κατακλαω • KATAKLAW • kataklaō

Search: κατεκλασθη

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
κατεκλασθηκατακλάωκατα·ε·κλασ·θηaor θη ind 3rd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
κατεκλασθηκατακλάωκατα·ε·κλασ·θηaor θη ind 3rd sg

κατα·κλάω (-, -, κατα+κλα·σ-, -, -, κατα+κλασ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατεκλασακατα·ε·κλα·σακατεκλασαμηνκατα·ε·κλα·σαμην
2ndκατεκλασαςκατα·ε·κλα·σαςκατεκλασωκατα·ε·κλα·σω
3rdκατεκλασεν[GNT], κατεκλασεκατα·ε·κλα·σε(ν), κατα·ε·κλα·σε(ν)κατεκλασατοκατα·ε·κλα·σατο
Pl1stκατεκλασαμενκατα·ε·κλα·σαμενκατεκλασαμεθακατα·ε·κλα·σαμεθα
2ndκατεκλασατεκατα·ε·κλα·σατεκατεκλασασθεκατα·ε·κλα·σασθε
3rdκατεκλασανκατα·ε·κλα·σανκατεκλασαντοκατα·ε·κλα·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατακλασωκατα·κλα·σωκατακλασωμαικατα·κλα·σωμαι
2ndκατακλασῃςκατα·κλα·σῃςκατακλασῃκατα·κλα·σῃ
3rdκατακλασῃκατα·κλα·σῃκατακλασηταικατα·κλα·σηται
Pl1stκατακλασωμενκατα·κλα·σωμενκατακλασωμεθακατα·κλα·σωμεθα
2ndκατακλασητεκατα·κλα·σητεκατακλασησθεκατα·κλα·σησθε
3rdκατακλασωσιν, κατακλασωσικατα·κλα·σωσι(ν)κατακλασωνταικατα·κλα·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατακλασαιμικατα·κλα·σαιμικατακλασαιμηνκατα·κλα·σαιμην
2ndκατακλασαις, κατακλασειαςκατα·κλα·σαις, κατα·κλα·σειας classicalκατακλασαιοκατα·κλα·σαιο
3rdκατακλασαι, κατακλασειεκατα·κλα·σαι, κατα·κλα·σειε classicalκατακλασαιτοκατα·κλα·σαιτο
Pl1stκατακλασαιμενκατα·κλα·σαιμενκατακλασαιμεθακατα·κλα·σαιμεθα
2ndκατακλασαιτεκατα·κλα·σαιτεκατακλασαισθεκατα·κλα·σαισθε
3rdκατακλασαιεν, κατακλασαισαν, κατακλασειαν, κατακλασειενκατα·κλα·σαιεν, κατα·κλα·σαισαν alt, κατα·κλα·σειαν classical, κατα·κλα·σειεν classicalκατακλασαιντοκατα·κλα·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκατακλασονκατα·κλα·σονκατακλασαικατα·κλα·σαι
3rdκατακλασατωκατα·κλα·σατωκατακλασασθωκατα·κλα·σασθω
Pl1st
2ndκατακλασατεκατα·κλα·σατεκατακλασασθεκατα·κλα·σασθε
3rdκατακλασατωσαν, κατακλασαντωνκατα·κλα·σατωσαν, κατα·κλα·σαντων classicalκατακλασασθωσαν, κατακλασασθωνκατα·κλα·σασθωσαν, κατα·κλα·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κατακλασαι​κατα·κλα·σαι​κατακλασασθαι​κατα·κλα·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατακλασασακατακλασαςκατακλασανκατα·κλα·σασ·ακατα·κλα·σα[ντ]·ςκατα·κλα·σαν[τ]
Nom
Accκατακλασασανκατακλασαντακατα·κλα·σασ·ανκατα·κλα·σαντ·α
Datκατακλασασῃκατακλασαντικατα·κλα·σασ·ῃκατα·κλα·σαντ·ι
Genκατακλασασηςκατακλασαντοςκατα·κλα·σασ·ηςκατα·κλα·σαντ·ος
PlVocκατακλασασαικατακλασαντεςκατακλασαντακατα·κλα·σασ·αικατα·κλα·σαντ·εςκατα·κλα·σαντ·α
Nom
Accκατακλασασαςκατακλασανταςκατα·κλα·σασ·αςκατα·κλα·σαντ·ας
Datκατακλασασαιςκατακλασασι, κατακλασασινκατα·κλα·σασ·αιςκατα·κλα·σα[ντ]·σι(ν)
Genκατακλασασωνκατακλασαντωνκατα·κλα·σασ·ωνκατα·κλα·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατακλασαμενηκατακλασαμενεκατα·κλα·σαμεν·ηκατα·κλα·σαμεν·ε
Nomκατακλασαμενοςκατα·κλα·σαμεν·ος
Accκατακλασαμενηνκατακλασαμενονκατα·κλα·σαμεν·ηνκατα·κλα·σαμεν·ον
Datκατακλασαμενῃκατακλασαμενῳκατα·κλα·σαμεν·ῃκατα·κλα·σαμεν·ῳ
Genκατακλασαμενηςκατακλασαμενουκατα·κλα·σαμεν·ηςκατα·κλα·σαμεν·ου
PlVocκατακλασαμεναικατακλασαμενοικατακλασαμενακατα·κλα·σαμεν·αικατα·κλα·σαμεν·οικατα·κλα·σαμεν·α
Nom
Accκατακλασαμεναςκατακλασαμενουςκατα·κλα·σαμεν·αςκατα·κλα·σαμεν·ους
Datκατακλασαμεναιςκατακλασαμενοιςκατα·κλα·σαμεν·αιςκατα·κλα·σαμεν·οις
Genκατακλασαμενωνκατακλασαμενωνκατα·κλα·σαμεν·ωνκατα·κλα·σαμεν·ων

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκατεκλασθηνκατα·ε·κλασ·θην
2ndκατεκλασθηςκατα·ε·κλασ·θης
3rdκατεκλασθη[LXX]κατα·ε·κλασ·θη
Pl1stκατεκλασθημενκατα·ε·κλασ·θημεν
2ndκατεκλασθητεκατα·ε·κλασ·θητε
3rdκατεκλασθησανκατα·ε·κλασ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stκατακλασθησομαικατα·κλασ·θησομαι
2ndκατακλασθησῃ, κατακλασθησεικατα·κλασ·θησῃ, κατα·κλασ·θησει classical
3rdκατακλασθησεταικατα·κλασ·θησεται
Pl1stκατακλασθησομεθακατα·κλασ·θησομεθα
2ndκατακλασθησεσθεκατα·κλασ·θησεσθε
3rdκατακλασθησονταικατα·κλασ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκατακλασθωκατα·κλασ·θω
2ndκατακλασθῃςκατα·κλασ·θῃς
3rdκατακλασθῃκατα·κλασ·θῃ
Pl1stκατακλασθωμενκατα·κλασ·θωμεν
2ndκατακλασθητεκατα·κλασ·θητε
3rdκατακλασθωσιν, κατακλασθωσικατα·κλασ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκατακλασθειηνκατα·κλασ·θειην
2ndκατακλασθειηςκατα·κλασ·θειης
3rdκατακλασθειηκατα·κλασ·θειη
Pl1stκατακλασθειημεν, κατακλασθειμενκατα·κλασ·θειημεν, κατα·κλασ·θειμεν classical
2ndκατακλασθειητε, κατακλασθειτεκατα·κλασ·θειητε, κατα·κλασ·θειτε classical
3rdκατακλασθειησαν, κατακλασθειενκατα·κλασ·θειησαν, κατα·κλασ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stκατακλασθησοιμηνκατα·κλασ·θησοιμην
2ndκατακλασθησοιοκατα·κλασ·θησοιο
3rdκατακλασθησοιτοκατα·κλασ·θησοιτο
Pl1stκατακλασθησοιμεθακατα·κλασ·θησοιμεθα
2ndκατακλασθησοισθεκατα·κλασ·θησοισθε
3rdκατακλασθησοιντοκατα·κλασ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndκατακλασθητικατα·κλασ·θητι
3rdκατακλασθητωκατα·κλασ·θητω
Pl1st
2ndκατακλασθητεκατα·κλασ·θητε
3rdκατακλασθητωσαν, κατακλασθεντωνκατα·κλασ·θητωσαν, κατα·κλασ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
κατακλασθηναι​κατα·κλασ·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
κατακλασθησεσθαι​κατα·κλασ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατακλασθεισακατακλασθειςκατακλασθενκατα·κλασ·θεισ·ακατα·κλασ·θει[ντ]·ςκατα·κλασ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accκατακλασθεισανκατακλασθεντακατα·κλασ·θεισ·ανκατα·κλασ·θε[ι]ντ·α
Datκατακλασθεισῃκατακλασθεντικατα·κλασ·θεισ·ῃκατα·κλασ·θε[ι]ντ·ι
Genκατακλασθεισηςκατακλασθεντοςκατα·κλασ·θεισ·ηςκατα·κλασ·θε[ι]ντ·ος
PlVocκατακλασθεισαικατακλασθεντεςκατακλασθεντακατα·κλασ·θεισ·αικατα·κλασ·θε[ι]ντ·εςκατα·κλασ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accκατακλασθεισαςκατακλασθενταςκατα·κλασ·θεισ·αςκατα·κλασ·θε[ι]ντ·ας
Datκατακλασθεισαιςκατακλασθεισι, κατακλασθεισινκατα·κλασ·θεισ·αιςκατα·κλασ·θει[ντ]·σι(ν)
Genκατακλασθεισωνκατακλασθεντωνκατα·κλασ·θεισ·ωνκατα·κλασ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατακλασθησομενηκατακλασθησομενεκατα·κλασ·θησομεν·ηκατα·κλασ·θησομεν·ε
Nomκατακλασθησομενοςκατα·κλασ·θησομεν·ος
Accκατακλασθησομενηνκατακλασθησομενονκατα·κλασ·θησομεν·ηνκατα·κλασ·θησομεν·ον
Datκατακλασθησομενῃκατακλασθησομενῳκατα·κλασ·θησομεν·ῃκατα·κλασ·θησομεν·ῳ
Genκατακλασθησομενηςκατακλασθησομενουκατα·κλασ·θησομεν·ηςκατα·κλασ·θησομεν·ου
PlVocκατακλασθησομεναικατακλασθησομενοικατακλασθησομενακατα·κλασ·θησομεν·αικατα·κλασ·θησομεν·οικατα·κλασ·θησομεν·α
Nom
Accκατακλασθησομεναςκατακλασθησομενουςκατα·κλασ·θησομεν·αςκατα·κλασ·θησομεν·ους
Datκατακλασθησομεναιςκατακλασθησομενοιςκατα·κλασ·θησομεν·αιςκατα·κλασ·θησομεν·οις
Genκατακλασθησομενωνκατακλασθησομενωνκατα·κλασ·θησομεν·ωνκατα·κλασ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 27-Jan-2020 11:47:49 EST