καταπατεω • KATAPATEW • katapateō

Search: κατεπατησα

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
κατεπατησακαταπατέωκατα·ε·πατη·σα1aor act ind 1st sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
κατεπατησακαταπατέωκατα·ε·πατη·σα1aor act ind 1st sg

κατα·πατέω (κατα+πατ(ε)-, κατα+πατη·σ-, κατα+πατη·σ-, -, κατα+πεπατη-, κατα+πατη·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταπατωκατα·πατ(ε)·ωκαταπατουμαικατα·πατ(ε)·ομαι
2ndκαταπατειςκατα·πατ(ε)·ειςκαταπατῃ, καταπατει, καταπατεισαικατα·πατ(ε)·ῃ, κατα·πατ(ε)·ει classical, κατα·πατ(ε)·εσαι alt
3rdκαταπατεικατα·πατ(ε)·εικαταπατειταικατα·πατ(ε)·εται
Pl1stκαταπατουμενκατα·πατ(ε)·ομενκαταπατουμεθακατα·πατ(ε)·ομεθα
2ndκαταπατειτεκατα·πατ(ε)·ετεκαταπατεισθεκατα·πατ(ε)·εσθε
3rdκαταπατουσιν[LXX], καταπατουσικατα·πατ(ε)·ουσι(ν), κατα·πατ(ε)·ουσι(ν)καταπατουνται[LXX]κατα·πατ(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταπατωκατα·πατ(ε)·ωκαταπατωμαικατα·πατ(ε)·ωμαι
2ndκαταπατῃςκατα·πατ(ε)·ῃςκαταπατῃκατα·πατ(ε)·ῃ
3rdκαταπατῃκατα·πατ(ε)·ῃκαταπατηταικατα·πατ(ε)·ηται
Pl1stκαταπατωμενκατα·πατ(ε)·ωμενκαταπατωμεθακατα·πατ(ε)·ωμεθα
2ndκαταπατητεκατα·πατ(ε)·ητεκαταπατησθεκατα·πατ(ε)·ησθε
3rdκαταπατωσιν, καταπατωσικατα·πατ(ε)·ωσι(ν)καταπατωνταικατα·πατ(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταπατοιμικατα·πατ(ε)·οιμικαταπατοιμηνκατα·πατ(ε)·οιμην
2ndκαταπατοιςκατα·πατ(ε)·οιςκαταπατοιοκατα·πατ(ε)·οιο
3rdκαταπατοικατα·πατ(ε)·οικαταπατοιτοκατα·πατ(ε)·οιτο
Pl1stκαταπατοιμενκατα·πατ(ε)·οιμενκαταπατοιμεθακατα·πατ(ε)·οιμεθα
2ndκαταπατοιτεκατα·πατ(ε)·οιτεκαταπατοισθεκατα·πατ(ε)·οισθε
3rdκαταπατοιεν, καταπατοισανκατα·πατ(ε)·οιεν, κατα·πατ(ε)·οισαν altκαταπατοιντοκατα·πατ(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκαταπατεικατα·πατ(ε)·εκαταπατουκατα·πατ(ε)·ου
3rdκαταπατειτωκατα·πατ(ε)·ετωκαταπατεισθωκατα·πατ(ε)·εσθω
Pl1st
2ndκαταπατειτεκατα·πατ(ε)·ετεκαταπατεισθεκατα·πατ(ε)·εσθε
3rdκαταπατειτωσαν, καταπατουντων[LXX]κατα·πατ(ε)·ετωσαν, κατα·πατ(ε)·οντων classicalκαταπατεισθωσαν, καταπατεισθωνκατα·πατ(ε)·εσθωσαν, κατα·πατ(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
καταπατειν[GNT][LXX]​κατα·πατ(ε)·εινκαταπατεισθαι[GNT]​κατα·πατ(ε)·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταπατουσακαταπατουν[LXX]κατα·πατ(ε)·ουσ·ακατα·πατ(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomκαταπατων[LXX]κατα·πατ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accκαταπατουσανκαταπατουντακατα·πατ(ε)·ουσ·ανκατα·πατ(ε)·ο[υ]ντ·α
Datκαταπατουσῃκαταπατουντικατα·πατ(ε)·ουσ·ῃκατα·πατ(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genκαταπατουσηςκαταπατουντοςκατα·πατ(ε)·ουσ·ηςκατα·πατ(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocκαταπατουσαι[LXX]καταπατουντες[LXX]καταπατουντακατα·πατ(ε)·ουσ·αικατα·πατ(ε)·ο[υ]ντ·εςκατα·πατ(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accκαταπατουσαςκαταπατουντας[LXX]κατα·πατ(ε)·ουσ·αςκατα·πατ(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datκαταπατουσαιςκαταπατουσι, καταπατουσιν[LXX]κατα·πατ(ε)·ουσ·αιςκατα·πατ(ε)·ου[ντ]·σι(ν), κατα·πατ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genκαταπατουσωνκαταπατουντων[LXX]κατα·πατ(ε)·ουσ·ωνκατα·πατ(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταπατουμενηκαταπατουμενεκατα·πατ(ε)·ομεν·ηκατα·πατ(ε)·ομεν·ε
Nomκαταπατουμενοςκατα·πατ(ε)·ομεν·ος
Accκαταπατουμενηνκαταπατουμενον[LXX]κατα·πατ(ε)·ομεν·ηνκατα·πατ(ε)·ομεν·ον
Datκαταπατουμενῃκαταπατουμενῳκατα·πατ(ε)·ομεν·ῃκατα·πατ(ε)·ομεν·ῳ
Genκαταπατουμενηςκαταπατουμενουκατα·πατ(ε)·ομεν·ηςκατα·πατ(ε)·ομεν·ου
PlVocκαταπατουμεναικαταπατουμενοικαταπατουμενακατα·πατ(ε)·ομεν·αικατα·πατ(ε)·ομεν·οικατα·πατ(ε)·ομεν·α
Nom
Accκαταπατουμεναςκαταπατουμενουςκατα·πατ(ε)·ομεν·αςκατα·πατ(ε)·ομεν·ους
Datκαταπατουμεναιςκαταπατουμενοιςκατα·πατ(ε)·ομεν·αιςκατα·πατ(ε)·ομεν·οις
Genκαταπατουμενωνκαταπατουμενωνκατα·πατ(ε)·ομεν·ωνκατα·πατ(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατεπατουν[LXX]κατα·ε·πατ(ε)·ονκατεπατουμηνκατα·ε·πατ(ε)·ομην
2ndκατεπατεις[LXX]κατα·ε·πατ(ε)·εςκατεπατουκατα·ε·πατ(ε)·ου
3rdκατεπατεικατα·ε·πατ(ε)·εκατεπατειτοκατα·ε·πατ(ε)·ετο
Pl1stκατεπατουμενκατα·ε·πατ(ε)·ομενκατεπατουμεθακατα·ε·πατ(ε)·ομεθα
2ndκατεπατειτε[LXX]κατα·ε·πατ(ε)·ετεκατεπατεισθεκατα·ε·πατ(ε)·εσθε
3rdκατεπατουν[LXX], κατεπατουσαν[LXX]κατα·ε·πατ(ε)·ον, κατα·ε·πατ(ε)·οσαν altκατεπατουντοκατα·ε·πατ(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταπατησω[LXX]κατα·πατη·σωκαταπατησομαικατα·πατη·σομαι
2ndκαταπατησεις[LXX]κατα·πατη·σειςκαταπατησῃ[LXX], καταπατησει[LXX], καταπατησεσαικατα·πατη·σῃ, κατα·πατη·σει classical, κατα·πατη·σεσαι alt
3rdκαταπατησει[LXX]κατα·πατη·σεικαταπατησεταικατα·πατη·σεται
Pl1stκαταπατησομενκατα·πατη·σομενκαταπατησομεθακατα·πατη·σομεθα
2ndκαταπατησετε[LXX]κατα·πατη·σετεκαταπατησεσθεκατα·πατη·σεσθε
3rdκαταπατησουσιν[GNT][LXX], καταπατησουσικατα·πατη·σουσι(ν), κατα·πατη·σουσι(ν)καταπατησονταικατα·πατη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταπατησοιμικατα·πατη·σοιμικαταπατησοιμηνκατα·πατη·σοιμην
2ndκαταπατησοιςκατα·πατη·σοιςκαταπατησοιοκατα·πατη·σοιο
3rdκαταπατησοικατα·πατη·σοικαταπατησοιτοκατα·πατη·σοιτο
Pl1stκαταπατησοιμενκατα·πατη·σοιμενκαταπατησοιμεθακατα·πατη·σοιμεθα
2ndκαταπατησοιτεκατα·πατη·σοιτεκαταπατησοισθεκατα·πατη·σοισθε
3rdκαταπατησοιενκατα·πατη·σοιενκαταπατησοιντοκατα·πατη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
καταπατησειν​κατα·πατη·σειν​καταπατησεσθαι​κατα·πατη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταπατησουσακαταπατησονκατα·πατη·σουσ·ακατα·πατη·σο[υ]ν[τ]
Nomκαταπατησωνκατα·πατη·σο[υ]ν[τ]·^
Accκαταπατησουσανκαταπατησοντακατα·πατη·σουσ·ανκατα·πατη·σο[υ]ντ·α
Datκαταπατησουσῃκαταπατησοντικατα·πατη·σουσ·ῃκατα·πατη·σο[υ]ντ·ι
Genκαταπατησουσηςκαταπατησοντοςκατα·πατη·σουσ·ηςκατα·πατη·σο[υ]ντ·ος
PlVocκαταπατησουσαικαταπατησοντεςκαταπατησοντακατα·πατη·σουσ·αικατα·πατη·σο[υ]ντ·εςκατα·πατη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accκαταπατησουσαςκαταπατησονταςκατα·πατη·σουσ·αςκατα·πατη·σο[υ]ντ·ας
Datκαταπατησουσαιςκαταπατησουσι, καταπατησουσιν[GNT][LXX]κατα·πατη·σουσ·αιςκατα·πατη·σου[ντ]·σι(ν), κατα·πατη·σου[ντ]·σι(ν)
Genκαταπατησουσωνκαταπατησοντωνκατα·πατη·σουσ·ωνκατα·πατη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταπατησομενηκαταπατησομενεκατα·πατη·σομεν·ηκατα·πατη·σομεν·ε
Nomκαταπατησομενοςκατα·πατη·σομεν·ος
Accκαταπατησομενηνκαταπατησομενονκατα·πατη·σομεν·ηνκατα·πατη·σομεν·ον
Datκαταπατησομενῃκαταπατησομενῳκατα·πατη·σομεν·ῃκατα·πατη·σομεν·ῳ
Genκαταπατησομενηςκαταπατησομενουκατα·πατη·σομεν·ηςκατα·πατη·σομεν·ου
PlVocκαταπατησομεναικαταπατησομενοικαταπατησομενακατα·πατη·σομεν·αικατα·πατη·σομεν·οικατα·πατη·σομεν·α
Nom
Accκαταπατησομεναςκαταπατησομενουςκατα·πατη·σομεν·αςκατα·πατη·σομεν·ους
Datκαταπατησομεναιςκαταπατησομενοιςκατα·πατη·σομεν·αιςκατα·πατη·σομεν·οις
Genκαταπατησομενωνκαταπατησομενωνκατα·πατη·σομεν·ωνκατα·πατη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατεπατησα[LXX]κατα·ε·πατη·σακατεπατησαμηνκατα·ε·πατη·σαμην
2ndκατεπατησαςκατα·ε·πατη·σαςκατεπατησωκατα·ε·πατη·σω
3rdκατεπατησεν[LXX], κατεπατησεκατα·ε·πατη·σε(ν), κατα·ε·πατη·σε(ν)κατεπατησατοκατα·ε·πατη·σατο
Pl1stκατεπατησαμεν[LXX]κατα·ε·πατη·σαμενκατεπατησαμεθακατα·ε·πατη·σαμεθα
2ndκατεπατησατεκατα·ε·πατη·σατεκατεπατησασθεκατα·ε·πατη·σασθε
3rdκατεπατησαν[LXX]κατα·ε·πατη·σανκατεπατησαντοκατα·ε·πατη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταπατησω[LXX]κατα·πατη·σωκαταπατησωμαικατα·πατη·σωμαι
2ndκαταπατησῃςκατα·πατη·σῃςκαταπατησῃ[LXX]κατα·πατη·σῃ
3rdκαταπατησῃ[LXX]κατα·πατη·σῃκαταπατησηταικατα·πατη·σηται
Pl1stκαταπατησωμενκατα·πατη·σωμενκαταπατησωμεθακατα·πατη·σωμεθα
2ndκαταπατησητεκατα·πατη·σητεκαταπατησησθεκατα·πατη·σησθε
3rdκαταπατησωσιν[GNT][LXX], καταπατησωσικατα·πατη·σωσι(ν), κατα·πατη·σωσι(ν)καταπατησωνταικατα·πατη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταπατησαιμικατα·πατη·σαιμικαταπατησαιμηνκατα·πατη·σαιμην
2ndκαταπατησαις, καταπατησειαςκατα·πατη·σαις, κατα·πατη·σειας classicalκαταπατησαιοκατα·πατη·σαιο
3rdκαταπατησαι[LXX], καταπατησειεκατα·πατη·σαι, κατα·πατη·σειε classicalκαταπατησαιτοκατα·πατη·σαιτο
Pl1stκαταπατησαιμενκατα·πατη·σαιμενκαταπατησαιμεθακατα·πατη·σαιμεθα
2ndκαταπατησαιτεκατα·πατη·σαιτεκαταπατησαισθεκατα·πατη·σαισθε
3rdκαταπατησαιεν, καταπατησαισαν, καταπατησειαν, καταπατησειενκατα·πατη·σαιεν, κατα·πατη·σαισαν alt, κατα·πατη·σειαν classical, κατα·πατη·σειεν classicalκαταπατησαιντοκατα·πατη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκαταπατησονκατα·πατη·σονκαταπατησαι[LXX]κατα·πατη·σαι
3rdκαταπατησατωκατα·πατη·σατωκαταπατησασθωκατα·πατη·σασθω
Pl1st
2ndκαταπατησατε[LXX]κατα·πατη·σατεκαταπατησασθεκατα·πατη·σασθε
3rdκαταπατησατωσαν, καταπατησαντωνκατα·πατη·σατωσαν, κατα·πατη·σαντων classicalκαταπατησασθωσαν, καταπατησασθωνκατα·πατη·σασθωσαν, κατα·πατη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
καταπατησαι[LXX]​κατα·πατη·σαικαταπατησασθαι​κατα·πατη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταπατησασακαταπατησας[GNT]καταπατησανκατα·πατη·σασ·ακατα·πατη·σα[ντ]·ςκατα·πατη·σαν[τ]
Nom
Accκαταπατησασανκαταπατησαντακατα·πατη·σασ·ανκατα·πατη·σαντ·α
Datκαταπατησασῃκαταπατησαντικατα·πατη·σασ·ῃκατα·πατη·σαντ·ι
Genκαταπατησασηςκαταπατησαντοςκατα·πατη·σασ·ηςκατα·πατη·σαντ·ος
PlVocκαταπατησασαικαταπατησαντεςκαταπατησαντακατα·πατη·σασ·αικατα·πατη·σαντ·εςκατα·πατη·σαντ·α
Nom
Accκαταπατησασαςκαταπατησανταςκατα·πατη·σασ·αςκατα·πατη·σαντ·ας
Datκαταπατησασαιςκαταπατησασι, καταπατησασινκατα·πατη·σασ·αιςκατα·πατη·σα[ντ]·σι(ν)
Genκαταπατησασωνκαταπατησαντωνκατα·πατη·σασ·ωνκατα·πατη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταπατησαμενηκαταπατησαμενεκατα·πατη·σαμεν·ηκατα·πατη·σαμεν·ε
Nomκαταπατησαμενοςκατα·πατη·σαμεν·ος
Accκαταπατησαμενηνκαταπατησαμενονκατα·πατη·σαμεν·ηνκατα·πατη·σαμεν·ον
Datκαταπατησαμενῃκαταπατησαμενῳκατα·πατη·σαμεν·ῃκατα·πατη·σαμεν·ῳ
Genκαταπατησαμενηςκαταπατησαμενουκατα·πατη·σαμεν·ηςκατα·πατη·σαμεν·ου
PlVocκαταπατησαμεναικαταπατησαμενοικαταπατησαμενακατα·πατη·σαμεν·αικατα·πατη·σαμεν·οικατα·πατη·σαμεν·α
Nom
Accκαταπατησαμεναςκαταπατησαμενουςκατα·πατη·σαμεν·αςκατα·πατη·σαμεν·ους
Datκαταπατησαμεναιςκαταπατησαμενοιςκατα·πατη·σαμεν·αιςκατα·πατη·σαμεν·οις
Genκαταπατησαμενωνκαταπατησαμενωνκατα·πατη·σαμεν·ωνκατα·πατη·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταπεπατημαικατα·πεπατη·μαι
2ndκαταπεπατησαικατα·πεπατη·σαι
3rdκαταπεπατηταικατα·πεπατη·ται
Pl1stκαταπεπατημεθακατα·πεπατη·μεθα
2ndκαταπεπατησθεκατα·πεπατη·σθε
3rdκαταπεπατηνται[LXX]κατα·πεπατη·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταπεπατησομαικατα·πεπατη·σομαι
2ndκαταπεπατησῃ, καταπεπατησεικατα·πεπατη·σῃ, κατα·πεπατη·σει classical
3rdκαταπεπατησεταικατα·πεπατη·σεται
Pl1stκαταπεπατησομεθακατα·πεπατη·σομεθα
2ndκαταπεπατησεσθεκατα·πεπατη·σεσθε
3rdκαταπεπατησονταικατα·πεπατη·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταπεπατησοιμηνκατα·πεπατη·σοιμην
2ndκαταπεπατησοιοκατα·πεπατη·σοιο
3rdκαταπεπατησοιτοκατα·πεπατη·σοιτο
Pl1stκαταπεπατησοιμεθακατα·πεπατη·σοιμεθα
2ndκαταπεπατησοισθεκατα·πεπατη·σοισθε
3rdκαταπεπατησοιντοκατα·πεπατη·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκαταπεπατησοκατα·πεπατη·σο
3rdκαταπεπατησθωκατα·πεπατη·σθω
Pl1st
2ndκαταπεπατησθεκατα·πεπατη·σθε
3rdκαταπεπατησθωσαν, καταπεπατησθωνκατα·πεπατη·σθωσαν, κατα·πεπατη·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
καταπεπατησθαι​κατα·πεπατη·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
καταπεπατησεσθαι​κατα·πεπατη·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταπεπατημενηκαταπεπατημενεκατα·πεπατη·μεν·ηκατα·πεπατη·μεν·ε
Nomκαταπεπατημενοςκατα·πεπατη·μεν·ος
Accκαταπεπατημενηνκαταπεπατημενον[LXX]κατα·πεπατη·μεν·ηνκατα·πεπατη·μεν·ον
Datκαταπεπατημενῃκαταπεπατημενῳκατα·πεπατη·μεν·ῃκατα·πεπατη·μεν·ῳ
Genκαταπεπατημενης[LXX]καταπεπατημενουκατα·πεπατη·μεν·ηςκατα·πεπατη·μεν·ου
PlVocκαταπεπατημεναικαταπεπατημενοικαταπεπατημενακατα·πεπατη·μεν·αικατα·πεπατη·μεν·οικατα·πεπατη·μεν·α
Nom
Accκαταπεπατημεναςκαταπεπατημενουςκατα·πεπατη·μεν·αςκατα·πεπατη·μεν·ους
Datκαταπεπατημεναιςκαταπεπατημενοιςκατα·πεπατη·μεν·αιςκατα·πεπατη·μεν·οις
Genκαταπεπατημενωνκαταπεπατημενωνκατα·πεπατη·μεν·ωνκατα·πεπατη·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατεπεπατημηνκατα·ε·πεπατη·μην
2ndκατεπεπατησοκατα·ε·πεπατη·σο
3rdκατεπεπατητοκατα·ε·πεπατη·το
Pl1stκατεπεπατημεθακατα·ε·πεπατη·μεθα
2ndκατεπεπατησθεκατα·ε·πεπατη·σθε
3rdκατεπεπατηντοκατα·ε·πεπατη·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταπεπατημηνκατα·[ε]·πεπατη·μην
2ndκαταπεπατησοκατα·[ε]·πεπατη·σο
3rdκαταπεπατητοκατα·[ε]·πεπατη·το
Pl1stκαταπεπατημεθακατα·[ε]·πεπατη·μεθα
2ndκαταπεπατησθεκατα·[ε]·πεπατη·σθε
3rdκαταπεπατηντοκατα·[ε]·πεπατη·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκατεπατηθηνκατα·ε·πατη·θην
2ndκατεπατηθηςκατα·ε·πατη·θης
3rdκατεπατηθη[GNT][LXX]κατα·ε·πατη·θη
Pl1stκατεπατηθημενκατα·ε·πατη·θημεν
2ndκατεπατηθητεκατα·ε·πατη·θητε
3rdκατεπατηθησανκατα·ε·πατη·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stκαταπατηθησομαικατα·πατη·θησομαι
2ndκαταπατηθησῃ, καταπατηθησεικατα·πατη·θησῃ, κατα·πατη·θησει classical
3rdκαταπατηθησεται[LXX]κατα·πατη·θησεται
Pl1stκαταπατηθησομεθακατα·πατη·θησομεθα
2ndκαταπατηθησεσθε[LXX]κατα·πατη·θησεσθε
3rdκαταπατηθησονταικατα·πατη·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκαταπατηθωκατα·πατη·θω
2ndκαταπατηθῃςκατα·πατη·θῃς
3rdκαταπατηθῃκατα·πατη·θῃ
Pl1stκαταπατηθωμενκατα·πατη·θωμεν
2ndκαταπατηθητεκατα·πατη·θητε
3rdκαταπατηθωσιν, καταπατηθωσικατα·πατη·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκαταπατηθειηνκατα·πατη·θειην
2ndκαταπατηθειηςκατα·πατη·θειης
3rdκαταπατηθειηκατα·πατη·θειη
Pl1stκαταπατηθειημεν, καταπατηθειμενκατα·πατη·θειημεν, κατα·πατη·θειμεν classical
2ndκαταπατηθειητε, καταπατηθειτεκατα·πατη·θειητε, κατα·πατη·θειτε classical
3rdκαταπατηθειησαν, καταπατηθειενκατα·πατη·θειησαν, κατα·πατη·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stκαταπατηθησοιμηνκατα·πατη·θησοιμην
2ndκαταπατηθησοιοκατα·πατη·θησοιο
3rdκαταπατηθησοιτοκατα·πατη·θησοιτο
Pl1stκαταπατηθησοιμεθακατα·πατη·θησοιμεθα
2ndκαταπατηθησοισθεκατα·πατη·θησοισθε
3rdκαταπατηθησοιντοκατα·πατη·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndκαταπατηθητικατα·πατη·θητι
3rdκαταπατηθητωκατα·πατη·θητω
Pl1st
2ndκαταπατηθητεκατα·πατη·θητε
3rdκαταπατηθητωσαν, καταπατηθεντωνκατα·πατη·θητωσαν, κατα·πατη·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
καταπατηθηναι​κατα·πατη·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
καταπατηθησεσθαι​κατα·πατη·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταπατηθεισακαταπατηθειςκαταπατηθενκατα·πατη·θεισ·ακατα·πατη·θει[ντ]·ςκατα·πατη·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accκαταπατηθεισανκαταπατηθεντακατα·πατη·θεισ·ανκατα·πατη·θε[ι]ντ·α
Datκαταπατηθεισῃκαταπατηθεντικατα·πατη·θεισ·ῃκατα·πατη·θε[ι]ντ·ι
Genκαταπατηθεισηςκαταπατηθεντοςκατα·πατη·θεισ·ηςκατα·πατη·θε[ι]ντ·ος
PlVocκαταπατηθεισαικαταπατηθεντεςκαταπατηθεντακατα·πατη·θεισ·αικατα·πατη·θε[ι]ντ·εςκατα·πατη·θε[ι]ντ·α
Nom
Accκαταπατηθεισαςκαταπατηθενταςκατα·πατη·θεισ·αςκατα·πατη·θε[ι]ντ·ας
Datκαταπατηθεισαιςκαταπατηθεισι, καταπατηθεισινκατα·πατη·θεισ·αιςκατα·πατη·θει[ντ]·σι(ν)
Genκαταπατηθεισωνκαταπατηθεντωνκατα·πατη·θεισ·ωνκατα·πατη·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταπατηθησομενηκαταπατηθησομενεκατα·πατη·θησομεν·ηκατα·πατη·θησομεν·ε
Nomκαταπατηθησομενοςκατα·πατη·θησομεν·ος
Accκαταπατηθησομενηνκαταπατηθησομενονκατα·πατη·θησομεν·ηνκατα·πατη·θησομεν·ον
Datκαταπατηθησομενῃκαταπατηθησομενῳκατα·πατη·θησομεν·ῃκατα·πατη·θησομεν·ῳ
Genκαταπατηθησομενηςκαταπατηθησομενουκατα·πατη·θησομεν·ηςκατα·πατη·θησομεν·ου
PlVocκαταπατηθησομεναικαταπατηθησομενοικαταπατηθησομενακατα·πατη·θησομεν·αικατα·πατη·θησομεν·οικατα·πατη·θησομεν·α
Nom
Accκαταπατηθησομεναςκαταπατηθησομενουςκατα·πατη·θησομεν·αςκατα·πατη·θησομεν·ους
Datκαταπατηθησομεναιςκαταπατηθησομενοιςκατα·πατη·θησομεν·αιςκατα·πατη·θησομεν·οις
Genκαταπατηθησομενωνκαταπατηθησομενωνκατα·πατη·θησομεν·ωνκατα·πατη·θησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 17-Nov-2019 05:46:18 EST