν, καταποντισθειενκατα·ποντισ·θειησαν, κατα·ποντισ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stκαταποντισθησοιμηνκατα·ποντισ·θησοιμην
2ndκαταποντισθησοιοκατα·ποντισ·θησοιο
3rdκαταποντισθησοιτοκατα·ποντισ·θησοιτο
Pl1stκαταποντισθησοιμεθακατα·ποντισ·θησοιμεθα
2ndκαταποντισθησοισθεκατα·ποντισ·θησοισθε
3rdκαταποντισθησοιντοκατα·ποντισ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndκαταποντισθητικατα·ποντισ·θητι
3rdκαταποντισθητωκατα·ποντισ·θητω
Pl1st
2ndκαταποντισθητεκατα·ποντισ·θητε
3rdκαταποντισθητωσαν, καταποντισθεντωνκατα·ποντισ·θητωσαν, κατα·ποντισ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
καταποντισθηναι​κατα·ποντισ·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
καταποντισθησεσθαι​κατα·ποντισ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταποντισθεισακαταποντισθειςκαταποντισθενκατα·ποντισ·θεισ·ακατα·ποντισ·θει[ντ]·ςκατα·ποντισ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accκαταποντισθεισανκαταποντισθεντακατα·ποντισ·θεισ·ανκατα·ποντισ·θε[ι]ντ·α
Datκαταποντισθεισῃκαταποντισθεντικατα·ποντισ·θεισ·ῃκατα·ποντισ·θε[ι]ντ·ι
Genκαταποντισθεισηςκαταποντισθεντοςκατα·ποντισ·θεισ·ηςκατα·ποντισ·θε[ι]ντ·ος
PlVocκαταποντισθεισαικαταποντισθεντεςκαταποντισθεντακατα·ποντισ·θεισ·αικατα·ποντισ·θε[ι]ντ·εςκατα·ποντισ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accκαταποντισθεισαςκαταποντισθενταςκατα·ποντισ·θεισ·αςκατα·ποντισ·θε[ι]ντ·ας
Datκαταποντισθεισαιςκαταποντισθεισι, καταποντισθεισινκατα·ποντισ·θεισ·αιςκατα·ποντισ·θει[ντ]·σι(ν)
Genκαταποντισθεισωνκαταποντισθεντωνκατα·ποντισ·θεισ·ωνκατα·ποντισ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταποντισθησομενηκαταποντισθησομενεκατα·ποντισ·θησομεν·ηκατα·ποντισ·θησομεν·ε
Nomκαταποντισθησομενοςκατα·ποντισ·θησομεν·ος
Accκαταποντισθησομενηνκαταποντισθησομενονκατα·ποντισ·θησομεν·ηνκατα·ποντισ·θησομεν·ον
Datκαταποντισθησομενῃκαταποντισθησομενῳκατα·ποντισ·θησομεν·ῃκατα·ποντισ·θησομεν·ῳ
Genκαταποντισθησομενηςκαταποντισθησομενουκατα·ποντισ·θησομεν·ηςκατα·ποντισ·θησομεν·ου
PlVocκαταποντισθησομεναικαταποντισθησομενοικαταποντισθησομενακατα·ποντισ·θησομεν·αικατα·ποντισ·θησομεν·οικατα·ποντισ·θησομεν·α
Nom
Accκαταποντισθησομεναςκαταποντισθησομενουςκατα·ποντισ·θησομεν·αςκατα·ποντισ·θησομεν·ους
Datκαταποντισθησομεναιςκαταποντισθησομενοιςκατα·ποντισ·θησομεν·αιςκατα·ποντισ·θησομεν·οις
Genκαταποντισθησομενωνκαταποντισθησομενωνκατα·ποντισ·θησομεν·ωνκατα·ποντισ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 17-Jul-2019 07:20:30 EDT