κατακαλυπτω • KATAKALUPTW • katakaluptō

Search: κατεκαλυψεν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
κατεκαλυψενκατακαλύπτωκατα·ε·καλυπτ·σε(ν)1aor act ind 3rd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
κατεκαλυψενκατακαλύπτωκατα·ε·καλυπτ·σε(ν)1aor act ind 3rd sg

κατα·καλύπτω (κατα+καλυπτ-, κατα+καλυψ-, κατα+καλυψ-, -, κατα+κεκαλυπτ-, κατα+καλυφ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατακαλυπτωκατα·καλυπτ·ωκατακαλυπτομαικατα·καλυπτ·ομαι
2ndκατακαλυπτειςκατα·καλυπτ·ειςκατακαλυπτῃ, κατακαλυπτει, κατακαλυπτεσαικατα·καλυπτ·ῃ, κατα·καλυπτ·ει classical, κατα·καλυπτ·εσαι alt
3rdκατακαλυπτεικατα·καλυπτ·εικατακαλυπτεται[GNT]κατα·καλυπτ·εται
Pl1stκατακαλυπτομενκατα·καλυπτ·ομενκατακαλυπτομεθακατα·καλυπτ·ομεθα
2ndκατακαλυπτετεκατα·καλυπτ·ετεκατακαλυπτεσθεκατα·καλυπτ·εσθε
3rdκατακαλυπτουσιν, κατακαλυπτουσικατα·καλυπτ·ουσι(ν)κατακαλυπτονταικατα·καλυπτ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατακαλυπτωκατα·καλυπτ·ωκατακαλυπτωμαικατα·καλυπτ·ωμαι
2ndκατακαλυπτῃςκατα·καλυπτ·ῃςκατακαλυπτῃκατα·καλυπτ·ῃ
3rdκατακαλυπτῃκατα·καλυπτ·ῃκατακαλυπτηταικατα·καλυπτ·ηται
Pl1stκατακαλυπτωμενκατα·καλυπτ·ωμενκατακαλυπτωμεθακατα·καλυπτ·ωμεθα
2ndκατακαλυπτητεκατα·καλυπτ·ητεκατακαλυπτησθεκατα·καλυπτ·ησθε
3rdκατακαλυπτωσιν, κατακαλυπτωσικατα·καλυπτ·ωσι(ν)κατακαλυπτωνταικατα·καλυπτ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατακαλυπτοιμικατα·καλυπτ·οιμικατακαλυπτοιμηνκατα·καλυπτ·οιμην
2ndκατακαλυπτοιςκατα·καλυπτ·οιςκατακαλυπτοιοκατα·καλυπτ·οιο
3rdκατακαλυπτοικατα·καλυπτ·οικατακαλυπτοιτοκατα·καλυπτ·οιτο
Pl1stκατακαλυπτοιμενκατα·καλυπτ·οιμενκατακαλυπτοιμεθακατα·καλυπτ·οιμεθα
2ndκατακαλυπτοιτεκατα·καλυπτ·οιτεκατακαλυπτοισθεκατα·καλυπτ·οισθε
3rdκατακαλυπτοιεν, κατακαλυπτοισανκατα·καλυπτ·οιεν, κατα·καλυπτ·οισαν altκατακαλυπτοιντοκατα·καλυπτ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκατακαλυπτεκατα·καλυπτ·εκατακαλυπτουκατα·καλυπτ·ου
3rdκατακαλυπτετωκατα·καλυπτ·ετωκατακαλυπτεσθω[GNT]κατα·καλυπτ·εσθω
Pl1st
2ndκατακαλυπτετεκατα·καλυπτ·ετεκατακαλυπτεσθεκατα·καλυπτ·εσθε
3rdκατακαλυπτετωσαν, κατακαλυπτοντωνκατα·καλυπτ·ετωσαν, κατα·καλυπτ·οντων classicalκατακαλυπτεσθωσαν, κατακαλυπτεσθωνκατα·καλυπτ·εσθωσαν, κατα·καλυπτ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κατακαλυπτειν​κατα·καλυπτ·ειν​κατακαλυπτεσθαι[GNT]​κατα·καλυπτ·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατακαλυπτουσακατακαλυπτον[LXX]κατα·καλυπτ·ουσ·ακατα·καλυπτ·ο[υ]ν[τ]
Nomκατακαλυπτωνκατα·καλυπτ·ο[υ]ν[τ]·^
Accκατακαλυπτουσανκατακαλυπτοντακατα·καλυπτ·ουσ·ανκατα·καλυπτ·ο[υ]ντ·α
Datκατακαλυπτουσῃκατακαλυπτοντικατα·καλυπτ·ουσ·ῃκατα·καλυπτ·ο[υ]ντ·ι
Genκατακαλυπτουσηςκατακαλυπτοντοςκατα·καλυπτ·ουσ·ηςκατα·καλυπτ·ο[υ]ντ·ος
PlVocκατακαλυπτουσαικατακαλυπτοντεςκατακαλυπτοντακατα·καλυπτ·ουσ·αικατα·καλυπτ·ο[υ]ντ·εςκατα·καλυπτ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accκατακαλυπτουσαςκατακαλυπτονταςκατα·καλυπτ·ουσ·αςκατα·καλυπτ·ο[υ]ντ·ας
Datκατακαλυπτουσαιςκατακαλυπτουσι, κατακαλυπτουσινκατα·καλυπτ·ουσ·αιςκατα·καλυπτ·ου[ντ]·σι(ν)
Genκατακαλυπτουσωνκατακαλυπτοντωνκατα·καλυπτ·ουσ·ωνκατα·καλυπτ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατακαλυπτομενηκατακαλυπτομενεκατα·καλυπτ·ομεν·ηκατα·καλυπτ·ομεν·ε
Nomκατακαλυπτομενοςκατα·καλυπτ·ομεν·ος
Accκατακαλυπτομενηνκατακαλυπτομενονκατα·καλυπτ·ομεν·ηνκατα·καλυπτ·ομεν·ον
Datκατακαλυπτομενῃκατακαλυπτομενῳκατα·καλυπτ·ομεν·ῃκατα·καλυπτ·ομεν·ῳ
Genκατακαλυπτομενηςκατακαλυπτομενουκατα·καλυπτ·ομεν·ηςκατα·καλυπτ·ομεν·ου
PlVocκατακαλυπτομεναικατακαλυπτομενοικατακαλυπτομενακατα·καλυπτ·ομεν·αικατα·καλυπτ·ομεν·οικατα·καλυπτ·ομεν·α
Nom
Accκατακαλυπτομεναςκατακαλυπτομενουςκατα·καλυπτ·ομεν·αςκατα·καλυπτ·ομεν·ους
Datκατακαλυπτομεναιςκατακαλυπτομενοιςκατα·καλυπτ·ομεν·αιςκατα·καλυπτ·ομεν·οις
Genκατακαλυπτομενωνκατακαλυπτομενωνκατα·καλυπτ·ομεν·ωνκατα·καλυπτ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατεκαλυπτον[LXX]κατα·ε·καλυπτ·ονκατεκαλυπτομηνκατα·ε·καλυπτ·ομην
2ndκατεκαλυπτεςκατα·ε·καλυπτ·εςκατεκαλυπτουκατα·ε·καλυπτ·ου
3rdκατεκαλυπτεν, κατεκαλυπτεκατα·ε·καλυπτ·ε(ν)κατεκαλυπτετοκατα·ε·καλυπτ·ετο
Pl1stκατεκαλυπτομενκατα·ε·καλυπτ·ομενκατεκαλυπτομεθακατα·ε·καλυπτ·ομεθα
2ndκατεκαλυπτετεκατα·ε·καλυπτ·ετεκατεκαλυπτεσθεκατα·ε·καλυπτ·εσθε
3rdκατεκαλυπτον[LXX], κατεκαλυπτοσανκατα·ε·καλυπτ·ον, κατα·ε·καλυπτ·οσαν altκατεκαλυπτοντοκατα·ε·καλυπτ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατακαλυψω[LXX]κατα·καλυπτ·σωκατακαλυψομαι[LXX]κατα·καλυπτ·σομαι
2ndκατακαλυψεις[LXX]κατα·καλυπτ·σειςκατακαλυψῃ[LXX], κατακαλυψει[LXX], κατακαλυψεσαικατα·καλυπτ·σῃ, κατα·καλυπτ·σει classical, κατα·καλυπτ·σεσαι alt
3rdκατακαλυψει[LXX]κατα·καλυπτ·σεικατακαλυψεταικατα·καλυπτ·σεται
Pl1stκατακαλυψομενκατα·καλυπτ·σομενκατακαλυψομεθακατα·καλυπτ·σομεθα
2ndκατακαλυψετεκατα·καλυπτ·σετεκατακαλυψεσθεκατα·καλυπτ·σεσθε
3rdκατακαλυψουσιν[LXX], κατακαλυψουσικατα·καλυπτ·σουσι(ν), κατα·καλυπτ·σουσι(ν)κατακαλυψονταικατα·καλυπτ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατακαλυψοιμικατα·καλυπτ·σοιμικατακαλυψοιμηνκατα·καλυπτ·σοιμην
2ndκατακαλυψοιςκατα·καλυπτ·σοιςκατακαλυψοιοκατα·καλυπτ·σοιο
3rdκατακαλυψοικατα·καλυπτ·σοικατακαλυψοιτοκατα·καλυπτ·σοιτο
Pl1stκατακαλυψοιμενκατα·καλυπτ·σοιμενκατακαλυψοιμεθακατα·καλυπτ·σοιμεθα
2ndκατακαλυψοιτεκατα·καλυπτ·σοιτεκατακαλυψοισθεκατα·καλυπτ·σοισθε
3rdκατακαλυψοιενκατα·καλυπτ·σοιενκατακαλυψοιντοκατα·καλυπτ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κατακαλυψειν​κατα·καλυπτ·σειν​κατακαλυψεσθαι​κατα·καλυπτ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατακαλυψουσακατακαλυψονκατα·καλυπτ·σουσ·ακατα·καλυπτ·σο[υ]ν[τ]
Nomκατακαλυψωνκατα·καλυπτ·σο[υ]ν[τ]·^
Accκατακαλυψουσανκατακαλυψοντακατα·καλυπτ·σουσ·ανκατα·καλυπτ·σο[υ]ντ·α
Datκατακαλυψουσῃκατακαλυψοντικατα·καλυπτ·σουσ·ῃκατα·καλυπτ·σο[υ]ντ·ι
Genκατακαλυψουσηςκατακαλυψοντοςκατα·καλυπτ·σουσ·ηςκατα·καλυπτ·σο[υ]ντ·ος
PlVocκατακαλυψουσαικατακαλυψοντεςκατακαλυψοντακατα·καλυπτ·σουσ·αικατα·καλυπτ·σο[υ]ντ·εςκατα·καλυπτ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accκατακαλυψουσαςκατακαλυψονταςκατα·καλυπτ·σουσ·αςκατα·καλυπτ·σο[υ]ντ·ας
Datκατακαλυψουσαιςκατακαλυψουσι, κατακαλυψουσιν[LXX]κατα·καλυπτ·σουσ·αιςκατα·καλυπτ·σου[ντ]·σι(ν), κατα·καλυπτ·σου[ντ]·σι(ν)
Genκατακαλυψουσωνκατακαλυψοντωνκατα·καλυπτ·σουσ·ωνκατα·καλυπτ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατακαλυψομενηκατακαλυψομενεκατα·καλυπτ·σομεν·ηκατα·καλυπτ·σομεν·ε
Nomκατακαλυψομενοςκατα·καλυπτ·σομεν·ος
Accκατακαλυψομενηνκατακαλυψομενονκατα·καλυπτ·σομεν·ηνκατα·καλυπτ·σομεν·ον
Datκατακαλυψομενῃκατακαλυψομενῳκατα·καλυπτ·σομεν·ῃκατα·καλυπτ·σομεν·ῳ
Genκατακαλυψομενηςκατακαλυψομενουκατα·καλυπτ·σομεν·ηςκατα·καλυπτ·σομεν·ου
PlVocκατακαλυψομεναικατακαλυψομενοικατακαλυψομενακατα·καλυπτ·σομεν·αικατα·καλυπτ·σομεν·οικατα·καλυπτ·σομεν·α
Nom
Accκατακαλυψομεναςκατακαλυψομενουςκατα·καλυπτ·σομεν·αςκατα·καλυπτ·σομεν·ους
Datκατακαλυψομεναιςκατακαλυψομενοιςκατα·καλυπτ·σομεν·αιςκατα·καλυπτ·σομεν·οις
Genκατακαλυψομενωνκατακαλυψομενωνκατα·καλυπτ·σομεν·ωνκατα·καλυπτ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατεκαλυψα[LXX]κατα·ε·καλυπτ·σακατεκαλυψαμηνκατα·ε·καλυπτ·σαμην
2ndκατεκαλυψαςκατα·ε·καλυπτ·σαςκατεκαλυψωκατα·ε·καλυπτ·σω
3rdκατεκαλυψεν[LXX], κατεκαλυψεκατα·ε·καλυπτ·σε(ν), κατα·ε·καλυπτ·σε(ν)κατεκαλυψατο[LXX]κατα·ε·καλυπτ·σατο
Pl1stκατεκαλυψαμενκατα·ε·καλυπτ·σαμενκατεκαλυψαμεθακατα·ε·καλυπτ·σαμεθα
2ndκατεκαλυψατεκατα·ε·καλυπτ·σατεκατεκαλυψασθεκατα·ε·καλυπτ·σασθε
3rdκατεκαλυψανκατα·ε·καλυπτ·σανκατεκαλυψαντοκατα·ε·καλυπτ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατακαλυψω[LXX]κατα·καλυπτ·σωκατακαλυψωμαικατα·καλυπτ·σωμαι
2ndκατακαλυψῃςκατα·καλυπτ·σῃςκατακαλυψῃ[LXX]κατα·καλυπτ·σῃ
3rdκατακαλυψῃ[LXX]κατα·καλυπτ·σῃκατακαλυψηταικατα·καλυπτ·σηται
Pl1stκατακαλυψωμενκατα·καλυπτ·σωμενκατακαλυψωμεθακατα·καλυπτ·σωμεθα
2ndκατακαλυψητεκατα·καλυπτ·σητεκατακαλυψησθεκατα·καλυπτ·σησθε
3rdκατακαλυψωσιν, κατακαλυψωσικατα·καλυπτ·σωσι(ν)κατακαλυψωνταικατα·καλυπτ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατακαλυψαιμικατα·καλυπτ·σαιμικατακαλυψαιμηνκατα·καλυπτ·σαιμην
2ndκατακαλυψαις, κατακαλυψειαςκατα·καλυπτ·σαις, κατα·καλυπτ·σειας classicalκατακαλυψαιοκατα·καλυπτ·σαιο
3rdκατακαλυψαι[LXX], κατακαλυψειεκατα·καλυπτ·σαι, κατα·καλυπτ·σειε classicalκατακαλυψαιτοκατα·καλυπτ·σαιτο
Pl1stκατακαλυψαιμενκατα·καλυπτ·σαιμενκατακαλυψαιμεθακατα·καλυπτ·σαιμεθα
2ndκατακαλυψαιτεκατα·καλυπτ·σαιτεκατακαλυψαισθεκατα·καλυπτ·σαισθε
3rdκατακαλυψαιεν, κατακαλυψαισαν, κατακαλυψειαν, κατακαλυψειενκατα·καλυπτ·σαιεν, κατα·καλυπτ·σαισαν alt, κατα·καλυπτ·σειαν classical, κατα·καλυπτ·σειεν classicalκατακαλυψαιντοκατα·καλυπτ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκατακαλυψονκατα·καλυπτ·σονκατακαλυψαι[LXX]κατα·καλυπτ·σαι
3rdκατακαλυψατωκατα·καλυπτ·σατωκατακαλυψασθωκατα·καλυπτ·σασθω
Pl1st
2ndκατακαλυψατεκατα·καλυπτ·σατεκατακαλυψασθεκατα·καλυπτ·σασθε
3rdκατακαλυψατωσαν, κατακαλυψαντωνκατα·καλυπτ·σατωσαν, κατα·καλυπτ·σαντων classicalκατακαλυψασθωσαν, κατακαλυψασθωνκατα·καλυπτ·σασθωσαν, κατα·καλυπτ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κατακαλυψαι[LXX]​κατα·καλυπτ·σαικατακαλυψασθαι​κατα·καλυπτ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατακαλυψασακατακαλυψαςκατακαλυψανκατα·καλυπτ·σασ·ακατα·καλυπτ·σα[ντ]·ςκατα·καλυπτ·σαν[τ]
Nom
Accκατακαλυψασανκατακαλυψαντακατα·καλυπτ·σασ·ανκατα·καλυπτ·σαντ·α
Datκατακαλυψασῃκατακαλυψαντικατα·καλυπτ·σασ·ῃκατα·καλυπτ·σαντ·ι
Genκατακαλυψασηςκατακαλυψαντοςκατα·καλυπτ·σασ·ηςκατα·καλυπτ·σαντ·ος
PlVocκατακαλυψασαικατακαλυψαντεςκατακαλυψαντακατα·καλυπτ·σασ·αικατα·καλυπτ·σαντ·εςκατα·καλυπτ·σαντ·α
Nom
Accκατακαλυψασαςκατακαλυψανταςκατα·καλυπτ·σασ·αςκατα·καλυπτ·σαντ·ας
Datκατακαλυψασαιςκατακαλυψασι, κατακαλυψασινκατα·καλυπτ·σασ·αιςκατα·καλυπτ·σα[ντ]·σι(ν)
Genκατακαλυψασωνκατακαλυψαντωνκατα·καλυπτ·σασ·ωνκατα·καλυπτ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατακαλυψαμενηκατακαλυψαμενεκατα·καλυπτ·σαμεν·ηκατα·καλυπτ·σαμεν·ε
Nomκατακαλυψαμενοςκατα·καλυπτ·σαμεν·ος
Accκατακαλυψαμενηνκατακαλυψαμενονκατα·καλυπτ·σαμεν·ηνκατα·καλυπτ·σαμεν·ον
Datκατακαλυψαμενῃκατακαλυψαμενῳκατα·καλυπτ·σαμεν·ῃκατα·καλυπτ·σαμεν·ῳ
Genκατακαλυψαμενηςκατακαλυψαμενουκατα·καλυπτ·σαμεν·ηςκατα·καλυπτ·σαμεν·ου
PlVocκατακαλυψαμεναικατακαλυψαμενοικατακαλυψαμενακατα·καλυπτ·σαμεν·αικατα·καλυπτ·σαμεν·οικατα·καλυπτ·σαμεν·α
Nom
Accκατακαλυψαμεναςκατακαλυψαμενουςκατα·καλυπτ·σαμεν·αςκατα·καλυπτ·σαμεν·ους
Datκατακαλυψαμεναιςκατακαλυψαμενοιςκατα·καλυπτ·σαμεν·αιςκατα·καλυπτ·σαμεν·οις
Genκατακαλυψαμενωνκατακαλυψαμενωνκατα·καλυπτ·σαμεν·ωνκατα·καλυπτ·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατακεκαλυμμαικατα·κεκαλυπτ·μαι
2ndκατακεκαλυψαικατα·κεκαλυπτ·σαι
3rdκατακεκαλυπταικατα·κεκαλυπτ·ται
Pl1stκατακεκαλυμμεθακατα·κεκαλυπτ·μεθα
2ndκατακεκαλυφθεκατα·κεκαλυπτ·σθε
3rdκατακεκαλυφαταικατα·κεκαλυπτ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατακεκαλυψομαικατα·κεκαλυπτ·σομαι
2ndκατακεκαλυψῃ, κατακεκαλυψεικατα·κεκαλυπτ·σῃ, κατα·κεκαλυπτ·σει classical
3rdκατακεκαλυψεταικατα·κεκαλυπτ·σεται
Pl1stκατακεκαλυψομεθακατα·κεκαλυπτ·σομεθα
2ndκατακεκαλυψεσθεκατα·κεκαλυπτ·σεσθε
3rdκατακεκαλυψονταικατα·κεκαλυπτ·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατακεκαλυψοιμηνκατα·κεκαλυπτ·σοιμην
2ndκατακεκαλυψοιοκατα·κεκαλυπτ·σοιο
3rdκατακεκαλυψοιτοκατα·κεκαλυπτ·σοιτο
Pl1stκατακεκαλυψοιμεθακατα·κεκαλυπτ·σοιμεθα
2ndκατακεκαλυψοισθεκατα·κεκαλυπτ·σοισθε
3rdκατακεκαλυψοιντοκατα·κεκαλυπτ·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκατακεκαλυψοκατα·κεκαλυπτ·σο
3rdκατακεκαλυφθωκατα·κεκαλυπτ·σθω
Pl1st
2ndκατακεκαλυφθεκατα·κεκαλυπτ·σθε
3rdκατακεκαλυφθωσαν, κατακεκαλυφθωνκατα·κεκαλυπτ·σθωσαν, κατα·κεκαλυπτ·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κατακεκαλυφθαι​κατα·κεκαλυπτ·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κατακεκαλυψεσθαι​κατα·κεκαλυπτ·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατακεκαλυμμενη[LXX]κατακεκαλυμμενεκατα·κεκαλυπτ·μεν·ηκατα·κεκαλυπτ·μεν·ε
Nomκατακεκαλυμμενοςκατα·κεκαλυπτ·μεν·ος
Accκατακεκαλυμμενηνκατακεκαλυμμενονκατα·κεκαλυπτ·μεν·ηνκατα·κεκαλυπτ·μεν·ον
Datκατακεκαλυμμενῃκατακεκαλυμμενῳκατα·κεκαλυπτ·μεν·ῃκατα·κεκαλυπτ·μεν·ῳ
Genκατακεκαλυμμενηςκατακεκαλυμμενουκατα·κεκαλυπτ·μεν·ηςκατα·κεκαλυπτ·μεν·ου
PlVocκατακεκαλυμμεναικατακεκαλυμμενοικατακεκαλυμμενα[LXX]κατα·κεκαλυπτ·μεν·αικατα·κεκαλυπτ·μεν·οικατα·κεκαλυπτ·μεν·α
Nom
Accκατακεκαλυμμεναςκατακεκαλυμμενουςκατα·κεκαλυπτ·μεν·αςκατα·κεκαλυπτ·μεν·ους
Datκατακεκαλυμμεναιςκατακεκαλυμμενοιςκατα·κεκαλυπτ·μεν·αιςκατα·κεκαλυπτ·μεν·οις
Genκατακεκαλυμμενωνκατακεκαλυμμενωνκατα·κεκαλυπτ·μεν·ωνκατα·κεκαλυπτ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατεκεκαλυμμηνκατα·ε·κεκαλυπτ·μην
2ndκατεκεκαλυψοκατα·ε·κεκαλυπτ·σο
3rdκατεκεκαλυπτοκατα·ε·κεκαλυπτ·το
Pl1stκατεκεκαλυμμεθακατα·ε·κεκαλυπτ·μεθα
2ndκατεκεκαλυφθεκατα·ε·κεκαλυπτ·σθε
3rdκατεκεκαλυφατοκατα·ε·κεκαλυπτ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατακεκαλυμμηνκατα·[ε]·κεκαλυπτ·μην
2ndκατακεκαλυψοκατα·[ε]·κεκαλυπτ·σο
3rdκατακεκαλυπτοκατα·[ε]·κεκαλυπτ·το
Pl1stκατακεκαλυμμεθακατα·[ε]·κεκαλυπτ·μεθα
2ndκατακεκαλυφθεκατα·[ε]·κεκαλυπτ·σθε
3rdκατακεκαλυφατοκατα·[ε]·κεκαλυπτ·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκατεκαλυφθηνκατα·ε·καλυπτ·θην
2ndκατεκαλυφθηςκατα·ε·καλυπτ·θης
3rdκατεκαλυφθη[LXX]κατα·ε·καλυπτ·θη
Pl1stκατεκαλυφθημενκατα·ε·καλυπτ·θημεν
2ndκατεκαλυφθητεκατα·ε·καλυπτ·θητε
3rdκατεκαλυφθησανκατα·ε·καλυπτ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stκατακαλυφθησομαικατα·καλυπτ·θησομαι
2ndκατακαλυφθησῃ, κατακαλυφθησεικατα·καλυπτ·θησῃ, κατα·καλυπτ·θησει classical
3rdκατακαλυφθησεταικατα·καλυπτ·θησεται
Pl1stκατακαλυφθησομεθακατα·καλυπτ·θησομεθα
2ndκατακαλυφθησεσθεκατα·καλυπτ·θησεσθε
3rdκατακαλυφθησονταικατα·καλυπτ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκατακαλυφθωκατα·καλυπτ·θω
2ndκατακαλυφθῃςκατα·καλυπτ·θῃς
3rdκατακαλυφθῃκατα·καλυπτ·θῃ
Pl1stκατακαλυφθωμενκατα·καλυπτ·θωμεν
2ndκατακαλυφθητεκατα·καλυπτ·θητε
3rdκατακαλυφθωσιν, κατακαλυφθωσικατα·καλυπτ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκατακαλυφθειηνκατα·καλυπτ·θειην
2ndκατακαλυφθειηςκατα·καλυπτ·θειης
3rdκατακαλυφθειηκατα·καλυπτ·θειη
Pl1stκατακαλυφθειημεν, κατακαλυφθειμενκατα·καλυπτ·θειημεν, κατα·καλυπτ·θειμεν classical
2ndκατακαλυφθειητε, κατακαλυφθειτεκατα·καλυπτ·θειητε, κατα·καλυπτ·θειτε classical
3rdκατακαλυφθειησαν, κατακαλυφθειενκατα·καλυπτ·θειησαν, κατα·καλυπτ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stκατακαλυφθησοιμηνκατα·καλυπτ·θησοιμην
2ndκατακαλυφθησοιοκατα·καλυπτ·θησοιο
3rdκατακαλυφθησοιτοκατα·καλυπτ·θησοιτο
Pl1stκατακαλυφθησοιμεθακατα·καλυπτ·θησοιμεθα
2ndκατακαλυφθησοισθεκατα·καλυπτ·θησοισθε
3rdκατακαλυφθησοιντοκατα·καλυπτ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndκατακαλυφθητικατα·καλυπτ·θητι
3rdκατακαλυφθητωκατα·καλυπτ·θητω
Pl1st
2ndκατακαλυφθητεκατα·καλυπτ·θητε
3rdκατακαλυφθητωσαν, κατακαλυφθεντωνκατα·καλυπτ·θητωσαν, κατα·καλυπτ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
κατακαλυφθηναι​κατα·καλυπτ·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
κατακαλυφθησεσθαι​κατα·καλυπτ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατακαλυφθεισακατακαλυφθειςκατακαλυφθενκατα·καλυπτ·θεισ·ακατα·καλυπτ·θει[ντ]·ςκατα·καλυπτ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accκατακαλυφθεισανκατακαλυφθεντακατα·καλυπτ·θεισ·ανκατα·καλυπτ·θε[ι]ντ·α
Datκατακαλυφθεισῃκατακαλυφθεντικατα·καλυπτ·θεισ·ῃκατα·καλυπτ·θε[ι]ντ·ι
Genκατακαλυφθεισηςκατακαλυφθεντοςκατα·καλυπτ·θεισ·ηςκατα·καλυπτ·θε[ι]ντ·ος
PlVocκατακαλυφθεισαικατακαλυφθεντεςκατακαλυφθεντακατα·καλυπτ·θεισ·αικατα·καλυπτ·θε[ι]ντ·εςκατα·καλυπτ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accκατακαλυφθεισαςκατακαλυφθενταςκατα·καλυπτ·θεισ·αςκατα·καλυπτ·θε[ι]ντ·ας
Datκατακαλυφθεισαιςκατακαλυφθεισι, κατακαλυφθεισινκατα·καλυπτ·θεισ·αιςκατα·καλυπτ·θει[ντ]·σι(ν)
Genκατακαλυφθεισωνκατακαλυφθεντωνκατα·καλυπτ·θεισ·ωνκατα·καλυπτ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατακαλυφθησομενηκατακαλυφθησομενεκατα·καλυπτ·θησομεν·ηκατα·καλυπτ·θησομεν·ε
Nomκατακαλυφθησομενοςκατα·καλυπτ·θησομεν·ος
Accκατακαλυφθησομενηνκατακαλυφθησομενονκατα·καλυπτ·θησομεν·ηνκατα·καλυπτ·θησομεν·ον
Datκατακαλυφθησομενῃκατακαλυφθησομενῳκατα·καλυπτ·θησομεν·ῃκατα·καλυπτ·θησομεν·ῳ
Genκατακαλυφθησομενηςκατακαλυφθησομενουκατα·καλυπτ·θησομεν·ηςκατα·καλυπτ·θησομεν·ου
PlVocκατακαλυφθησομεναικατακαλυφθησομενοικατακαλυφθησομενακατα·καλυπτ·θησομεν·αικατα·καλυπτ·θησομεν·οικατα·καλυπτ·θησομεν·α
Nom
Accκατακαλυφθησομεναςκατακαλυφθησομενουςκατα·καλυπτ·θησομεν·αςκατα·καλυπτ·θησομεν·ους
Datκατακαλυφθησομεναιςκατακαλυφθησομενοιςκατα·καλυπτ·θησομεν·αιςκατα·καλυπτ·θησομεν·οις
Genκατακαλυφθησομενωνκατακαλυφθησομενωνκατα·καλυπτ·θησομεν·ωνκατα·καλυπτ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 29-Jan-2020 10:37:33 EST