κατερχομαι • KATERCOMAI KATERXOMAI • katerchomai

Search: κατελθοντων

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
κατελθοντων; κατελθοντων; κατελθοντωνκατέρχομαικατ·ελθ·οντων; κατ·ελθ·ο[υ]ντ·ων; κατ·ελθ·ο[υ]ντ·ων2aor act imp 3rd pl classical; 2aor act ptcp mas gen pl; 2aor act ptcp neu gen pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
κατελθοντωνκατέρχομαικατ·ελθ·οντων2aor act imp 3rd pl classical
κατελθοντωνκατέρχομαικατ·ελθ·ο[υ]ντ·ων2aor act ptcp mas gen pl
κατελθοντωνκατέρχομαικατ·ελθ·ο[υ]ντ·ων2aor act ptcp neu gen pl

κατ·έρχομαι (κατ+ερχ-, -, 2nd κατ+ελθ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατερχομαικατ·ερχ·ομαι
2ndκατερχῃ, κατερχει, κατερχεσαικατ·ερχ·ῃ, κατ·ερχ·ει classical, κατ·ερχ·εσαι alt
3rdκατερχεταικατ·ερχ·εται
Pl1stκατερχομεθακατ·ερχ·ομεθα
2ndκατερχεσθεκατ·ερχ·εσθε
3rdκατερχονταικατ·ερχ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατερχωμαικατ·ερχ·ωμαι
2ndκατερχῃκατ·ερχ·ῃ
3rdκατερχηταικατ·ερχ·ηται
Pl1stκατερχωμεθακατ·ερχ·ωμεθα
2ndκατερχησθεκατ·ερχ·ησθε
3rdκατερχωνταικατ·ερχ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατερχοιμηνκατ·ερχ·οιμην
2ndκατερχοιοκατ·ερχ·οιο
3rdκατερχοιτοκατ·ερχ·οιτο
Pl1stκατερχοιμεθακατ·ερχ·οιμεθα
2ndκατερχοισθεκατ·ερχ·οισθε
3rdκατερχοιντοκατ·ερχ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκατερχουκατ·ερχ·ου
3rdκατερχεσθωκατ·ερχ·εσθω
Pl1st
2ndκατερχεσθεκατ·ερχ·εσθε
3rdκατερχεσθωσαν, κατερχεσθωνκατ·ερχ·εσθωσαν, κατ·ερχ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κατερχεσθαι​κατ·ερχ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατερχομενη[GNT]κατερχομενεκατ·ερχ·ομεν·ηκατ·ερχ·ομεν·ε
Nomκατερχομενοςκατ·ερχ·ομεν·ος
Accκατερχομενηνκατερχομενονκατ·ερχ·ομεν·ηνκατ·ερχ·ομεν·ον
Datκατερχομενῃκατερχομενῳκατ·ερχ·ομεν·ῃκατ·ερχ·ομεν·ῳ
Genκατερχομενηςκατερχομενουκατ·ερχ·ομεν·ηςκατ·ερχ·ομεν·ου
PlVocκατερχομεναικατερχομενοικατερχομενακατ·ερχ·ομεν·αικατ·ερχ·ομεν·οικατ·ερχ·ομεν·α
Nom
Accκατερχομεναςκατερχομενουςκατ·ερχ·ομεν·αςκατ·ερχ·ομεν·ους
Datκατερχομεναιςκατερχομενοιςκατ·ερχ·ομεν·αιςκατ·ερχ·ομεν·οις
Genκατερχομενωνκατερχομενωνκατ·ερχ·ομεν·ωνκατ·ερχ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατηρχομηνκατ·ε·ερχ·ομην
2ndκατηρχουκατ·ε·ερχ·ου
3rdκατηρχετοκατ·ε·ερχ·ετο
Pl1stκατηρχομεθακατ·ε·ερχ·ομεθα
2ndκατηρχεσθεκατ·ε·ερχ·εσθε
3rdκατηρχοντοκατ·ε·ερχ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατηλθον[GNT][LXX]κατ·ε·ελθ·ον
2ndκατηλθεςκατ·ε·ελθ·ες
3rdκατηλθεν[GNT], κατηλθεκατ·ε·ελθ·ε(ν), κατ·ε·ελθ·ε(ν)
Pl1stκατηλθομεν[GNT]κατ·ε·ελθ·ομεν
2ndκατηλθετεκατ·ε·ελθ·ετε
3rdκατηλθον[GNT][LXX], κατηλθοσανκατ·ε·ελθ·ον, κατ·ε·ελθ·οσαν alt

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατελθωκατ·ελθ·ω
2ndκατελθῃςκατ·ελθ·ῃς
3rdκατελθῃκατ·ελθ·ῃ
Pl1stκατελθωμενκατ·ελθ·ωμεν
2ndκατελθητεκατ·ελθ·ητε
3rdκατελθωσιν, κατελθωσικατ·ελθ·ωσι(ν)

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατελθοιμικατ·ελθ·οιμι
2ndκατελθοιςκατ·ελθ·οις
3rdκατελθοικατ·ελθ·οι
Pl1stκατελθοιμενκατ·ελθ·οιμεν
2ndκατελθοιτεκατ·ελθ·οιτε
3rdκατελθοιεν, κατελθοισανκατ·ελθ·οιεν, κατ·ελθ·οισαν alt

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκατελθεκατ·ελθ·ε
3rdκατελθετωκατ·ελθ·ετω
Pl1st
2ndκατελθετεκατ·ελθ·ετε
3rdκατελθετωσαν, κατελθοντων[GNT]κατ·ελθ·ετωσαν, κατ·ελθ·οντων classical

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κατελθειν[GNT]​κατ·ελθ·ειν

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατελθουσα[LXX]κατελθονκατ·ελθ·ουσ·ακατ·ελθ·ο[υ]ν[τ]
Nomκατελθων[GNT]κατ·ελθ·ο[υ]ν[τ]·^
Accκατελθουσανκατελθοντακατ·ελθ·ουσ·ανκατ·ελθ·ο[υ]ντ·α
Datκατελθουσῃκατελθοντικατ·ελθ·ουσ·ῃκατ·ελθ·ο[υ]ντ·ι
Genκατελθουσηςκατελθοντοςκατ·ελθ·ουσ·ηςκατ·ελθ·ο[υ]ντ·ος
PlVocκατελθουσαικατελθοντες[GNT][LXX]κατελθοντακατ·ελθ·ουσ·αικατ·ελθ·ο[υ]ντ·εςκατ·ελθ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accκατελθουσαςκατελθοντας[LXX]κατ·ελθ·ουσ·αςκατ·ελθ·ο[υ]ντ·ας
Datκατελθουσαιςκατελθουσι, κατελθουσινκατ·ελθ·ουσ·αιςκατ·ελθ·ου[ντ]·σι(ν)
Genκατελθουσωνκατελθοντων[GNT]κατ·ελθ·ουσ·ωνκατ·ελθ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 09-Dec-2019 21:00:14 EST